Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 26-02-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 januari 2005, nr. WJZ 5001052, houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor gas (Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 12 van de Gaswet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Gaswet;

 • b. voorziene onderbreking: een onderbreking van het transport van gas die ten minste drie werkdagen tevoren bij de afnemer is aangekondigd.

§ 2. Tariefstructuren

Artikel 2

 • 1 De tariefstructuren, bedoeld in artikel 12a van de wet, van het tarief voor het transport van gas door de netbeheerders, met uitzondering van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, bevatten:

  • a. de kostensoorten;

  • b. de tariefdragers;

  • c. de verschillende categorieën afnemers en de toerekening van de kosten aan die categorieën.

 • 2 In de tariefstructuren wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • a. transportafhankelijke en transportonafhankelijke tariefelementen;

  • b. verbruiksafhankelijke tariefelementen en capaciteitsafhankelijke tariefelementen.

 • 3 De tariefstructuren geven, indien noodzakelijk, de berekeningswijze aan van de tarieven voor de verschillende capaciteitscategorieën.

Artikel 3

 • 1 De tariefstructuren, bedoeld in artikel 12a van de wet, van het tarief voor het transport van gas door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet bevatten:

  • a. de kostensoorten;

  • b. de tariefdragers.

 • 2 Bij de wijze van berekening van de tarieven wordt uitgegaan van een gestandaardiseerde activa waarde van het landelijk gastransportnet, waarvan de initiële openingswaarde wordt bepaald op basis van netto geïndexeerde historische kosten, dan wel op basis van de vervangingswaarde onder aftrek van afschrijvingen.

Artikel 4

De tariefstructuren, bedoeld in artikel 12a van de wet, geven aan welk deel van de kosten voor de dienst, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van de wet, aan alle netgebruikers wordt berekend, onafhankelijk van de vraag of zij de dienst hebben afgenomen.

Artikel 5

De tariefstructuren, bedoeld in artikel 12a van de wet, van het tarief voor flexibiliteitsdiensten, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel d, van de wet, geven aan:

 • a. het onderscheid tussen de verschillende categorieën van netgebruikers ten behoeve van de kostentoerekening;

 • b. op welke wijze de inkoopkosten van de dienst zijn opgenomen in de tariefstructuur.

Artikel 5a

De tariefstructuren, bedoeld in artikel 12a van de wet, houden bij de vaststelling van de tarieven voor het transport van gas rekening met veranderingen van de rekenvolumes van tariefdragers als gevolg van de voorwaarden, bedoeld in paragraaf 3.5.

Artikel 5b

 • 1 In de tariefstructuren, bedoeld in artikel 12a van de wet, voor aansluiting op het gastransportnet, bedoeld in artikel 10, zesde lid, van de wet, wordt opgenomen dat de kosten voor het verwijderen van een aansluiting als bedoeld in artikel 10, zesde lid, onderdeel d, worden opgenomen in een component van de vergoeding voor het beheren en onderhouden van een aansluiting als bedoeld in artikel 10, zesde lid, onderdeel c, van de wet.

§ 3. Voorwaarden

§ 3.1. Voorwaarden met betrekking tot de aansluiting

Artikel 6

 • 1 De voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a, van de wet, bevatten met betrekking tot de aansluiting:

  • a. de technische specificaties waaraan de aansluiting moet voldoen;

  • b. de taken, rechten en plichten van de netbeheerders en afnemers met betrekking tot de aanleg, het beheer en onderhoud van de aansluiting;

  • c. de termijn waarbinnen een aansluiting gerealiseerd wordt.

 • 2 De voorwaarden bevatten de bepaling dat een netbeheerder een weigering om een aanbod te doen een aansluiting te realiseren toelicht.

 • 3 De voorwaarden kunnen verschillen per aard van de aansluiting en per aard en drukniveau van het net waarop de aansluiting gerealiseerd wordt.

Artikel 8

De voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a, van de wet, bevatten met betrekking tot het koppelen van gastransportnetten regels over de beveiliging van gekoppelde gastransportnetten.

§ 3.2. Voorwaarden met betrekking tot het transport en het in werking hebben van de gastransportnetten

Artikel 9

De voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a, van de wet, bevatten met betrekking tot het transport van gas:

 • a. het aanbod het transport met verschillende looptijden te verrichten;

 • b. het aanbod van afschakelbaar transport;

 • c. een regeling over de informatievoorziening aan netbeheerders of afnemers bij dreigende schaarste in het gastransportnet.

Artikel 11

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen]

De voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel c, van de wet, bevatten met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening:

 • a. een afspraak over de controle van de eisen die krachtens artikel 11 van de Gaswet zijn gesteld;

 • b. de termijnen waarbinnen de netbeheerder reparaties aan het gastransportnet verricht.

Artikel 12

De voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, derde lid, onderdeel d, van de wet, bevatten met betrekking tot de compensatie de volgende uitgangspunten:

 • a. de afnemer heeft recht op financiële compensatie bij storingen die tot een onderbreking van het transport van gas leiden, met uitzondering van een voorziene onderbreking;

 • b. de aanvangstijd van de onderbreking is het moment van ontvangst van de eerste melding van een onderbreking door een afnemer of, indien dat eerder is, het moment van vaststelling van de onderbreking door de netbeheerder;

 • c. er is een compensatievrije hersteltijd;

 • d. de compensatie is een forfaitair bedrag;

 • e. de regeling bevordert dat de onderbreking zo snel mogelijk wordt hersteld met inachtneming van de veiligheid van het transport;

 • f. er is geen recht op compensatie bij onderbrekingen die het gevolg zijn van afschakeling op verzoek van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet;

 • g. de compensatie komt voor rekening van de netbeheerder in wiens net de onderbreking is ontstaan blijkens de registratie van storingen op basis van de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.

Artikel 13

De voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel c, van de wet bevatten bepalingen inzake de wijze van registratie van kwaliteitsindicatoren, welke ten doel hebben de vergelijkbaarheid van de registraties van de netbeheerders te waarborgen.

§ 3.3. Aanvullende voorwaarden met betrekking tot het transport verricht door de netbeheerder van het landelijk gastransportnet

Artikel 14

In de voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel d, van de wet, wordt met betrekking tot de taak van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel b, van de wet, opgenomen dat indien de hoeveelheid gas die een netgebruiker op het transportnet invoedt niet overeenkomt met de hoeveelheid gas die hij afneemt, de netgebruiker een bedrag betaalt dat de kosten die de netbeheerder van het landelijk gastransportnet heeft gemaakt voor het balanceren weerspiegelt.

Artikel 15

 • 2 In de voorwaarden wordt in elk geval een dienst opgenomen:

  • a. waarmee de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de voor de transportdienst geldende marge tussen invoeding en afname verruimt;

  • b. die voor een periode in de toekomst wordt afgesloten; en

  • c. die voor de geboden flexibiliteit een bereik heeft van ten hoogste een week en waarbij binnen dat bereik per saldo geen sprake is van gaslevering door of aan de netbeheerder van het landelijk gastransportnet.

§ 3.4. Voorwaarden met betrekking tot het meten

Artikel 17

 • 1 De voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel b, van de wet, geven ten aanzien van het meten van gegevens betreffende het transport van gas aan wie verantwoordelijk is voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de meetinrichting.

 • 2 De voorwaarden bevatten de technische specificaties waaraan de meetinrichting voldoet.

Artikel 18

De voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel b, van de wet, geven ten aanzien van het meten van gegevens betreffende het transport van gas, aan:

 • a. de rechten en plichten van de netbeheerder en de afnemer met betrekking tot het uit- of aflezen van de meter;

 • b. de handelswijze bij storingen in de verzameling van meetgegevens bij dagelijks op afstand afleesbare meetinrichtingen en de handelswijze bij het repareren van die meetgegevens.

§ 3.5. Voorwaarden met betrekking tot landsgrensoverschrijdende capaciteit

Artikel 18a

 • 1 De voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a, van de wet, bepalen dat bij de toepassing van artikel 16, vijfde lid, van Verordening EG nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (Pb EU L 211), gebruik wordt gemaakt van een inschrijvingsprocedure om de behoefte aan landsgrensoverschrijdende capaciteit vast te stellen.

 • 2 De voorwaarden bevatten regels over de afstemming van investeringen ten behoeve van landsgrensoverschrijdende capaciteit met beheerders van gastransportnetten in andere landen, waarmee afstemming noodzakelijk is om een verbetering van de mogelijkheden tot in-, uitvoer en doorvoer van gas te bereiken.

 • 3 In de voorwaarden wordt aan de inschrijvingsprocedure als bedoeld in het eerste lid, een uitwerking gegeven waardoor die:

  • a. transparant en non-discriminatoir toegankelijk is voor netgebruikers en op objectieve wijze wordt uitgevoerd;

  • b. gericht is op het sluiten van een overeenkomst met de aan een inschrijvingsprocedure deelnemende netgebruikers voor landsgrensoverschrijdende capaciteit.

 • 4 De voorwaarden kunnen bepalen met welke periodiciteit een inschrijvingsprocedure als bedoeld in het eerste lid, wordt gehouden.

Artikel 18b

 • 1 De voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a, bevatten regels met betrekking tot het bepalen van de technische en beschikbare landsgrensoverschrijdende capaciteit voor het transport van gas en de toedeling daarvan.

 • 2 De voorwaarden bepalen dat op termijn ten minste tien procent van de technische landsgrensoverschrijdende capaciteit voor het transport van gas wordt gereserveerd voor contracten met een looptijd van een jaar of korter.

 • 3 De voorwaarden bepalen met betrekking tot de toedeling van de op grond van het vorige lid gereserveerde landsgrensoverschrijdende capaciteit voor het transport van gas dat ten minste twintig procent daarvan als vaste capaciteit wordt gereserveerd voor contracten met een looptijd korter dan een jaar en wordt aangeboden via een veiling door of in opdracht van de beheerder van het desbetreffende gasnet.

 • 4 De voorwaarden kunnen met betrekking tot de veiling als bedoeld in het derde lid, tevens de termijn bepalen waarbinnen de gereserveerde capaciteit wordt geveild en de minimumprijzen vaststellen waaronder die capaciteit niet wordt geveild.

Artikel 18c

 • 1 De voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a, bevatten regels die bewerkstelligen dat netgebruikers niet gebruikte vaste landsgrensoverschrijdende capaciteit onverwijld als transportcapaciteit op de secundaire markt aan andere netgebruikers aanbieden of deze capaciteit aan de beheerder van het gasnet teruggeven.

 • 2 De voorwaarden kunnen bepalen dat de beheerder van een gasnet een financiële vergoeding kan hanteren om het teruggeven van niet gebruikte landsgrensoverschrijdende capaciteit te bevorderen.

Artikel 18d

 • 2 De voorwaarden bepalen dat de beheerder van een gasnet dagelijks per interconnectiepunt de hoeveelheid gecontracteerde, maar niet genomineerde landsgrensoverschrijdende capaciteit zal publiceren.

Artikel 18e

 • 1 De voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a, van de wet bevatten regels die bewerkstelligen dat wanneer een netgebruiker de door hem geboekte vaste landsgrensoverschrijdende capaciteit niet of niet volledig nomineert, hij deze capaciteit niet volledig kan hernomineren.

 • 2 De regels, bedoeld in het eerste lid, bepalen dat het recht op hernominatie van landsgrensoverschrijdende capaciteit beperkt blijft tot ten minste 10% en maximaal 90% van de door de netgebruikers gecontracteerde vaste landsgrensoverschrijdende capaciteit.

 • 3 In de voorwaarden kunnen regels worden opgenomen waarin wordt afgeweken van het vorige lid, wanneer meer dan 80% of minder dan 20% van de gecontracteerde vaste landsgrensoverschrijdende capaciteit is genomineerd.

 • 4 De beperking van hernominatierechten geldt niet voor rechten die op het moment van inwerkingtreden van dit artikel al bestonden.

Artikel 18f

 • 1 De voorwaarden, bedoeld in artikel 12b, eerste lid, onderdeel a, van de wet bevatten regels over het veilen van dat deel van de gecontracteerde landsgrensoverschrijdende capaciteit voor het transport van gas dat door netgebruikers na uitoefening van hun recht op nominatie niet kan worden gehernomineerd.

 • 2 De regels over een veiling als bedoeld in het eerste lid hebben als uitgangspunt dat capaciteit als bedoeld in het eerste lid als vaste capaciteit wordt geveild door of in opdracht van de beheerder van het desbetreffende gasnet.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 19

Deze regeling treedt in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 20

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 januari 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Naar boven