Besluit verhaal ziekengeld

Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 01-03-2005 t/m heden

Besluit verhaal ziekengeld

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet;

Besluit:

Artikel 1

Indien de werknemer de bedongen arbeid gedeeltelijk heeft hervat of passende arbeid verricht en de omvang van de arbeid aansluit bij zijn krachten en bekwaamheden stelt het UWV het tijdvak, bedoeld in artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, vast op nihil in het geval de werkgever de verplichtingen of regels, bedoeld in dat lid, zonder deugdelijke grond niet of niet volledig is nagekomen.

Artikel 2

  • 1 Indien de werknemer geen arbeid verricht of de door hem verrichte arbeid niet voldoet aan artikel 1 stelt het UWV het tijdvak, bedoeld in artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet, vast op het totaal van de periodes waarin de werkgever onvoldoende heeft gedaan als bedoeld in het tweede lid.

  • 2 De werkgever heeft onvoldoende gedaan gedurende de periode, waarin hij zonder deugdelijke grond heeft nagelaten bepaalde maatregelen te nemen of bepaalde voorschriften te geven, of verplichtingen dan wel regels als bedoeld in artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet na te komen, hetgeen redelijkerwijs van hem mocht worden gevergd. De periode wordt uitgedrukt in hele weken en zo nodig afgerond naar beneden.

Artikel 3

  • 2 Verhaal op grond van dit artikel blijft achterwege indien verhaal plaatsvindt met toepassing van artikel 2.

Dit besluit wordt, na goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 4 januari 2005

J.M. Linthorst

voorzitter Raad van bestuur UWV

Naar boven