Besluit 2005/2 PT bloemkwekerijproducten: heffingsafdracht Hoofdbedrijfschap 2005

Geldend van 15-05-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 28 september 2004, houdende de vaststelling van de hoogte van het bedrag dat aan het Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten wordt afgedragen (Besluit 2005/2 PT bloemkwekerijproducten: heffingsafdracht Hoofdbedrijfschap 2005)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW

gelet op artikel 2 van de Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2005;

in overeenstemming met het besluit van het Bestuur van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Bloemen en Planten, d.d. 9 september 2004;

gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, 13 september 2004;

BESLUIT:

Artikel 1

Voor 2005 geldt dat het aan het Hoofd bedrijfschap Agrarische Groothandel Bloemen en Planten af te dragen bedrag als bedoeld in artikel 2 van de Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2005 wordt vastgesteld op de som van:

  • a. 90% van 11/111 deel van de jaarlijkse opbrengst van de in eerder genoemde verordening bedoelde heffing op het eindproduct;

  • b. 100% van 11/73,5 deel van de jaarlijkse opbrengst van de in eerder bedoelde heffing op het uitgangsmateriaal.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2005/2 PT bloemkwekerijproducten: heffingsafdracht Hoofdbedrijfschap 2005.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 28 september 2004

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina