Organisatiebesluit directoraat-generaal Veiligheid (Organisatiebesluit DGV)

[Regeling vervallen per 23-11-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 27-02-2005 t/m 31-12-2005

Organisatiebesluit directoraat-generaal Veiligheid (Organisatiebesluit DGV)

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4:2 van het Organisatiebesluit BZK 2004;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 23-11-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • de directeur-generaal: de directeur-generaal Veiligheid.

Paragraaf 3. Bureau Directeur-Generaal Veiligheid

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 3:1

[Vervallen per 23-11-2006]

Het bureau Directeur-Generaal heeft de volgende taken:

 • a. het coördineren van de beleidsprocessen en het ondersteunen van de bestuursprocessen;

 • b. het ontwikkelen van de kaderstelling op DG-niveau;

 • c. het uitvoeren van de integrale control (beleids- en PIOFACH-control);

 • d. het adviseren ten aanzien van het strategische beleid;

 • e. het vervullen van het opdrachtgeverschap Gemeenschappelijke Diensten.

Paragraaf 4. Directie Strategie

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 4:1

[Vervallen per 23-11-2006]

De directie Strategie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de stafafdeling (S);

 • b. de afdeling Strategie, Onderzoek en Monitoring (SOM);

 • c. de afdeling Integraal Veiligheidsbeleid (IVB);

 • d. de afdeling Internationale Samenwerking (IS);

 • e. de afdeling Informatiebeleid (IB);

 • f. de afdeling Financiën (F).

Artikel 4:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De stafafdeling staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De stafafdeling heeft de volgende taken:

  • a. het beleidsinhoudelijk adviseren en ondersteunen van de directieleiding op het gebied van organisatie(ontwikkeling), financiën, personeelsbeleid;

  • b. het fungeren als aanspreekpunt voor het facility-management;

  • c. het coördineren van de directiebrede parlementaire aangelegenheden;

  • d. het adviseren en ondersteunen bij in- en externe overleggen;

  • e. het uitvoeren van de integrale planning en control van de directie;

  • f. het coördineren van de werkbezoeken van de bewindspersonen;

  • g. het zorgen voor – en ondersteunen in – de integrale informatievoorziening;

  • h. het ontwikkelen en verbeteren van de interne en externe communicatie;

  • i. het voeren van het beheer en het coördineren van de intranet- en internetsites van de directie;

  • j. het ontwikkelen, beheren en coördineren van het relatiebeheer van de directie;

  • k. het beantwoorden van brieven van particulieren.

Artikel 4:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Strategie, Onderzoek en Monitoring staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het initiëren, formuleren en bewaken van één voortdurende, actuele en samenhangende strategische agenda;

  • b. het adviseren over strategische beleidsontwikkeling;

  • c. het uitvoeren van DGV-brede monitoring en het verzorgen van gegevensrapportages;

  • d. het verzorgen van kennismanagement;

  • e. het (laten) verrichten van onderzoek en het adviseren over voorgaande zaken;

  • f. het vergroten van het presterend vermogen van de DGV-partners in veiligheid.

Artikel 4:4

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Integraal Veiligheidsbeleid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling Integraal Veiligheidsbeleid heeft de volgende taken:

  • a. het formuleren van (richtinggevend) integraal veiligheidsbeleid en het bevorderen van een effectieve aanpak van de implementatie/uitvoering van dit beleid;

  • b. het leggen van dwarsverbanden, het signaleren van lacunes en knelpunten en het entameren van integraliteit in de veiligheidsketen gericht op samenhang, synergie en samenwerking;

  • c. het bevorderen van publiekprivate samenwerking (PPS) en het versterken van de regierol van gemeenten op het gebied van het integraal veiligheidsbeleid;

  • d. het versterken van de coördinerende rol van de minister van BZK op het gebied van de veiligheid, onder meer door het voeren van de (adjunct-)secretariaten van de Raad voor de Veiligheid en Rechtsorde (RvdVR) en van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC);

  • e. het beleidsmatig aansturen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV);

  • f. het creëren en onderhouden van een netwerk met andere ministeries medeoverheden en maatschappelijke organisaties.

Artikel 4:5

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Internationale Samenwerking staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het zorgdragen voor kennis en inzicht in de DGV-brede aspecten van internationaal veiligheidsbeleid en het ontwikkelen van visie en beleid;

  • b. het coördineren binnen DGV met betrekking tot. internationaal beleid;

  • c. het coördineren en verzorgen van de BZK-inbreng in diverse raadsgroepen en de Europese Raad voor de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-raad);

  • d. het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie en het ontwikkelen van kaders en instrumenten voor internationale samenwerking en de aanpak van veiligheidsvraagstukken DGV-breed;

  • e. het verzamelen en analyseren van informatie/ontwikkelingen over het door andere landen en internationale organisaties gevoerde veiligheidsbeleid en dit beoordelen op relevantie voor het Nederlandse DGV-beleid;

  • f. het in nauw overleg met de directie Politie coördineren van het dossier Terrorismebestrijding;

  • g. het coördineren van het uitzendingenbeleid Nederlandse politie in vredesmissies en het bewaken van de uitvoering hiervan en van de overige uitzendingen van experts op DGV-terrein;

  • h. het coördineren van de samenwerking op DGV-gebied tussen Nederland en de Nederlandse Antillen en Aruba;

  • i. het coördineren van de documentatievoorzieningen met betrekking tot NAVO- en EU- en overige internationale documenten; het (mede) opstellen van brochures; het regelen en begeleiden van bezoeken uit het buitenland; het regelen van bezoeken aan het buitenland; het verzorgen van het relatiebeheer en de communicatie;

  • j. het signaleren van internationale ontwikkelingen en deze vertalen naar het nationale veiligheidsbeleid; het internationaal uitdragen van het nationaal beleid;

  • k. het opzetten en onderhouden van een uitgebreid netwerk binnen de nationale en internationale instituties en organisaties die betrokken zijn bij de beleidsterreinen van de afdeling.

Artikel 4:6

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Informatiebeleid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het monitoren van de (lange termijn) kansen en bedreigingen van ICT-ontwikkelingen en het vertalen daarvan naar een DGV-brede informatiestrategie en het op basis daarvan ontwikkelen van scenario’s;

  • b. het vertalen van de strategische agenda van de minister in informatiebeleid;

  • c. het ontwikkelen en geven van beleidskaders in de ICT van de DGV-diensten en zijn veiligheidspartners, alsmede het bevorderen van de implementatie van die ICT-prioriteiten;

  • d. het formuleren van de politiek/bestuurlijke wensen inzake de informatievoorziening van de brandweer en de politie;

  • e. het tot stand brengen van een DGV-informatiehuishouding die zoveel mogelijk gezamenlijk en waar nodig sectorspecifiek wordt uitgevoerd;

  • f. het voeren van het strategisch beheer, eigendom en beleid van DGV-brede ICT-voorzieningen en ICT-voorzieningen met een multidisciplinair, vitaal of internationaal karakter;

  • g. het in samenwerking met de domeindirecties en de directie Crisisbeheersing onderzoeken van de kwetsbaarheid van onze samenleving ten gevolge van de uitval van vitale ICT-voorzieningen en het ontwikkelen van een DGV-beveiligingsbeleid;

  • h. het betrokken zijn bij voor informatiebeleid relevante ontwikkelingen van wet- en regelgeving;

  • i. het stimuleren van innovaties, proeven en onderzoeken;

  • j. het onderhouden van de contacten met de vraagorganisatie(s), de aanbodorganisatie, ketenpartners, domeindirecties, andere departementen en internationale gremia;

  • k. het geven van bestuurlijke adviezen aan de BZK-vertegenwoordiger in de Regieraad ICT Politie en het monitoren van de uitvoering van de programma’s en begroting van de vraagorganisatie(s) en aanbodorganisatie;

  • l. er voor zorgen dat de ketenpartners informatiebehoefte inzake multidisciplinaire ICT-voorzieningen formuleren.

Artikel 4:7

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Financiën staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het adviseren over de financieel-economische aspecten van het directiebeleid in brede zin;

  • b. het zorgdragen voor de directie-specifieke bijdrage aan de begrotings- en verantwoordingscyclus;

  • c. het initiëren en coördineren van de totstandkoming van het jaarplan/bestedingsplan van de directie en het bevorderen van een systematische uitvoering ervan, inclusief het (laten) verstrekken van relevante managementinformatie;

  • d. het uitvoeren van bovengenoemde taken voor de projectdirectie C2000, het bureau Landelijk Management Development Politie en Brandweer en de eenheid Bewaking en Beveiliging (EBB);

  • e. het leveren van een bijdrage aan het beheer van het agentschap Informatie- en Communicatietechnologie Organisatie, de Coöperatie Informatiemanagement Politie, de ICT-Service Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid;

  • f. het voor bovengenoemde taken binnen de directie fungeren als aanspreekpunt voor DG-Control, de dienst Financieel-economische Zaken en Control, de Auditdienst, de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Financiën.

Paragraaf 5. Directie Crisisbeheersing

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 5:1

[Vervallen per 23-11-2006]

De directie Crisisbeheersing bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. het Bedrijfsbureau (BB);

 • b. de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ);

 • c. het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC);

 • d. de afdeling Risicobeleid (RB);

 • e. de afdeling Preparatie Centraal (PC);

 • f. de afdeling Preparatie Decentraal (PD);

 • g. de afdeling Nationaal Coördinatiecentrum (NCC).

Artikel 5:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het Bedrijfsbureau staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het ondersteunen van de directieleiding, inclusief plaatsvervangend directeur Crisisbeheersing als hoofd NCC;

  • b. het voorbereiden van vergaderingen, waaronder het MT Crisisbeheersing en de overleggen waarvan het bedrijfsbureau het secretariaat voert;

  • c. het coördineren van parlementaire aangelegenheden, Algemene Overleggen en ministerraadstukken;

  • d. het introduceren van nieuwe medewerkers;

  • e. het coördineren van Beleidsprocessen;

  • f. het verzorgen van administratie en documentatie;

  • g. het ondersteunen van het operationeel proces van het NCC.

Artikel 5:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling voert de volgende taken uit t.b.v. de directie Crisisbeheersing en de directie Brandweer en GHOR:

  • a. het uitvoeren van de juridische control onder meer door middel van het toetsen van producten en voornemens van de directie;

  • b. het adviseren over politiek bestuurlijke aspecten van het directiebeleid en het coördineren van parlementaire aangelegenheden;

  • c. het adviseren over de bestuurlijke structuur en het bestuurlijk juridisch kader waarbinnen de crisis- en rampenbeheersing is georganiseerd;

  • d. het adviseren over de bestuurlijk-juridische aspecten bij de voorbereiding van wetgeving;

  • e. het behandelen van bezwaar- en beroepszaken;

  • f. het verlenen van bestuurlijke en juridische ondersteuning bij de totstandkoming van beleid, het opstellen van regelgeving en het behandelen van juridische vraagstukken van algemene aard voor de directie Crisisbeheersing en in voorkomende gevallen andere directies binnen DGV en voor de departementsleiding.

Artikel 5:4

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het centrum heeft de volgende taken:

  • a. het verzamelen van kennis en het ontwikkelen van expertise op het terrein van crisis- en risicocommunicatie; het beschikbaar maken van deze kennis en expertise voor overheidsinstanties;

  • b. het ontwikkelen van beleid op het gebied van risico- en crisiscommunicatie;

  • c. het adviseren over de communicatiestrategie rond thema’s, onderwerpen of gebeurtenissen die kunnen uitgroeien tot een crisis;

  • d. het adviseren over de communicatiestrategie ten tijde van een werkelijke crisis;

  • e. het eventueel leiding geven aan de uitvoering van de communicatiestrategie en/of het ondersteuning bieden op het gebied van woordvoering, publieks- en verwanteninformatie en nieuwe media;

  • f. het verzorgen van opleidingen voor voorlichters, communicatieadviseurs en bestuurders op het gebied van risico- en crisiscommunicatie en het organiseren van en participeren in oefeningen en trainingen op dit terrein;

  • g. het verzorgen van de woordvoering voor de NCCB.

Artikel 5:5

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Risicobeleid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het monitoren en analyseren van politieke, maatschappelijke, economische, sociale en technische ontwikkelingen zowel nationaal als internationaal, voorzover die van invloed kunnen zijn op de publieke veiligheid in Nederland en kunnen leiden tot potentiële crises en rampen;

  • b. het analyseren van beleidsontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de publieke veiligheid van burgers en kunnen leiden tot mogelijke crises en rampen;

  • c. het opstellen en analyseren van mogelijke crisisscenario’s;

  • d. het bijdragen aan de ontwikkeling van duidelijke beleidslijnen t.a.v. de rol die het thema veiligheid in het algemeen en de mogelijkheid van crisis- en rampenbeheersing in het bijzonder moet hebben binnen de (bestuurlijke) besluitvorming zowel publiek als privaat op alle niveaus;

  • e. het, in samenspraak met andere departementen, ontwikkelen van een visie hoe crises en rampen zoveel als mogelijk te voorkomen en beheersbaar te maken;

  • f. het, in samenspraak met partners in veiligheid, komen tot duidelijke en integrale beleidskaders, op grond waarvan risico’s en onveiligheid maatschappelijk geaccepteerd kunnen worden;

  • g. het behartigen van de beleidsmatige aspecten van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) en, indien het voortouw ligt bij BZK, het coördineren van een reactie op de aanbevelingen van de OVV;

  • h. het regisseren en coördineren van het continue beleidsproces ten aanzien van vitale infrastructuur; het waarborgen van de samenhang van de beschermende maatregelen;

  • i. het bijdragen aan beleidsvorming rond onderdelen die binnen de verantwoordelijkheid van BZK vallen ten aanzien van de vitale infrastructuur;

  • j. het ontwikkelen van een beleidsvisie ter versterking van het algemene veiligheidsbewustzijn.

Artikel 5:6

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Preparatie Centraal staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen van beleid om de verantwoordelijkheid van de minister van BZK ten aanzien van crisisbeheersing te versterken;

  • b. het ontwikkelen van beleid om de verantwoordelijkheid van de nationaal coördinator crisisbeheersing te versterken;

  • c. het coördineren van het interdepartementale beleid op het terrein van crisisbeheersing;

  • d. het ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van crisisbesluitvorming;

  • e. het ontwikkelen van beleid met betrekking tot Early-warning systems;

  • f. het versterken van de centrale en interdepartementale planvorming;

  • g. het coördineren en uitvoeren van de rapportage aan de Tweede Kamer over de stand van zaken ten aanzien van crisis- en rampenbeheersing;

  • h. het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het opleidings- en oefenbeleid voor preparatie en respons;

  • i. het invulling geven aan de interdepartementale beleidsafstemming ten aanzien van crisis- en rampenbeheersing;

  • j. het organiseren van oefening en preparatie van de respons voor interdepartementaal en bestuurlijk Nederland;

  • k. het opleiden en prepareren van medewerkers werkzaam in de respons;

  • l. het (mede)ontwikkelen van en participeren in de uitvoering van oefeningen internationaal, nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk en BZK;

  • m. het onderhouden van het Operationele Departementaal Handboek BZK;

  • n. het ontwikkelen en uitvoeren van het kwaliteitsborgingsysteem crisisbeheersing;

  • o. het evalueren van daadwerkelijke incidenten/crises gericht op preparatie en het functioneren van de respons.

Artikel 5:7

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Preparatie Decentraal staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het meetbaar en toetsbaar maken van het zorgniveau van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;

  • b. het verbeteren van de voorbereiding van en de respons op een (dreigende) terroristische aanslag met nucleaire, biologische en/of chemische middelen, die zoveel mogelijk aansluit bij bestaande structuren van crisisbeheersing en rampenbestrijding;

  • c. het ontwikkelen van specifiek beleid t.a.v. crisistypen;

  • d. het versterken van de decentrale planvorming;

  • e. het vaststellen van de beleidskaders t.a.v. het waarschuwen van en het geven van voorlichting aan burgers;

  • f. het organiseren van de totstandkoming van een samenhangend en gecoördineerd beleid van rijk, provincies en gemeenten ten aanzien van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in brede zin;

  • g. het invulling geven aan de toezichthoudende rol van BZK ten aanzien van de voorbereiding op de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door de lagere overheden en hulpverleningsorganisaties;

  • h. het ontwikkelen van integraal kwaliteitsbeleid t.a.v. rampenbestrijding en crisisbeheersing;

  • i. het invulling geven aan de beleidsverantwoordelijkheid voor de afhandeling van schade bij rampen en zware ongevallen;

  • j. het uitvoeren van beleid ten aanzien van nazorg door het Rijk, de provincies en gemeenten;

  • k. het evalueren van crises en rampen;

  • l. het initiëren van onderzoek op rampen- en crisisbeheersingsgebied.

Artikel 5:8

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Nationaal Coördinatiecentrum staat onder leiding van een hoofd tevens plaatsvervangend Nationaal Coördinator Crisisbeheersing.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het signaleren van (dreigende) potentiële crises of rampen en van (dreigende) ingrijpende verstoringen van de openbare orde en veiligheid die de coördinatie van BZK vereist en het daadwerkelijk inspelen op gebeurtenissen/evenementen waarbij een dergelijke situatie kan ontstaan en het reageren daarop;

  • b. het voorbereiden van de daadwerkelijke reactie van de minister van BZK op crises en rampen of de dreiging daarvan;

  • c. het formuleren van protocollen voor de besluitvorming en van handboeken voor de (voorbereiding van de) aanpak bij (dreigende) crises of rampen en de bijstelling daarvan op basis van de ervaringen in de praktijk;

  • d. het signaleren van ervaringen die moeten leiden tot een bijstelling van het beleid ten aanzien van crises en rampen;

  • e. het ontwikkelen van beleid dat direct gerelateerd is aan de uitvoering van de responsfase;

  • f. het coördineren van interbestuurlijke en -departementale inzet voor bijstand op het gebied van crisibeheersing rampenbestrijding en handhaving openbare orde;

  • g. het coördineren van interdepartementale inzet voor bijstand en het faciliteren conform Nationaal Handboek Crisisbeheersing ten tijde van (dreigende) crises;

  • h. het fungeren als International Point of Contact voor Internationale bijstands- en hulpverleningsverzoeken;

  • i. het verzorgen van informatie-uitwisseling bij grensoverschrijdende incidenten;

  • j. het uitvoeren van de raak van de Minister op het gebied van bijstandsverlening.

Paragraaf 6. Directie Brandweer en GHOR

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 6:1

[Vervallen per 23-11-2006]

De directie Brandweer en GHOR bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de stafafdeling (S);

 • b. de afdeling Bestuur en Organisatie (B&O);

 • c. de afdeling Taken Brandweer en GHOR (TBG);

 • d. de afdeling Kwaliteit Personeel en Materieel (KPM);

 • e. de afdeling Financiën (F);

 • f. de afdeling Kennis- en Informatiemanagement (KIM);

 • g. de afdeling Uitvoering en Beheer (U&B).

Artikel 6:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het stafafdeling staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het coördineren van beheersaangelegenheden binnen de directie;

  • b. het bewaken van de voortgang van de beleidsprocessen;

  • c. het coördineren van de interne besluitvormingsprocedures en verantwoordingscycli;

  • d. het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de stukkenstroom naar de departementsleiding en de bewindspersonen;

  • e. het ondersteunen van de secretariaatswerkzaamheden binnen de directie;

  • f. het coördineren van de parlementaire aangelegenheden, het fungeren als centraal aanspreekpunt bij het Algemeen Overleg;

  • g. het bewaken van de voortgang en de samenhang bij de beantwoording van de kamervragen;

  • h. het voeren van overleg met stafafdelingen binnen DGV/MTV.

Artikel 6:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Bestuur en Organisatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het zorgdragen voor de financiering van de brandweer en GHOR;

  • b. het ontwikkelen en toepassen van een kwaliteitssysteem voor brandweer en GHOR;

  • c. het versterken van de toepassing van relevante ondersteunende faciliteiten zoals informatie, communicatie en technologie (ICT) voorzieningen in een multidisciplinaire context, binnen de beleidskaders van de directie Strategie ten aanzien van ICT;

  • d. het uitvoeren van de bijdrageregeling inzake explosieven;

  • e. het versterken van de bestuurlijke organisatie door beleidsontwikkeling gericht op de kolom van respectievelijk brandweer en GHOR ten aanzien van de versterking van de organisatie door het stellen van kwaliteits- en prestatie-eisen.

Artikel 6:4

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Taken Brandweer en GHOR staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het voeren van een taakdiscussie met brandweer en voor zover relevant voor de GHOR;

  • b. het ontwikkelen van beleid ten aanzien van fysieke veiligheidsvraagstukken;

  • c. het uitvoeren van het Besluit Bedrijfsbrandweren, het evalueren van het Besluit en het zorgdragen voor afstemming tussen bedrijfsbrandweren en brandweerkorpsen;

  • d. het ontwikkelen van adequaat instrumentarium;

  • e. het bevorderen en versterken van de positie van de brandweer en GHOR als veiligheidsadviseurs ten aanzien van lokale veiligheidstaken;

  • f. het ontwikkelen van beleid met betrekking tot veiligheidsbewustzijn;

  • g. het afstemmen van het beleid van de directie Crisisbeheersing ten aanzien van de multidisciplinaire taken van brandweer en GHOR;

  • h. het afstemmen van beleid inzake GHOR en dagelijkse zorg met VWS;

  • i. het toetsen van de kwetsbaarheid van brandweer en GHOR met betrekking tot vitale infrastructuur;

  • j. het bevorderen en versterken van de positie van de brandweer en GHOR als veiligheidsadviseurs ten aanzien van lokale veiligheidstaken;

  • k. het ontwikkelen van beleid voor opschaling.

Artikel 6:5

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Kwaliteit Personeel en Materieel staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het stellen van kwaliteitseisen ten aanzien van de werving en selectie van brandweer- en GHOR-personeel;

  • b. het ontwikkelen van een systeem gericht op vakbekwaamheidscertificatie voor de brandweer;

  • c. het coördineren van bestuurlijk en operationeel opleiden en oefenen, zowel monodisciplinair als ten behoeve van grootschalig optreden van brandweer en GHOR;

  • d. vanuit het opdrachtgeverschap van de Landelijke Faciliteit voor de Rampenbestrijding (LFR) het zorgdragen voor adequaat materieel;

  • e. het ontwikkelen van beleid ten aanzien van het Nederlands Instituut voor de Brandweerzorg (NIBRA) en beleid ten aanzien van het Nederlands Bureau Brandweer Examens (Nbbe);

  • f. het samenwerken als counterpartner met het Landelijk Management Development politie en brandweer.

Artikel 6:6

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Financiën staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het adviseren over de financieel-economische aspecten van het directiebeleid in brede zin;

  • b. het zorgdragen voor de directiespecifieke bijdrage aan de begrotings- en verantwoordingscyclus;

  • c. het initiëren en coördineren van de totstandkoming van het jaarplan/bestedingsplan van de directie en het bevorderen van een systematische uitvoering ervan, inclusief het (laten) verstrekken van relevante managementinformatie;

  • d. het houden van toezicht op Nbbe, NIBRA, Rode Kruis, Reddingsbrigade Nederland;

  • e. het uitvoeren van specifieke taken met betrekking tot het Interim Besluit doeluitkering bestrijding;

  • f. het tevens uitvoeren van bovengenoemde taken voor de directie Crisisbeheersing;

  • g. het voor bovengenoemde taken binnen de directie fungeren als aanspreekpunt voor DG-Control, de dienst Financieel-economische Zaken en Control, de Auditdienst, de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Financiën.

Artikel 6:7

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Kennis- en Informatiemanagement (KIM) staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het voeren van het relatiebeheer ten behoeve van de directies Brandweer en Crisisbeheersing;

  • b. het zorgdragen voor het kennismanagement en de informatievoorziening;

  • c. het coördineren van onderzoek voorzover het de specifieke verantwoordelijkheid van de directies Brandweer en Crisisbeheersing betreft;

  • d. het zorgdragen voor monitoring en trendsignalering.

Artikel 6:8

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Uitvoering en Beheer staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. de vertaling van het directiebeleid op het gebied van rampenbeheersing en brandweerzorg in benodigd materieel, telecommunicatie, geneeskundige hulpverlening, logistiek en in beleid betreffende het waarschuwen van bevolking;

  • b. het verstrekken van extra materieel voor grootschalige brandbestrijding en technische hulpverlening aan de regionale brandweren;

  • c. het verstrekken van extra materieel voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen alsmede de bijzonder politiemiddelen voor de directie Politie;

  • d. het voor evengenoemde taken op centraal niveau ontwikkelen van beleid, overgaan tot aanbesteding en ontwikkelen van logistieke beleidskaders voor de instandhouding ervan;

  • e. het beheer van bijzondere (politie)middelen, de uitrustingen voor de rampenbestrijdingen en de distributie en inname van uitrustingen wordt uitgevoerd door het Logistiek Centrum Zoetermeer.

Paragraaf 7. Directie Politie

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 7:1

[Vervallen per 23-11-2006]

De directie Politie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de stafafdeling (S);

 • b. het cluster Organisatie, Taken en Bevoegdheden Politie bestaande uit:

  • a. de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken (BJZ);

  • b. de afdeling Politieel Veiligheidsbeleid (PVB);

 • c. het cluster Personeel Politie bestaande uit:

  • a. de afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid (AB);

  • b. de afdeling Onderwijs en Loopbaanbeleid (O&L);

 • d. het cluster Middelen bestaande uit:

  • a. de afdeling Financiën (F);

  • b. de afdeling Bedrijfsvoeringsbeleid (BB);

 • e. het cluster Kennisontwikkeling en Relatiebeheer bestaande uit:

  • a. de afdeling Relatiebeheer (RB);

  • b. de afdeling Informatie, Kennisontwikkeling en Onderzoek (IKOO).

Artikel 7:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De stafafdeling staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het coördineren van alle afdelingsoverstijgende beleids- en bestuursaangelegenheden van de directie Politie en in voorkomende gevallen advisering hierover; het beleidsinhoudelijke ondersteunen van de directieleiding in de beantwoording van burgerbrieven;

  • b. het voeren van het ambtelijk secretariaat van diverse interne en externe overleggen;

  • c. het coördineren van parlementaire aangelegenheden;

  • d. het verzorgen van interne en externe informatievoorziening over de directie;

  • e. het optreden als aanspreekpunt voor het facility-management van de directie;

  • f. het coördineren van het managementassistententeam van de directie.

Artikel 7:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen van beleidskaders, onder meer ter zake van (wijzigingen van) de Politiewet 1993 en de daarop gebaseerde regelgeving; het evalueren van en zorgen voor de implementatie van aangekondigde maatregelen;

  • b. het verlenen van bestuurlijke en juridische ondersteuning bij de totstandkoming van beleid, het opstellen van regelgeving en het behandelen van juridische vraagstukken van algemene aard voor de directie Politie en in voorkomende gevallen andere directies binnen DGV en voor de departementsleiding;

  • c. het ontwikkelen van beleid ten aanzien van openbare ordehandhaving.

Artikel 7:4

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Politieel Veiligheidsbeleid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het ondersteunen van de korpsen bij de ontwikkeling en uitvoering van hun beleid;

  • b. het ontwikkelen van kaders voor (bovenregionale) samenwerking en voorzieningen binnen het politieconcern;

  • c. het adviseren ten aanzien van beleid op het vlak van de taken, de organisatie en de professionaliteit van de politie, op zowel korps- als concernniveau;

  • d. het bewaken en monitoren van de uitvoering van politiële taken als opsporing, toezicht, handhaving, noodhulpverlening en kerntaken;

  • e. het stimuleren van het innovatief vermogen in de korpsen.

Artikel 7:5

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het voorbereiden en tot stand brengen van een arbeidsvoorwaardenbeleid (CAO) voor de politieorganisatie, inclusief het georganiseerd overleg met de politievakorganisaties;

  • b. het zorgen voor vastlegging van het arbeidsvoorwaardenbeleid in (rechtspositionele) wet- en regelgeving;

  • c. het voor de politiekorpsen fungeren als aanspreek- en informatiepunt met betrekking tot vraagstukken op het gebied van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden;

  • d. het ten behoeve van een aantal overlegvormen op het terrein van arbeidsvoorwaardenbeleid verzorgen van het secretariaat, en regisseren van de voorbereiding, inbreng, voortgang, resultaten en onderlinge afstemming.

Artikel 7:6

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Onderwijs en Loopbaanbeleid staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van beleid betreffende het politieonderwijs en de inrichting ervan;

  • b. het ontwerpen van eisen aan toekomstig onderwijs;

  • c. het vaststellen van het eindniveau en de duur van verplichte opleidingen;

  • d. het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van beleid betreffende de verdere ontwikkeling van medewerkers voor het op peil houden van de eenheid en de kwaliteit van de politie;

  • e. het beheren van het systeem van functiewaardering;

  • f. het vaststellen van de topformatie van de regiokorpsen;

  • g. het ontwikkelen en uitvoeren van het diversiteits- en het integriteitsbeleid;

  • h. het afstemmen van het landelijke en regionaal loopbaanbeleid;

  • i. het ondersteunen van het regionaal en landelijk wervingsbeleid.

