Vaststellingsregeling criteria subsidieverlening sanering verkeerslawaai 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 20-01-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 december 2004, nr. LMV 2004 128891, houdende vaststelling van de criteria voor de subsidieverlening ten behoeve van de sanering van verkeerslawaai 2005

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste, tweede en derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het tijdvak voor de subsidieverstrekking als bedoeld in deze regeling wordt vastgesteld voor de periode 1 april 2005 tot en met 31 december 2005.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In het in artikel 1 genoemde tijdvak kan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer subsidie verstrekken voor activiteiten op het gebied van het milieubeheer, die betrekking hebben op:

  • a. geluidreducerende maatregelen ter bestrijding van spoorweglawaai;

  • b. afschermende maatregelen tegen spoorweglawaai;

  • c. geluidwerende maatregelen tegen spoorweglawaai;

  • d. onttrekking aan de bestemming vanwege spoorweglawaai;

  • e. voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op die maatregelen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In het in artikel 1 genoemde tijdvak komen voor subsidie als bedoeld in hoofdstuk 2, paragrafen 2.3, 2.4 en 2.5, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en in artikel 2 van deze regeling in aanmerking:

  • a. projecten waarvoor de eerder verleende subsidie wordt verhoogd en die zijn geplaatst op een voor 1 januari 2005 in de Staatscourant bekendgemaakte lijst als bedoeld in artikel 12, vierde lid, en artikel 16, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

  • b. projecten waarvoor de eerder op grond van de Regeling Saneringsprogramma Verkeerslawaai verleende subsidie wordt verhoogd;

  • c. projecten welke zijn geplaatst op een voor 1 april 2005 in de Staatscourant bekendgemaakte lijst, als bedoeld in artikel 12, vierde lid, en artikel 16, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

  • d. subsidieaanvragen voor voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op geluidsreducerende maatregelen aan de constructie van de spoorweg, afschermende maatregelen, geluidwerende maatregelen in plaats van of in aanvulling op geluidsreducerende maatregelen of afschermende maatregelen en maatregelen die strekken tot onttrekking aan de bestemming tegen spoorweglawaai, welke worden getroffen ter bescherming van een verzameling van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen waarvan ten minste één van deze een hogere geluidsbelasting vanwege een spoorweg ondervindt dan 65 dB(A);

  • e. subsidieaanvragen voor voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op verkeersmaatregelen, afschermende maatregelen, geluidwerende maatregelen in plaats van of in aanvulling op verkeersmaatregelen of afschermende maatregelen en maatregelen die strekken tot onttrekking aan de bestemming tegen wegverkeerslawaai, welke worden getroffen ter bescherming van een verzameling van woningen, waarvan ten minste één woning een hogere geluidsbelasting vanwege een weg ondervindt dan 64 dB(A);

  • f. subsidieaanvragen voor voorbereiding en begeleiding van en het toezicht op geluidwerende maatregelen tegen wegverkeerslawaai welke worden getroffen ter bescherming van andere geluidsgevoelige gebouwen die een hogere geluidsbelasting vanwege een weg ondervinden dan 59 dB(A).

 • 3 De in het eerste lid, onder a, b en c, bedoelde projecten komen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking. Vervolgens komen de in het eerste lid, onder d, e en f bedoelde subsidieaanvragen voor subsidieverlening in aanmerking, waarbij geldt dat:

  • a. het eerst in aanmerking komen, projecten als bedoeld in het tweede lid onder a;

  • b. vervolgens projecten als bedoeld in het tweede lid, onder c, in aanmerking komen, onder de voorwaarde dat, maximaal 20 procent van het na toepassing van onderdeel a nog beschikbare budget, hieraan besteed wordt;

  • c. vervolgens projecten als bedoeld in het tweede lid onder b in aanmerking komen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan van artikel 3, tweede lid, onder a, b en c, afwijken, indien:

 • a. het gevolg van die afwijking is dat projecten vanuit het oogpunt van doelmatigheid en kostenbeheersing gezamenlijk uitgevoerd worden met andere werken aan de (spoor)weg;

 • b. dit, gelet op het belang van het voorkomen of beperken van geluidhinder, zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Aanvragen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, e en f worden voor 1 februari 2005 ingediend bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieubeheer, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 december 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina