Registratieregeling maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 16-01-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11 januari 2005, nr. GVM 2546377, houdende regels omtrent het registreren van de werkzaamheden van instellingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, alsmede de aanwijzing van de instelling waaraan de geregistreerde gegevens worden verstrekt (Registratieregeling maatschappelijke opvang en vrouwenopvang)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 10a, vierde lid, van de Welzijnswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Welzijnswet 1994;

 • b. uitkering: de specifieke uitkering ten behoeve van beleid op de terreinen van verslavingsbeleid en maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, bedoeld in artikel 10a, eerste en tweede lid, van de wet;

 • c. instelling: instelling waaraan financiële middelen uit de uitkering verstrekt worden ten behoeve van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;

 • d. cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van de instelling;

 • e. centrumgemeenten: gemeenten die een uitkering ontvangen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een instelling registreert van de cliënt in ieder geval de volgende categorieën gegevens:

  • a. demografische gegevens van de cliënt waaronder verstaan worden gegevens betreffende:

   • 1°. het geslacht;

   • 2°. de geboortedatum;

   • 3°. de woongemeente;

   • 4°. de herkomst en de nationaliteit;

   • 5°. de burgerlijke staat;

   • 6°. verblijfsstatus;

   • 7°. het opleidingsniveau;

   • 8°. dagbesteding, bron van inkomsten en hoogte van schulden;

   • 9°. de woon- en leefsituatie;

  • b. gegevens over de situatie van de cliënt waaronder verstaan wordt gegevens betreffende:

   • 1°. problemen, waaronder psychische problemen en verslaving;

   • 2°. kwaliteit van leven;

   • 3°. de zorgbehoeften;

   • 4°. het zorggebruik, ooit en actueel;

   • 5°. GGZ-indicatie;

  • c. in- en uitstroomgegevens, waaronder gegevens betreffende:

   • 1°. initiatiefnemer/verwijzer bij aanmelding;

   • 2°. datum inschrijving;

   • 3°. uitvoering probleeminventarisatie;

   • 4°. reden geen probleeminventarisatie;

   • 5°. doorverwijzing na afwijzing (bij geen probleeminventarisatie);

   • 6°. hulpdoel

   • 7°. aanbieding van dienstenaanbod;

   • 8°. reden geen dienstenaanbod;

   • 9°. doorverwijzing na afwijzing (bij geen dienstenaanbod);

   • 10°. soort, aantal en duur diensten;

   • 11°. reden beëindiging dienstenaanbod;

   • 12°. resultaat dienstenaanbod;

   • 13°. hulpdoel bereikt;

   • 14°. datum uitschrijving;

   • 15°. doorverwijzing na einde dienstenaanbod.

 • 2 Aan de te registreren gegevens dient een unieke cliëntcode te worden toegevoegd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Een instelling levert gegevens aan over het dienstenaanbod, waaronder wordt verstaan

 • a. de capaciteit;

 • b. de organisatie;

 • c. het personeel;

 • d. de veiligheid en kwaliteit;

 • e. het bezettingspercentage;

 • f. het aantal cliëntcontacten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

De centrumgemeenten dragen zorg voor de levering van de in artikel 3 en artikel 4 bedoelde gegevens aan de in artikel 2 aangewezen instelling geleverd conform de regels gesteld in het Handboek Registratie Maatschappelijke Opvang.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Registratieregeling maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina