Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 04-02-2023.
Geldend van 23-10-2009 t/m heden

Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006

Het College voor zorgverzekeringen,

Gelet op de artikelen 32, 33 en 34 van de Zorgverzekeringswet en Hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering en Hoofdstuk 3 van de Regeling zorgverzekering;

Gelezen de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 september 2005 (kenmerk Z/F-2614466);

Heeft in zijn vergadering van 8 september 2005 besloten:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

 • a. college: Het College voor zorgverzekeringen;

 • b. risicoklasse: Een vijfjaarsklasse, verdeeld naar geslacht, overeenkomstig tabel B4.1 van Bijlage 4 en tabel B5.1 van Bijlage 5 van de Regeling zorgverzekering;

 • c. aard van het inkomenklasse: Een klasse gebaseerd op de aard van het inkomen en de leeftijd van een verzekerde, overeenkomstig tabel B4.4 van Bijlage 4 en overeenkomstig tabel B5.4 van Bijlage 5 van de Regeling zorgverzekering;

 • d. regioklasse: Een klasse gebaseerd op de postcode van het adres waar een verzekerde woonachtig is en op de verzekeringsgerechtigdheid van de verzekerde op grond van de Ziekenfondswet op de datum 1 december 2005 overeenkomstig tabel B4.5 van Bijlage 4 en overeenkomstig tabel B5.5 van Bijlage 5 van de Regeling zorgverzekering;

 • e. morbiditeitsrisicoklasse: Een vijftienjaarsklasse per geslacht, gebaseerd op morbiditeitsrisico, te rekenen vanaf nul tot en met vijfenzeventig jaar en ouder;

 • f. voormalig ziekenfonds verzekerde: Een verzekerde die op 1 december 2005 verzekerd was op grond van de Ziekenfondswet;

 • g. voormalig particulier verzekerde: Een verzekerde die op 1 december 2005 niet verzekerd was op grond van de Ziekenfondswet.

Artikel 2

 • 1 Het college gaat bij de verdeling van de macro-deelbedragen 2006 en de berekening van de normatieve bedragen en de bijdragen ervan uit dat alle ziekenfondsen en alle privaatrechtelijke en publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars die gedurende 2005 actief zijn geweest ook in 2006 als zorgverzekeraar actief zullen zijn, tenzij zij voor 1 augustus 2005 aan het college hebben aangegeven dat zulks niet het geval zal zijn.

 • 2 Wanneer in deze regeling sprake is van zorgverzekeraars in de periode voor inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet, wordt onder zorgverzekeraars verstaan de ziekenfondsen en de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars.

Artikel 3. Samenloop van criteria aard van het inkomen

Voor de indeling in de aard van het inkomenklasse deelt het college een verzekerde die onder meerdere criteria valt in te delen, in op basis van de hierna genoemde volgorde:

 • 1. 0 tot en met 14 jaar of 65 jaar en ouder;

 • 2. arbeidsongeschikten;

 • 3. bijstandsgerechtigden;

 • 4. WW, ANW (AWW) en overige uitkeringsgerechtigden;

 • 5. zelfstandigen, voor zover zij ook geen inkomsten uit arbeid in loondienst hebben ontvangen;

 • 6. referentiegroep aard van het inkomen, exclusief de verzekerden van 0 t/m 14 jaar en de verzekerden van 65 en ouder.

Artikel 4. Indeling in FKG’s 2006 en DKG’s 2006

 • 1 Het college baseert de indeling in FKG’s 2006 op bijlage 5 bij de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 september 2005 (kenmerk Z/F-2614466).

 • 2 Bij de berekening van de normatieve bedragen baseert het college de indeling in DKG’s 2006 op bijlage 6, nDxg, omschrijving en ICD-code, bij de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 september 2005 (kenmerk Z/F-2614466).

 • 3 Bij de herberekening van de normatieve bedragen baseert het college de indeling in DKG’s 2006 op bijlage 6, DBC-diagnosecodes en DBC-behandelcodes de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 september 2005 (kenmerk Z/⁠F-2614466).

Artikel 5

Het college past de regels die in het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering zijn gesteld met betrekking tot de toekenning en vaststelling van de bijdragen aan de zorgverzekeraars voor het jaar 2006 toe met inachtneming van het bepaalde in deze regeling.

Hoofdstuk II. Toekenning van de bijdrage 2006

Artikel 6. Verzekerdenraming 2006

 • 1 Het college baseert zich bij de raming van de verzekerdenaantallen 2006 naar risicoklasse en naar regioklasse 2006 en van de verzekerden aantallen van 18 jaar en ouder 2006 op de opgaven van de zorgverzekeraars van de verzekerdenaantallen op 1 juni 2005 naar geslacht, leeftijd en viercijferige postcode.

 • 2 Het college raamt het aantal verzekerden 2006 per FKG 2006 per zorgverzekeraar als volgt:

  • a. Uitgangspunt is het aantal verzekerden 2004 per FKG 2006 naar morbiditeitsrisicoklasse.

  • b. De verzekerdenaantallen onder a worden gedeeld door het overeenkomstige totaal aantal verzekerden per morbiditeitsrisicoklasse 2004. Dit resulteert in de zorgverzekeraarspecifieke FKG 2006-prevalentie 2004 per morbiditeitsrisicoklasse.

  • c. Het college vermenigvuldigt de zorgverzekeraarspecifieke FKG 2006-prevalentie 2004 met de overeenkomstige prevalentieontwikkeling 2004–2005 voor alle morbiditeitsrisicoklassen. Dit resulteert in de geraamde zorgverzekeraarspecifieke FKG 2006-prevalentie 2005 per morbiditeitsrisicoklasse. Het college verhoogt de geraamde zorgverzekeraarspecifieke FKG-2006-prevalenties 2005 voor de niet-ziekenfondsen met 10%.

  • d. Het college bepaalt de geraamde landelijke FKG 2006-prevalentie 2005 per morbiditeitsrisicoklasse door de stappen a, b en c uit te voeren met de overeenkomstige landelijke verzekerdenaantallen.

  • e. Wanneer voor een zorgverzekeraar het geraamde totaal aantal verzekerden 2006 kleiner dan of gelijk is aan het totaal aantal verzekerden 2004, wordt het aantal verzekerden 2006 per FKG 2006 per morbiditeitsrisicoklasse berekend door de geraamde verzekerdenaantallen 2006 per morbiditeitsrisicoklasse te vermenigvuldigen met de geraamde zorgverzekeraarspecifieke FKG 2006-prevalentie 2005 per morbiditeitsrisicoklasse.

  • f. Wanneer voor een zorgverzekeraar het geraamde totaal aantal verzekerden 2006 groter is dan het aantal verzekerden 2004, wordt het aantal verzekerden 2006 per FKG 2006 per morbiditeitsrisicoklasse als volgt berekend:

   • 1. Het geraamde aantal verzekerden 2006 per FKG 2006 per morbiditeitsrisicoklasse is gelijk aan het aantal verzekerden 2006 van de desbetreffende morbiditeitsrisicoklasse vermenigvuldigd met de desbetreffende onder c berekende geraamde zorgverzekeraarspecifieke prevalentie 2005 per FKG 2006 per morbiditeitsrisicoklasse.

   • 2. Indien het geraamde aantal verzekerden 2006 per morbiditeitsrisicoklasse groter is dan het overeenkomstige aantal verzekerden 2004, wordt het resultaat onder 1 verminderd met de helft van het verschil tussen het geraamde aantal verzekerden 2006 en het aantal verzekerden 2004 van de desbetreffende morbiditeitsrisicoklassen, vermenigvuldigd met het verschil tussen de onder c berekende zorgverzekeraarspecifieke FKG 2006-prevalentie 2005 per morbiditeitsrisicoklasse en de onder d berekende geraamde landelijke FKG-2006 prevalentie 2005 per morbiditeitsrisicoklasse.

  • g. Tot slot worden de verzekerdenaantallen 2006 per morbiditeitsrisicoklasse per FKG 2006 over de morbiditeitsrisicoklassen gesommeerd en afgerond op nul decimalen.

 • 3 Het college raamt het aantal verzekerden per DKG 2006 per zorgverzekeraar als volgt:

  • a. Uitgangspunt is het totaal aantal verzekerden 2003 per DKG 2006 per zorgverzekeraar, zoals de Stichting Prismant, gevestigd te Utrecht, deze heeft aangeleverd. Deze verzekerdenaantallen zijn mede gebaseerd op opgaven van de zorgverzekeraars over 2003.

  • b. Het college bepaalt landelijke DKG 2006-prevalenties 2003 per morbiditeitsrisicoklasse per DKG 2006 door het totaal aantal verzekerden 2003 per DKG 2006 per morbiditeitsrisicoklasse te delen door de som van de aantallen verzekerden 2003 per morbiditeitsrisicoklasse over alle zorgverzekeraars.

  • c. Het college berekent het verwachte totaal aantal verzekerden 2003 per DKG 2006 per zorgverzekeraar door de verzekerdenaantallen per morbiditeitsrisicoklasse per zorgverzekeraar 2003 te vermenigvuldigen met de overeenkomstige landelijke DKG 2006-prevalenties 2003 per morbiditeitsrisicoklasse en deze vervolgens over de morbiditeitsrisicoklassen te sommeren.

  • d. Het college bepaalt een zorgverzekeraarspecifieke DKG 2006-factor per DKG 2006 door de verzekerdenaantallen bedoeld onder a, te delen door de geraamde aantallen verzekerden 2003 per DKG 2006, bedoeld onder c.

  • e. Wanneer voor een zorgverzekeraar het geraamde totaal aantal verzekerden 2006 kleiner dan of gelijk is aan het totaal aantal verzekerden 2003 wordt het aantal verzekerden 2006 per morbiditeitsrisicoklasse per DKG 2006 berekend door de aantallen verzekerden 2006 per morbiditeitsrisicoklasse te vermenigvuldigen met de onder b berekende landelijke DKG 2006-prevalentie per morbiditeitsrisicoklasse en dat resultaat weer te vermenigvuldigen met de onder d berekende zorgverzekeraarspecifieke DKG 2006-factor per DKG 2006.

  • f. Wanneer voor een zorgverzekeraar het geraamde totaal aantal verzekerden 2006 groter is dan het totaal gemiddeld aantal verzekerden 2003, wordt het aantal verzekerden 2006 per DKG 2006 per morbiditeitsrisicoklasse als volgt berekend:

   • 1. Het aantal verzekerden 2006 per DKG 2006 per morbiditeitsrisicoklasse is gelijk aan het aantal verzekerden 2006 van de desbetreffende morbiditeitsrisicoklasse, vermenigvuldigd met de desbetreffende onder b berekende landelijke DKG 2006-prevalentie per morbiditeitsrisicoklasse en vervolgens vermenigvuldigd met de onder d berekende zorgverzekeraarspecifieke DKG 2006-factor per DKG 2006.

   • 2. Indien het aantal verzekerden 2006 per morbiditeitsrisicoklasse groter is dan het overeenkomstige aantal verzekerden 2003, wordt het resultaat onder 1 verminderd met het verschil in aantallen verzekerden tussen de desbetreffende morbiditeitsrisicoklassen, vermenigvuldigd met de onder b berekende landelijke DKG 2006-prevalentie per morbiditeitsrisicoklasse per DKG 2006, vervolgens nog vermenigvuldigd met de helft van de, met 1 verhoogde, onder d berekende zorgverzekeraarspecifieke DKG 2006-factor per DKG 2006.

  • g. Tot slot worden de aantallen verzekerden 2006 per morbiditeitsrisicoklasse per DKG 2006 over de morbiditeitsrisicoklassen gesommeerd en afgerond op vier decimalen.

Artikel 7. De verdeling van het macro-deelbedrag variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp en de berekening van de normatieve bedragen variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp ten behoeve van de zorgverzekeraars

 • 1 Voor de verdeling van het macro-deelbedrag variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp hanteert het college als uitgangspunten:

  • a. de volgende gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per risicoklasse 2006:

   Risicoklasse

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

    

   Mannen

   Vrouwen

   0 t/m 4 jaar

   737,67

   630,71

   5 t/m 9 jaar

   386,33

   330,66

   10 t/m 14 jaar

   329,02

   307,58

   15 t/m 19 jaar

   388,13

   409,81

   20 t/m 24 jaar

   364,73

   445,98

   25 t/m 29 jaar

   365,39

   540,04

   30 t/m 34 jaar

   389,02

   626,33

   35 t/m 39 jaar

   431,98

   565,68

   40 t/m 44 jaar

   467,35

   529,66

   45 t/m 49 jaar

   569,27

   574,85

   50 t/m 54 jaar

   615,51

   646,56

   55 t/m 59 jaar

   799,35

   744,10

   60 t/m 64 jaar

   882,04

   817,12

   65 t/m 69 jaar

   1.105,70

   902,40

   70 t/m 74 jaar

   1.384,49

   1.047,25

   75 t/m 79 jaar

   1.416,61

   1.139,11

   80 t/m 84 jaar

   1.300,59

   1.098,79

   85 t/m 89 jaar

   1.099,37

   933,94

   90 jaar en ouder

   836,97

   666,41

  • b. de volgende gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per FKG 2006:

    

   FKG 2006

   Gewicht in euro’s

   0

   Geen FKG

    

   1

   Glaucoom

   74,78

   2

   Schildklieraandoeningen

   183,83

   3

   Hoog cholesterol

   123,50

   4

   Diabetes IIb (laag intensief)

   293,97

   5

   Cara

   403,22

   6

   Diabetes IIa (hoog intensief)

   405,25

   7

   Epilepsie

   582,87

   8

   Ziekte van Crohn/colitis ulcerosa

   816,19

   9

   Hartaandoeningen

   1.084,21

   10

   Reuma

   1.372,24

   11

   Parkinson

   958,35

   12

   Diabetes I

   1.173,62

   13

   Transplantaties

   1.872,74

   14

   Cystic fibrosis en pancreasaandoeningen

   2.529,15

   15

   Neuromusculaire aandoeningen

   1.526,67

   16

   HIV/AIDS

   2.067,15

   17

   Nieraandoeningen/ESRD

   9.032,63

   Het college berekent het gewicht variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde voor de FKG 2006 0 door de geraamde totale aantallen verzekerden per FKG 2006 1 tot en met 17 te vermenigvuldigen met de overeenkomstige gewichten, de resultaten daarvan te sommeren en vervolgens te delen door het geraamde totaal aantal verzekerden FKG 2006 0, dat af te ronden op twee decimalen en van een negatief teken te voorzien.

  • c. de volgende gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per DKG 2006:

   DKG 2006

   Gewicht in euro’s

   0

    

   1

   983,38

   2

   1.643,09

   3

   1.979,11

   4

   2.265,15

   5

   3.105,63

   6

   3.865,95

   7

   4.201,20

   8

   5.232,39

   9

   5.913,73

   10

   6.902,63

   11

   9.272,31

   12

   10.929,18

   13

   42.767,87

   Het college berekent het gewicht variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde voor de DKG 2006 0 door de geraamde totale aantallen verzekerden per DKG 2006 1 tot en met 13 te vermenigvuldigen met de overeenkomstige gewichten, de resultaten daarvan te sommeren en vervolgens te delen door het geraamde totaal aantal verzekerden DKG 2006 0, dat af te ronden op twee decimalen en van een negatief teken te voorzien.

  • d. de volgende gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per aard van het inkomenklasse 2006:

   Aard van het inkomenklasse

   Gewichten in euro’s

   0–14 jaar

   15–34 jaar

   35–44 jaar

   45–54 jaar

   55–64 jaar

   65 jaar en ouder

   1.

   0 t/m 14 jaar of 65 jaar en ouder

   0,00

          

   0,00

   2.

   Arbeidsongeschikten

    

   567,52

   543,05

   554,56

   455,25

    

   3.

   Bijstandsgerechtigden

    

   161,24

   145,24

   227,29

   138,68

    

   4.

   WW, ANW (AWW) en overige uitkeringsgerechtigden

    

   20,04

   –44,95

   –55,97

   –90,53

    

   5.

   Zelfstandigen

    

   –56,46

   –104,08

   –164,16

   –266,05

    

   6.

   Referentiegroep

              

   Het college berekent het gewicht variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per leeftijdscategorie voor de referentiegroep aard van het inkomen door de geraamde totale aantallen verzekerden van de aard van het inkomenklasse 2 tot en met 5 te vermenigvuldigen met de overeenkomstige gewichten, de resultaten daarvan te sommeren en vervolgens te delen door het geraamde totaal aantal verzekerden per leeftijdsklasse van de referentiegroep aard van het inkomen, dat af te ronden op twee decimalen en van een negatief teken te voorzien.

  • e. de volgende gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per regioklasse 2006:

   Regioklasse 2006

   Gewicht in euro’s

   Voormalig

   ziekenfonds

   verzekerd

   Voormalig particulier verzekerd

   Klasse 1

   72,97

   –4,47

   Klasse 2

   49,08

   –17,39

   Klasse 3

   32,26

   –15,45

   Klasse 4

   25,50

   –29,21

   Klasse 5

   15,85

   –33,06

   Klasse 6

   2,50

   –32,00

   Klasse 7

   1,52

   –44,25

   Klasse 8

   –8,03

   –32,12

   Klasse 9

   –19,65

   –34,76

   Klasse 10

   –23,97

   –48,10

 • 2 De gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per risicoklasse 2006 worden per overeenkomstige risicoklasse vermenigvuldigd met het per zorgverzekeraar geraamde aantal verzekerden per risicoklasse 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd.

 • 3 De gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per FKG 2006 worden per overeenkomstige FKG vermenigvuldigd met het per zorgverzekeraar geraamde aantal verzekerden per FKG 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat van het tweede lid.

 • 4 De gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per DKG 2006 worden per overeenkomstige DKG vermenigvuldigd met het per zorgverzekeraar geraamde aantal verzekerden per DKG 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat van het derde lid.

 • 5 De gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per aard van het inkomenklasse 2006 worden per overeenkomstige aard van het inkomenklasse vermenigvuldigd met het per zorgverzekeraar geraamde aantal verzekerden per aard van het inkomenklasse 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat van het vierde lid.

 • 6 De gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per regioklasse 2006 worden per overeenkomstige regioklasse vermenigvuldigd met het per zorgverzekeraar geraamde aantal verzekerden per regioklasse 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat van het vijfde lid.

 • 7 Het resultaat van het zesde lid wordt aangeduid als het normatieve bedrag variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp 2006.

Artikel 8. De verdeling van het macro-deelbedrag vaste kosten van ziekenhuisverpleging en de berekening van de normatieve bedragen vaste kosten van ziekenhuisverpleging ten behoeve van de zorgverzekeraars

 • 1 Het college bepaalt het deelbedrag vaste kosten van ziekenhuisverpleging als volgt:

  • a. Voor de zorgverzekeraars die in 2005 ziekenfonds waren, berekent het college de gemiddelde vaste kosten van ziekenhuisverpleging per verzekerde per zorgverzekeraar in 2004 met als basis het financieel verslag 2004 en de jaarstaat 2004.

  • b. Voor de overige zorgverzekeraars berekent het college de gemiddelde vaste kosten van ziekenhuisverpleging per verzekerde per zorgverzekeraar 2004 door het aandeel van het macro-deelbedrag vaste kosten van ziekenhuisverpleging 2006 in de som van het macro-deelbedrag variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp 2006 en het macro-deelbedrag vaste kosten van ziekenhuisverpleging 2006 te vermenigvuldigen met de totale kosten van ziekenhuisverpleging en van specialistische hulp 2004 en dat vervolgens te delen door het totaal aantal verzekerden 2004. De basis voor deze berekening vormt de daartoe door het college gevraagde opgave van gegevens aan de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars.

  • c. De onder a en b berekende bedragen worden per zorgverzekeraar vermenigvuldigd met de totale geraamde aantallen verzekerden 2006 en gesommeerd.

  • d. Vervolgens berekent het college de landelijke vaste kostenfactor 2006 door het macro-deelbedrag vaste kosten van ziekenhuisverpleging 2006 samenhangend met de overige vaste kosten van ziekenhuisverpleging te delen door het resultaat onder c.

  • e. De onder a en b berekende bedragen worden met de landelijke vaste kostenfactor 2006 vermenigvuldigd. Het resultaat hiervan wordt aangeduid als het zorgverzekeraarspecifieke bedrag overige vaste kosten van ziekenhuisverpleging per geraamde verzekerde 2006.

 • 2 Indien het gemiddelde aantal verzekerden van een zorgverzekeraar in 2004 minder dan 10.000 bedraagt, wordt voor de zorgverzekeraar bij de berekening als bedoeld in het eerste lid, voor de onderdelen b en c uitgegaan van de vaste kosten van ziekenhuisverpleging 2004 van alle privaatrechtelijke en publiekrechtelijke ziektekostenverzekeraars en van de aantallen verzekerden 2004 van deze ziektekostenverzekeraars. Deze werkwijze wordt ook gevolgd wanneer de zorgverzekeraar geen juiste of volledige opgave over 2004 aan het college heeft gedaan.

 • 3 Het college berekent per zorgverzekeraar het deelbedrag vaste kosten van ziekenhuisverpleging samenhangend met de overige vaste kosten van ziekenhuisverpleging 2006 door het zorgverzekeraarspecifieke bedrag overige vaste kosten van ziekenhuisverpleging per geraamde verzekerde 2006 te vermenigvuldigen met het totaal aantal geraamde verzekerden 2006.

 • 4 Het college berekent per zorgverzekeraar het deelbedrag samenhangend met de academische component 2006 door het bedrag academische component per verzekerde uit artikel 3.4, eerste lid, van de Regeling zorgverzekering te vermenigvuldigen met het totaal aantal geraamde verzekerden 2006.

 • 5 De som van het resultaat van het derde en van het resultaat van het vierde lid wordt aangeduid als deelbedrag vaste kosten van ziekenhuisverpleging 2006.

Artikel 9. De verdeling van het macro-deelbedrag kosten van overige prestaties en de berekening van de normatieve bedragen kosten van overige prestaties ten behoeve van de zorgverzekeraars

 • 1 Voor de verdeling van het macro-deelbedrag kosten van overige prestaties hanteert het college als uitgangspunten:

  • a. de volgende gewichten kosten van overige prestaties per verzekerde per risicoklasse 2006 (Totale overige prestaties en van de afzonderlijke overige prestaties):

   Risicoklasse

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Mannen

   Huisartsenhulp

   Tandheelkundige hulp

   Verloskundige hulp

   Paramedische hulp

   Ziekenvervoer

   0 t/m 4 jaar

   117,97

   13,35

   0,00

   33,85

   24,06

   5 t/m 9 jaar

   99,73

   82,72

   0,00

   69,21

   17,75

   10 t/m 14 jaar

   95,18

   128,36

   0,00

   24,93

   19,20

   15 t/m 19 jaar

   95,59

   76,44

   0,00

   16,66

   25,02

   20 t/m 24 jaar

   94,76

   7,48

   0,00

   9,44

   21,77

   25 t/m 29 jaar

   96,52

   7,81

   0,00

   11,47

   19,19

   30 t/m 34 jaar

   97,30

   7,84

   0,00

   13,13

   18,86

   35 t/m 39 jaar

   99,41

   8,02

   0,00

   15,48

   21,73

   40 t/m 44 jaar

   99,94

   8,23

   0,00

   17,12

   23,35

   45 t/m 49 jaar

   101,72

   8,48

   0,00

   19,06

   26,08

   50 t/m 54 jaar

   102,34

   8,65

   0,00

   19,49

   28,97

   55 t/m 59 jaar

   105,05

   9,39

   0,00

   19,96

   34,19

   60 t/m 64 jaar

   105,52

   9,98

   0,00

   18,17

   39,26

   65 t/m 69 jaar

   110,37

   9,79

   0,00

   18,86

   56,15

   70 t/m 74 jaar

   114,29

   8,02

   0,00

   19,66

   76,22

   75 t/m 79 jaar

   124,54

   6,06

   0,00

   21,73

   105,53

   80 t/m 84 jaar

   140,08

   4,05

   0,00

   24,14

   126,34

   85 t/m 89 jaar

   170,38

   2,76

   0,00

   29,49

   137,45

   90 jaar en ouder

   205,74

   2,07

   0,00

   34,27

   147,99

   Risicoklasse

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Mannen

   Kraamzorg

   Farmaceutische hulp

   Hulpmiddelen

   Totale overige prestaties

   0 t/m 4 jaar

   0,00

   196,33

   50,80

   436,36

   5 t/m 9 jaar

   0,00

   175,73

   54,68

   499,82

   10 t/m 14 jaar

   0,00

   187,06

   52,65

   507,38

   15 t/m 19 jaar

   0,00

   197,51

   46,70

   457,92

   20 t/m 24 jaar

   0,00

   179,87

   37,07

   350,39

   25 t/m 29 jaar

   0,00

   188,83

   37,03

   360,85

   30 t/m 34 jaar

   0,00

   201,55

   40,00

   378,68

   35 t/m 39 jaar

   0,00

   231,86

   46,91

   423,41

   40 t/m 44 jaar

   0,00

   252,01

   51,05

   451,70

   45 t/m 49 jaar

   0,00

   291,35

   62,55

   509,24

   50 t/m 54 jaar

   0,00

   326,11

   69,95

   555,51

   55 t/m 59 jaar

   0,00

   386,91

   82,11

   637,61

   60 t/m 64 jaar

   0,00

   416,26

   91,06

   680,25

   65 t/m 69 jaar

   0,00

   507,99

   122,30

   825,46

   70 t/m 74 jaar

   0,00

   555,63

   155,46

   929,28

   75 t/m 79 jaar

   0,00

   597,77

   201,10

   1.056,73

   80 t/m 84 jaar

   0,00

   607,05

   251,52

   1.153,18

   85 t/m 89 jaar

   0,00

   587,84

   349,33

   1.277,25

   90 jaar en ouder

   0,00

   590,17

   493,05

   1.473,29

   Risicoklasse

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Vrouwen

   Huisartsenhulp

   Tandheelkundige hulp

   Verloskundige hulp

   Paramedische hulp

   Ziekenvervoer

   0 t/m 4 jaar

   113,34

   12,98

   0,00

   21,72

   20,52

   5 t/m 9 jaar

   98,93

   82,46

   0,00

   37,22

   14,70

   10 t/m 14 jaar

   94,84

   137,98

   0,00

   22,36

   16,97

   15 t/m 19 jaar

   105,17

   76,89

   3,57

   23,68

   23,81

   20 t/m 24 jaar

   105,76

   8,77

   27,03

   14,92

   20,72

   25 t/m 29 jaar

   108,67

   9,04

   72,77

   18,60

   21,63

   30 t/m 34 jaar

   109,56

   9,21

   88,80

   19,89

   21,20

   35 t/m 39 jaar

   108,96

   9,60

   35,79

   21,51

   20,78

   40 t/m 44 jaar

   108,76

   10,11

   4,60

   24,16

   22,06

   45 t/m 49 jaar

   109,91

   10,79

   0,00

   27,92

   25,26

   50 t/m 54 jaar

   110,96

   11,77

   0,00

   30,58

   28,29

   55 t/m 59 jaar

   112,29

   12,54

   0,00

   31,27

   30,81

   60 t/m 64 jaar

   112,99

   13,36

   0,00

   31,09

   34,69

   65 t/m 69 jaar

   115,06

   12,08

   0,00

   32,90

   42,73

   70 t/m 74 jaar

   123,02

   9,55

   0,00

   37,06

   59,93

   75 t/m 79 jaar

   132,01

   6,58

   0,00

   43,08

   76,09

   80 t/m 84 jaar

   149,97

   4,13

   0,00

   49,26

   95,35

   85 t/m 89 jaar

   175,79

   2,37

   0,00

   54,41

   112,68

   90 jaar en ouder

   211,51

   1,58

   0,00

   56,99

   127,71

   Risicoklasse

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

   Vrouwen

   Kraamzorg

   Farmaceutische hulp

   Hulpmiddelen

   Totale overige prestaties

   0 t/m 4 jaar

   0,00

   184,41

   47,42

   400,39

   5 t/m 9 jaar

   0,00

   169,99

   49,23

   452,53

   10 t/m 14 jaar

   0,00

   186,87

   50,66

   509,68

   15 t/m 19 jaar

   4,90

   227,85

   46,54

   512,41

   20 t/m 24 jaar

   47,88

   228,16

   39,09

   492,33

   25 t/m 29 jaar

   169,48

   234,54

   38,09

   672,82

   30 t/m 34 jaar

   242,90

   248,05

   41,64

   781,25

   35 t/m 39 jaar

   106,51

   269,04

   48,54

   620,73

   40 t/m 44 jaar

   15,29

   278,62

   53,21

   516,81

   45 t/m 49 jaar

   0,00

   349,77

   69,03

   592,68

   50 t/m 54 jaar

   0,00

   390,31

   82,34

   654,25

   55 t/m 59 jaar

   0,00

   438,60

   100,12

   725,63

   60 t/m 64 jaar

   0,00

   469,43

   117,43

   778,99

   65 t/m 69 jaar

   0,00

   511,86

   138,17

   852,80

   70 t/m 74 jaar

   0,00

   551,63

   176,57

   957,76

   75 t/m 79 jaar

   0,00

   571,45

   239,56

   1.068,77

   80 t/m 84 jaar

   0,00

   573,53

   321,08

   1.193,32

   85 t/m 89 jaar

   0,00

   566,24

   426,66

   1.338,15

   90 jaar en ouder

   0,00

   563,54

   583,50

   1.544,83

  • b. de volgende gewichten kosten van overige prestaties per verzekerde per FKG 2006 (Totale overige prestaties en van de afzonderlijke overige prestaties):

    

   FKG 2006

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

      

   Huisartsenhulp

   Tandheelkundige hulp

   Verloskundige hulp

   0

   Geen FKG

        

   1

   Glaucoom

   5,64

   0,24

   –0,33

   2

   Schildklieraandoeningen

   9,89

   1,11

   –2,98

   3

   Hoog cholesterol

   10,66

   0,70

   –0,37

   4

   Diabetes IIb (laag intensief)

   16,59

   –0,25

   –0,82

   5

   Cara

   56,55

   1,19

   –1,56

   6

   Diabetes IIa (hoog intensief)

   22,53

   –0,45

   –0,29

   7

   Epilepsie

   61,24

   2,26

   –4,91

   8

   Ziekte van Crohn/colitis ulcerosa

   49,67

   1,06

   –3,83

   9

   Hartaandoeningen

   60,98

   –0,14

   –0,29

   10

   Reuma

   52,95

   0,23

   –2,44

   11

   Parkinson

   74,33

   2,69

   –0,23

   12

   Diabetes I

   65,30

   0,19

   –2,50

   13

   Transplantaties

   60,39

   0,30

   –6,03

   14

   Cystic fibrosis en pancreasaandoeningen

   67,68

   0,35

   –1,89

   15

   Neuromusculaire aandoeningen

   74,23

   1,60

   –6,82

   16

   HIV/AIDS

   58,82

   1,29

   –5,80

   17

   Nieraandoeningen/ESRD

   77,50

   –0,26

   –0,73

    

   FKG 2006

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

      

   Paramedische hulp

   Ziekenvervoer

   Kraamzorg

   0

   Geen FKG

        

   1

   Glaucoom

   1,73

   1,58

   –0,35

   2

   Schildklieraandoeningen

   5,08

   3,29

   –2,10

   3

   Hoog cholesterol

   2,87

   –1,32

   –0,53

   4

   Diabetes IIb (laag intensief)

   2,22

   9,88

   –0,64

   5

   Cara

   11,61

   21,74

   –3,01

   6

   Diabetes IIa (hoog intensief)

   3,20

   8,18

   0,41

   7

   Epilepsie

   27,67

   77,19

   –7,98

   8

   Ziekte van Crohn/colitis ulcerosa

   5,03

   3,26

   –3,31

   9

   Hartaandoeningen

   14,57

   82,54

   0,62

   10

   Reuma

   67,26

   46,58

   –5,43

   11

   Parkinson

   196,09

   91,35

   0,17

   12

   Diabetes I

   13,18

   70,81

   –2,82

   13

   Transplantaties

   17,64

   97,09

   –10,96

   14

   Cystic fibrosis en pancreasaandoeningen

   70,55

   87,11

   –3,55

   15

   Neuromusculaire aandoeningen

   256,48

   188,68

   –16,42

   16

   HIV/AIDS

   –6,15

   7,21

   –11,32

   17

   Nieraandoeningen/ESRD

   5,58

   531,72

   –1,05

    

   FKG 2006

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

      

   Farmaceutische hulp

   Hulpmiddelen

   Totale overige prestaties

   0

   Geen FKG

        

   1

   Glaucoom

   225,51

   22,89

   256,91

   2

   Schildklieraandoeningen

   187,86

   10,27

   212,42

   3

   Hoog cholesterol

   554,67

   –12,18

   554,50

   4

   Diabetes IIb (laag intensief)

   439,90

   103,12

   570,00

   5

   Cara

   693,96

   48,53

   829,01

   6

   Diabetes IIa (hoog intensief)

   1.132,66

   92,88

   1.259,12

   7

   Epilepsie

   808,76

   191,31

   1.155,54

   8

   Ziekte van Crohn/colitis ulcerosa

   999,98

   98,62

   1.150,48

   9

   Hartaandoeningen

   859,91

   159,72

   1.177,91

   10

   Reuma

   1.476,48

   174,51

   1.810,14

   11

   Parkinson

   1.717,33

   497,28

   2.579,01

   12

   Diabetes I

   1.299,97

   1.049,17

   2.493,30

   13

   Transplantaties

   3.434,30

   214,75

   3.807,48

   14

   Cystic fibrosis en pancreasaandoeningen

   5.011,52

   633,33

   5.865,10

   15

   Neuromusculaire aandoeningen

   6.716,16

   1.529,30

   8.743,21

   16

   HIV/AIDS

   11.133,08

   –9,89

   11.167,24

   17

   Nieraandoeningen/ESRD

   5.322,19

   188,49

   6.123,44

   Het college berekent de gewichten kosten van de onderscheiden afzonderlijke overige prestaties en van de totale overige prestaties per verzekerde voor de FKG 2006 0 door de geraamde totale aantallen verzekerden per FKG 2006 1 tot en met 17 te vermenigvuldigen met de overeenkomstige gewichten, de resultaten daarvan te sommeren en vervolgens te delen door het geraamde totaal aantal verzekerden FKG 2006 0, dat af te ronden op twee decimalen en van een negatief teken te voorzien.

