Organisatiebesluit directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur (Organisatiebesluit DGKB)

[Regeling vervallen per 23-11-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 25-02-2005 t/m 31-12-2005

Organisatiebesluit directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur (Organisatiebesluit DGKB)

De secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4:2 van het Organisatiebesluit BZK 2004;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 23-11-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • de directeur-generaal: de directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur.

Paragraaf 3. Bureau Directeur-Generaal van het Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 3:1

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het Bureau Directeur Generaal van het Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het uitoefenen van de beleidscoördinatie en bestuursondersteuning;

  • b. het verzorgen van de kaderstelling op DG-niveau;

  • c. het uitvoeren van de integrale control (beleids- en PIOFACH-control);

  • d. het adviseren inzake strategisch beleid;

  • e. het optreden als opdrachtgever in de richting van de Gemeenschappelijke Diensten;

  • f. het coördineren van het onderzoeksveld;

  • g. het richtinggevend sturen van de vertegenwoordigingen;

  • h. het opstellen van speeches over beleidsvelden.

Paragraaf 4. Directie Koninkrijksrelaties

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 4:1

[Vervallen per 23-11-2006]

De directie Koninkrijksrelaties bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de afdeling Koninkrijksverhoudingen (KV);

 • b. de afdeling Samenwerkingsbeleid (SB).

Artikel 4:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Koninkrijksverhoudingen staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak:

  • a. het coördineren van beleid ten aanzien van de bestuurlijke en financiële verhoudingen in het Koninkrijk;

  • b. het coördineren van interdepartementale en internationale aangelegenheden;

  • c. het coördineren van de samenwerking met de Koninkrijkspartners op het terrein van de rechtshandhaving;

  • d. het voorbereiden van parlementaire aangelegenheden en reizen;

  • e. het coördineren van het opstellen en uitvoeren van hoofdstuk IV van de rijksbegroting.

Artikel 4:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Samenwerkingsbeleid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak:

  • a. het ontwikkelen van het beleid ten aanzien van de samenwerking met de Koninkrijkspartners. Hierbij gaat het om samenwerkingsprogramma’s met de Antilliaanse en Arubaanse overheid en om financiering van non-gouvernementele organisaties;

  • b. het ontwikkelen van het beleid ten aanzien van het toezicht houden op de onafhankelijke ontwikkelingsfondsen en het monitoren van de resultaten van de samenwerking;

  • c. het ontwikkelen van het beleid op het terrein van goed bestuur, waaronder openbare financiën en integriteit.

Paragraaf 5. Directie Grotestedenbeleid en Interbestuurlijke Betrekkingen

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 5:1

[Vervallen per 23-11-2006]

De directie Grotestedenbeleid en Interbestuurlijke betrekkingen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de directiestaf (DS);

 • b. de afdeling Grotestedenbeleid (GSB);

 • c. de afdeling Interbestuurlijke Betrekkingen (IB);

 • d. het project Grotestedenbeleid III (project GSB III).

Artikel 5:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directiestaf staat onder leiding van een directiesecretaris.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het coördineren van de beleidsplanning van de directie;

  • b. het verrichten van algemeen beleidsmatige werkzaamheden;

  • c. het coördineren van algemeen beheersmatige zaken op het gebied van huisvesting, automatisering e.d.;

  • d. het verzorgen van de administratieve en secretariële ondersteuning van de directie.

Artikel 5:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Grotestedenbeleid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het coördineren en doorontwikkelen van het grotestedenbeleid mede op basis van de toezeggingen in de stadsconvenanten, in nauw overleg met de steden en ministeries;

  • b. het nemen van initiatieven om samenhangend rijksbeleid verder te ontwikkelen en bij te sturen;

  • c. het beoordelen van voornemens van de diverse ministeries op hun verenigbaarheid met de doelstellingen van het grotestedenbeleid;

  • d. het periodiek onderzoeken en analyseren van de voortgang van de uitvoering van stedelijke meerjarenontwikkelingsprogramma’s en de afspraken met steden.

Artikel 5:4

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Interbestuurlijke betrekkingen staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het zorgdragen voor goede bestuurlijke arrangementen;

  • b. het signaleren van ontwikkelingen die van belang zijn voor de bestuurlijke verhoudingen;

  • c. het faciliteren van processen die de bestuurlijke samenwerking bevorderen;

  • d. het ontwikkelen van concepten voor bestuurlijke arrangementen die aansluiten op veranderingen in de samenleving;

  • e. het beoordelen van voornemens van de diverse ministeries op hun gevolgen voor het openbaar bestuur en in het bijzonder gemeenten en provincies.

Artikel 5:5

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het project Grotestedenbeleid III staat onder leiding van een projectleider. Het project is tijdelijk ingesteld en heeft als einddatum 1 april 2005.

 • 2 Het project heeft de volgende taken:

  • a. het optimaliseren van de doelstellingen en instrumenten van het grotestedenbeleid;

  • b. het opstellen van de verlengingsafspraken 2004;

  • c. het opstellen van het Beleidskader GSB III;

  • d. bundeling en ontschotting van regelingen;

  • e. integreren van de monitors;

  • f. het afsluiten van de nieuwe convenanten (2005–2009).

Paragraaf 6. Directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 6:1

[Vervallen per 23-11-2006]

De directie Bestuurlijke en Financiële Organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de afdeling Bestuurlijke Organisatie (BO);

 • b. de afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur (FOBB);

 • c. de afdeling Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO).

Artikel 6:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Bestuurlijke Organisatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en met betrekking tot de organisatie, de kwaliteit en het functioneren van het binnenlands bestuur;

  • b. het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid inzake lijkbezorging, de streektalen en talen van minderheden en de gevolgen van Europees beleid en wetgeving voor het systeem van binnenlands bestuur;

  • c. het zorgdragen voor de materiële rechtspositie van gekozen en benoemde politieke ambtsdragers;

  • d. het ontwikkelen van beleid inzake de financiën van politieke partijen;

  • e. het behandelen van verzoekschriften van burgers;

  • f. het schorsings- en vernietigingsbeleid van besluiten op het gebied van het openbaar bestuur;

  • g. het coördineren van het vernietigingsbeleid voor de gehele rijksdienst.

Artikel 6:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Financiële Organisatie Binnenlands Bestuur staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling betreffende een adequate financiële verhouding tussen rijk en medeoverheden, waaronder de omvang en verdeling van het gemeente- en provinciefonds;

  • b. het mede zorgdragen voor de opstelling en uitvoering gemeente- en provinciefonds;

  • c. het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling betreffende het financiële toezicht op medeoverheden;

  • d. het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling betreffende het algemene beleids- en beheersinstrumentarium financiële organisatie voor medeoverheden, inclusief de accountantscontrole en de financieringsvoorschriften;

  • e. het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling betreffende belastingen en heffingen van medeoverheden.

Artikel 6:4

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Inspectie Financiën Lokale en Provinciale Overheden staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het instellen van onderzoeken en uitbrengen van adviezen op het gebied van de financiën van de individuele medeoverheden, in het bijzonder de behandeling van verzoeken van gemeenten en toepassing van artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet, de artikelen 79 en 82 van de Wet bodembescherming, artikel 3 van het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten en het Bijdragenbesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldooorlog 1999 alsmede het op verzoek van gemeenten samen met de desbetreffende provincie uitvoeren van begrotingsscans;

  • b. het zorgdragen voor het financieel toezicht op provincies en toezicht voortvloeiend uit de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • c. het bevorderen van de naleving van de Europese wet- en regelgeving door de medeoverheden, in het bijzonder op de relevante terreinen van het mededingings- en subsidiebeleid (onder meer staatssteun, aanbestedingen en Europese subsidies);

  • d. het vergroten van kennis over Europese wet- en regelgeving op de relevante terreinen van het mededingings- en subsidiebeleid (onder meer staatssteun, aanbestedingen en Europese subsidies) bij medeoverheden door middel van het geven van voorlichting en advies;

  • e. het doorgeleiden van staatssteunmeldingen aan de Europese Commissie (Coördinatiepunt staatssteun) en het meewerken aan procedures betreffende staatssteun van de Europese Commissie;

  • f. het signaleren van de financiële gevolgen voor de medeoverheden van Europese wet- en regelgeving, in het bijzonder op de relevante terreinen van het mededingings- en subsidiebeleid (onder meer staatssteun, aanbestedingen en Europese subsidies).

Paragraaf 7. Directie Coördinatie Internationaal Beleid

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 7:1

[Vervallen per 23-11-2006]

De directie Coördinatie Internationaal Beleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de afdeling Europese Unie (EU);

 • b. de afdeling Internationale Zaken (IZ).

Artikel 7:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Europese Unie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak het uitvoeren van de taken van de directie voor zover gelegen op het terrein van de Europese Unie, meer in het bijzonder:

  • a. het verzorgen van een adequate inbreng van het ministerie in het EU-besluitvormingsproces via de beschikbare intra- en interdepartementale structuren;

  • b. het verzorgen van de intradepartementale informatie-uitwisseling over onderwerpen betreffende de Europese Unie;

  • c. het behartigen van algemene en dienstoverstijgende onderwerpen op het terrein van de Europese Unie.

Artikel 7:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Internationale Zaken staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft tot taak het uitvoeren van de taken van de directie voor zover niet gelegen op het terrein van de Europese Unie, meer in het bijzonder:

  • a. het verzorgen van een adequate inbreng van het ministerie in besluitvormingsprocessen van andere internationale organisaties dan de Europese Unie via de beschikbare intra- en interdepartementale structuren;

  • b. het verzorgen van de intradepartementale informatie-uitwisseling over onderwerpen betreffende internationale vraagstukken;

  • c. het behartigen van algemene en dienstoverstijgende onderwerpen op het terrein van internationale vraagstukken.

Paragraaf 11. Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 11:1

[Vervallen per 23-11-2006]

De Vertegenwoordiging van Nederland in de Nederlandse Antillen bestaat uit:

 • a. de vestiging te Willemstad, Curaçao (VNW);

 • b. de vestiging te Philipsburg, Sint Maarten (VNP).

Artikel 11:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De vestiging te Willemstad, Curaçao, staat onder leiding van de Vertegenwoordiger.

Artikel 11:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De vestiging te Philipsburg, Sint Maarten staat onder leiding van een hoofd. Het hoofd rapporteert aan de Vertegenwoordiger te Willemstad, Curaçao.

Paragraaf 13. Overige taken

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 13

[Vervallen per 23-11-2006]

Tot de taak van de in dit besluit genoemde dienstonderdelen behoort voorts de uitvoering van andere taken dan vermeld, in opdracht van de minister, de secretaris-generaal of de directeur-generaal, voor zover hogere wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.

Paragraaf 14. Beheer

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 14:1

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directeur-generaal is verantwoordelijk voor het beheer en de terinzagelegging van dit besluit.

 • 2 Het beheer geschiedt met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Artikel 14:2

[Vervallen per 23-11-2006]

Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de secretaris-generaal en geschiedt op voordracht van de directeur-generaal, na advisering door de directeur Personeel en Organisatie.

Paragraaf 15. Slotbepalingen

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 15:1

[Vervallen per 23-11-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 september 2004.

Artikel 15:2

[Vervallen per 23-11-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit directoraat-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur (Organisatiebesluit DGKB).

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

secretaris-generaal

,

J.W. Holtslag

Terug naar begin van de pagina