Artikel 7:7

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Bedrijfsvoeringsbeleid staat onder leiding van een hoofd

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het vormgeven en onderhouden van het bekostigingsstelsel (gecombineerd stelsel van algemene, bijzondere en aanvullende bijdragen) voor de Nederlandse politie en het politieonderwijs. Uitgangspunt van het stelsel is een evenwichtige allocatie van de middelen van het Rijk;

  • b. het inhoudelijk toetsen van begrotingen en jaarrekeningen van korpsen. Politieacademie en (op te richten) samenwerkingsverbanden binnen de Nederlandse politie (w.o. ICT-voorzieningen) en het beoordelen van het financieel beheer van deze organisaties;

  • c. het vernieuwen en onderhouden van comptabele regelgeving;

  • d. het ontwikkelen van beleidskaders en instrumenten ter bevordering van doelmatige bedrijfsvoering;

  • e. het actief bevorderen van vergelijkbaarheid van korpsen door middel van uniformering, standaardisering en stimulering;

  • f. het ontwikkelen van beleid op het terrein van ICT politie;

  • g. het zorgdragen van de bekostiging van bewapening; uitrusting en kleding van politie alsmede het zorgdragen voor landelijke facilitaire voorzieningen ten behoeve van de politie;

  • h. het adviseren van de overige beleidsafdelingen van DGV over beleidsdossiers waarbij bedrijfsvoering van de korpsen en de Politieacademie een rol speelt.

Artikel 7:8

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Financiën staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. advisering over de financieel-economische aspecten van het directiebeleid in brede zin;

  • b. zorgdragen voor de directie-specifieke bijdrage aan de begrotings- en verantwoordingscyclus;

  • c. initiëren en coördineren van de totstandkoming van het jaarplan/bestedingsplan van de directie en het bevorderen van een systematische uitvoering ervan, inclusief het (laten) verstrekken van relevante managementinformatie;

  • d. het voor bovengenoemde taken binnen de directie fungeren als aanspreekpunt voor DG-Control, de dienst Financieel-economische Zaken en Control, de Auditdienst, de Algemene Rekenkamer en het ministerie van Financiën.

Artikel 7:9

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Relatiebeheer staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het fungeren als aanspreekpunt voor en het informeren van de politiekorpsen over relevante (beleids)ontwikkelingen en trends;

  • b. het verkrijgen van inzicht in de effecten van beleid in de politiekorpsen;

  • c. het voorbereiden van gesprekken met de korpsbeheerder/korpschef inzake de uitvoering van de prestatieafspraken in het kader van de beleids- en beheerscyclus Rijk-regio;

  • d. het voorbereiden van werkbezoeken van de minister(s) en ambtelijke leiding aan politiekorpsen.

Artikel 7:10

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Informatie, Kennisontwikkeling en Onderzoek staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het vergaren, delen, borgen, veredelen en analyseren van kennis en informatie op het terrein van politie, alsmede het intern en extern beschikbaar stellen daarvan;

  • b. het bevorderen van het gebruik van kennis en informatie;

  • c. het ontwikkelen en bewaken van een samenhangend onderzoeksbeleid voor de directie, inclusief directiebrede onderzoekscoördinatie;

  • d. het ontwikkelen en bewaken van de strategische beleidsagenda van de directie;

  • e. het bewaken van de voortgang van de resultaatsafspraken met de politiekorpsen door gegevensverzameling, (trend)analyse, probleemverkenning en ontwikkeling van meetinstrumenten;

  • f. het ontwikkelen en bewaken van beleidskaders ten behoeve van informatie-uitwisseling.

Paragraaf 14. Overige Taken

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 14

[Vervallen per 23-11-2006]

Tot de taak van de in dit besluit genoemde dienstonderdelen behoort voorts de uitvoering van andere taken dan vermeld, in opdracht van de minister, de secretaris-generaal of de directeur-generaal, voor zover hogere wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.

Paragraaf 15. Beheer

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 15:1

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directeur-generaal is verantwoordelijk voor het beheer en de terinzagelegging van dit besluit.

 • 2 Het beheer geschiedt met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Artikel 15:2

[Vervallen per 23-11-2006]

Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de secretaris-generaal en geschiedt op voordracht van de directeur-generaal, na advisering door de directeur Personeel en Organisatie.

Paragraaf 16. Slotbepalingen

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 16:1

[Vervallen per 23-11-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 september 2004.

Artikel 16:2

[Vervallen per 23-11-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit directoraat-generaal Veiligheid (Organisatiebesluit DGV).

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Secretaris-Generaal

,

J.W. Holtslag

Terug naar begin van de pagina