Regeling houdende vaststelling landelijke standaarden voor de kwaliteit van de examens van de beroepsopleidingen

[Regeling vervallen per 01-04-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2005.]
Geldend van 12-02-2005 t/m 31-07-2005

Regeling houdende vaststelling landelijke standaarden voor de kwaliteit van de examens van de beroepsopleidingen

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelende mede namens de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op:

artikel 7.4.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Besluit

Artikel 1. Vaststelling landelijke standaarden

[Vervallen per 01-04-2006]

De landelijke standaarden voor de kwaliteit van de examens van de beroepsopleidingen worden vastgesteld op de wijze, bedoeld in bijlage 1, behorende bij deze regeling.

Artikel 2. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-04-2006]

De normering die hoort bij de op grond van artikel 1 vastgestelde standaarden, wordt voor het studiejaar 2004 -2005 vastgesteld op de wijze, bedoeld in bijlage 2, behorende bij deze regeling.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-04-2006]

 • 1 Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na uitgifte van het Gele Katern waarin deze is geplaatst en is voor het eerst van toepassing op het studiejaar 2004 - 2005.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-04-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling houdende vaststelling landelijke standaarden voor de kwaliteit van de examens van de beroepsopleidingen.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Bijlage I. Standaarden

[Vervallen per 01-04-2006]

Domein 1. Het managen van het examen

[Vervallen per 01-04-2006]

1.1. De organisatie van de examinering

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag waarborgt dat de organisatie van de examinering zodanig is ingericht dat de kwaliteitsdoelstellingen van de instelling ten aanzien van de examinering kunnen worden verwezenlijkt.

 • · De organisatie van de examinering is ingericht door of namens het bevoegd gezag.

 • · Er zijn één of meer (sub)examencommissies benoemd door of namens het bevoegd gezag.

 • · De betrokkenen bij de organisatie van de examinering zijn op de hoogte van hun bevoegdheden met de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en taken.

 • · De betrokkenen bij de organisatie van de examinering werken in overeenstemming met vastgestelde processen.

1.2. Het beroepenveld

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag waarborgt dat het beroepenveld betrokken wordt bij de inhoud en uitvoering van de examinering.

 • · Het bevoegd gezag waarborgt dat het beroepenveld betrokken wordt bij de inhoud en uitvoering van het examen.

1.3. Examenregeling

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag stelt een Onderwijs- en examenregeling (OER) vast die voor wat de examenregeling betreft in overeenstemming is met artikel 7.4.8. van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

 • · Het bevoegd gezag heeft tijdig, vóór de aanvang van het studiejaar, een examenregeling als onderdeel van de OER vastgesteld.

 • · Het bevoegd gezag heeft een examenregeling vastgesteld die qua inhoud en publicatiedatum voldoet aan de eisen die de WEB daaraan stelt.

1.4. Exameninformatie

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag waarborgt dat de deelnemer zich tijdig een goed beeld kan vormen van de inhoud en inrichting van het examen.

 • · Door of namens het bevoegd gezag wordt de informatie verstrekt met betrekking tot de inhoud en inrichting van het examen in overeenstemming met de vastgestelde processen.

 • · Door of namens het bevoegd gezag wordt tijdig de informatie verstrekt aan deelnemers over de uitslagen van de toetsen, examenonderdelen en het examen, in overeenstemming met de vastgestelde processen.

1.5. Commissie van Beroep voor de examens

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag heeft, al dan niet in samenwerking met het bevoegd gezag van één of meer andere instellingen, een Commissie van Beroep voor de examens ingesteld, dan wel zich bij een dergelijke commissie aangesloten.

 • · De bevoegdheden met de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden, taken en werkwijze, alsmede de samenstelling van de Commissie van Beroep zijn geregeld in overeenstemming met de artikelen 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 en 7.5.4 van de WEB.

 • · Het bevoegd gezag waarborgt dat er een beroepsprocedure aanwezig is en bekend kan zijn bij de deelnemers en betrokken medewerkers.

 • · De betrokken medewerkers werken overeenkomstig de vastgestelde beroepsprocedure.

1.6. Sectorspecifieke standaarden en beroepsvereisten

[Vervallen per 01-04-2006]

De instelling voldoet aan de sectorspecifieke KCE-standaarden en de beroepsvereisten vanuit andere wetgeving.

 • · De betrokken medewerkers zijn op de hoogte van de voor hen relevante sectorspecifieke standaarden en beroepsvereisten en handelen in overeenstemming met deze standaarden.

 • · Het bevoegd gezag evalueert regelmatig de toepassing van de sectorspecifieke standaarden.

 • · Het bevoegd gezag evalueert regelmatig de toepassing van de beroepsvereisten vanuit andere wetgeving, zoals beschreven in artikel 7.2.6 in de WEB.

Domein 2. Samenwerking, inkoop en uitbesteding

[Vervallen per 01-04-2006]

2.1. Deskundigheid

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag waarborgt dat de medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie van de examinering over de nodige deskundigheid beschikken om hun taken ten aanzien van het examen naar behoren te kunnen verrichten.

 • · Het bevoegd gezag waarborgt de deskundigheid van de medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie van de examinering en verbetert deze, indien noodzakelijk.

2.2. Contractsluiting

[Vervallen per 01-04-2006]

Indien er sprake is van samenwerking, uitbesteding en/of inkoop, waarborgt het bevoegd gezag dat de afspraken met derden worden vastgelegd met betrekking tot:

 • · uitbesteding van het examen,

 • · inkoop van examenproducten en -diensten.

 • · Door of namens het bevoegd gezag worden de afspraken met derden inzake uitbesteding van het examen of inkoop van examenproducten en -diensten vast in de vorm van een contract vastgelegd.

 • · Door of namens het bevoegd gezag wordt regelmatig gecontroleerd of de overeengekomen prestatie is geleverd.

Domein 3. Examenproces

[Vervallen per 01-04-2006]

3.1. Toetsconstructie

[Vervallen per 01-04-2006]

Bij de constructie van de examenproducten wordt gebruik gemaakt van de door of namens het bevoegd gezag vastgestelde instrumenten, waardoor de relatie tussen de eindtermen en de examenproducten herleidbaar is.

 • · De betrokken medewerkers werken overeenkomstig het vastgestelde proces voor toetsconstructie.

 • · De betrokken medewerkers maken gebruik van vastgestelde instrumenten voor toetsconstructie waarmee de relatie tussen de inhoud van de toets en de eindtermen kan worden aangegeven.

 • · Door of namens het bevoegd gezag worden regelmatig de dekkingsgraad en de moeilijkheidsgraad van de toetsopdrachten geëvalueerd en worden de resultaten, indien nodig, gebruikt voor de verbetering van het proces en de instrumenten voor toetsconstructie.

3.2. Toetsvaststelling

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag waarborgt dat de kwaliteit van de examenproducten wordt beoordeeld en dat deze examenproducten voor gebruik vastgesteld worden.

 • · In het proces van toetsvaststelling bestaat een duidelijke scheiding in persoon tussen toetsconstructie en toetsvaststelling.

 • · In het proces van toetsvaststelling zijn door of namens het bevoegd gezag toetstechnische eisen opgenomen.

 • · De toetsvaststellingscommissie werkt overeenkomstig het vastgestelde proces voor toetsvaststelling.

 • · Door of namens het bevoegd gezag wordt regelmatig de toetstechnische kwaliteit van de toetsopdrachten geëvalueerd en worden de resultaten, indien nodig, gebruikt voor verbetering van het proces voor toetsvaststelling en de toetstechnische eisen.

3.3. Zorgvuldigheid bij het afnemen van het examen

[Vervallen per 01-04-2006]

De examencommissie waarborgt dat het afnemen van het examen zorgvuldig geschiedt.

 • · De betrokken medewerkers werken overeenkomstig de door of namens het bevoegd gezag vastgestelde processen voor het afnemen van het examen.

 • · Door of namens het bevoegd gezag wordt regelmatig het afnemen van de examens geëvalueerd en worden, indien nodig, de hieruit resulterende gegevens gebruikt voor verbetering van de processen.

3.4. Zorgvuldigheid van de beoordeling

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag waarborgt dat de beoordeling van het afgelegde examen zorgvuldig wordt uitgevoerd.

 • · De betrokken medewerkers werken overeenkomstig de door of namens het bevoegd gezag vastgestelde processen voor beoordeling.

 • · Door of namens het bevoegd gezag wordt regelmatig de beoordeling van de examens geëvalueerd en worden deze gegevens, indien nodig, gebruikt voor verbetering van de processen.

