Vaststellingsbesluit tenderperiodes en subsidieplafonds 2005 krachtens Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 16-01-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 januari 2005, nr. WJZ 5001395, houdende vaststelling van tenderperiodes en subsidieplafonds voor het jaar 2005 krachtens het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 7 en 8 van het Besluit innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De periode in 2005 na afloop waarvan de aanvragen op grond van artikel 7 van het Besluit, niet betrekking hebbend op een internationaal IS-project, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld op 17 januari 2005 tot en met 15 april 2005.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt vastgesteld op € 20.000.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De perioden in 2005 na afloop waarvan de aanvragen op grond van artikel 7 van het Besluit, betrekking hebbend op een internationaal IS-project, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, worden vastgesteld op

    • a. 17 januari 2005 tot en met 1 maart 2005;

    • b. 2 maart 2005 tot en met 13 mei 2005.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde perioden, wordt per periode vastgesteld op € 8.000.000.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De periode in 2005 waarin aanvragen inzake haalbaarheidstudies op grond van artikel 8 van het Besluit kunnen worden ingediend, wordt vastgesteld op 17 januari 2005 tot en met 28 oktober 2005.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt vastgesteld op € 5.000.000.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 januari 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina