Instellingsbesluit adviescommissie ‘Zuidelijke Dansvoorziening’

[Regeling vervallen per 01-04-2005.]
Geldend van 19-01-2005 t/m 31-03-2005

Instellingsbesluit adviescommissie ‘Zuidelijke Dansvoorziening’

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 Er is een adviescommissie ‘Zuidelijke Dansvoorziening’.

 • 2 De commissie heeft tot taak te adviseren over de totstandkoming van een voorziening voor de dans met als primair verzorgingsgebied de drie zuidelijke provincies. Het hoofddoel van de voorziening is het verzorgen van een kwalitatief hoogstaand en divers aanbod voor de grote en kleine zaal. Hierbij staat voorop dat de voorziening geworteld moet zijn in de zuidelijke culturele infrastructuur, in het bijzonder die op het gebied van de dans.

 • 3 Het advies betreft in ieder geval:

  • a. de structuur en het profiel van deze voorziening;

  • b. de vestigingsplaats van de nieuwe dansvoorziening.

 • 4 Na het uitbrengen van het advies over de structuur, het profiel en de vestigingsplaats adviseert de commissie over de invulling van de (artistieke) leiding van de voorziening.

 • 5 De commissie houdt bij haar advies rekening met het financiële kader zoals dat is meegegeven door de betrokken overheden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2005]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, de heer R. Haks, en de volgende overige leden:

  • a. de heer H. Focking (op voordracht van de provincie Limburg);

  • b. mevrouw A.J. Swinnen (op voordracht van de provincie Noord-Brabant);

  • c. mevrouw M.S. van Dijk (op voordracht van de provincie Zeeland);

  • d. mevrouw F. van Dijk-de Bloeme (op voordracht van het Ministerie van OCW).

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris, mevrouw J. Hadders. De secretaris is geen lid van de commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voorzover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder – op persoonlijke titel – ambtelijke deskundigen.

 • 3 De commissie brengt vóór 25 december 2004 haar advies over de structuur, het profiel en de vestigingsplaats van de dansvoorziening uit aan de minister en Gedeputeerde Staten van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

 • 4 De commissie brengt voor 1 februari 2005 haar advies over de invulling van de (artistieke) leiding van de dansvoorziening uit aan de minister en Gedeputeerde Staten van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

 • 5 Na aanbieding van haar rapport over de invulling van de (artistieke) leiding van de dansvoorziening is de commissie opgeheven.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2005]

De voorzitter en andere leden van de commissie, voor zover geen ambtenaar, ontvangen per vergadering een beloning op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2005]

De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2005]

De commissie neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die in het kader van haar werkzaamheden bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

De commissie zorgt ervoor dat door een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissie, geheimhouding in acht wordt genomen ten aanzien van alle informatie die in het kader van die werkzaamheden bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2005]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister en Gedeputeerde Staten van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland uitgebracht.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2005]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 11

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 13 oktober 2004.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2005.

Artikel 12

[Vervallen per 01-04-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit adviescommissie ‘Zuidelijke Dansvoorziening’.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.C. van der Laan

Terug naar begin van de pagina