3.5. Examenresultaten

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag waarborgt dat vastgestelde werkwijze voor het verwerken en publiceren van de examenresultaten gehanteerd worden.

 • · De betrokken medewerkers werken overeenkomstig de door of namens het bevoegd gezag vastgestelde werkwijze voor het analyseren van de examenresultaten en gebruiken de resultaten, indien nodig, voor verbetering van de examens.

 • · De betrokken medewerkers werken overeenkomstig de vastgestelde werkwijze voor het verwerken en publiceren van de examenresultaten.

3.6. Diplomering en certificering

[Vervallen per 01-04-2006]

De examencommissie waarborgt dat de uitreiking en de registratie van certificaten en diploma’s zorgvuldig en deugdelijk verloopt.

 • · De betrokken medewerkers werken overeenkomstig de door de examencommissie vastgestelde werkwijze voor de uitreiking en de registratie van certificaten en diploma’s.

 • · De betrokken medewerkers werken overeenkomstig de door de examencommissie vastgestelde werkwijze voor de verstrekking van certificaten en diploma’s op basis van vrijstellingen.

 • · De examencommissie evalueert regelmatig of de uitreiking van certificaten en diploma’s in overeenstemming is met de OER.

 • · De examencommissie gebruikt, indien nodig, de resultaten van de evaluatie voor verbetering van de werkwijze voor de uitreiking van certificaten en diploma’s.

Domein 4. Examenproducten

[Vervallen per 01-04-2006]

4.1. Dekkingsgraad

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag waarborgt dat ieder examenonderdeel inhoudelijk representatief is voor de eindtermen die behoren tot de betreffende deelkwalificatie:

 • · 100 procent van de eindtermen van de deelkwalificatie is beschreven in een overzicht.

 • · Tenminste 75 procent van de eindtermen is uitgewerkt in de examentoetsen.

 • · De inhoud van de examentoets(en) komt overeen met de verdeling in het overzicht.

 • · De aangegeven relatie tussen vraag/opdracht van de examentoetsen en de eindterm (en) is correct.

4.2. Moeilijkheidsgraad

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag waarborgt dat het niveau van het examen overeenkomt met het beheersingsniveau zoals aangegeven in de eindtermen.

 • · De toetsvorm past bij het beheersingsniveau zoals omschreven in de eindtermen en het niveau van de deelkwalificatie.

4.3. Toetstechnische kwaliteit

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag waarborgt dat de examenonderdelen voldoen aan de vastgestelde eisen met betrekking tot de toetstechnische kwaliteiten en de volledigheid.

 • · De examenonderdelen voldoen aan de toetstechnische kwaliteiten die een eenduidig en correct afnemen waarborgen.

 • · De examenonderdelen voldoen aan de toetstechnische kwaliteiten die een eenduidig en correct beoordelen waarborgen.

 • · De examenonderdelen bevatten informatie die een eenduidig, correct en aan de eindtermen verwant afnemen waarborgt.

 • · De examenonderdelen bevatten informatie die een eenduidig, correct en aan de eindtermen gerelateerd beoordelen waarborgt.

Domein 5. Verantwoording

[Vervallen per 01-04-2006]

5.1. Tevredenheidsonderzoek

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag waarborgt dat regelmatig de tevredenheid over het examen bij de deelnemers en het beroepenveld onderzocht wordt.

 • · Door of namens het bevoegd gezag worden regelmatig tevredenheidsonderzoeken bij de deelnemers en het beroepenveld uitgevoerd.

5.2. Verantwoording

[Vervallen per 01-04-2006]

Het bevoegd gezag maakt jaarlijks in een openbaar verslag de uitkomsten bekend van de evaluatie en het voorgenomen beleid betreffende de examinering.

 • · Het bevoegd gezag voert jaarlijks een zelfevaluatie uit en publiceert hiervan de resultaten.

 • · De betrokkenheid van het beroepenveld bij het examen maakt deel uit van de zelfevaluatie.

Bijlage II. Normering 2004 - 2005

[Vervallen per 01-04-2006]

Domeinen

Voor een voldoende is een positieve score nodig op het volgende aantal indicatoren:

Domein 1

11 van de 15

Domein 2

2 van de 3

Domein 3

12 van de 17

Domein 4

Het gewogen gemiddelde van de deelkwalificatie moet 70% of hoger zijn. (www.kce.nl)

Domein 5

2 van de 3

Terug naar begin van de pagina