Regeling vaststelling subsidieplafond tweede tender grote dienstenprojecten

[Regeling vervallen per 11-03-2009 met terugwerkende kracht tot 01-01-2009.]
Geldend van 28-01-2005 t/m 01-01-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 januari 2005, nr. WJZ 4083341, houdende vaststelling van de datum en het subsidieplafond voor de tweede tender voor grote dienstenprojecten

Artikel 1

[Vervallen per 11-03-2009]

Aanvragen voor subsidies voor grote dienstenprojecten kunnen worden ingediend in de periode van 1 februari 2005 tot en met 29 maart 2005, met dien verstande dat de aanvragen op 29 maart 2005 voor 17.00 uur moeten zijn ontvangen.

Artikel 2

[Vervallen per 11-03-2009]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies voor grote dienstenprojecten in de periode, genoemd in artikel 1, wordt vastgesteld op € 1.500.000,–.

Artikel 3

[Vervallen per 11-03-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 januari 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina