Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, inkomstenbelasting, europees recht, wijziging moeder-dochterrichtlijn, kwalificatie rechtsvormen

[Regeling vervallen per 22-12-2009 met terugwerkende kracht tot en met 11-12-2009.]
Geldend van 18-12-2004 t/m 10-12-2009

Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, inkomstenbelasting, europees recht, wijziging moeder-dochterrichtlijn, kwalificatie rechtsvormen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Inleiding

[Vervallen per 22-12-2009]

De zogenoemde moeder-dochterrichtlijn (richtlijn 90/435/EEG, hierna ook: de richtlijn) is bij richtlijn 2003/123/EG gewijzigd. De werkingssfeer van de moeder-dochterrichtlijn wordt hiermee vergroot. De wijzigingsrichtlijn is per 2 februari 2004 in werking getreden en moet met ingang van 1 januari 2005 worden geïmplementeerd. In onderdeel 2 van dit besluit geef ik een overzicht van de wijzigingen in de richtlijn. Over de wijze waarop de wijzigingen in de richtlijn tot aanpassing van de Nederlandse wetgeving moeten leiden, beraad ik mij nog.

Voor de tussentijd geef ik in dit besluit aan hoe de Belastingdienst moet omgaan met de wijzigingen van de richtlijn. Die wijzigingen betreffen het bezitspercentage, de uitbreiding van de lijst met kwalificerende rechtsvormen en uitbreiding van de werkingssfeer tot vaste inrichtingen. De richtlijn voorziet in de mogelijkheid dat de aangewezen rechtsvormen naar het recht van een andere lidstaat als transparant worden aangemerkt (artikel 4, eerste lid, bis, van de richtlijn).

In dit verband is van belang hoe de Belastingdienst in Nederland thans beoordeelt of een buitenlanse rechtsvorm transparant of niet-transparant is. Dit geef ik in onderdeel 3 van dit besluit weer. Dit toetsingskader geldt voor al dan niet onder de reikwijdte van de richtlijn vallende rechtsvormen.

2. wijziging moeder-dochterrichtlijn

[Vervallen per 22-12-2009]

De wijzigingen in de richtlijn hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • a. Een verlaging van het deelnemingspercentage in stappen van 25% naar 10%. Met ingang van 1 januari 2005 bedraagt het percentage 20 (artikel 3 van de richtlijn).

 • b. De lijst van de voor de richtlijn kwalificerende vennootschappen wordt per 1 januari 2005 uitgebreid (artikel 2 van de richtlijn en de bijlage bij de richtlijn). In bijlage 1 bij dit besluit is een overzicht van deze vennootschappen opgenomen.

 • c. In de richtlijn is een passage opgenomen voor in de lijst opgenomen vennootschappen die in de ene lidstaat wel en de andere lidstaat niet als transparant worden aangemerkt (artikel 4 van de richtlijn).

 • d. Een regeling voor winstuitkeringen aan en ontvangen door vaste inrichtingen (artikelen 1, 2, 4 en 5 van de richtlijn).

 • e. Bij toepassing van de creditmethode wordt de verrekening van in een andere EU lidstaat geheven belasting niet meer beperkt tot de directe dochteronderneming, maar uitgebreid tot alle directe en indirecte dochterondernemingen (artikel 4 van de richtlijn).

Vooruitlopend op de nog tot stand te brengen wetgeving kunnen met ingang van 1 januari 2005 de artikelen 4a en 4b van de Wet op de dividendbelasting 1965 en artikel 13g van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 worden gelezen alsof daarin reeds een percentage van 20 is opgenomen. Vanaf die datum kan ter zake van dividenduitkeringen door in Nederland gevestigde vennootschappen aan alle in de bijlage bij de richtlijn genoemde rechtsvormen – ook als deze naar Nederlandse maatstaven als transparant worden aangemerkt – heffing van dividendbelasting achterwege blijven, mits uiteraard ook aan de overige voorwaarden van de artikelen 4a en 4b van de Wet op de dividendbelasting 1965 wordt voldaan. Met betrekking tot de winsten die een Nederlandse moedermaatschappij behaalt met een buitenlandse transparante dochteronderneming worden de bestaande Nederlandse regels ter voorkoming van dubbele belasting toegepast. Indien zich daarbij in de praktijk een probleem mocht voordoen, dan zal in het concreet aan de orde zijnde geval worden bezien hoe daarmee om te gaan, zonodig in het kader van een onderlinge overlegprocedure.

