Besluit actualisering Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (wijziging bekostigingsbepalingen)

Geldend van 06-04-2005 t/m heden

Besluit van 17 januari 2005, houdende actualisering van het Bekostigingsbesluit W.V.O., het Formatiebesluit W.V.O. en het Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging mede in verband met vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen in de Wet op het voortgezet onderwijs alsmede opneming in het Bekostigingsbesluit W.V.O. van regels voor de berekening van de rijksbijdrage voor kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor hun taken bij leer-werktrajecten vmbo

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 augustus 2004, nr. WJZ/ 2004/ 33830 (3778), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 10b5, tweede lid, 77, derde en vierde lid, 77a, 84, 106 en 110a, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel XV van de Wet van 28 november 2002 houdende wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden budget en de vorming van regionale expertisecentra (Stb. 2002, 631);

De Raad van State gehoord (advies van 2 september 2004, nr. WO5.04.0415/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 januari 2005, nr. WJZ/2004/54611 (3778), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV. Overgangsbepaling aanvragen zorgbudget

In afwijking van artikel 8 van het Besluit RVC's, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging geldt de aanvraag voor een zorgbudget die door of namens de bevoegde gezagsorganen van de scholen behorend tot een samenwerkingsverband is gedaan voor het schooljaar 2005/ 06 eveneens als aanvraag voor een zorgbudget voor het kalenderjaar 2006.

Artikel V. Vervallen tijdelijke berekeningswijze rijksbijdrage voor taken landelijke organen inzake leer-werktrajecten vmbo

Het tijdstip, bedoeld in artikel IIa van de Wet van 26 juni 2003 (Stb. 292), is 1 januari 2006.

Artikel VI. Overgangsregeling rijksbijdrage 2006 voor taken kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven inzake leer-werktrajecten vmbo

In afwijking van artikel 15e van het Bekostigingsbesluit W.V.O. omvat de rijksbijdrage voor het jaar 2006 een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag per leer-werkovereenkomst, gesloten tussen 15 april 2004 en 1 augustus 2005.

Artikel VII. Inwerkingtreding

  • 2 De in het eerste lid, onder b, genoemde artikelen en onderdelen zijn voor de eerste maal van toepassing op de rijksbijdrage van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor het jaar 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 januari 2005

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C. P. Veerman

Uitgegeven de vijftiende februari 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina