Regeling informatieverstrekking WIN 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 10-02-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 17 januari 2005, tot het geven van voorschriften voor het verstrekken van informatie over de inburgering van nieuwkomers (Regeling informatieverstrekking WIN 2004)

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 4, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 4 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, geschiedt door middel van het volledig invullen, ondertekenen en verzenden van de formulieren die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling. De formulieren dienen te zijn gewaarmerkt door een accountant en vergezeld te gaan van een accountantsverklaring met betrekking tot de juistheid van de gegevens.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatieverstrekking WIN 2004.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina