Regeling advisering Inspectoraat-Generaal VROM

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 30-09-2010

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 januari 2005, nr. MJZ2004128665, Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving, houdende aanwijzing van categorieën van inrichtingen ten aanzien waarvan de inspecteur in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om vergunning (Regeling advisering Inspectoraat-Generaal VROM)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 8.7, eerste lid, onder a, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2010]

Als categorieën van inrichtingen ten aanzien waarvan de inspecteur in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om vergunning, worden aangewezen de categorieën van inrichtingen, bedoeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de wet van 22 oktober 2003 tot wijziging van diverse wetten in verband met de instelling van het Inspectoraat-Generaal VROM en ter verbetering van de doelmatigheid van gegevensverstrekking met het oog op toezicht (Stb. 2003, 449) in werking treedt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling advisering Inspectoraat-Generaal VROM.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 januari 2005

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Bijlage

[Vervallen per 01-10-2010]

Bijlage, behorende bij artikel 1

In deze bijlage wordt verstaan onder:

  • a. productie-, verwerkings-, waterverdampings- of smeltcapaciteit:

    • 1°. in de vergunning voor de betrokken inrichting omschreven productie-, verwerkings-, waterverdampings- of smeltcapaciteit, onderscheidenlijk

    • 2°. indien een vergunning geen omschrijving als bedoeld onder 1° bevat: maximale productie-, verwerkings-, waterverdampings- of smeltcapaciteit van de in de betrokken inrichting opgestelde installaties en voorzieningen;

  • b. jaarproductie: totaal gerealiseerde productie over het kalenderjaar, voorafgaand aan het verslagjaar.

Terug naar begin van de pagina