Regeling bekostiging materiële exploitatie voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2005-2006

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-08-2005 t/m 31-07-2006

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2005-2006

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op: de artikelen 86, vijfde lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • wet:

  de Wet op het voortgezet onderwijs

 • vwo:

  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

 • havo:

  hoger algemeen voortgezet onderwijs

 • mavo:

  middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

 • vbo:

  voorbereidend beroepsonderwijs

 • praktijkonderwijs:

  praktijkonderwijs, met uitzondering van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

 • lwoo:

  leerwegondersteunend onderwijs

 • onderwijsinhoudcode:

  code die de schoolsoort, afdeling of leerjaren aangeeft

 • school:

  een school voor vwo, havo, mavo, vbo of praktijkonderwijs

 • afdeling:

  een afdeling voor vbo, lwoo of praktijkonderwijs

Artikel 3. Bedrag afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte

[Vervallen per 01-08-2006]

Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Het vaste bedrag per school bedraagt €  10.224,57 en het bedrag per leerling is opgenomen in artikel 4, eerste lid.

Artikel 4. Bedragen per leerling

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 3, is het bedrag van de desbetreffende schoolsoort, afdeling of leerjaren, zoals aangegeven in kolom II van de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel.

 • 2 Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel c, van de wet, is de som van de bedragen van de desbetreffende schoolsoort, afdeling of leerjaren, zoals aangegeven in de kolommen I en III van de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel.

 • 3 De bedragen in de kolommen I, II en III van de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel, betreffen de bekostiging in verband met respectievelijk schoonmaken, instandhouding gebouwen en overige exploitatiekosten.

 • 4 De som van de bedragen per leerling als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt verhoogd volgens de toeslagen lwoo in de tabel, opgenomen in het zesde lid van dit artikel, ingeval een leerling per 1 oktober 2004 is ingeschreven bij een afdeling voor leerwegondersteunend onderwijs.

 • 5 De bijlage bij deze regeling geeft aan welke onderwijsinhoudcodes vallen onder de schoolsoorten, afdelingen en leerjaren opgenomen in het zesde lid van dit artikel.

 • 6 Tabel met de bekostigingsbedragen per leerling in euro’s:

  Nr.

  Schoolsoort

  Leerjaren

  I

  (schoonmaken)

  II

  (instandhouding gebouwen)

  III

  (overige exploitatiekosten)

  Som van

  I, II en III

  1

  vwo, havo, mavo of vbo

  1 en 2

  163,06

  89,40

  350,11

  602,57

  2

  vwo, havo of mavo 1

  3 t/m 6

  134,76

  72,28

  291,54

  498,58

  3

  mavo/vbo: gemengde leerweg

  3 en 4 van alle afdelingen en intra-sectorale programma’s

  168,34

  89,40

  494,51

  752,25

  4

  vbo 2

  3 en 4 van de afdeling:

  • a. handel en verkoop

  • b. administratie

  • c. handel en administratie 3

  211,01

  102,72

  598,23

  911,96

  5

  vbo 4

  3 en 4 van de afdeling:

  • a. grafische techniek alle leerjaren van de afdeling:

  • b. nautisch onderwijs

  199,03

  188,80

  1.440,83

  1.828,66

  6

  vbo 5

  3 en 4 van de afdeling:

  • a. landbouw en natuurlijke omgeving

  • b. landbouw breed 6

  140,04

  89,40

  656,93

  886,37

  7

  vbo 7

  3 en 4 van de afdeling:

  • a. bouwtechniek

  • b. metaaltechniek

  • c. elektrotechniek

  • d. voertuigentechniek

  • e. installatietechniek

  • f. transport en logistiek

  • g. bouw-breed 8

  • h. metalektro 9

  • i. instalektro 10

  • j. verzorging

  • k. uiterlijke verzorging

  • l. zorg en welzijn-breed 11

  • m. mode en commercie

  • n. consumptief

  • o. consumptief breed 12

  242,20

  165,97

  965,72

  1.373,89

  8

  Praktijk-onderwijs

  n.v.t. 13

  180,33

  89,40

  691,30

  961,03

   

  toeslag lwoo

  1 en 2

  3,83

  8,08

  73,58

  85,49

   

  toeslag lwoo

  3 en 4

  4,32

  15,22

  208,52

  228,06

Artikel 5. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

[Vervallen per 01-08-2006]

In afwijking van artikel 4 is het bedrag voor de school voor vbo met uitsluitend de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en het intra-sectorale programma landbouw breed, alsmede voor de overeenkomstige afdeling voor lwoo, als volgt:

Bedragen in euro’s

Schoolsoort

Leerjaren

I

II

III

Som van

   

(schoonmaken)

(instandhouding gebouwen)

(overige exploitatiekosten)

I, II en III

vbo 14

alle leerjaren van de afdelingen:

 • -

  landbouw en natuurlijke omgeving

 • -

  landbouw breed 15

140,04

72,28

446,31

658,63

Toeslag lwoo

alle leerjaren van de afdelingen:

 • -

  landbouw en natuurlijke omgeving

 • -

  landbouw breed 16

4,32

15,22

208,52

228,06

Artikel 6. Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

[Vervallen per 01-08-2006]

Indien de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap op grond van artikel 85a van de wet aan een nevenvestiging in verband met spreidingsnoodzaak een aanvullende bekostiging voor personeelskosten toekent, wordt een aanvullende materiële exploitatiebekostiging verstrekt van €  10.224,57 per nevenvestiging.

Artikel 7. Aanvullende bekostiging scholen onder de opheffingsnorm

[Vervallen per 01-08-2006]

In geval de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap ten aanzien van een school artikel 108, vierde lid, van de wet toepast, heeft het bevoegd gezag aanspraak op een extra bekostiging van €  9.492,08 per school.

Artikel 8. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking op een door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap te bepalen tijdstip en vervalt met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging materiële exploitatie voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2005-2006.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze bijlage hoort bij de Regeling bekostiging materiële exploitatie voor scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en praktijkonderwijs, schooljaar 2005-2006.

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo hebben betrekking op de beroepsgerichte leerwegen, inclusief de leerwerktrajecten, de onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo hebben betrekking op de theoretische leerweg.

De afkorting isp staat voor intra-sectoraal programma binnen de leerwegen.

Nr.

Schoolsoort / afdeling

Leerjaren

Onderwijsinhoudcode

Onderwijsinhoudcode leerwegondersteunend onderwijs

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

0010, 0021, 0030, 0100, 0200, 0300, 0400, 0420, 0600, 0700, 0800

0035, 2210

2

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0010, 0100, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0200, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0300, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0400, 0420, 0600, 0650, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659, 0700, 0800

2210

3

vbo/mavo: gemengde leerweg

3 en 4

   
 

- Bouwtechniek

 

2711

2311

 

- isp bouw-breed

 

2723

2323

 

- metaaltechniek

 

2712

2312

 

- elektrotechniek

 

2713

2313

 

- isp metalektro

 

2721

2321

 

- isp instalektro

 

2722

2322

 

- voertuigentechniek

 

2714

2314

 

- installatietechniek

 

2715

2315

 

- transport en logistiek

 

2717

2317

 

- verzorging

 

2731

2331

 

- uiterlijke verzorging

 

2732

2332

 

- isp zorg en welzijn-breed

 

2741

2341

 

- mode en commercie

 

2753, 2720

2353, 2320

 

- consumptief

 

2754

2354

 

- isp consumptief breed

 

2761

2361

 

- handel en verkoop

 

2752

2352

 

- administratie

 

2751

2351

 

- handel en administratie

 

2762

2362

 

- nautisch onderwijs

 

2718, 2719

2318, 2319

 

- grafische techniek

 

2716

2316

 

- landbouw en natuurlijke omgeving

 

2771

2371

 

- isp landbouw breed

 

2781

2381

4a

vbo – handel en verkoop

3 en 4

2852, 2952, 3052, 3252

2452, 2552, 2652, 3152

4b

vbo – administratie

3 en 4

2851, 2951, 3051, 3251

2451, 2551, 2651, 3151

4c

vbo – isp handel en admini-

stratie

3 en 4

2862, 2962, 3062, 3262

2462, 2562, 2662, 3162

5a

vbo – grafische techniek

3 en 4

2816, 2916, 3016, 3216

2416, 2516, 2616, 3116

5b

vbo – nautisch onderwijs

Alle leerjaren

1908, 1915, 2818, 2819, 2918,

1393, 1397, 2418, 2419, 2518,

     

2919, 3018, 3019, 3218, 3219

2519, 2618, 2619, 3118, 3119

6a

vbo – landbouw en natuur-

lijke omgeving (en levens-

3 en 4

2871, 2971, 3071, 3271

2471, 2571, 2671, 3171

 

middelentechnologie)

     

6b

vbo – isp landbouw breed

3 en 4

2881, 2981, 3081, 3281

2481, 2581, 2681, 3181

7a

vbo – bouwtechniek

3 en 4

2811, 2911, 3011, 3211

2411, 2511, 2611, 3111

7b

vbo – metaaltechniek

3 en 4

2812, 2912, 3012, 3212, 3220

2412, 2512, 2612, 3112, 3120

7c

vbo – elektrotechniek

3 en 4

2813, 2913, 3013, 3213

2413, 2513, 2613, 3113

7d

vbo – voertuigentechniek

3 en 4

2814, 2914, 3014, 3214

2414, 2514,2614, 3114

7e

vbo – installatietechniek

3 en 4

2815, 2915, 3015, 3215

2415, 2515, 2615, 3115

7f

vbo – transport en logistiek

3 en 4

2817,2917, 3017, 3217

2417, 2517, 2617, 3117

7g

vbo – isp bouw-breed

3 en 4

2823, 2923, 3023, 3223

2423, 2523, 2623, 3123

7h

vbo – isp metalektro

3 en 4

2821, 2921, 3021, 3221

2421, 2521, 2621, 3121

7i

vbo – isp instalektro

3 en 4

2822, 2922, 3022, 3222

2422, 2522, 2622, 3122

7j

vbo – verzorging

3 en 4

2831, 2931, 3031, 3231

2431, 2531, 2631, 3131

7k

vbo – uiterlijke verzorging

3 en 4

2832, 2932, 3032, 3232

2432, 2532, 2632, 3132

7l

vbo – isp zorg en welzijn-breed

3 en 4

2841, 2941, 3041, 3241

2441, 2541, 2641, 3141

7m

vbo – mode en commercie

3 en 4

2853, 2953, 2820, 2920, 3020,3053, 3253

2453, 2553, 2420, 2520, 2620, 2653, 3153

7n

vbo – consumptief

3 en 4

2854, 2954, 3054, 3254

2454, 2554, 2654, 3154

7o

vbo – isp consumptief breed

3 en 4

2861, 2961, 3061, 3261

2461, 2561, 2661, 3161

8

Praktijkonderwijs

n.v.t. 17

0090

 
 1. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [1]
 2. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [2]
 3. intra-sectoraal programma binnen de leerwegen

  ^ [3]
 4. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [4]
 5. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [5]
 6. intra-sectoraal programma binnen de leerwegen

  ^ [6]
 7. het mavo-tarief betreft de theoretische leerweg, het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [7]
 8. intra-sectoraal programma binnen de leerwegen

  ^ [8]
 9. intra-sectoraal programma binnen de leerwegen

  ^ [9]
 10. intra-sectoraal programma binnen de leerwegen

  ^ [10]
 11. intra-sectoraal programma binnen de leerwegen

  ^ [11]
 12. intra-sectoraal programma binnen de leerwegen

  ^ [12]
 13. het praktijkonderwijs kent geen leerjaren

  ^ [13]
 14. het vbo-tarief betreft de beroepsgerichte leerwegen

  ^ [14]
 15. intra-sectoraal programma binnen de leerwegen

  ^ [15]
 16. intra-sectoraal programma binnen de leerwegen

  ^ [16]
 17. het praktijkonderwijs kent geen leerjaren

  ^ [17]
Terug naar begin van de pagina