Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering levensmiddelen (verordening (EG) 608/2004 en richtlijn 2004/77/EG) enz.

Geldend van 21-01-2005 t/m heden

Besluit van 31 december 2004, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen in verband met verordening (EG) 608/2004 en met de vermelding van zoethout (richtlijn 2004/77/EG), en van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 november 2004, VGP/VL 2530191, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken, en van Justitie;

Gelet op:

richtlijn nr. 2004/77/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 (PbEU L 162) tot wijziging van richtlijn 94/54/EG wat betreft de etikettering van bepaalde levensmiddelen die glycyrrizinezuur en het ammoniumzout daarvan bevatten;

verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 2004 inzake de etikettering van voedingsmiddelen en voedselingrediënten met toegevoegde fytosterolen, fytosterolesters, fytostanolen of fytostanolesters (PbEU L 97); en

artikel 8, eerste lid, onder c, artikel 13, onder a, en artikel 32b, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 9 december 2004, nr.W13.04/0543/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 december 2004, VGP/VL 2545756, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken, en van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

In artikel 22c van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen bedoelde eet- en drinkwaren die vóór 20 mei 2006 zijn geëtiketteerd en die voldoen aan het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen zoals dat onmiddellijk voor de inwerkingtreding van dit besluit luidde, mogen worden verhandeld zolang de voorraad strekt.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 december 2004

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de twintigste januari 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina