Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsmarkt 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-09-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 januari 2005, nr. AM/04/84915, houdende de inrichting van de directie Arbeidsmarkt alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Arbeidsmarkt (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsmarkt 2005)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder directie Arbeidsmarkt: de directie Arbeidsmarkt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De directie Arbeidsmarkt bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Bemiddeling en Reïntegratie;

 • b. de afdeling Algemene Kaders Arbeidsmarktbeleid;

 • c. de afdeling Europese Subsidie Maatregelen;

 • d. de afdeling Arbeidsmigratie en Integratie;

 • e. de afdeling Specifiek Arbeidsmarktbeleid;

 • f. de stafafdeling Beleidsondersteuning.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Bemiddeling en Reïntegratie is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleid met betrekking tot de private en publieke bemiddeling van werkzoekenden, waaronder mede wordt begrepen de basisdienstverlening door de Centrale organisatie werk en inkomen en de markt voor bemiddeling door private intermediairs;

 • b. de coördinatie en monitoring van het reïntegratiebeleid, het signaleren en analyseren van knelpunten en het doen van voorstellen om de effectiviteit van het beleid te vergroten, alsmede om te komen tot een goed werkende reïntegratiemarkt;

 • c. het onderzoeken van mogelijkheden die de effectiviteit van het reïntegratiebeleid kunnen vergroten, onder meer door middel van inbreng in het Algemeen Keten Overleg, de evaluatie van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en andere activiteiten om de samenwerking van partijen in deze keten te bevorderen;

 • d. het fungeren als aanspreekpunt voor de Raad voor werk en inkomen;

 • e. de afwikkeling van de opgeheven Arbeidsvoorzieningsorganisatie, genoemd in artikel 2 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 zoals deze voor 1 november 2004 luidde, en de afbouw van het restbedrijf Centrum Vakopleiding;

 • f. het beleid met betrekking tot de subsidieregelingen op het terrein van het Europees Sociaal Fonds en het Europees Sociaal Fonds EQUAL;

 • g. het beheer van het budget van Europese middelen en de cofinanciering van het ministerie voor de uitvoering van programma’s van het Europees Sociaal Fonds en het Europees Sociaal Fonds EQUAL;

 • h. het opdrachtgeverschap voor uitvoerende organisaties, waaronder het Agentschap SZW.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Algemene Kaders Arbeidsmarktbeleid is verantwoordelijk voor:

 • a. de ontwikkeling van, advisering over en uitwerking van de algemene kaders van het arbeidsmarktbeleid, wat de bepaling van de hoofdlijnen van het arbeidsmarktbeleid, de coördinatie van het begrotingsbeleid op het terrein van de arbeidsmarkt en de evaluatie van het arbeidsmarktbeleid (instrumentarium) omvat, evenals het beleid ten aanzien van arbeidsmarktsegmenten;

 • b. het beleid ten aanzien van scholing, waarbij het gaat om bevordering van de kwaliteit van de beroepsbevolking en in het bijzonder het streven om zoveel mogelijk personen over ten minste een startkwalificatie op de arbeidsmarkt te laten beschikken;

 • c. het verzorgen van inbreng in het decentrale en regionale arbeidsmarktbeleid, onder meer via de gemeenschappelijke beleidsagenda met gemeenten en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten;

 • d. de coördinatie van het internationale arbeidsmarktbeleid;

 • e. het beleid ten aanzien van de arbeidsmigratie binnen en buiten de Europese Unie en het voorbereiden van een toekomstbestendig nationaal arbeidsmigratiebeleid, binnen het kader van het arbeidsmarktbeleid en de kaders van Europese Unie, en andere relevante internationale regelgeving;

 • f. de ontwikkeling van beleid ten aanzien van handhaving binnen het beleidsdomein van de directie Arbeidsmarkt, hetwelk gericht is op het vergroten van de effectiviteit en doelmatigheid van handhaving.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Specifiek Arbeidsmarktbeleid is verantwoordelijk voor:

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de stafafdeling Beleidsondersteuning is verantwoordelijk voor:

 • a. alle interne bedrijfsvoeringsprocessen van de directie Arbeidsmarkt, waaronder de management-, administratieve, secretariële, personele en financiële ondersteuning, automatisering en huisvesting;

 • b. het aanleveren van managementinformatie ten behoeve van het management van de directie Arbeidsmarkt;

 • c. de planning- en controlcyclus van de directie Arbeidsmarkt;

 • d. de voorbereiding en bewaking van managementafspraken binnen de directie Arbeidsmarkt;

 • e. een goede afstemming met de tweedelijns bedrijfsvoering die centraal voor het gehele ministerie gevoerd wordt;

 • f. de programmering en coördinatie van onderzoeksthema’s onderhoud en ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuur, het laten ontwikkelen en beheren van relevante beleidsstatistieken en -monitoren, internationale gegevensleverantie, de ontwikkeling van beleids- en prestatie-indicatoren, het kwartaalbericht arbeidsmarkt en bronnenonderzoek.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan het hoofd van de stafafdeling Beleidsondersteuning wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de verantwoordelijkheden, bedoeld in artikel 8, onder a.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

De hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatorische eenheid, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. het afdoen van reisdeclaraties;

 • e. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur Arbeidsmarkt.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

De hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven, die betrekking hebben op de taken van de eigen organisatorische eenheid;

 • b. het paraferen van stukken waar de directie Arbeidsmarkt geen voortouw in heeft, met uitzondering van stukken waarvan gelet op het belang daarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur Arbeidsmarkt afgedaan moeten worden.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de stafafdeling Beleidsondersteuning is gevolmachtigd tot het verrichten van de volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van de directie Arbeidsmarkt:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Facilitaire Zaken afgesloten mantelovereenkomst;

 • b. het afsluiten van koop-, huur- en lease-overeenkomsten voor de directie Arbeidsmarkt met een waarde van ten hoogste € 10.000,– per overeenkomst;

 • c. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie Arbeidsmarkt welke voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan van de directie Arbeidsmarkt.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

De managementassistente is gevolmachtigd tot het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van kantoorbenodigdheden en reisbescheiden ten behoeve van de directie Arbeidsmarkt met een waarde van ten hoogste € 1.500,– per overeenkomst.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

Doorverlening van bevoegdheden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur Arbeidsmarkt.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij afwezigheid van de directeur Arbeidsmarkt worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de plaatsvervangend directeur.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsmarkt 2005.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 januari 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Arbeidsmarkt

,

A. Feringa

Terug naar begin van de pagina