Regeling verstrekken gegevens scheepvaart

[Regeling vervallen per 20-10-2007.]
Geldend van 12-01-2005 t/m 19-10-2007

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende het verstrekken van gegevens met betrekking tot de scheepvaart (Regeling verstrekken gegevens scheepvaart)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, eerste en tweede lid, en 3 van het Besluit gegevens scheepvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-10-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder ICD: het Interface Control Document, als bedoeld in Bijlage III, onderdeel 2, van richtlijn nr. 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PbEG L 208).

Artikel 2

[Vervallen per 20-10-2007]

Artikel 3

[Vervallen per 20-10-2007]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit gegevens scheepvaart in werking treedt.

Artikel 4

[Vervallen per 20-10-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verstrekken gegevens scheepvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina