Intrekkingsbesluit Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing (overgangsmaatregelen)

[Regeling vervallen per 28-04-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geldend van 29-03-2005 t/m 31-12-2010

Besluit van 14 januari 2005, houdende intrekking van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing, alsmede het in verband daarmee treffen van enkele overgangsmaatregelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 november 2004, nr. MJZ2004113601, Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 19 van de Wet stedelijke vernieuwing;

De Raad van State gehoord (advies van 16 december 2004, nr. W08.04.0574/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 januari 2005, nr. MJZ2004132343, Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

[Vervallen per 28-04-2011]

Het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing wordt ingetrokken, met dien verstande dat dat besluit, zoals het laatstelijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidde, van toepassing blijft op de ingediende subsidieaanvragen als bedoeld in de artikelen 20 en 29 van eerstgenoemd besluit, zoals die bepalingen laatstelijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidden, waarop nog niet onherroepelijk is beslist voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, en op de verleende subsidies, bedoeld in artikel 3, onder a en b, van eerstgenoemd besluit, zoals die bepalingen laatstelijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidden, die niet zijn ingetrokken of vastgesteld voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt.

ARTIKEL II

[Vervallen per 28-04-2011]

De bijlagen, genoemd in artikel 46 van het Besluit bevordering innovatieve ontwikkelingen stedelijke vernieuwing, zoals dat artikel laatstelijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidde, kunnen bij ministeriële regeling worden gewijzigd.

ARTIKEL III

[Vervallen per 28-04-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag die acht weken ligt na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 januari 2005

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

S. M. Dekker

Uitgegeven de eerste februari 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina