Mandaat- en volmachtbesluit diensthoofden BZK (MV-besluit diensthoofden BZK)

[Regeling vervallen per 05-01-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2007.]
Geldend van 25-02-2005 t/m 30-09-2007

Mandaat- en volmachtbesluit diensthoofden BZK (MV-besluit diensthoofden BZK)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

In overeenstemming met de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

Gelet op het Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK;

Gezien het advies van de Groepsondernemingsraad;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 05-01-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; onderscheidenlijk de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

 • stuk: een stuk dat een besluit inhoudt of een ander stuk dat wordt toegerekend aan de minister;

 • diensthoofd: de plaatsvervangend secretaris-generaal, een directeur-generaal, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het hoofd van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie, of de algemeen directeur Gemeenschappelijke Diensten.

Paragraaf 2. Algemeen mandaat en volmacht diensthoofden

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 2:1

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het diensthoofd is bevoegd om namens de minister besluiten te nemen en stukken af te doen en te ondertekenen.

 • 2 Het diensthoofd is bevoegd om namens de minister voor de Staat privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • 3 De bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, worden aangeduid als het mandaat en de bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid, wordt aangeduid als de volmacht van het diensthoofd.

Artikel 2:2

[Vervallen per 05-01-2008]

Het mandaat en de volmacht van het diensthoofd wordt uitgeoefend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van het diensthoofd overeenkomstig het Organisatiebesluit BZK 2004 en die, onverminderd het bepaalde in het MV-besluit secretaris-generaal BZK onderscheidenlijk dit besluit, redelijkerwijs niet behoren te worden voorgelegd aan de minister of de secretaris-generaal.

Artikel 2:3

[Vervallen per 05-01-2008]

Onverminderd het bepaalde in het MV-besluit secretaris-generaal BZK onderscheidenlijk dit besluit, heeft het mandaat en de volmacht van het diensthoofd in ieder geval betrekking op:

 • a. de taken van het diensthoofd en de onder het diensthoofd ressorterende functionarissen en dienstonderdelen, genoemd in het Organisatiebesluit BZK 2004, en het uitoefenen van integraal management dienaangaande met inbegrip van aangelegenheden op organisatorisch, personeel, financieel en materieel gebied en aangelegenheden met betrekking tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

 • b. het vaststellen van de formatie van de onder het diensthoofd ressorterende dienstonderdelen;

 • c. het leiding geven aan de rechtstreeks onder het diensthoofd ressorterende functionarissen;

 • d. het optreden als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in het overleg met de ondernemingsraad van de onder het diensthoofd ressorterende dienstonderdelen, voor zover niet een onder het diensthoofd ressorterende functionaris als zodanig optreedt;

 • e. het vertegenwoordigen van de minister namens de Staat in gerechtelijke procedures waarbij het dienstonderdeel is betrokken, onverminderd het bepaalde in artikel 3:1;

 • f. het vaststellen van beleidsregels en circulaires met betrekking tot aangelegenheden op het werkterrein van het diensthoofd overeenkomstig het Organisatiebesluit BZK 2004;

 • g. het beheer van de archiefbescheiden van de onder het diensthoofd ressorterende dienstonderdelen op grond van de desbetreffende departementale regelgeving;

 • h. het afnemen van de eed of de belofte van ambtenaren die worden aangesteld bij een onder het diensthoofd ressorterend dienstonderdeel;

 • i. het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten inzake aangelegenheden die behoren tot zijn werkterrein overeenkomstig het Organisatiebesluit BZK 2004, onverminderd artikel 3:1 van dit besluit en voor zover in wet- en regelgeving niet anders is bepaald.

Paragraaf 3. Bijzonder mandaat en volmacht diensthoofden

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 3:1

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op bezwaarschriften dienaangaande.

Artikel 3:2

[Vervallen per 05-01-2008]

Het mandaat van de directeur-generaal Management Openbare Sector omvat tevens:

Artikel 3:3

[Vervallen per 05-01-2008]

Het mandaat van de directeur-generaal Veiligheid omvat tevens:

Artikel 3:4

[Vervallen per 05-01-2008]

Ten aanzien van het mandaat en de volmacht van de directeur-generaal Veiligheid met betrekking tot het beheer van het Korps Landelijke Politiediensten onderscheidenlijk de Informatie- en communicatietechnologie Organisatie, geldt het volgende:

 • a. artikel 5:3 van dit besluit is niet van toepassing;

 • b. artikel 8:2, eerste lid en artikel 8:3 zijn slechts van toepassing op voornoemde dienstonderdelen voor zover dit door de directeur-generaal Veiligheid, de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten of de directeur Informatie- en communicatietechnologie Organisatie is bepaald.

Artikel 3:5

[Vervallen per 05-01-2008]

Onverminderd artikel 5:1, onder e, omvat het mandaat van de directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur tevens de bevoegdheid om te beslissen op bezwaarschriften tegen namens de minister genomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van de begroting voor Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 4. Ondertekening door diensthoofden

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 4

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Ondertekening van besluiten en stukken op grond van het mandaat van het diensthoofd vindt plaats op de volgende wijze:

  (aanduiding minister),

  voor deze:

  (aanduiding diensthoofd),

  (handtekening)

  (naam)

 • 2 Bij ondertekening van besluiten en stukken op grond van de volmacht van het diensthoofd wordt de aanduiding van de minister voorafgegaan door: Namens de Staat der Nederlanden.

Paragraaf 5. Beperkingen mandaat en volmacht diensthoofden

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 5:1

[Vervallen per 05-01-2008]

Het mandaat en de volmacht van het diensthoofd is niet van toepassing:

 • a. indien bij wettelijk voorschrift anders is bepaald;

 • b. indien de aard van de bevoegdheid of het stuk zich daartegen verzet;

 • c. indien het een stuk betreft dat bij de ontvanger de indruk kan wekken dat de ondertekenaar persoonlijk een beslissing neemt die door de minister behoort te worden genomen;

 • d. op besluiten en stukken met betrekking tot politieke of maatschappelijke aangelegenheden van principiële aard;

 • e. indien het een bezwaarschrift betreft dat gericht is tegen een besluit dat door de minister, de secretaris-generaal of het diensthoofd is genomen.

Artikel 5:3

[Vervallen per 05-01-2008]

Aan de secretaris-generaal is, voor zover in of krachtens dit besluit niet anders is bepaald, voorbehouden het nemen van besluiten en het afdoen en ondertekenen van stukken met betrekking tot:

 • a. de onderdeelsoverstijgende kaders van het beleid en beheer inzake alle aspecten van de bedrijfsvoering van het ministerie met inbegrip van aangelegenheden op organisatorisch, personeel, financieel en materieel gebied en aangelegenheden met betrekking tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

 • b. het nader vaststellen van de inrichting van de onder de diensthoofden ressorterende dienstonderdelen op basis van het Organisatiebesluit BZK 2004;

 • c. aangelegenheden die op grond van bovendepartementale regelgeving of afspraken op centraal departementaal niveau dienen te worden afgehandeld;

 • d. het vertegenwoordigen van de minister namens de Staat bij de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden bij het ministerie respectievelijk het optreden als bestuurder in de zin van voornoemde wet in het overleg met de Groepsondernemingsraad van het ministerie;

 • e. het vertegenwoordigen van de minister in het departementaal overleg met de centrales van verenigingen van ambtenaren, bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

 • f. personele beheersbeslissingen op grond van het Beheersbesluit KABGNA/KABGA 1998 ten aanzien van de directeuren van de Kabinetten van de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en Aruba;

 • g. het optreden als gemachtigd ambtenaar in de zin van de departementale regelgeving met betrekking tot de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • h. het optreden als bevoegd gezag als bedoeld in de Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand;

 • i. het verlenen van ontslag aan een ambtenaar op grond van artikel 125e van de Ambtenarenwet;

 • j. het vaststellen en ondertekenen van beleidsregels en circulaires met betrekking tot de aangelegenheden, bedoeld in dit artikel;

 • k. het toekennen van vergoeding van representatiekosten op grond van het Besluit representatiekosten rijkspersoneel.

Artikel 5:4

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het mandaat en de volmacht van het diensthoofd met betrekking tot het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van uitgaven is beperkt tot het budget dat aan het diensthoofd ter beschikking is gesteld op basis van een door de secretaris-generaal en de directeur Financieel-Economische Zaken en Control goedgekeurde budgettaire uitwerking van dat deel van de begroting waarvoor het diensthoofd verantwoordelijk is.

 • 2 Het diensthoofd is bevoegd om in afwijking van het eerste lid financiële verplichtingen aan te gaan en uitgaven te doen, voor zover aan hem daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk mandaat of volmacht is verleend door de minister of de secretaris-generaal, met instemming van de directeur Financieel-Economische Zaken en Control.

Artikel 5:5

[Vervallen per 05-01-2008]

Het buiten invordering stellen of kwijtschelden van een privaatrechtelijke vordering geschiedt met medeparaaf van of namens de directeur Financieel-Economische Zaken en Control bij een bedrag van ten minste € 5.000,– en met inachtneming van de door de Minister van Financiën gestelde voorschriften.

Artikel 5:6

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het mandaat om te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten met betrekking tot een personele aangelegenheid wordt uitgeoefend door de plaatsvervangend secretaris-generaal, voor zover ten aanzien van het Korps Landelijke politiediensten en de Informatie- en communicatietechnologie Organisatie niet anders is bepaald.

 • 2 Het mandaat om de minister namens de Staat in gerechtelijke procedures met betrekking tot een personele aangelegenheid wordt uitgeoefend door de plaatsvervangend secretaris-generaal, voor zover ten aanzien van het Korps Landelijke politiediensten en de Informatie- en communicatietechnologie Organisatie niet anders is bepaald.

Paragraaf 6. Afwezigheid en verhindering van diensthoofden

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van het diensthoofd wordt diens mandaat en volmacht volledig uitgeoefend door het plaatsvervangend diensthoofd.

 • 2 De aanwijzing van een plaatsvervangend diensthoofd geschiedt door het diensthoofd met inachtneming van het Organisatiebesluit BZK 2004 en in overeenstemming met de secretaris-generaal.

 • 3 Bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van het diensthoofd en het plaatsvervangend diensthoofd wordt het mandaat en de volmacht van het diensthoofd bij wijze van waarneming volledig uitgeoefend door de functionaris die daartoe door het diensthoofd in overeenstemming met de secretaris-generaal is aangewezen.

 • 4 Ondertekening van besluiten en stukken ingevolge dit artikel vindt plaats overeenkomstig artikel 4, met dien verstande dat de handtekening voorafgegaan wordt door: b/a.

Paragraaf 7. Ondermandaat en doorverlening volmacht diensthoofden

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 7:1

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het diensthoofd is, voor zover niet anders is bepaald, bevoegd tot het verlenen van ondermandaat en het doorverlenen van zijn volmacht, respectievelijk tot het beperken of het intrekken daarvan, aan onder hem ressorterende functionarissen ten aanzien van aangelegenheden op hun werkterrein overeenkomstig het Organisatiebesluit BZK 2004, met inachtneming van het MV-besluit directeuren BZK.

 • 2 Het diensthoofd kan bij toepassing van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, afwijken van het MV-besluit directeuren BZK, met uitzondering van het bepaalde in artikel 5:5, derde lid van het genoemde besluit. Het diensthoofd kan, voor zover niet anders is bepaald, bij toepassing van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, tevens de bevoegdheid toekennen tot het verlenen van ondermandaat en het doorverlenen van de volmacht aan een rechtstreeks onder de gemandateerde of gevolmachtigde ressorterende functionaris of in bijzondere gevallen aan een andere functionaris, ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van de functionaris overeenkomstig het Organisatiebesluit BZK 2004.

Artikel 7:2

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 7:1 is niet van toepassing op:

 • a. het nemen van besluiten met betrekking tot personele aangelegenheden ten aanzien van rechtstreeks onder het diensthoofd ressorterende functionarissen;

 • b. het aanstellen van een ambtenaar in tijdelijke dienst met toepassing van artikel 6a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

 • c. het aanwijzen van een rijksambtenaar als herplaatsingskandidaat;

 • d. het verlenen van ontslag op grond van artikel 99 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement onderscheidenlijk artikel 95 van het Besluit algemene rechtspositie politie;

 • e. het vaststellen van beleidsregels en circulaires ten aanzien van aangelegenheden op het werkterrein van het diensthoofd overeenkomstig het Organisatiebesluit BZK 2004, tenzij deze bevoegdheid in hogere regelgeving aan de desbetreffende functionaris is toegekend;

 • f. het besluiten tot een reorganisatie;

 • g. het toekennen van materiële schadevergoeding vanaf € 2.500,– of immateriële schadevergoeding;

 • h. het vaststellen van de formatie van onder het diensthoofd ressorterende dienstonderdelen;

 • i. het beslissen op bezwaarschriften.

Artikel 7:3

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De uitoefening door het diensthoofd van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 7:1, geschiedt bij schriftelijk besluit, in overeenstemming met de secretaris-generaal en na advies van de directeur Financieel-Economische Zaken en Control en de directeur Personeel en Organisatie.

 • 2 Voor het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt gebruik gemaakt van het door de directeur Personeel en Organisatie vastgestelde model. In overeenstemming met de directeur Personeel en Organisatie kan daarvan worden afgeweken indien daartoe bijzondere aanleiding bestaat.

Artikel 7:4

[Vervallen per 05-01-2008]

Het diensthoofd is bevoegd om in bijzondere gevallen, naast of in plaats van het bepaalde in artikel 7:1, mondeling of schriftelijk ondermandaat te verlenen onderscheidenlijk zijn volmacht door te verlenen aan een onder hem ressorterende functionaris voor een bepaald geval, met inachtneming van artikel 1, derde lid, van het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996.

Paragraaf 8. Overige bepalingen inzake mandaat en volmacht

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 8:1

[Vervallen per 05-01-2008]

De uitoefening door het diensthoofd onderscheidenlijk een op grond van of krachtens dit besluit gemandateerde en gevolmachtigde van diens mandaat en volmacht, geschiedt met inachtneming van:

Artikel 8:2

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De uitoefening door het diensthoofd onderscheidenlijk een op grond van of krachtens dit besluit gemandateerde en gevolmachtigde van diens mandaat en volmacht, geschiedt binnen de door de secretaris-generaal vastgestelde kaders met betrekking tot het beleid en beheer inzake de bedrijfsvoering van het ministerie.

 • 2 Afwijking van het eerste lid ten aanzien van een onder het diensthoofd ressorterend dienstonderdeel is slechts mogelijk in overeenstemming met de secretaris-generaal, de directeur Financieel-Economische Zaken en Control en de directeur van het dienstonderdeel binnen de Gemeenschappelijke Diensten die het aangaat en wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8:3

[Vervallen per 05-01-2008]

De uitoefening door het diensthoofd onderscheidenlijk een op grond van of krachtens dit besluit gemandateerde en gevolmachtigde van diens mandaat en volmacht, geschiedt met inachtneming van de departementale procedures en richtlijnen.

Artikel 8:4

[Vervallen per 05-01-2008]

Het diensthoofd, onderscheidenlijk een op grond van of krachtens dit besluit gemandateerde en gevolmachtigde, legt op verzoek van de minister of de secretaris-generaal mondeling of schriftelijk verantwoording af over de uitoefening van zijn mandaat en volmacht.

Artikel 8:5

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Het diensthoofd onderscheidenlijk een op grond van of krachtens dit besluit gemandateerde en gevolmachtigde, is verantwoordelijk voor het bijhouden van een of meer doelmatig ingerichte administraties die inzicht bieden in het door en namens het diensthoofd gevoerde financiële beheer en beheer van niet-geldelijke zaken op grond van diens mandaat en volmacht.

 • 2 De directeur Financieel-Economische Zaken en Control en de directeur Auditdienst zijn bevoegd om de administraties, bedoeld in het eerste lid, te onderzoeken ten behoeve van de uitvoering van hun taken overeenkomstig het Organisatiebesluit BZK 2004.

Artikel 8:6

[Vervallen per 05-01-2008]

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist de minister die het aangaat of de secretaris-generaal over de verlening van mandaat of een volmacht.

Paragraaf 9. Beheer

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 9:1

[Vervallen per 05-01-2008]

Verlening en doorverlening van (onder)mandaat en volmacht op grond van of krachtens dit besluit wordt geregistreerd overeenkomstig het MV-besluit secretaris-generaal BZK.

Artikel 9:2

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 De directeur Personeel en Organisatie is belast met het beheer van dit besluit.

 • 2 De secretaris-generaal en de diensthoofden, ieder voor zover het hem aangaat, zijn verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige aanlevering aan de directeur Personeel en Organisatie van de gegevens die een goed beheer van dit besluit onderscheidenlijk het mandaat- en volmachtregister mogelijk maken.

 • 3 Het beheer en de aanlevering van gegevens geschieden met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

 • 4 De directeur Personeel en Organisatie rapporteert aan de secretaris-generaal en de diensthoofden over het beheer van dit besluit.

Artikel 9:3

[Vervallen per 05-01-2008]

 • 1 Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de secretaris-generaal in overeenstemming met de ministers.

 • 2 Wijziging van dit besluit geschiedt op voordracht van de directeur Personeel en Organisatie na advies van de directeur Financieel-Economische Zaken en Control en de directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving.

Paragraaf 10. Slotbepalingen

[Vervallen per 05-01-2008]

Artikel 10:1

[Vervallen per 05-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 september 2004.

Artikel 10:2

[Vervallen per 05-01-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat- en volmachtbesluit diensthoofden BZK (MV-besluit diensthoofden BZK).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Secretaris-Generaal

,

J.W. Holtslag

Terug naar begin van de pagina