Goedkeuringsbesluit Verordening tot wijziging Verordening tarief inlichtingen Accountantsregister

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 18-01-2005 t/m 31-12-2012

Goedkeuringsbesluit Verordening tot wijziging Verordening tarief inlichtingen Accountantsregister

De Minister van Financiën,

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende overdracht van de zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Stb. 175);

Gelet op artikel 56, vierde lid, van de Wet op de Registeraccountants;

Gezien de Verordening tot wijziging van de verordening tarief inlichtingen accountantsregister, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van het Nederlandse Instituut van Registeraccountants op 9 december 2004;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2013]

Goed te keuren de Verordening tot wijziging van de Verordening tarief inlichtingen accountantsregister, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van het Nederlandse Instituut van Registeraccountants op 9 december 2004 en in de hier bijgevoegde bijlage is opgenomen, voor zover deze goedkeuring vereist is ingevolge artikel 56, vierde lid, van de Wet op de Registeraccountants.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. Thesaurier-Generaal

,

B. ter Haar

Terug naar begin van de pagina