  • c. de volgende gewichten kosten van overige prestaties per verzekerde per DKG 2006 (Totale overige prestaties en van de afzonderlijke overige prestaties):

   DKG 2006

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

    

   Huisartsenhulp

   Tandheelkundige hulp

   Verloskundige hulp

   Paramedische hulp

   Ziekenvervoer

   Kraamzorg

   Farmaceutische hulp

   Hulpmiddelen

   Totale

   overige

   prestaties

   0

                    

   1

   39,85

   1,18

   –0,16

   52,13

   36,79

   –0,38

   127,02

   53,43

   309,86

   2

   39,28

   0,27

   –0,68

   11,32

   105,41

   –1,41

   417,45

   73,14

   644,78

   3

   46,60

   0,36

   –0,28

   12,89

   130,98

   –0,61

   524,02

   138,76

   852,72

   4

   52,74

   –0,42

   –0,56

   44,75

   201,70

   –0,86

   576,58

   210,51

   1.084,44

   5

   46,15

   –0,05

   –0,85

   17,54

   159,63

   –1,12

   505,67

   241,96

   968,93

   6

   48,60

   –0,36

   –0,22

   18,45

   180,31

   –0,69

   490,80

   332,62

   1.069,51

   7

   71,03

   –0,35

   –1,95

   41,78

   234,53

   –4,41

   1.270,60

   325,15

   1.936,38

   8

   66,16

   0,40

   0,21

   52,22

   375,19

   0,73

   1.492,85

   697,12

   2.684,88

   9

   72,46

   4,89

   –0,80

   42,15

   366,00

   –2,12

   1.494,71

   956,94

   2.934,23

   10

   117,77

   –0,48

   –0,56

   38,12

   548,91

   –1,42

   2.253,96

   703,80

   3.660,10

   11

   167,07

   2,85

   –0,17

   29,35

   637,51

   –0,32

   2.819,44

   686,53

   4.342,26

   12

   97,51

   –0,25

   –1,16

   85,32

   491,52

   –2,03

   3.073,04

   804,34

   4.548,29

   13

   23,82

   –0,94

   –1,33

   15,19

   2.998,62

   –2,64

   1.111,13

   254,94

   4.398,79

   Het college berekent de gewichten kosten van de onderscheiden afzonderlijke overige prestaties en van de totale overige prestaties per verzekerde voor de DKG 2006 0 door de geraamde totale aantallen verzekerden per DKG 2006 1 tot en met 13 te vermenigvuldigen met de overeenkomstige gewichten, de resultaten daarvan te sommeren en vervolgens te delen door het geraamde totaal aantal verzekerden DKG 2006 0, dat af te ronden op twee decimalen en van een negatief teken te voorzien.

  • d. de volgende gewichten kosten van overige prestaties per verzekerde per aard van het inkomenklasse 2006 (Totale overige prestaties en van de afzonderlijke overige prestaties):

   Aard van het inkomenklasse

   Gewichten in euro’s

   Huisartsenzorg

   0–14 jaar

   15–34 jaar

   35–44 jaar

   45–54 jaar

   55–64 jaar

   65 jaar en ouder

   1.

   0 t/m 14 jaar of 65 jaar en ouder

   0,00

          

   0,00

   2.

   Arbeidsongeschikten

    

   25,02

   24,21

   19,91

   11,18

    

   3.

   Bijstandsgerechtigden

    

   12,50

   13,42

   10,05

   –0,59

    

   4.

   WW, ANW (AWW) en overige uitkeringsgerechtigden

    

   7,76

   3,81

   1,00

   –5,35

    

   5.

   Zelfstandigen

    

   –6,11

   –7,29

   –8,97

   –10,99

    

   6.

   Referentiegroep

              

   Aard van het inkomenklasse

   Gewichten in euro’s

   Tandheelkundige hulp

   0–14 jaar

   15–34 jaar

   35–44 jaar

   45–54 jaar

   55–64 jaar

   65 jaar en ouder

   1.

   0 t/m 14 jaar of 65 jaar en ouder

   0,00

          

   0,00

   2.

   Arbeidsongeschikten

    

   –1,77

   2,31

   1,95

   2,10

    

   3.

   Bijstandsgerechtigden

    

   –2,84

   0,85

   0,32

   –0,16

    

   4.

   WW, ANW (AWW) en overige uitkeringsgerechtigden

    

   –1,55

   0,10

   0,22

   0,12

    

   5.

   Zelfstandigen

    

   –0,87

   –0,48

   –0,56

   –1,16

    

   6.

   Referentiegroep

              

   Aard van het inkomenklasse

   Gewichten in euro’s

   Verloskundige hulp

   0–14 jaar

   15–34 jaar

   35–44 jaar

   45–54 jaar

   55–64 jaar

   65 jaar en ouder

   1.

   0 t/m 14 jaar of 65 jaar en ouder

   0,00

          

   0,00

   2.

   Arbeidsongeschikten

    

   –7,95

   –2,58

   0,00

   0,00

    

   3.

   Bijstandsgerechtigden

    

   6,51

   –2,58

   0,00

   0,00

    

   4.

   WW, ANW (AWW) en overige uitkeringsgerechtigden

    

   7,92

   1,64

   0,00

   0,00

    

   5.

   Zelfstandigen

    

   –1,35

   –0,57

   0,00

   0,00

    

   6.

   Referentiegroep

              

   Aard van het inkomenklasse

   Gewichten in euro’s

   Paramedische hulp

   0–14 jaar

   15–34 jaar

   35–44 jaar

   45–54 jaar

   55–64 jaar

   65 jaar en ouder

   1.

   0 t/m 14 jaar of 65 jaar en ouder

   0,00

          

   0,00

   2.

   Arbeidsongeschikten

    

   16,84

   17,48

   17,22

   12,77

    

   3.

   Bijstandsgerechtigden

    

   –3,43

   –2,02

   –1,36

   –3,61

    

   4.

   WW, ANW (AWW) en overige uitkeringsgerechtigden

    

   2,48

   1,20

   –0,93

   –4,05

    

   5.

   Zelfstandigen

    

   –2,22

   –3,41

   –4,63

   –5,57

    

   6.

   Referentiegroep

              

   Aard van het inkomenklasse

   Gewichten in euro’s

   Ziekenvervoer

   0–14 jaar

   15–34 jaar

   35–44 jaar

   45–54 jaar

   55–64 jaar

   65 jaar en ouder

   1.

   0 t/m 14 jaar of 65 jaar en ouder

   0,00

          

   0,00

   2.

   Arbeidsongeschikten

    

   48,94

   39,50

   35,72

   25,66

    

   3.

   Bijstandsgerechtigden

    

   17,02

   18,26

   20,63

   11,18

    

   4.

   WW, ANW (AWW) en overige uitkeringsgerechtigden

    

   2,70

   –1,62

   –2,65

   –3,28

    

   5.

   Zelfstandigen

    

   –3,24

   –6,66

   –10,42

   –14,41

    

   6.

   Referentiegroep

              

   Aard van het inkomenklasse

   Gewichten in euro’s

   Kraamzorg

   0–14 jaar

   15–34 jaar

   35–44 jaar

   45–54 jaar

   55–64 jaar

   65 jaar en ouder

   1.

   0 t/m 14 jaar of 65 jaar en ouder

   0,00

          

   0,00

   2.

   Arbeidsongeschikten

    

   –18,45

   –5,53

   0,00

   0,00

    

   3.

   Bijstandsgerechtigden

    

   –30,81

   –17,01

   0,00

   0,00

    

   4.

   WW, ANW (AWW) en overige uitkeringsgerechtigden

    

   6,00

   2,63

   0,00

   0,00

    

   5.

   Zelfstandigen

    

   –3,96

   –3,15

   0,00

   0,00

    

   6.

   Referentiegroep

              

   Aard van het inkomenklasse

   Gewichten in euro’s

   Farmaceutische hulp

   0–14 jaar

   15–34 jaar

   35–44 jaar

   45–54 jaar

   55–64 jaar

   65 jaar en ouder

   1.

   0 t/m 14 jaar of 65 jaar en ouder

   0,00

          

   0,00

   2.

   Arbeidsongeschikten

    

   268,63

   297,49

   310,81

   212,70

    

   3.

   Bijstandsgerechtigden

    

   49,19

   109,64

   158,80

   57,11

    

   4.

   WW, ANW (AWW) en overige uitkeringsgerechtigden

    

   9,39

   8,52

   –2,33

   –32,88

    

   5.

   Zelfstandigen

    

   –18,17

   –44,56

   –72,00

   –102,71

    

   6.

   Referentiegroep

              

   Aard van het inkomenklasse

   Gewichten in euro’s

   Hulpmiddelen

   0–14 jaar

   15–34 jaar

   35–44 jaar

   45–54 jaar

   55–64 jaar

   65 jaar en ouder

   1.

   0 t/m 14 jaar of 65 jaar en ouder

   0,00

          

   0,00

   2.

   Arbeidsongeschikten

    

   137,04

   95,01

   100,83

   77,12

    

   3.

   Bijstandsgerechtigden

    

   –1,06

   3,78

   14,17

   2,75

    

   4.

   WW, ANW (AWW) en overige uitkeringsgerechtigden

    

   –2,85

   –7,30

   –7,58

   –9,97

    

   5.

   Zelfstandigen

    

   –6,13

   –12,24

   –19,86

   –33,97

    

   6.

   Referentiegroep

              

   Aard van het inkomenklasse

   Gewichten in euro’s

   Totale overige prestaties

   0–14 jaar

   15–34 jaar

   35–44 jaar

   45–54 jaar

   55–64 jaar

   65 jaar en ouder

   1.

   0 t/m 14 jaar of 65 jaar en ouder

   0,00

          

   0,00

   2.

   Arbeidsongeschikten

    

   468,30

   467,89

   486,44

   341,53

    

   3.

   Bijstandsgerechtigden

    

   47,08

   124,34

   202,61

   66,68

    

   4.

   WW, ANW (AWW) en overige uitkeringsgerechtigden

    

   31,85

   8,98

   –12,27

   –55,41

    

   5.

   Zelfstandigen

    

   –42,05

   –78,36

   –116,44

   –168,81

    

   6.

   Referentiegroep

              

   Het college berekent de gewichten kosten van de onderscheiden afzonderlijke overige prestaties en van de totale overige prestaties per verzekerde per leeftijdscategorie voor de referentiegroep aard van het inkomen door de geraamde totale aantallen verzekerden van de aard van het inkomenklasse 2006 2 tot en 5 te vermenigvuldigen met de overeenkomstige gewichten, de resultaten daarvan te sommeren en vervolgens te delen door het geraamde totaal aantal verzekerden per leeftijdsklasse van de referentiegroep aard van het inkomen, dat af te ronden op twee decimalen en van een negatief teken te voorzien.

  • e. de volgende gewichten kosten van overige prestaties per verzekerde per regioklasse 2006 (voormalig ziekenfonds verzekerd) (Totale overige prestaties en van de afzonderlijke overige prestaties):

   Regioklasse 2006

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

    

   Huisartsenhulp

   Tandheelkundige hulp

   Verloskundige hulp

   Paramedische hulp

   Ziekenvervoer

   Kraamzorg

   Farmaceutische hulp

   Hulpmiddelen

   Totale

   overige

   prestaties

   1

   6,26

   0,42

   0,30

   –2,14

   –1,08

   –6,69

   13,76

   2,48

   13,31

   2

   6,09

   –0,42

   0,21

   –0,89

   0,80

   –4,61

   11,57

   4,70

   17,45

   3

   4,92

   –0,71

   0,41

   –0,31

   0,41

   –3,10

   9,28

   3,99

   14,89

   4

   4,57

   –0,89

   0,58

   –0,21

   1,21

   –1,50

   8,27

   4,20

   16,23

   5

   3,61

   –1,44

   0,78

   –0,03

   2,44

   –0,21

   –0,09

   5,04

   10,10

   6

   3,33

   –1,35

   0,77

   0,24

   2,57

   0,31

   0,13

   2,92

   8,92

   7

   3,14

   –1,17

   0,98

   –1,03

   1,79

   1,22

   –2,73

   4,25

   6,45

   8

   2,06

   –1,71

   1,10

   –0,11

   2,13

   1,86

   –6,31

   2,50

   1,52

   9

   1,08

   –1,80

   0,75

   –0,83

   2,73

   2,36

   –16,40

   0,25

   –11,86

   10

   0,35

   –2,89

   –0,35

   –2,17

   2,34

   –0,62

   –19,93

   –1,83

   –25,10

   de volgende gewichten kosten van overige prestaties per verzekerde per regioklasse 2006 (voormalig particulier verzekerd) (Totale overige prestaties en van de afzonderlijke overige prestaties):

   Regioklasse 2006

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

   Gewicht

   in euro’s

    

   Huisartsenhulp

   Tandheelkundige hulp

   Verloskundige hulp

   Paramedische hulp

   Ziekenvervoer

   Kraamzorg

   Farmaceutische hulp

   Hulpmiddelen

   Totale

   overige

   prestaties

   1

   –6,84

   0,24

   –2,12

   –0,81

   –4,84

   –2,62

   9,44

   –8,40

   –15,95

   2

   –5,97

   2,24

   –1,19

   0,64

   –3,21

   –0,45

   –0,50

   –4,86

   –13,30

   3

   –6,88

   1,88

   –1,27

   1,18

   –4,43

   1,13

   –0,32

   –5,08

   –13,79

   4

   –6,03

   2,33

   –1,04

   1,58

   –2,66

   1,99

   –2,56

   –4,54

   –10,93

   5

   –6,30

   2,63

   –0,69

   1,41

   –2,42

   2,65

   –0,74

   –5,77

   –9,23

   6

   –6,32

   2,50

   –0,75

   1,85

   –2,92

   3,48

   –0,36

   –6,34

   –8,86

   7

   –5,70

   3,04

   –0,31

   0,80

   –2,98

   4,12

   –3,48

   –4,39

   –8,90

   8

   –6,04

   2,01

   –0,60

   1,50

   –1,72

   3,30

   –4,45

   –6,00

   –12,00

   9

   –7,21

   1,52

   –0,93

   1,02

   –1,71

   3,01

   –1,24

   –5,30

   –10,84

   10

   –9,32

   –0,65

   –2,17

   0,07

   –1,28

   1,30

   –9,29

   –4,30

   –25,64

 • 2 De gewichten kosten van de totale overige prestaties per verzekerde per risicoklasse 2006 worden per overeenkomstige risicoklasse vermenigvuldigd met het per zorgverzekeraar geraamde aantal verzekerden per risicoklasse 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd.

 • 3 De gewichten kosten van de totale overige prestaties per verzekerde per FKG 2006 worden per overeenkomstige FKG vermenigvuldigd met het per zorgverzekeraar geraamde aantal verzekerden per FKG 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat van het tweede lid.

 • 4 De gewichten kosten van de totale overige prestaties per verzekerde per DKG 2006 worden per overeenkomstige DKG vermenigvuldigd met het per zorgverzekeraar geraamde aantal verzekerden per DKG 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat van het derde lid.

 • 5 De gewichten kosten van de totale overige prestaties per verzekerde per aard van het inkomenklasse 2006 worden per overeenkomstige aard van het inkomenklasse vermenigvuldigd met het per zorgverzekeraar geraamde aantal verzekerden per aard van het inkomenklasse 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat van het vierde lid.

 • 6 De gewichten kosten van de totale overige prestaties per verzekerde per regioklasse 2006 worden per overeenkomstige regioklasse vermenigvuldigd met het per zorgverzekeraar geraamde aantal verzekerden per regioklasse 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat van het vijfde lid.

 • 7 Het resultaat van het zesde lid wordt aangeduid als deelbedrag kosten van overige prestaties 2006.

 • 8 Ter informatie kunnen ook deelbedragen per afzonderlijke overige prestatie worden berekend overeenkomstig lid 2 tot en met lid 7.

Artikel 10. De raming van de normatieve no-claimteruggave

 • 1 Voor de raming van de normatieve no-claimteruggaven hanteert het college als uitgangspunten:

  • a. de volgende gewichten no-claimteruggave per verzekerde per risicoklasse 2006:

   Risicoklasse

   Gewicht in euro’s

   Gewicht in euro’s

    

   Mannen

   Vrouwen

   18 t/m 19 jaar

   162,27

   114,52

   20 t/m 24 jaar

   164,83

   108,76

   25 t/m 29 jaar

   160,78

   97,35

   30 t/m 34 jaar

   150,36

   91,19

   35 t/m 39 jaar

   137,59

   95,78

   40 t/m 44 jaar

   128,02

   97,20

   45 t/m 49 jaar

   114,34

   83,91

   50 t/m 54 jaar

   100,69

   72,70

   55 t/m 59 jaar

   81,25

   62,58

   60 t/m 64 jaar

   67,94

   53,97

   65 t/m 69 jaar

   49,75

   43,14

   70 t/m 74 jaar

   34,10

   32,03

   75 t/m 79 jaar

   24,24

   24,59

   80 t/m 84 jaar

   21,57

   22,77

   85 t/m 89 jaar

   21,47

   25,20

   90 jaar en ouder

   23,92

   30,38

  • b. de volgende gewichten no-claimteruggave per verzekerde per aard van het inkomenklasse 2006:

   Aard van het inkomenklasse

   Gewichten in euro’s

   18–34 jaar

   35–44 jaar

   45–54 jaar

   55–64 jaar

   65 jaar en ouder

   1.

   65 jaar en ouder

          

   0,00

   2.

   Arbeidsongeschikten

   –56,78

   –55,07

   –44,55

   –28,48

    

   3.

   Bijstandsgerechtigden

   –16,22

   –24,96

   –22,44

   –5,02

    

   4.

   WW, ANW (AWW) en overige uitkeringsgerechtigden

   –13,13

   –6,55

   –0,57

   5,16

    

   5.

   Zelfstandigen

   12,04

   16,66

   19,92

   21,59

    

   6.

   Referentiegroep

   2,57

   4,00

   5,17

   5,36

    
  • c. de volgende gewichten no-claimteruggave per verzekerde per regioklasse 2006:

   Regioklasse 2006

   Gewicht in euro’s

   Voormalig

   ziekenfonds

   verzekerd

   Voormalig particulier verzekerd

   Klasse 1

   –10,08

   5,38

   Klasse 2

   –8,77

   5,76

   Klasse 3

   –7,08

   7,14

   Klasse 4

   –5,86

   7,65

   Klasse 5

   –3,91

   8,68

   Klasse 6

   –3,79

   8,54

   Klasse 7

   –2,82

   9,68

   Klasse 8

   –1,94

   11,04

   Klasse 9

   –1,44

   12,87

   Klasse 10

   1,07

   17,09

 • 2 De gewichten no-claimteruggave per verzekerde per risicoklasse 2006 worden per overeenkomstige risicoklasse vermenigvuldigd met het per zorgverzekeraar geraamde aantal verzekerden van 18 jaar en ouder per risicoklasse 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd.

 • 3 De gewichten no-claimteruggave per verzekerde per aard van het inkomenklasse 2006 worden per overeenkomstige aard van het inkomenklasse vermenigvuldigd met het per zorgverzekeraar geraamde aantal verzekerden van 18 jaar en ouder per aard van het inkomenklasse 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat van het tweede lid.

 • 4 De gewichten no-claimteruggave per verzekerde per regioklasse 2006 worden per overeenkomstige regioklasse vermenigvuldigd met het per zorgverzekeraar geraamde aantal verzekerden van 18 jaar en ouder per regioklasse 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat van het derde lid.

 • 5 Het resultaat van het vierde lid wordt aangeduid als de geraamde normatieve no-claimteruggave 2006.

Artikel 11. De berekening van het normatieve bedrag ten behoeve van een zorgverzekeraar, en de berekening en toekenning van de bijdrage aan een zorgverzekeraar

 • 1 Het college stelt het normatieve bedrag 2006 van een zorgverzekeraar vast als de som van het volgens dit hoofdstuk berekende deelbedrag variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp 2006, het deelbedrag vaste kosten van ziekenhuisverpleging 2006 en het deelbedrag kosten van overige prestaties 2006.

 • 2 Het college raamt de opbrengst 2006 van de nominale rekenpremie 2006 per zorgverzekeraar door de geraamde aantallen verzekerden van 18 jaar en ouder 2006 per zorgverzekeraar te vermenigvuldigen met de nominale rekenpremie 2006.

 • 3 Het college berekent de bijdrage 2006 aan een zorgverzekeraar als het normatieve bedrag 2006 plus de geraamde normatieve no-claimteruggave 2006 minus de volgens het tweede lid geraamde opbrengst van de nominale rekenpremie 2006.

 • 4 Het college berekent de uitkering in verband met uitvoeringskosten van verzekerden jonger dan 18 jaar 2006. Deze uitkering bedraagt het aantal geraamde verzekerden jonger dan 18 jaar, vermenigvuldigd met € 50.

 • 5 Het college kent de bijdrage 2006 ter hoogte van de bijdrage berekend in het derde lid, aangevuld met het bedrag berekend in het vierde lid, aan de zorgverzekeraar toe.

Artikel 12. Herberekeningen als gevolg van splitsingen

Indien een zorgverzekeraar na de toekenning van de bijdrage 2006 besluit zich te splitsen, dient de zorgverzekeraar aan het college mee te delen hoe naar zijn verwachting de geraamde verzekerdenaantallen 2006 verdeeld zullen worden, over nieuwe dan wel bestaande zorgverzekeraars. Het college kan de toegekende bijdrage herzien en de bijdragen aan nieuwe dan wel bestaande zorgverzekeraars toekennen, een en ander rekening houdend met de meegedeelde geraamde verzekerdenaantallen en het tijdstip waarop de splitsing wordt gerealiseerd.

Artikel 13. De uitkering van de normatieve no-claim-teruggave

 • 1 Het college herberekent in maart 2007 de gewichten no-claimteruggave op basis van de verzekerdenaantallen 2006, voor zover die op 1 maart 2007 bij het college beschikbaar zijn, en de door de zorgverzekeraars verwachte no-claimteruggave 2006 op de volgende wijze:

  • a. Het college berekent de landelijke gemiddelde verwachte no-claimteruggave per verzekerde van 18 jaar en ouder 2006 door de som van de verwachte no-claimteruggaven over alle zorgverzekeraars te delen door de som van de aantallen verzekerden van 18 jaar en ouder 2006 van alle zorgverzekeraars.

  • b. Het college berekent de normatieve no-claimteruggave voor alle verzekerden 2006 overeenkomstig artikel 10 op basis van de bij het college bekende totale verzekerdenaantallen van 18 jaar en ouder naar risicoklassen 2006, naar aard van het inkomenklassen 2006 en naar regioklassen 2006.

  • c. Het college berekent de no-claimschalingsfactor 2006 door de landelijke gemiddelde verwachte no-claimteruggave per verzekerde 2006, berekend onder a, te vermenigvuldigen met het totaal aantal verzekerden van 18 jaar en ouder 2006, en dat vervolgens weer te delen door de normatieve no-claimteruggave voor alle verzekerden 2006, berekend onder b, en deze no-claimschalingsfactor 2006 vervolgens af te ronden op zes decimalen.

  • d. Het college herberekent voor de eerste maal de gewichten no-claimteruggave per verzekerde per risicoklasse 2006, per aard van het inkomenklasse 2006 en per regioklasse 2006, door de overeenkomstige herberekende gewichten uit artikel 10 te vermenigvuldigen met de no-claimschalingsfactor 2006, berekend onder c, en deze vervolgens op twee decimalen af te ronden.

 • 2 Het college berekent de normatieve no-claimteruggave als volgt:

  • a. Per zorgverzekeraar worden de herberekende gewichten no-claimteruggave per verzekerde per risicoklasse 2006 per overeenkomstige risicoklasse vermenigvuldigd met de aantallen verzekerden van 18 jaar en ouder per risicoklasse 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd.

  • b. Per zorgverzekeraar worden de herberekende gewichten no-claimteruggave per verzekerde per aard van het inkomenklasse 2006 per overeenkomstige aard van het inkomenklasse vermenigvuldigd met het aantal verzekerden van 18 jaar en ouder per aard van het inkomenklasse 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat onder a.

  • c. Per zorgverzekeraar worden de gewichten no-claimteruggave per verzekerde per regioklasse 2006 per overeenkomstige regioklasse vermenigvuldigd met het aantal verzekerden van 18 jaar en ouder per regioklasse 2006. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat onder b.

  • d. Het resultaat onder c wordt aangeduid als de normatieve no-claimteruggave 2006.

  • e. Het college kent de normatieve no-claimteruggave 2006 voor 1 april 2007 aan de zorgverzekeraar toe.

Artikel 14. Herverdeling van de macro-deelbedragen als gevolg van onverwacht grote marktverschuivingen

Indien naar het oordeel van het college op grond van de opgave van de verzekerdenaantallen per 1 juni 2006 blijkt dat de verdeling van de verzekerden over de zorgverzekeraars sterk afwijkt van de verzekerdenraming van het college en daardoor ernstige liquiditeitsproblemen bij meerdere zorgverzekeraars dreigen te ontstaan, kan het college een nieuwe verzekerdenraming opstellen, mede op basis van de opgave van de verzekerdenaantallen per 1 juni 2006. Daarbij zal het college zoveel mogelijk de in artikel 6 bepaalde berekeningswijze volgen. Met behulp van de nieuwe verzekerdenraming zal het college de macro-deelbedragen 2006 opnieuw verdelen en eveneens de normatieve bedragen 2006 ten behoeve van, en de bijdragen 2006 aan de zorgverzekeraars opnieuw berekenen en aan de zorgverzekeraars toekennen. Het college stelt de zorgverzekeraars zo spoedig mogelijk op de hoogte of en wanneer het tot een nieuwe berekening en herziening van de toekenning van de bijdragen voor alle zorgverzekeraars overgaat.

Hoofdstuk III. De voorlopige vaststelling van de bijdrage aan een zorgverzekeraar

Artikel 15. Algemene bepaling

 • 1 Het college herberekent het normatieve bedrag voorlopig op basis van het financieel verslag 2006 en de jaarstaat 2006 van de zorgverzekeraars. Voor de verzekeringsduur van de verzekerden baseert het college zich op het Referentiebestand verzekerden Zorgverzekeringswet van SA-Z. Wanneer een verzekerde gedurende een bepaalde periode bij meerdere zorgverzekeraars is ingeschreven, wordt de periode verdeeld naar rato van het aantal zorgverzekeraars waar de verzekerde gedurende die periode ingeschreven is geweest.

 • 2 Voor de herberekening, bedoeld in het eerste lid, bepaalt het college het aantal verzekerden per FKG 2006 per zorgverzekeraar als volgt:

  • a. Uitgangspunt is de opgave van alle declaraties farmaceutische hulp 2006 van de zorgverzekeraar aan het college.

  • b. Op basis van de opgave bedoeld onder a bepaalt het college het aantal verzekerden per morbiditeitsrisicoklasse per FKG 2006 dat in 2006 aan de in artikel 4, eerste lid, genoemde voorwaarden voldoet. Daarbij splitst het college de FKG 2006 0 in FKG onbekend en FKG 2006 0.

  • c. Het college bepaalt alle gewichten voor FKG 2006-onbekend op 0,00.

  • d. Het college stelt de prevalentieontwikkeling 2005–2006 per morbiditeitsrisicoklasse per FKG 2006 gelijk aan de prevalentieontwikkeling 2004-2005 per morbiditeitsrisicoklasse per FKG 2006, zoals vermeld in bijlage 1.

  • e. Het college schaalt met behulp van de onder d bepaalde prevalentieontwikkeling de aantallen verzekerden per morbiditeitsrisicoklasse per FKG 2006 terug naar de prevalentie 2005, sommeert deze over de morbiditeitsrisicoklassen en rondt deze som af op nul decimalen.

 • 3 Voor de voorlopige herberekening, bedoeld in het eerste lid, bepaalt het college het aantal verzekerden per DKG 2006 per zorgverzekeraar als volgt:

  • a. Uitgangspunt is de opgave van de zorgverzekeraar per 1 juni 2007 van de declaraties van alle DBC’s die in 2005 geopend zijn. Op basis daarvan bepaalt het college het aantal verzekerden dat in 2005 aan de in artikel 4, derde lid, genoemde voorwaarden voldoet.

  • b. Het college bepaalt per zorgverzekeraar met behulp van een koppeling op basis van het gepseudonimiseerde burgerservicenummer, op basis van de verzekerden per DKG 2005, de rechtstreeks aan een zorgverzekeraar in 2006 toe te wijzen verzekerden per DKG 2006. Bij ontbrekende of onvolledige aanlevering van DBC-gegevens door de zorgverzekeraar zal het college op basis van overige beschikbare gegevens de aantallen DKG’s door middel van een raming aanvullen.

  • c. Het college bepaalt het aantal verzekerden in de categorie DKG 0 of DKG onbekend door per zorgverzekeraar het totaal aantal verzekerden te verminderen met het resultaat onder b. Voor verzekerden woonachtig in het buitenland bepaalt het college het gewicht DKG 2006 onbekend op 0,00. Voor de overige verzekerden bepaalt het college het gewicht van DKG 2006 onbekend op DKG 0.

 • 4 Het college bepaalt met behulp van opgaven van de Belastingdienst en het UWV, het referentiebestand van SA-Zorg over 2006 en de verzekerdenopgaven van de zorgverzekeraars de aantallen verzekerden per aard van het inkomenklasse 2006.

 • 5 Het college bepaalt met behulp van het referentiebestand SA-Zorg (ziekenfondsen) per 1 december 2005 en het referentiebestand van SA-Zorg over 2006, en de opgave van de zorgverzekeraars over de verzekerden naar viercijferige postcode van het adres waar de verzekerde woonachtig is, de aantallen verzekerden naar regioklasse 2006.

Artikel 16. De voorlopige herberekening van het deelbedrag variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp 2006

 • 1 Het college bepaalt per zorgverzekeraar en voor het totaal van de zorgverzekeraars de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp 2006 met inachtneming van de artikelen 3.7 en 3.8 van de Regeling zorgverzekering.

 • 2 Het college herberekent het gewicht variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde voor de FKG 2006 0 door de totale aantallen verzekerden per FKG 2006 1 tot en met 17 te vermenigvuldigen met de overeenkomstige herberekende gewichten, de resultaten daarvan te sommeren en vervolgens te delen door het totaal aantal verzekerden FKG 2006 0, dat af te ronden op twee decimalen en van een negatief teken te voorzien.

 • 3 Het college herberekent het gewicht variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde voor de DKG 2006 0 door de totale aantallen verzekerden per DKG 2006 1 tot en met 13 te vermenigvuldigen met de overeenkomstige herberekende gewichten, de resultaten daarvan te sommeren en vervolgens te delen door het totaal aantal verzekerden van DKG 2006 0, dat af te ronden op twee decimalen en van een negatief teken te voorzien.

 • 4 Het college herberekent het gewicht variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per leeftijdscategorie voor de referentiegroep aard van het inkomen door de totale aantallen verzekerden van de aard van het inkomenklasse 2 tot en met 5 2006 te vermenigvuldigen met de overeenkomstige gewichten, de resultaten daarvan te sommeren en vervolgens te delen door het totaal aantal verzekerden per leeftijdsklasse van de referentiegroep aard van het inkomen, dat af te ronden op twee decimalen en van een negatief teken te voorzien.

 • 5 Het college berekent het normatieve bedrag variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp 2006 voor het totaal van alle verzekerden 2006 van alle zorgverzekeraars op de wijze zoals beschreven in artikel 7, gebruik makend van de herberekende gewichten, zoals herberekend in het tweede derde en vierde lid, en de gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per risicoklasse 2006 uit artikel 7, eerste lid, onderdeel a, en de gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per regioklasse 2006 uit artikel 7, eerste lid, onderdeel e.

 • 6 Het college berekent de schalingsfactor variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp 2006 door de variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp 2006, zoals bepaald in het eerste lid, te sommeren over alle zorgverzekeraars en deze te delen door het in het vijfde lid berekende normatieve bedrag variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp voor het totaal van alle verzekerden 2006 van alle zorgverzekeraars.

 • 7 Het college herberekent alle gewichten uit artikel 7 door deze te vermenigvuldigen met de schalingsfactor variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp 2006, en deze vervolgens af te ronden op twee decimalen. In voorkomende gevallen gaat het college bij deze herberekening uit van de in het tweede, derde en vierde lid herberekende gewichten. Het college herberekent het gewicht FKG 2006 0 variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde 2006 door de herberekende gewichten FKG 1 tot en met 17 variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp te vermenigvuldigen met de overeenkomstige verzekerdenaantallen 2006, de resultaten daarvan te sommeren, aan die som het bedrag van 88.400.000 euro toe te voegen, dat bedrag te delen door het totaal aantal verzekerden FKG 2006 0 en het resultaat daarvan vervolgens af te ronden op twee decimalen en van een negatief teken te voorzien.

 • 8 Het college vermenigvuldigt de in het zevende lid herberekende gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per risicoklasse 2006 met de aantallen verzekerden per overeenkomstige risicoklasse 2006 per zorgverzekeraar. De uitkomsten worden per zorgzorgverzekeraar gesommeerd.

 • 9 De in het zevende lid herberekende gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde per FKG 2006 worden per overeenkomstige FKG vermenigvuldigd met het aantal verzekerden per FKG 2006 per zorgverzekeraar. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat van het achtste lid.

 • 10 De in het zevende lid herberekende gewichten variabele kosten van ziekenhuisverpleging en kosten van specialistische hulp per verzekerde 2006 worden per overeenkomstige DKG vermenigvuldigd met het aantal verzekerden 2006 per DKG 2006 per zorgverzekeraar. De uitkomsten worden per zorgverzekeraar gesommeerd en toegevoegd aan het resultaat