Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement

Geldend van 19-01-2005 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 14 januari 2005, nr. WJZ 5002340, houdende de aanwijzing van een rechtspersoon als gasbeurs en de goedkeuring van het beursreglement van een gasbeurs

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 66b van de Gaswet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

De minister wijst een rechtspersoon die overeenkomstig artikel 3 een aanvraag heeft ingediend als gasbeurs aan en keurt het reglement goed als die rechtspersoon aan de in artikel 4 gestelde criteria voldoet.

Artikel 3

Onverminderd artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht, overlegt een rechtspersoon die als gasbeurs wil worden aangewezen bij de aanvraag:

  • a. het reglement;

  • b. de statuten.

Artikel 4

De minister wijst een rechtspersoon als gasbeurs aan en keurt het beursreglement goed indien naar zijn oordeel ten minste:

  • a. voldoende voorzieningen zijn getroffen om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de gasbeurs, alsmede van het bestuur en het personeel te waarborgen;

  • b. voldoende voorzieningen zijn getroffen om de leveringszekerheid te waarborgen;

  • c. voldoende voorzieningen zijn getroffen om de financiële soliditeit van de gasbeurs te waarborgen;

  • d. voldoende voorzieningen zijn getroffen om de vertrouwelijkheid van gegevens die de gasbeurs bij de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking krijgt te waarborgen;

  • e. voldoende voorzieningen zijn getroffen om manipulatie, malversatie of het nemen van onverantwoorde risico's door marktdeelnemers te voorkomen;

  • f. de praktische uitvoerbaarheid van de gasbeurs voldoende is gewaarborgd.

Artikel 5

Deze beleidsregel is ook van toepassing op aanvragen die zijn ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregel, maar waarop op dat tijdstip nog niet beslist is.

Artikel 6

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beleidsregel wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 14 januari 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina