Mandaat- en volmachtbesluit directeuren BZK (MV-besluit directeuren BZK)

[Regeling vervallen per 05-01-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2006.]
Geldend van 25-02-2005 t/m 30-09-2006

Mandaat- en volmachtbesluit directeuren BZK (MV-besluit directeuren BZK)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

In overeenstemming met de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

Gelet op het Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK en het Mandaat- en volmachtbesluit diensthoofden BZK;

Gezien het advies van de Groepsondernemingsraad;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen en toepassingsbereik

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 1:1

[Vervallen per 05-01-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderscheidenlijk de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

 • stuk: een stuk dat een besluit inhoudt of een ander stuk dat wordt toegerekend aan de minister;

 • diensthoofd: de plaatsvervangend secretaris-generaal, een directeur-generaal, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie of de algemeen directeur Gemeenschappelijke Diensten.

Artikel 1:2

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Onder directeur wordt in dit besluit verstaan: de leidinggevende van een in het Organisatiebesluit BZK 2004 genoemd dienstonderdeel die rechtstreeks ressorteert onder een directeur-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, of de algemeen directeur Gemeenschappelijke Diensten.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op het Korps landelijke politiediensten en de Informatie- en communicatietechnologie Organisatie.

Paragraaf 2. Algemeen mandaat en volmacht directeuren

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 2:1

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De directeur is bevoegd om namens de minister besluiten te nemen en stukken af te doen en te ondertekenen.

 • 2 De directeur is bevoegd om namens de minister voor de Staat privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • 3 De bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, worden aangeduid als het mandaat en de bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid, worden aangeduid als de volmacht van de directeur.

Artikel 2:2

[Vervallen per 05-01-2008]

Het mandaat en de volmacht van de directeur worden uitgeoefend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de directeur overeenkomstig het Organisatiebesluit BZK 2004 en die, onverminderd het bepaalde in het MV-besluit secretaris-generaal BZK, het MV-besluit diensthoofden BZK onderscheidenlijk dit besluit, redelijkerwijs niet behoren te worden voorgelegd aan de minister, de secretaris-generaal of het diensthoofd die het aangaat.

Artikel 2:3

[Vervallen per 05-01-2008]

Onverminderd het bepaalde in het MV-besluit secretaris-generaal BZK, het MV-besluit diensthoofden BZK onderscheidenlijk dit besluit, heeft het mandaat en de volmacht van de directeur in ieder geval betrekking op:

 • a. de taken van de directeur en de onder de directeur ressorterende functionarissen en dienstonderdelen, genoemd in het Organisatiebesluit BZK 2004 en het daarop gebaseerde organisatiebesluit, en het uitoefenen van integraal management dienaangaande met inbegrip van aangelegenheden op organisatorisch, personeel, financieel en materieel gebied en aangelegenheden met betrekking tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

 • b. het leiding geven aan de rechtstreeks onder de directeur ressorterende functionarissen;

 • c. het optreden als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in het overleg met de ondernemingsraad van het desbetreffende dienstonderdeel, voor zover het diensthoofd niet als zodanig optreedt;

 • d. het vertegenwoordigen van de minister namens de Staat in gerechtelijke procedures waarbij het dienstonderdeel is betrokken;

 • e. het afnemen van de eed of de belofte van ambtenaren bij het dienstonderdeel waarover de directeur de leiding voert voor zover het een buitendienst of agentschap betreft.

Paragraaf 3. Bijzonder mandaat en volmacht directeuren

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 3:1

[Vervallen per 05-01-2008]

De directeur Informatie en Communicatietechnologie is met inachtneming van dit besluit bevoegd om stukken af te doen en te ondertekenen met betrekking tot het aangaan van raamovereenkomsten inzake departementale ICT-aangelegenheden.

Artikel 3:2

[Vervallen per 05-01-2008]

De directeur Financieel-economische Zaken en Control is bevoegd

 • a. tot het afdoen en ondertekenen van stukken in verband met de uitvoering van artikel 21 van de Comptabiliteitswet en het Besluit taak FEZ;

 • b. tot het geven van instructies aan de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de financiële bedrijfsvoering en control;

 • c. tot het inhoudelijk aansturen van onderdelen die zijn betrokken bij het bewaken van en adviseren over de uitvoering van de bedrijfsvoering in brede zin.

Artikel 3:3

[Vervallen per 05-01-2008]

De directeur Personeel en Organisatie is met inachtneming van dit besluit bevoegd:

 • a. tot het ondertekenen van procedurele stukken in het kader van de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten van of namens de minister met betrekking tot een personele aangelegenheid;

 • b. tot het inschakelen van de landsadvocaat voor ondersteuning of vertegenwoordiging van het ministerie inzake rechtspositionele vraagstukken;

 • c. tot het namens de secretaris-generaal ondertekenen van stukken aan de Groepsondernemingsraad onderscheidenlijk de centrales van verenigingen van ambtenaren, bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

 • d. tot het ondertekenen van brieven met betrekking tot het voeren van de salarisadministratie bij de directie;

 • e. tot het afdoen en ondertekenen van stukken met betrekking tot het aangaan van raamovereenkomsten inzake organisatie-advisering, opleiding, scholing, training en assessments bij het ministerie, en overeenkomsten inzake departementale vervoersregelingen, arbeidsomstandigheden, bedrijfsmaatschappelijk werk en kinderopvang;

 • f. tot het afdoen en ondertekenen van stukken met betrekking tot de vergoeding van representatiekosten op grond van het Besluit representatiekosten rijkspersoneel.

Artikel 3:4

[Vervallen per 05-01-2008]

De directeur Auditdienst is bevoegd om stukken af te doen en te ondertekenen in verband met de uitvoering van artikel 66 van de Comptabiliteitswet 2001 en het Besluit taak DAD.

Artikel 3:5

[Vervallen per 05-01-2008]

De directeur Communicatie en Informatie is met inachtneming van dit besluit bevoegd om stukken af te doen en te ondertekenen met betrekking tot het aangaan van raamovereenkomsten inzake de inzet van media ten behoeve van departementale voorlichting en communicatie.

Artikel 3:6

[Vervallen per 05-01-2008]

De directeur Facilitaire Zaken is met inachtneming van dit besluit bevoegd om stukken af te doen en te ondertekenen met betrekking tot het aangaan van (raam)overeenkomsten inzake departementale inkoop, bewaking en beveiliging, bedrijfshulpverlening, schoonmaak, vervoer, groenvoorziening en catering, en met betrekking tot de in het Organisatiebesluit BZK 2004 genoemde taken van de Centrale Directeur Inkoop.

Artikel 3:7

[Vervallen per 05-01-2008]

De directeur Financiële Bedrijfsvoering is met inachtneming van dit besluit bevoegd om namens de minister:

 • a. besluiten te nemen ter verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds onder de gemeenten;

 • b. besluiten te nemen ter verdeling van de algemene uitkering uit het provinciefonds onder de provincies;

 • c. stukken aan de gemeenten en provincies die direct op de verdeling van de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds en uit het provinciefonds betrekking hebben af te doen en te ondertekenen.

Paragraaf 4. Ondertekening door directeuren

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 4

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Ondertekening van besluiten en stukken op grond van het mandaat van de directeur vindt plaats op de volgende wijze:

  (aanduiding minister),

  voor deze:

  (aanduiding directeur),

  (handtekening)

  (naam)

 • 2 Bij ondertekening van besluiten en stukken op grond van de volmacht van de directeur wordt de aanduiding van de minister voorafgegaan door: Namens de Staat der Nederlanden.

Paragraaf 5. Beperkingen mandaat en volmacht directeuren

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 5:1

[Vervallen per 05-01-2008]

Het mandaat en de volmacht van de directeur is niet van toepassing:

 • a. indien bij wettelijk voorschrift anders is bepaald;

 • b. indien de aard van de bevoegdheid of het stuk zich daartegen verzet;

 • c. indien het een stuk betreft dat bij de ontvanger de indruk kan wekken dat de ondertekenaar persoonlijk een beslissing neemt die door de minister behoort te worden genomen;

 • d. op besluiten en stukken met betrekking tot politieke of maatschappelijke aangelegenheden van principiële aard;

 • e. het beslissen op bezwaarschriften.

Artikel 5:3

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 5:4

[Vervallen per 05-01-2008]

Het mandaat en de volmacht van de directeur is niet van toepassing voor zover het diensthoofd die het aangaat dit met toepassing van artikel 7:1, tweede lid, van het MV-besluit diensthoofden BZK heeft bepaald.

Artikel 5:5

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het mandaat en de volmacht van de directeur met betrekking tot het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven is beperkt tot het budget dat aan de directeur ter beschikking is gesteld op basis van een door het diensthoofd en de DG-Controller goedgekeurde budgettaire uitwerking van dat deel van de begroting waarvoor de directeur verantwoordelijk is.

 • 2 De directeur is bevoegd om in afwijking van het eerste lid financiële verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen, voor zover aan hem daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk mandaat of volmacht is verleend door de minister, de secretaris-generaal of het diensthoofd, met instemming van de DG-Controller en binnen het vastgestelde budget dat aan het diensthoofd ter beschikking is gesteld.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid is de bevoegdheid van de directeur inzake de inkoop van diensten, vallende onder de raamovereenkomsten concernbrede inhuur, beperkt tot € 50.000,– per inkoop.

Artikel 5:6

[Vervallen per 05-01-2008]

Het buiten invordering stellen of kwijtschelden van een privaatrechtelijke vordering geschiedt met medeparaaf van of namens de directeur Financieel-economische Zaken en Control bij een bedrag van ten minste € 5.000,– en met inachtneming van de door de Minister van Financiën gestelde voorschriften.

Artikel 5:7

[Vervallen per 05-01-2008]

Het aanstellen en tewerkstellen van een leidinggevende die onder de rechtstreekse leiding van een directeur valt, geschiedt in overeenstemming met het diensthoofd.

Paragraaf 6. Afwezigheid en verhindering van directeuren

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeur wordt diens mandaat en volmacht volledig uitgeoefend door de plaatsvervangend directeur.

 • 2 Bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van de directeur en de plaatsvervangend directeur wordt het mandaat en de volmacht van de directeur bij wijze van waarneming volledig uitgeoefend door de functionaris die daartoe door de directeur in overeenstemming met het diensthoofd is aangewezen.

 • 3 Ondertekening van besluiten en stukken ingevolge dit artikel vindt plaats overeenkomstig artikel 4, met dien verstande dat de handtekening voorafgegaan wordt door: b/a.

Paragraaf 7. Ondermandaat en doorverlening volmacht directeuren

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 7:1

[Vervallen per 05-01-2008]

De directeur is, voor zover niet anders is bepaald, bevoegd tot het verlenen van ondermandaat en het doorverlenen van zijn volmacht, respectievelijk tot het beperken of het intrekken daarvan, aan onder hem ressorterende functionarissen ten aanzien van aangelegenheden op hun werkterrein overeenkomstig het desbetreffende organisatiebesluit.

Artikel 7:2

[Vervallen per 05-01-2008]

De rechtstreeks onder de directeur ressorterende leidinggevenden zijn, voor zover door de directeur met toepassing van artikel 7:1 niet anders is bepaald, ten aanzien van de onder hen ressorterende functionarissen bevoegd tot:

 • a. het vaststellen van het wekelijkse werkrooster;

 • b. het verlenen van vakantieverlof;

 • c. het verlenen van buitengewoon verlof van korte duur;

 • d. het accorderen van binnenlandse dienstreizen en daarbij gebruikte vervoermiddel;

 • e. het voeren respectievelijk de verslaglegging van het gesprek, bedoeld in artikel 71 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 7:3

[Vervallen per 05-01-2008]

De directeur kan, voor zover niet anders is bepaald, bij toepassing van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 7:1, tevens de bevoegdheid toekennen tot het verlenen van ondermandaat en het doorverlenen van de volmacht aan een rechtstreeks onder de gemandateerde of gevolmachtigde ressorterende functionaris ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van de functionaris overeenkomstig het desbetreffende organisatiebesluit.

Artikel 7:4

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De uitoefening door de directeur van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7:1 en artikel 7:3, geschiedt bij schriftelijk besluit, in overeenstemming met het diensthoofd en met kennisgeving aan de directeur Personeel en Organisatie en de directeur Financieel-economische Zaken en Control.

 • 2 De uitoefening door de gemandateerde of gevolmachtigde, bedoeld in artikel 7:3, van diens bevoegdheid geschiedt bij schriftelijk besluit, in overeenstemming met de directeur en met kennisgeving aan de directeur Personeel en Organisatie en aan de directeur Financieel-economische Zaken en Control.

Artikel 7:5

[Vervallen per 05-01-2008]

De directeur is bevoegd om in bijzondere gevallen, naast of in plaats van het bepaalde in artikel 7:1 en artikel 7:3, mondeling of schriftelijk ondermandaat te verlenen onderscheidenlijk zijn volmacht door te verlenen aan een onder hem ressorterende functionaris voor een bepaald geval, met inachtneming van artikel 1, derde lid, van het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996.

Paragraaf 8. Overige bepalingen inzake mandaat en volmacht

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 8:1

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De uitoefening door de directeur van diens mandaat en volmacht, geschiedt onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd waaronder de directeur ressorteert.

 • 2 De uitoefening door de directeur onderscheidenlijk een op grond van of krachtens dit besluit gemandateerde en gevolmachtigde van diens mandaat en volmacht, geschiedt met inachtneming van:

  • a. algemene en bijzondere aanwijzingen van hiërarchisch hogergeplaatsten ten aanzien van de uitoefening van het mandaat en de volmacht;

  • b. departementale richtlijnen met betrekking tot paraaf en medeparaaf en het voorleggen en afdoen van stukken;

  • c. de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige departementale richtlijnen, in het bijzonder de Comptabiliteitswet, de Wet op de ondernemingsraden, het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996, het Besluit taak FEZ, het Organisatiebesluit BZK 2004 en (de richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Artikel 8:2

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De uitoefening door de directeur onderscheidenlijk een op grond van of krachtens dit besluit gemandateerde en gevolmachtigde van diens mandaat en volmacht, geschiedt binnen de door de secretaris-generaal vastgestelde kaders met betrekking tot het beleid en beheer inzake de bedrijfsvoering van het ministerie.

 • 2 Afwijking van het eerste lid is slechts mogelijk in overeenstemming met de secretaris-generaal, het diensthoofd, de directeur Financieel-economische Zaken en Control en de directeur van het dienstonderdeel binnen de Gemeenschappelijke Diensten die het aangaat, en wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8:3

[Vervallen per 05-01-2008]

De uitoefening door de directeur onderscheidenlijk een op grond van of krachtens dit besluit gemandateerde en gevolmachtigde van diens mandaat en volmacht, geschiedt met inachtneming van de departementale procedures en richtlijnen.

Artikel 8:4

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De directeur legt op verzoek van de minister, de secretaris-generaal of het diensthoofd mondeling of schriftelijk verantwoording af over de uitoefening van zijn mandaat en volmacht krachtens dit besluit.

 • 2 De gemandateerde of gevolmachtigde, bedoeld in artikel 7:3, legt op verzoek van de minister, de secretaris-generaal, het diensthoofd of de directeur mondeling of schriftelijk verantwoording af over de uitoefening van zijn mandaat en volmacht krachtens dit besluit.

Artikel 8:5

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De directeur onderscheidenlijk een op grond van of krachtens dit besluit gemandateerde en gevolmachtigde, is verantwoordelijk voor het bijhouden van een of meer doelmatig ingerichte administraties die inzicht bieden in het door en namens de directeur gevoerde financiële beheer en beheer van niet-geldelijke zaken op grond van diens mandaat en volmacht.

 • 2 De directeur Financieel-economische Zaken en Control en de directeur Auditdienst zijn bevoegd om de administraties, bedoeld in het eerste lid, te onderzoeken ten behoeve van de uitvoering van hun taken overeenkomstig het Organisatiebesluit BZK 2004.

Artikel 8:6

[Vervallen per 05-01-2008]

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist de minister, de secretaris-generaal of het diensthoofd over de verlening van mandaat en volmacht.

Paragraaf 9. Beheer

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 9:1

[Vervallen per 05-01-2008]

Verlening en doorverlening van (onder)mandaat en volmacht op grond van of krachtens dit besluit wordt geregistreerd overeenkomstig het MV-besluit secretaris-generaal BZK.

Artikel 9:2

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De directeur Personeel en Organisatie is belast met het beheer van dit besluit.

 • 2 De secretaris-generaal, de diensthoofden en de directeuren, ieder voor zover het hem aangaat, zijn verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige aanlevering aan de directeur Personeel en Organisatie van de gegevens die een goed beheer van dit besluit onderscheidenlijk het mandaat- en volmachtregister BZK mogelijk maken.

 • 3 Het beheer en de aanlevering van gegevens geschieden met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

 • 4 De directeur Personeel en Organisatie rapporteert aan de secretaris-generaal en de diensthoofden over het beheer van dit besluit.

Artikel 9:3

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de secretaris-generaal.

 • 2 Wijziging van dit besluit geschiedt op initiatief van de directeur Personeel en Organisatie na advies van de directeur Financieel-economische Zaken en Control en de directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving.

Paragraaf 10. Slotbepalingen

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 10:1

[Vervallen per 05-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 september 2004.

Artikel 10:2

[Vervallen per 05-01-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat- en volmachtbesluit directeuren BZK (MV-besluit directeuren BZK).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Secretaris-Generaal

,

J.W. Holtslag

Terug naar begin van de pagina