Overigens merk ik op dat de richtlijn de bestrijding van fraude en misbruiken niet belet.

3. kwalificatie buitenlandse rechtsvormen

[Vervallen per 22-12-2009]

3.1. inleiding

[Vervallen per 22-12-2009]

Aan de hand van het besluit van 18 september 1997, nr. DGO 97-00417 (Infobulletin 1997/704), is ervaring opgedaan met de vraag of buitenlandse samenwerkingsverbanden fiscaal transparant of niet-transparant zijn. Die ervaring heeft geleid tot een aanpassing van het beleid.

In onderdeel 3.2 van dit besluit wordt de reikwijdte van het besluit aangegeven. In onderdeel 3.3 van dit besluit is aangegeven op welke wijze de buitenlandse samenwerkingsverbanden worden getoetst. Een samenwerkingsverband wordt daarbij gekwalificeerd als een transparant lichaam of als een niet-transparant lichaam. Ingeval een lichaam transparant is, betekent dit dat de resultaten worden toegerekend aan de participanten. Als het lichaam niet-transparant is, worden de resultaten toegerekend aan het samenwerkingsverband.

Als bijlage (2) bij dit besluit is een lijst opgenomen waarin is aangegeven tot welke uitkomst de toets heeft geleid bij met name genoemde samenwerkingsverbanden. Deze lijst zal in de toekomst worden aangevuld met nieuw gekwalificeerde rechtsvormen. Alle niet genoemde buitenlandse rechtsvormen worden door de inspecteur voorgelegd aan de kennisgroep Belastingplicht en Kwalificatie Rechtsvormen.

3.2. reikwijdte

[Vervallen per 22-12-2009]

Onderdeel 3 van dit besluit richt zich op de kwalificatie van buitenlandse samenwerkingsverbanden welke zich bezighouden met het drijven van een onderneming of het beleggen van vermogen teneinde daarmee voordelen te behalen. Onder samenwerkingsverbanden in deze zin worden verstaan de naar buitenlands recht opgerichte samenwerkingsverbanden welke vergelijkbaar zijn met lichamen in de zin van artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, met uitzondering van de rechtsfiguren die vergelijkbaar zijn met de vereniging, de stichting, het fonds voor gemene rekening, de trust en overige doelvermogens.

Dit besluit is van toepassing op de artikelen 2, 3 en 13 e.v. (voorzover het de deelnemingsvrijstelling betreft) van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en op artikel 4.6 Wet inkomstenbelasting 2001.

3.3. toetsingskader

[Vervallen per 22-12-2009]

3.3.1. beschrijving toetsingskader

[Vervallen per 22-12-2009]

Aan de hand van de civielrechtelijke wet- en regelgeving van het desbetreffende land, de statuten of overeenkomst van het samenwerkingsverband en de Nederlandse wet- en regelgeving wordt beoordeeld of een buitenlands samenwerkingsverband voor Nederlandse fiscale maatstaven transparant of niet-transparant is.

Voor de beoordeling is met name van belang (A) of het samenwerkingsverband eigendom kan hebben, (B) hoe de aansprakelijkheid van de participanten geregeld is, (C) of het samenwerkingsverband een in aandelen verdeeld kapitaal heeft en (D) of de participaties vrij overdraagbaar zijn. Het uitdelingsbesluit – hetgeen op grond van het Besluit van 18 september 1997, nr. DGO 97-417 ook als criterium gehanteerd werd – is geen voldoende onderscheidend criterium gebleken tussen transparante en niet-transparante lichamen. Hieronder is het toetsingskader verder uitgewerkt aan de hand van vier vragen.

(A) Kan het samenwerkingsverband de juridische eigendom hebben van de vermogensbestanddelen waarmee de activiteiten van het samenwerkingsverband worden uitgeoefend?

(B) Is er ten minste één participant onbeperkt aansprakelijk voor de schulden en de andere verplichtingen van het samenwerkingsverband?

Met onbeperkte aansprakelijkheid wordt bedoeld dat de aansprakelijkheid zich verder uitstrekt dan tot het ingelegde vermogen. De aansprakelijkheid van de participant is niet gemaximeerd tot een vast bedrag. Ook hoofdelijke aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor gelijke delen vallen onder onbeperkte aansprakelijkheid. Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid wordt geen onderscheid gemaakt tussen onbeperkte primaire aansprakelijkheid en subsidiaire aansprakelijkheid. Met subsidiaire aansprakelijkheid wordt bedoeld dat de participanten pas kunnen worden aangesproken wanneer is gebleken dat de vennootschap zijn verplichtingen niet kan nakomen. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij liquidatie of faillissement.

(C) Heeft het samenwerkingsverband een in aandelen verdeeld kapitaal?

Onder in aandelen verdeeld kapitaal wordt ook verstaan de kapitaaldeelname die maatschappelijk aan aandelen kan worden gelijkgesteld.

(D) Kan er, buiten het geval van vererving of legaat, toetreding of vervanging van participanten plaatsvinden zonder dat er toestemming nodig is van alle participanten?

Voor de beantwoording van deze vraag zijn de besluiten van 19 december 2000, nr. CPP2000/2157M (Infobulletin 2001/65) en van 8 september 1999, nr. DB 99/2344 (Infobulletin 1999/673) van belang.

Wordt (A) met ‘ja’ en (B) met ‘nee’ beantwoord dan dient er vanuit te worden gegaan dat het buitenlandse samenwerkingsverband is aan te merken als een niet-transparant lichaam.

Wordt (A) met ‘ja’ of ‘nee’ en (B) met ‘ja’ beantwoord dan dienen (C) en (D) beoordeeld te worden. Worden (C) en (D) met ‘ja’ beantwoord dan is sprake van een niet-transparant lichaam. Worden (C) of (D) met ‘nee’ beantwoord dan is sprake van een transparant lichaam.

Indien sprake is van een samenwerkingsverband dat vergelijkbaar is met een Nederlandse Commanditaire Vennootschap (CV) dan hoeft, in afwijking van het voorgaande, alleen (D) beoordeeld te worden. Een samenwerkingsverband is vergelijkbaar met een Nederlandse CV indien het samenwerkingsverband de volgende kenmerken bezit:

 • op naam van het samenwerkingsverband wordt een onderneming gedreven,

 • er is ten minste één ‘beherend vennoot’ en één ‘commanditaire vennoot’,

 • de beherend vennoot is onbeperkt of voor een gelijk deel aansprakelijk tegenover derden (als bedoeld in B),

 • de commanditaire vennoot is slechts intern draagplichtig tot maximaal het door hem ingelegde vermogen en

 • de commanditaire vennoot verricht geen externe daden van beheer en bestuur.

In de situatie dat een samenwerkingsverband vergelijkbaar is met een CV en (D) wordt met ‘ja’ beantwoord dan is sprake van een niet-transparant lichaam. De beherend vennoot wordt voor zijn aandeel in het resultaat in een dergelijke rechtsvorm, ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 7 juli 1982, nr. 20.655 (BNB 1982/268), rechtstreeks betrokken in de heffing van de inkomstenbelasting, indien hij een natuurlijk persoon is, dan wel van de vennootschapsbelasting, indien hij een lichaam is.

In de situatie dat een samenwerkingsverband vergelijkbaar is met een CV en (D) wordt met ‘nee’ beantwoord dan is sprake van een transparant lichaam.

3.3.2. overgangsregeling

[Vervallen per 22-12-2009]

In een zeer beperkt aantal gevallen zal op grond van dit besluit de kwalificatie van bestaande buitenlandse samenwerkingverbanden anders zijn dan de kwalificatie van deze samenwerkingsverbanden op grond van het Besluit van 18 september 1997, nr. DGO97-00417. Voor deze gevallen geldt dat zij tot het moment waarop het tweede boekjaar dat volgt op het boekjaar dat loopt ten tijde van de publicatie van dit besluit, wordt afgesloten, de mogelijkheid hebben om hun statuten of overeenkomst aan te passen overeenkomstig de eisen gesteld in dit onderdeel van dit besluit. Tot die tijd mag de kwalificatie zoals die voortvloeide uit het besluit van 18 september 1997, nr. DGO 97-00417 (Infobulletin 1997/704) gehandhaafd worden.

3.4. verenigingen op coöperatieve grondslag, etc.

[Vervallen per 22-12-2009]

De kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen die overeenkomsten vertonen met coöperaties, verenigingen op coöperatieve grondslag, onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen, welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreden, vallen buiten het toetsingskader van onderdeel 3.3 van dit besluit.

In de bijlage van de richtlijn (zie bijlage 1 bij dit besluit) komen de volgende rechtsvormen overeen met de lichamen bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969:

Lidstaat

Rechtsvorm

Afkorting

België

Société coopérative à responsabilité limitée/Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SCRL/CVBA

 

Société coopérative à responsabilité illimitée/ Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

SCRI/CVOA

Duitsland

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

VvaG

 

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften

 

Frankrijk

Coopérative

 
 

Union de coopérative

 

Italië

Società Cooperative

 
 

Società per mutua assicurazione

 

Luxemburg

Société Coopérative

SC

 

Société Coopérative organisée comme une société anonyme

SCOSA

Oostenrijk

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

VvaG

 

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften

 

Europese Unie

Europese Coöperatieve Vennootschap

SCE

4. intrekken besluiten

[Vervallen per 22-12-2009]

De volgende besluiten worden hierbij ingetrokken:

 • het Besluit van 4 mei 1994, nr. DGO 94-04107;

 • het Besluit van 18 september 1997, nr. DGO97-00417 (onderdeel Vb van dat besluit is vervangen door middel van het eveneens heden vastgestelde besluit met nr. CPP2004/1304M);

 • het Besluit van 1 december 2000, CPP2000/2666M.

Bijlage 1

[Vervallen per 22-12-2009]

Lijst van de in artikel 2, onderdeel a, van de moeder-dochterrichtlijn bedoelde vennootschappen

 • a. De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten ‘société anonyme’/‘naamloze vennootschap’, ‘société en commandite par actions’/‘commanditaire vennootschap op aandelen’, ‘société privée à responsabilité limitée’/‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘société coopérative à responsabilité limitée’/‘coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘société coopérative à responsabilité illimitée’/‘coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid’, ‘société en nom collectif’/‘vennootschap onder firma’, ‘société en commandite simple’/‘gewone commanditaire vennootschap’, de overheidsbedrijven die een van vorengenoemde rechtsvormen hebben aangenomen, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Belgisch recht en die onder de Belgische vennootschapsbelasting vallen.

 • b. De vennootschappen naar Deens recht, geheten ‘aktieselskab’ en ‘anpartsselskab’, alsmede de overige overeenkomstig de wet op de vennootschapsbelasting belastingplichtige ondernemingen, voorzover hun belastbare inkomsten worden berekend en belast volgens de algemene fiscaalrechtelijke regels van toepassing op ‘aktieselskaber’.

 • c. De vennootschappen naar Duits recht, geheten ‘Aktiengesellschaft’, ‘Kommanditgesellschaft auf Aktien’, ‘Gesellschaft mit beschränkter Haftung’, ‘Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit’, ‘Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft’, ‘Betrieb gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts’, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Duits recht en die onder de Duitse vennootschapsbelasting vallen.

Bijlage 239107.png
 • e. De vennootschappen naar Spaans recht, geheten ‘sociedad anónima’, ‘sociedad comanditaria por acciones’, ‘sociedad de responsabilidad limitada’, de publiekrechtelijke lichamen die privaatrechtelijk werkzaam zijn. Andere naar Spaanse recht opgerichte entiteiten die onderworpen zijn aan de Spaanse vennootschapsbelasting (‘impuestos sobre sociedades’).

 • f. De vennootschappen naar Frans recht, geheten ‘société anonyme’, ‘société en commandite par actions’, ‘société à responsabilité limitée’, ‘sociétés par actions simplifiées’, ‘sociétés d'assurances mutuelles’, ‘caisses d'épargne et de prévoyance’, ‘sociétés civiles’ die automatisch aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn, ‘coopératives’, ‘unions de coopératives’ alsmede de overheidsinstellingen en -bedrijven met een industrieel of commercieel karakter, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Frans recht en die onder de Franse vennootschapsbelasting vallen.

 • g. De vennootschappen die zijn opgericht naar of handelen onder Iers recht, de lichamen die zijn geregistreerd krachtens de Industrial and Provident Societies Act, de ‘building societies’ die zijn opgericht onder de Building Societies Acts, en de trustee savings banks’ in de zin van de Trustee Savings Banks Act van 1989.

 • h. De vennootschappen naar Italiaans recht, geheten ‘società per azioni’, ‘società in accomandita per azioni’, ‘società a responsibilità limitata’, ‘società cooperative’, ‘società di mutua assicurazione’, alsook de particuliere en publieke lichamen met uitsluitend of hoofdzakelijk commerciële werkzaamheden.

 • i. De vennootschappen naar Luxemburgs recht, geheten ‘société anonyme’, ‘société en commandite par actions’, ‘société à responsabilité limitée’, ‘société coopérative’, ‘société coopérative organisée comme une société anonyme’, ‘association d'assurances mutuelles’, ‘association d'épargnepension’, ‘entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public’, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Luxemburgs recht en die onder de Luxemburgse vennootschapsbelasting vallen.

 • j. De vennootschappen naar Nederlands recht, geheten ‘naamloze vennnootschap’, ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’, ‘open commanditaire vennootschap’, ‘coöperatie’, ‘onderlinge waarborgmaatschappij’, ‘fonds voor gemene rekening’, ‘vereniging op coöperatieve grondslag’ en ‘vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt’, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Nederlands recht en die onder de Nederlandse vennootschapsbelasting vallen.

 • k. De vennootschappen naar Oostenrijks recht, geheten ‘Aktiengesellschaft’, ‘Gesellschaft mit beschränkter Haftung’, ‘Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit’, ‘Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften’, ‘Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts’, ‘Sparkassen’, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Oostenrijks recht en die onder de Oostenrijkse vennootschapsbelasting vallen.

 • l. De handelsvennootschappen of burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, alsmede de naar Portugees recht opgerichte coöperatieven en overheidsbedrijven.

 • m. De vennootschappen naar Fins recht, geheten ‘osakeyhtiö/aktiebolag’, ‘osuuskunta/andelslag’,‘säästöpankki/sparbank’ en ‘vakuutusyhtiö/försäkringsbolag’;

 • n. De vennootschappen naar Zweeds recht, geheten ‘aktiebolag’, ‘försäkringsaktiebolag’, ‘ekonomiska föreningar’, sparbanker’, ‘ömsesidiga försäkringsbolag’.

 • o. De vennootschappen naar Brits recht.

 • p. De vennootschappen opgericht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2157/ 2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE), Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers en de coöperatieve vennootschappen opgericht overeenkomstig Verordening van de Raad (EG) nr. 1435/2003 van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap (SCE) en Richtlijn 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers.

 • q. De vennootschappen naar Tsjechisch recht, geheten: ‘akciová společnost’,‘společnost s ručením omezeným’.

 • r. De vennootschappen naar Ests recht, geheten: ‘täisühing’, ‘usaldusühing’, ‘osaühing’, ‘aktsiaselts’, ‘tulundusühistu’.

Bijlage 239108.png
 • t. De vennootschappen naar Lets recht, geheten: ‘akciju sabiedrība’,‘sabiedrība ar ierobežotu atbildību’.

 • u. De naar Litouws recht opgerichte vennootschappen.

 • v. De vennootschappen naar Hongaars recht, geheten: ‘közkereseti társaság’, ‘betéti társaság’, ‘közös vállalat’, ‘korlátolt felelősségű társaság’, ‘részvénytársaság’, ‘egyesülés’, ‘szövetkezet’.

Bijlage 239109.png
 • x. De vennootschappen naar Pools recht, geheten: ‘spółka akcyjna’, ‘spółka z ograniczonąodpowiedzialnością’.

 • y. De vennootschappen naar Sloveens recht, geheten: ‘delniška družba’, ‘komanditna družba’, ‘družba z omejeno odgovornostjo’.

 • z. De vennootschappen naar Slowaaks recht, geheten: ‘akciová spoločnosť’,‘spoločnosť s ručením obmedzeným’, ‘komanditná spoločnosť’.

Bijlage 2

[Vervallen per 22-12-2009]

Lijst buitenlandse rechtsvormen met kwalificatie naar Nederlands recht

De vragen zijn:

 • A: eigendom bij samenwerkingsverband?

 • B: onbeperkte aansprakelijkheid voor participanten?

 • C: een in aandelenverdeeld kapitaal?

 • D: vrije toe- en uittreding?

NB: Bij een CV-achtige moet per casus D beoordeeld worden.

Land (en staat)

naam swv

afkorting

A

B

C

D

conclusie

1) Bij deze Duitse rechtsvormen staat niet vast of de eigendom op grond van het Duitse civiele recht bij het samenwerkingsverband kan liggen.

2) Aangezien er geen Nederlandse rechtsvorm een equivalent is van de Unlimited Company, worden deze aan de kennisgroep Belastingplicht en Kwalificatie Rechtsvormen voorgelegd.

Argentinië

Sociedad de responsabilidad limitada

SRL

ja

nee

ja

niet transparant

Australië

Partnership

 

Nee

ja

nee

transparant

België

Burgerlijke vennootschap zonder rechtspersoonlijkh

 

Nee

ja

nee

transparant

België

Commanditaire Vennootschap

CV/SCS

ja

ja

nee

CV-achtige

België

Vennootschap onder Firma

VOF/SNC

ja

ja

nee

transparant

België

Landbouwvennootschap

 

ja

ja

ja

ic: transparant

België

Société Anonyme / Naamloze Vennootschap

SA/NV

ja

nee

ja

niet-transparant

België

Société en Commandite par Actions / Commanditaire vennootschap op aandelen

SCA/CVoA

ja

ja

ja

niet-transparant

Bermuda

Limited Partnership

LP

ja

ja

nee

CV-achtige

Brazilië

Limitada

Ltda

ja

nee

ja

niet-transparant

Brazilië

Sociedade em Nome Coletivo

SNC

ja

ja

nee

transparant

Bulgarije

ednolichno druzhestvo s orgranichena otgovornost

EOOD

ja

nee

ja

ja

niet-transparant

Canada

Unlimited Company

ULC

ja

ja

ja

2)

niet-transparant

Canada, Alberta

Limited Partnership

LP

ja

ja

nee

CV-achtige

Chili

Sociedad de responsabilidad limitada

SRL

ja

nee

ja

niet transparant

Denemarken

Aktieselskab

AB

ja

nee

ja

niet-transparant

Denemarken

Anpartsselskab

Aps

ja

nee

ja

niet-transparant

Duitsland

Aktien Gesellschaft

AG

ja

nee

ja

niet-transparant

Duitsland

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbH

ja

nee

ja

niet-transparant

Duitsland

Aktien Gesellschaft & Co KG

AG&Co KG

1)

ja

CV-achtige

Duitsland

Gesellschaft Bürgerlichen Rechts

GBR

Nee

ja

nee

transparant

Duitsland

GmbH & Co KG

KG

1)

ja

nee

CV-achtige

Duitsland

Kommandit Gesellschaft auf Aktien

KGaA

ja

ja

ja

niet-transparant

Duitsland

KommanditGesellschaft

KG

1)

nee

nee

CV-achtige

Duitsland

Offenes Handels Gesellschaft

OHG

1)

ja

nee

transparant

Europa

Societas Europaea

SE

ja

nee

ja

niet-transparant

Finland

Osakeyhtiö / Aktiebolag

OY/AB

ja

nee

ja

niet-transparant

Frankrijk

Société Anonyme

SA

ja

nee

ja

niet-transparant

Frankrijk

Groupement Foncier Agricole

GFA

ja

ja

Nee

 

transparant

Frankrijk

Société Civile

SC

ja

ja

nee

transparant

Frankrijk

Société Civile d’exploitation Agricole

SCEA

ja

ja

nee

transparant

Frankrijk

Société Civile d’Immobiliere

SCI

ja

ja

nee

transparant

Frankrijk

Société en Nom Collectif

SNC

ja

ja

nee

transparant

Frankrijk

Sociétés par Action Simplifiées

SAS

ja

nee

ja

niet-transparant

Frankrijk

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

EURL

ja

nee

ja

niet transparant

Frankrijk

Société en Commandite Simple

SCS

ja

ja

CV-achtige

Gibraltar

Company limited by guarantee not having shares

Ltd

ja

nee

nee

niet-transparant

Gibraltar

Limited

Ltd

ja

nee

ja

niet transparant

Griekenland

Anonumè Etaireia

AE/SA

ja

nee

ja

niet-transparant

Griekenland

Etairia Periorismenès Efthinès

EPE

ja

nee

ja

niet-transparant

Hongarije

Karlátoit Feleóssegú Tarsaság

KFT

ja

nee

ja

niet-transparant

Ierland

Unlimited Company

ULC

ja

ja

ja

2)

niet-transparant

Ierland

Unlimited Company having a share capital

ULC

ja

ja

ja

2)

niet-transparant

IJsland

Samlagsfélag

SLF

ja

ja

ja

CV-achtige

India

Company Limited by shares

ltd by shares

ja

nee

ja

niet-transparant

Iran

Sherat Sahami (Khass)

Khass

ja

nee

ja

niet-transparant

Isle of Man

Limited Liability Company

LLC

ja

nee

ja

niet-transparant

Italië

Società per Azioni

SpA

ja

nee

ja

niet-transparant

Italië

Società a responsibilità limitata

SarL

ja

nee

ja

niet-transparant

japan

Tokumei Kumiai

TK

nee

ja

nee

transparant

japan

Yugen Kaisha

YK

ja

nee

ja

ja

niet-transparant

Kazachstan

‘Joint Stock Company‘

‘JSC‘

ja

nee

ja

niet-transparant

Kazachstan

Tovarishchestvo s Ogranichennoy Olvelstvennost’yu

TOO

ja

nee

nee

niet-transparant

Kazachstan

zakritoju aktsjieonernoje owtsjestwa

ZAO

ja

nee

ja

niet transparant

Letland

Sabiedribas ar Ierobezotu Atbildibu

SIA

ja

nee

ja

niet-transparant

Luxemburg

Société Anonyme

SA

ja

nee

ja

niet-transparant

Luxemburg

Société à responsabilité limitée

SarL

ja

nee

ja

niet-transparant

Luxemburg

Groupement d'Interet Economique

GIE

ja

ja

nee

transparant

Maleisië

Sendirian Berhad

Sdn Bhd

ja

nee

ja

ja

niet-transparant

Mexico

Sociedad Anonima de Capital Variable

SA de CV

ja

nee

niet transparant

Mexico

Sociedad Civil

SC

ja

nee

nee

niet-transparant

Mexico

Sociedad de responsabilidad limit.de capital variable

SRL de CV

ja

nee

niet-transparant

Noorwegen

Ansvarlig Selskap

ANS

ja

ja

ja

niet transparant

Oekraine

Closed Joint Stock Company

AT

ja

nee

ja

niet-transparant

Oekraine

Joint Stock Company

WAT

ja

nee

ja

niet-transparant

Oostenrijk

Aktien Gesellschaft

AG

ja

nee

ja

niet-transparant

Peru

Sociedad de responsabilidad limitada

SRL

ja

nee

ja

niet transparant

Polen

Spolka Alkcyjna

SA

ja

nee

ja

ja

niet-transparant

Polen

Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

SPZOO

ja

nee

ja

ja

niet-transparant

Portugal

Limitada

LDA

ja

nee

ja

niet-transparant

Puerto Rico

General Copartnership

GP

ja

ja

nee

transparant

Rusland

Otriekogo Aktsjionernogo Obststjestva

OAO

ja

nee

ja

ja

niet-transparant

Rusland

Obtstsjestwa s Ogranistjennoj Otwjetctwjennostjoe

OOO

ja

nee

nee

niet-transparant

Rusland, Basjkortostan

Towaritstsjestwa s Organiestjennoi Otwetstwennostioe

TOO

ja

nee

nee

niet-transparant

Singapore

Private Limited

Pte Ltd

ja

nee

ja

ja

niet-transparant

Slowakije

Akciová Spolocnost

AS

ja

nee

ja

niet-transparant

Slowakije

Kommanditni Spolecnost

KS

ja

ja

CV-achtige

Spanje

Sociedad Anónima

SA

ja

nee

ja

niet-transparant

Spanje

Sociedad de responsabilidad limitada

SL

ja

nee

ja

niet-transparant

Spanje

Sociedad de responsabilidad limitada

SRL

ja

nee

ja

niet-transparant

Tsjechië

Kommanditni Spolecnost

KS

ja

ja

CV-achtige

Tsjechië

Spolecnost Rucemin Omezenym

SRO

ja

nee

ja

niet-transparant

V.S., Arizona

Limited Liability Company

LLC

ja

nee

ja

niet-transparant

V.S., Californië

Limited Liability Company

LLC

ja

nee

ja

niet transparant

V.S., Delaware

Limited Liability Company

LLC

ja

nee

ja

niet-transparant

V.S., Delaware

Limited Liability Partnership

LLP

ja

nee

nee

niet-transparant

V.S., Delaware

Limited Partnership

LP

ja

ja

CV-achtige

V.S., Delaware

Limited Liability Limited Partnership

LLLP

ja

nee

nee

niet-transparant

V.S., Florida

Limited Liability Company

LLC

ja

nee

ja

niet transparant

V.S., Florida

Limited Partnership

LP

ja

ja

CV-achtige

V.S., Florida

Limited Liability Limited Partnership

LLLP

ja

nee

ja

niet-transparant

V.S., Georgia

General Partnership

GP

ja

ja

nee

transparant

V.S., Georgia

Limited Liability Company

LLC

ja

nee

ja

niet-transparant

V.S., Georgia

Limited Partnership

LP

ja

ja

CV-achtige

V.S., Illinois

Limited Liability Company

LLC

ja

nee

ja

niet-transparant

V.S., Massachusettes

General Partnership

GP

ja

ja

nee

transparant

V.S., Massachusettes

Limited Liability Company

LLC

ja

nee

ja

niet-transparant

V.S., Massachusettes

Limited Partnership

LP

ja

ja

CV-achtige

V.S., New York

Limited Partnership

LP

ja

ja

nee

CV-achtige

V.S., Ohio

Limited Liability Company

LLC

ja

nee

ja

niet transparant

Venezuela

Compania Anonima

CA

ja

nee

ja

niet transparant

Verenigd Koninkrijk

Limited Liability Partnership

LLP

ja

ja

nee

transparant

Verenigd Koninkrijk

Limited Partnership

LP

ja

ja

nee

CV-achtige

Verenigd Koninkrijk

Unlimited Company having a share capital

ULC

ja

ja

ja

2)

niet-transparant

Wit Rusland

Sovmestnogo Predpriejatieja

SP

ja

nee

ja

niet-transparant

Zweden

Aktiebolag

AB

ja

nee

ja

niet-transparant

Zweden

Handelsbolaget

 

ja

ja

nee

transparant

Zweden

Kommanditbolaget

 

ja

nee

nee

CV-achtige

Zwitserland

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbH

ja

nee

ja

niet-transparant

Terug naar begin van de pagina