Besluit 2005/3 PT bloemkwekerijproducten: zaadkwekers 2005

Geldend van 15-05-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 28 september 2004 houdende de vaststelling van het tarief van de heffing voor zaadkwekers (Besluit 2005/3 PT bloemkwekerijproducten: zaadkwekers 2005)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAPTUINBOUW,

gelet op artikel 5 van de Verordening PT vakheffing bloemkwekerijproducten 2005;

gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 13 september 2004;

BESLUIT:

Artikel 1

Voor kwekers van bloemzaden wordt bij de heffing als bedoeld in artikel 4, tweede lid, sub c, bij de berekening en oplegging van de heffing uitgegaan van een veronderstelde omzet van € 3.400,00 per hectare, welke omzet wordt toegepast naar rato van het areaal van de kweker van bloemzaden.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2005/3 PT bloemkwekerijproducten: zaadkwekers 2005.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 28 september 2004

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina