Mandaatbesluit Agentschap NL uitvoering ICES/KIS projecten VWS

Geldend van 24-03-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 januari 2005, nr. IBE-2544885, houdende verlening van mandaat en machtiging aan SenterNovem

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 7 december 2004, kenmerk ZJZ0429330;

Besluit:

Artikel 1

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL, hierna te noemen: de algemeen directeur, wordt mandaat verleend tot:

  • a. het nemen van besluiten op grond van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur met betrekking tot de uitvoering van ICES/KIS projecten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met inachtneming van de in december 2004 gemaakte afspraken VWS-ZonMw-SenterNovem;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a.

Artikel 2

  • 1 De algemeen directeur is gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 1.

  • 2 De algemeen directeur is gemachtigd ten aanzien van verweerschriften en beroepschriften in administratiefrechtelijke procedures, gericht tot een administratieve rechter, ten behoeve van het vertegenwoordigen van de minister in administratiefrechtelijke procedures bij de administratieve rechter en tot het afdoen van alle stukken die daarop betrekking hebben.

Artikel 3

De algemeen directeur kan zijn bevoegdheid bedoeld in artikel 1 ondermandateren en ter zake van zijn bevoegdheden bedoeld in artikel 2 machtiging verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

De ondertekening van stukken namens de minister luidt als volgt:

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

namens deze:

(gevolgd door handtekening en naam van de gemandateerde).

Artikel 5

Het hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken van Agentschap NL draagt zorg voor verzending van afschriften van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging aan de Directeur Bestuursondersteuning ten behoeve van het centraal register als bedoeld in artikel 17 van de Mandaatregeling VWS.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 december 2004.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL uitvoering ICES/KIS projecten VWS.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina