Besluit 2005/1 PT bloemkwekerijproducten: restitutie vakheffing 2005

Geldend van 15-05-2005 t/m heden

Besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 28 september 2004, houdende vaststelling van criteria voor gedeeltelijke restitutie van de vakheffing bloemkwekerijproducten (Besluit 2005/1 PT bloemkwekerijproducten: restitutie vakheffing 2005)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAPTUINBOUW,

gelet op artikel 5 van de Verordening PT vakheffing bloemkwekerijprodukten 2005;

gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 13 september 2004;

BESLUIT:

Artikel 1

 • 1 Bedrijven die in aanmerking willen komen voor een gedeeltelijke verlaging van het heffingstarief, dienen over het betrokken kalenderjaar de gecertificeerde jaarrekening aan het productschap te overleggen.

 • 2 Wanneer het productschap vaststelt dat op jaarbasis de heffingsgrondslag van aangekochte bloemkwekerijproducten hoger is dan € 11.344.505,00, wordt over:

  • a. de eerste € 11.344.505,00, het heffingstarief van 0,375% toegepast, en

  • b. het bedrag hoger dan € 11.344.505,00, het verlaagde heffingstarief van 0,275% toegepast.

 • 3 Wanneer het productschap vaststelt dat op jaarbasis de heffingsgrondslag van zelfgekweekte bloemkwekerijproducten (niet zijnde uitgangsmateriaal) hoger is dan € 11.344.505,00, wordt over:

  • a. de eerste € 11.344.505,00, het heffingstarief van 1,11 % toegepast, en

  • b. het bedrag hoger dan € 11.344.505,00, het verlaagde heffingstarief van 1,01% toegepast.

 • 4 Aanvragen voor restitutie moeten worden ingediend binnen één jaar na afloop van het jaar waarover de restitutie wordt gevraagd en vergezeld gaan van een accountantsverklaring.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2005/1 PT bloemkwekerijproducten: restitutie vakheffing 2005.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 28 september 2004

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina