Instellingsbesluit Commissie Stedelijke Distributie

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 07-05-2008 t/m 31-12-2008

Instellingsbesluit Commissie Stedelijke Distributie

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de brief van 12 juli 2004 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over stedelijke distributie (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003/2004, 29 200 XII, nr. 151);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Er is een Commissie Stedelijke Distributie, verder aan te duiden als de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De Commissie heeft als opdracht:

 • a. advisering van regionale partijen bij de regionale afstemming van regelgeving en andere activiteiten inzake stedelijke distributie op hun verzoek;

 • b. bemiddeling of arbitrage in die gevallen waarin regionale tripartiete samenwerking inzake stedelijke distributie niet conform de daaraan door de Minister van Verkeer en Waterstaat in de nota mobiliteit gestelde minimum proceseisen tot stand komt;

 • c. ontwikkeling van een instrument van benchmarking voor regionale afstemming;

 • d. ontwikkeling van een instrument gericht op bovenregionale samenwerking;

 • e. onderzoek te doen naar de maatschappelijke en economische effecten van de organisatie en aanpak van stedelijke distributie en de ontwikkeling van een instrument om hier op regionale schaal inzicht in te verkrijgen; en

 • f. onderzoek te doen naar het inbouwen van een prikkel om marktpartijen directer te belonen voor publiek verantwoord gedrag.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Commissie bestaat uit maximaal vijf leden.

 • 2 De leden zijn:

  dhr. dr. E.J. Janse de Jonge (voorzitter)

  mw. A.H. van Arenthals-Kramer Freher

  dhr. C.J. Driessen

  dhr. J.N. Willemse

  dhr. C.A.Th. Werner.

 • 3 De leden van de Commissie hebben zitting op persoonlijke titel.

 • 4 De leden van de Commissie worden op eigen verzoek door de Minister van Verkeer en Waterstaat ontslagen. De Minister van Verkeer en Waterstaat kan hen voorts schorsen en ontslaan wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister voorziet voor de ondersteuning van de Commissie in een secretariaat.

 • 2 De medewerkers van het secretariaat zijn voor de uitoefening van hun taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

De Commissie is onafhankelijk en rapporteert jaarlijks voor 1 april aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over de uitvoering van de in artikel 2 genoemde taken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Naast de vergoeding op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 ontvangen de leden een tegemoetkoming in reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland, voorzover zij niet reeds aanspraken kunnen maken op grond van een andere regeling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

De archiefbescheiden van de Commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2009, of zoveel eerder tot het moment van aanstelling van de voorgenomen opvolger van de Commissie.

Dit besluit zal met de daarbij bijbehorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina