Organisatiebesluit VROM 2005

[Regeling vervallen per 30-04-2008.]
Geldend van 06-05-2007 t/m 29-04-2008

Organisatiebesluit VROM 2005

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van het Coördinatiebesluit Inrichting en formatie rijksdienst;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 30-04-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. ministerie: het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • b. bewindslieden: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

 • c. algemene leiding; de secretaris-generaal en, voorzover het betreft de vervanging van de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal;

 • d. diensthoofd:

  • 1°. de algemene leiding, voor zover deze is belast met de dagelijkse leiding van de Concernstaf, de Auditdienst en de directie Internationale Zaken;

  • 2°. de plaatsvervangend secretaris-generaal, voor zover deze is belast met de dagelijkse leiding van de Gemeenschappelijke Dienst;

  • 3°. de directeur-generaal Milieu;

  • 4°. de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie;

  • 5°. de directeur-generaal Ruimte;

  • 6°. de inspecteur-generaal;

  • 7°. de directeur-generaal Rijksgebouwendienst.

Hoofdstuk 2. Hoofd- en overlegstructuur

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 2.1

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het ministerie bestaat uit:

  • a. de diensten:

   • 1°. Concernstaf;

   • 2°. Auditdienst;

   • 3°. Gemeenschappelijke Dienst;

   • 4°. Directoraat-Generaal Milieu;

   • 5°. Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie;

   • 6°. Directoraat-Generaal Ruimte;

   • 7°. Inspectoraat-Generaal VROM;

   • 8°. Rijksgebouwendienst;

  • b. de ministeriebrede directies:

   • 1°. directie Externe Veiligheid;

   • 2°. directie Internationale Zaken;

  • c. de planbureaus:

   • 1°. Ruimtelijk Planbureau;

   • 2°. Milieu- en Natuurplanbureau;

  • d. de Nederlandse Emissieautoriteit in oprichting.

 • 2 De algemene leiding ressorteert onder de bewindslieden.

 • 3 De in het eerste lid genoemde organisatieonderdelen ressorteren onder de algemene leiding.

 • 4 Het diensthoofd, de directeur Ruimtelijk Planbureau, de directeur Milieu- en Natuurplanbureau en de directeur Nederlandse Emissieautoriteit in oprichting zijn belast met de dagelijkse leiding van hun organisatieonderdelen en de aan hen in de Bestuursraad toegewezen onderwerpen. Zij ondernemen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en de uitvoering van het door de bewindslieden bepaalde beleid op het werkterrein van hun organisatieonderdelen. De directeur-generaal Milieu is tevens belast met de dagelijkse leiding van de directie Externe Veiligheid.

 • 5 Het diensthoofd, de directeur Ruimtelijk Planbureau, de directeur Milieu- en Natuurplanbureau en de directeur Nederlandse Emissieautoriteit in oprichting zijn belast met het beheer van hun organisatieonderdelen. De algemene leiding is tevens belast met het toezicht op het beheer door de directeur Ruimtelijk Planbureau en de directeur Milieu- en Natuurplanbureau van hun organisatieonderdelen. De directeur-generaal Milieu is tevens belast met het beheer van de directie Externe Veiligheid.

 • 6 De plaatsvervangend secretaris-generaal is belast met het beheer en de bedrijfsvoering van de aan het ministerie gelieerde colleges en instellingen.

 • 7 In afwijking van het vierde en het vijfde lid, zijn uitgezonderd de taken die bij of krachtens de wet respectievelijk dit besluit zijn opgedragen aan andere instanties respectievelijk andere functionarissen.

Artikel 2.2

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Er is een Bestuursraad van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • 2 De Bestuursraad is samengesteld uit de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeur-generaal Milieu, de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie, de directeur-generaal Ruimte, de inspecteur-generaal en de directeur-generaal Rijksgebouwendienst.

  De leden kunnen zich laten vervangen door hun plaatsvervangers.

 • 3 In de Bestuursraad stelt de secretaris-generaal de strategie en kaderstelling ten aanzien van het beleid en de bedrijfsvoering van het ministerie vast, gehoord hebbende de Bestuursraad.

 • 4 Het secretariaat van de Bestuursraad wordt gevoerd door het hoofd Bureau secretaris-generaal.

Artikel 2.3

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Er is een Audit Committee van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • 2 Het Audit Committee is samengesteld uit de leden van de Bestuursraad, de directeur en de plaatsvervangend directeur Financiële en Economische Zaken en de directeur en plaatsvervangend directeur Auditdienst. Aan het Audit Committee kunnen externe leden worden toegevoegd. De leden kunnen zich laten vervangen door hun plaatsvervangers. De SG fungeert als voorzitter.

 • 3 Op ad-hoc basis kunnen andere functionarissen van het ministerie, die een duidelijke taak hebben op het gebied van de bedrijfsvoering en beleidsvoering, worden uitgenodigd om deel te nemen aan vergaderingen van het Audit Committee.

 • 4 Het Audit Committee is belast met het waarborgen van de kwaliteit op hoofdlijnen van de bedrijfsvoering van het ministerie, overeenkomstig het Kwaliteitsplan audit-functie Rijksoverheid en de Groeipad mededeling over de bedrijfsvoering.

 • 5 Het Audit Committee stelt jaarlijks een meerjarenplan en een taakstellend jaarprogramma vast voor de uit te voeren onderzoeken en audits met betrekking tot de bedrijfsvoering en bewaakt de uitvoering daarvan.

 • 6 Het meerjarenplan en het taakstellend jaarprogramma worden op basis van een risico-analyse voorbereid door de directie Financiële en Economische zaken en de Auditdienst.

 • 7 Het Audit Committee kan onderzoeken die niet in het plan of het programma zijn opgenomen, laten uitvoeren.

 • 8 De directeur van de Auditdienst verstrekt het Audit Committee ten minste een keer per kwartaal een totaalbeeld van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de in de afgelopen periode uitgevoerde onderzoeken.

 • 9 De directeur Financiële en Economische Zaken draagt ervoor zorg dat het Audit Committee ten minste een keer per kwartaal wordt voorzien van de voor de uitvoering van zijn taak nodige informatie met betrekking tot de controlfunctie, waaronder bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van onderzoeken die vanuit die functie zijn uitgevoerd.

 • 10 De diensthoofden, de directeuren van onderdelen van die diensten en de hoofden van onder het ministerie ressorterende zelfstandige bestuursorganen en met wettelijke taken belaste rechtspersonen, waarop de minister overeenkomstig de Comptabiliteitswet 2001 financieel toezicht uitoefent, die onderzoeken laten verrichten naar de bedrijfsvoering of verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van verbeteracties met betrekking tot de bedrijfsvoering, dragen ervoor zorg dat de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk de verbeterplannen informatie bevatten over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het ‘in control’ zijn van de organisatie, die ook een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van de mededeling over de bedrijfsvoering in het departementale jaarverslag.

  Zij leggen slechts een samenvatting van die informatie aan het Audit-committee voor. Voor zover het een onderzoek betreft, bevat die samenvatting in elk geval de belangrijkste conclusies.

 • 11 Het secretariaat van het Audit committee wordt gevoerd door de directeur Financiële en Economische Zaken.

Artikel 2.4. Centraal College Management Development

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Er is een Centraal College Management Development van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • 2 Het Centraal College Management Development is samengesteld uit de leden van de Bestuursraad, de directeur Personeel, Organisatie en Informatie en de coördinator Management Development. De leden kunnen zich laten vervangen door hun plaatsvervangers.

 • 3 Op ad-hoc basis kunnen andere functionarissen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het Centraal College Management Development.

 • 4 In het Centraal College Management Development stelt de secretaris-generaal de departementale Management Development strategie en het Management Development van het ministerie vast, gehoord hebbende het Centraal College Management Development.

 • 5 Het Centraal College Management Development geeft zwaarwegende adviezen aan het bevoegd gezag over individuele loopbaangevallen.

 • 6 Het secretariaat van het Centraal College Management Development wordt gevoerd door de directeur Personeel, Organisatie en Informatie.

Hoofdstuk 3. Diensten

[Vervallen per 30-04-2008]

Paragraaf 3.1. Algemene leiding

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 3.1

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De algemene leiding bestaat uit de secretaris-generaal en, voorzover het betreft de vervanging van de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal.

 • 2 De secretaris-generaal is belast met de ambtelijke leiding van het ministerie, zoals geregeld in het koninklijk besluit van 18 oktober 1988, Stb. 1988, 499, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal.

 • 3 Tot de taken van de algemene leiding behoren in ieder geval:

  • a. het informeren en adviseren van de bewindslieden over hen of het ministerie betreffende aangelegenheden;

  • b. het zorgdragen voor de coördinatie en integratie van beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering binnen het ministerie;

  • c. het uitoefenen van de algemene beheer- en controlfunctie bij het ministerie;

  • d. het rechtstreeks leiding geven aan de plaatsvervangend secretaris-generaal en de diensthoofden.

  • e. het zorgdragen voor, het nemen van besluiten over en het geven van algemene aanwijzingen ten aanzien van het algemene beleid en beheer inzake de bedrijfsvoering van het ministerie;

  • f. het voeren van overleg met de Groepsondernemingsraad en het Departementaal Georganiseerd Overleg, zoals bedoeld in artikel 113 van Algemeen Rijksambtenarenreglement;

  • g. het optreden als gemachtigd ambtenaar in de zin van de Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Paragraaf 3.2. Concernstaf

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 3.2

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De Concernstaf staat onder leiding van de algemene leiding.

 • 2 De Concernstaf heeft als taak de inhoudelijke strategische beleidsadvisering aan de bewindslieden, de algemene leiding en de Bestuursraad, advisering en kaderstelling ten aanzien van de bedrijfsvoering en concerncontrol, en bewaking van de integraliteit en de kwaliteit in de bedrijfsvoeringkolommen.

 • 3 De Concernstaf bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Dienstbureau Concernstaf;

  • b. Bureau secretaris-generaal;

  • c. Directie Financiële en Economische Zaken;

  • d. Directie Personeel, Organisatie en Informatie;

  • e. Directie Concerncommunicatie;

Artikel 3.3. Dienstbureau Concernstaf

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het Dienstbureau Concernstaf staat onder leiding van het hoofd Dienstbureau Concernstaf.

 • 2 De taken van het Dienstbureau Concernstaf zijn:

  • a. het voeren van de bedrijfsvoering van de Concernstaf en de Auditdienst;

  • b. het adviseren en ondersteunen van het diensthoofd en de directies van de Concernstaf en de Auditdienst ten aanzien van planning en control, financiën en personeelsmanagement van de Concernstaf en haar onderdelen en van de Auditdienst;

  • c. het secretarieel ondersteunen van de Concernstaf en de Auditdienst.

Artikel 3.4. Bureau secretaris-generaal

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het Bureau secretaris-generaal staat onder leiding van het hoofd Bureau secretaris-generaal.

 • 2 De taken van het Bureau secretaris-generaal zijn:

  • a. het bevorderen dat optimaal rekening wordt gehouden met de beleidsinhoudelijke en politieke dimensie bij de totstandbrenging van de producten van het ministerie;

  • b. het verstrekken van strategisch inhoudelijke, bestuurlijk/politieke en sociaal-economische adviezen aan de bewindslieden, de algemene leiding en de Bestuursraad;

  • c. het coördineren van het beleidsprogramma en de beleidsagenda van het ministerie;

  • d. het onderhouden van een bestuurlijk/politieke en informatieve relatie naar de Eerste en Tweede Kamer, de andere departementen, bestuurders, belangengroeperingen en bedrijven;

  • e. het verlenen van beleidsmatige, secretariële en procesondersteuning aan de bewindslieden, de algemene leiding en de Bestuursraad;

  • f. het regelen van een goed verloop van officiële en protocollaire aangelegenheden en het procedureel en inhoudelijk correct afhandelen van koninklijke onderscheidingen en predikaten;

  • g. het vormgeven van het beleid van het ministerie op strategisch niveau inzake de borging, beveiliging van personen, informatie en gebouwen.

Artikel 3.5. Directie Financiële en Economische Zaken

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Financiële en Economische Zaken staat onder leiding van de directeur Financiële en Economische Zaken.

 • 2 De taken van de directie Financiële en Economische Zaken zijn:

  • a. het adviseren en ondersteunen van de bewindslieden, de algemene leiding en de Bestuursraad op het gebied van het beleid op financiële en economische zaken en control;

  • b. het ontwikkelen van strategisch beleid en de kaders op het gebied van financiële en economische zaken en control;

  • c. het regisseren, coördineren en opstellen van de begrotingsproducten, exclusief de beleidsagenda;

  • d. het bewaken van de kwaliteit en de interne samenhang van producten op het gebied financiële en economische zaken en control;

  • e. het houden van toezicht op de onder het ministerie ressorterende zelfstandige bestuursorganen;

  • f. het deelnemen aan (inter)departementale projecten, overleg- en besluitvormingsorganen op het gebied van financiële en economische zaken en control.

 • 3 De directie Financiële en Economische Zaken bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. Kaderstelling en Begrotingszaken;

  • b. Toetsing en Advisering;

  • c. Toezicht Op Zelfstandige Bestuursorganen.

Artikel 3.6. Directie Personeel, Organisatie en Informatie

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Personeel, Organisatie en Informatie staat onder leiding van de directeur Personeel, Organisatie en Informatie.

 • 2 De taken van de directie Personeel, Organisatie en Informatie zijn:

  • a. het adviseren en ondersteunen van de bewindslieden, de algemene leiding en de Bestuursraad ten aanzien van het beleid op het gebied van personeel, organisatie, ICT, facilitair management, beveiliging van en huisvesting binnen het ministerie;

  • b. het ontwikkelen van het strategisch beleid en de kaders op het gebied van personeel, organisatie, ICT, facilitair management, beveiliging van en huisvesting binnen het ministerie;

  • c. het adviseren van de algemene leiding en het Centraal College Management Development (CCMD) inzake Management Development aangelegenheden;

  • d. het bewaken van de kwaliteit en de samenhang van de bedrijfsvoering op het gebied van personeel, organisatie, ICT, facilitair management, beveiliging van en huisvesting binnen het ministerie;

  • e. het uitvoering geven aan personele aangelegenheden voor zover die specifiek aan de secretaris-generaal zijn voorbehouden;

  • f. het deelnemen aan (inter)departementale projecten, overleg- en besluitvormingsorganen op het gebied van personeel, organisatie, ICT, facilitair management, beveiliging van en huisvesting binnen het ministerie.

 • 3 De directie Personeel, Organisatie en Informatie bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. Personeel en Organisatie;

  • b. ICT.

Artikel 3.7. Directie Concerncommunicatie

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Concerncommunicatie staat onder leiding van de directeur Concerncommunicatie.

 • 2 De taken van de directie Concerncommunicatie zijn:

  • a. het adviseren en ondersteunen van de bewindslieden, de algemene leiding en de Bestuursraad op het gebied van communicatiebeleid;

  • b. het ontwikkelen van communicatiemiddelen en het bevorderen van een heldere, effectieve en eenduidige communicatie binnen en buiten het ministerie;

  • c. het deelnemen aan (inter)departementale projecten, overleg- en besluitvormingsorganen op het gebied van communicatiebeleid.

 • 3 De directie Concerncommunicatie bestaat uit de volgende teams:

  • a. Persvoorlichting en externe betrekkingen;

  • b. Corporate Communicatie.

Paragraaf 3.3. Auditdienst

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 3.8

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De Auditdienst staat onder leiding van de algemene leiding.

 • 2 De taken van de Auditdienst zijn:

  • a. het periodiek (laten) onderzoeken van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid en de bedrijfsvoering van het ministerie (artikelen 20 en 21 Comptabiliteitswet);

  • b. het controleren van het door het ministerie gevoerde financieel en materieel beheer, de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties, de financiële informatie in de jaarverslagen, de saldibalansen van het ministerie en de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering (Besluit taak DAD en artikel 66 Comptabiliteitswet);

  • c. het houden van toezicht op de uitvoering van de subsidieregelingen van het ministerie in verband met de besteding van subsidies van het ministerie;

  • d. het adviseren van de bewindslieden, de algemene leiding, de bestuursraad, het Audit Committee, alsmede het informeren van de Algemene Rekenkamer, inzake de onder a tot en c genoemde taken;

  • e. het deelnemen aan (inter)departementale projecten, overleg- en besluitvormingsorganen inzake de onder a tot en met c genoemde taken;

  • f. het op ad hoc-basis werkzaamheden verrichten op verzoek van de bewindslieden en de algemene leiding en in het geval van calamiteiten op verzoek van de diensthoofden.

 • 3 De Auditdienst bestaat uit de volgende clusters:

  • a. Financial Audits;

  • b. IT Audits;

  • c. Operational Audits.

Paragraaf 3.4. Gemeenschappelijke Dienst

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 3.9

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De Gemeenschappelijke Dienst staat onder leiding van de plaatsvervangend secretaris-generaal.

 • 2 De Gemeenschappelijke Dienst faciliteert de bewindslieden, de algemene leiding, en de dienstonderdelen van het ministerie door het verrichten van ondersteunende, uitvoerende en adviserende taken binnen departementale en interdepartementale kaders.

 • 3 De Gemeenschappelijke Dienst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Dienstbureau Gemeenschappelijke Dienst;

  • b. Directie VROM Administratiekantoor;

  • c. Directie Facilitaire en Informatie Dienst;

  • d. Directie VROM Advies- en Expertdienst;

  • e. Directie Juridische Zaken.

Artikel 3.10. Dienstbureau Gemeenschappelijke Dienst

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het Dienstbureau Gemeenschappelijke Dienst staat onder leiding van het hoofd Dienstbureau Gemeenschappelijke Dienst.

 • 2 De taken van het Dienstbureau Gemeenschappelijke Dienst zijn:

  • a. het ondersteunen van de plaatsvervangend secretaris-generaal in zijn rol als portefeuillehouder voor de ministeriebrede bedrijfsvoering;

  • b. het adviseren van de plaatsvervangend secretaris-generaal over de ontwikkeling en instandhouding van de bedrijfsvoering in relatie tot de ontwikkelingen in de primaire processen;

  • c. het adviseren en ondersteunen van de plaatsvervangend secretaris-generaal ten aanzien van planning en control, financiën, accountmanagement, personeelsmanagement en informatiemanagement van de Gemeenschappelijke Dienst en haar onderdelen;

  • d. het ondersteunen van de plaatsvervangend secretaris-generaal in het beheer en de bedrijfsvoering van de aan het ministerie gelieerde colleges en instellingen en het ondersteunen van de algemene leiding in het toezicht op het beheer door de directeur Ruimtelijk Planbureau en de directeur Milieu- en Natuurplanbureau van hun organisatieonderdelen;

  • e. het ondersteunen van de plaatsvervangend secretaris-generaal in de uitoefening van de control op de aan het ministerie gelieerde colleges en instellingen en het ondersteunen van de algemene leiding in de uitoefening van de control op het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau;

  • f. het onderhouden van strategische en tactische relaties met klanten als intermediair tussen de dienstonderdelen van de Gemeenschappelijke Dienst en andere dienstonderdelen van het ministerie.

Artikel 3.11. Directie VROM Administratiekantoor

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie VROM Administratiekantoor staat onder leiding van de directeur VROM Administratiekantoor.

 • 2 De taken van de directie VROM Administratiekantoor zijn:

  • a. het verzorgen van de financiële-, de personeels- en de salarisadministratie van het ministerie, alsmede het uitvoeren van de betaalfunctie van het ministerie;

  • b. het verzorgen van een tijdige en juiste informatievoorziening met betrekking tot de bedrijfsvoering van het ministerie, het in dit kader opstellen en beschikbaar stellen van rapportages, overzichten en verslagen, veelal op basis van de door deze directie gevoerde administraties;

  • c. het namens de directie Personeel, Organisatie en Informatie en de directie Financiële en Economische Zaken van de Concernstaf beheren van de financiële en personele informatiesystemen van het ministerie;

  • d. het opstellen en beheren van de administratieve organisatie en werkinstructies aangaande de onder a, b en c genoemde taken van de directie en het administratieve verkeer tussen deze directie en andere directies binnen het ministerie;

  • e. het uitvoeren van interne controles op de werking van de onder a, b en c genoemde taken van de directie en de toepassing van de bijbehorende administratieve organisatie en werkinstructies;

  • f. het verstrekken van inlichtingen, het geven van voorlichting en het beantwoorden van vragen aangaande de inhoud en toepassing van regelingen en procedures volgens welke de door de directie gevoerde administraties worden verzorgd.

 • 3 De directie VROM Administratiekantoor bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. afdeling Financiële Administratie;

  • b. afdeling Personeels- en Salarisadministratie;

  • c. afdeling Informatievoorziening;

  • d. afdeling Administratieve Organisatie en Interne Controle;

  • e. Directiebureau.

Artikel 3.12. Directie Facilitaire en Informatiedienst

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Facilitaire en Informatiedienst staat onder leiding van de directeur Facilitaire en Informatiedienst.

 • 2 De taken van de directie Facilitaire en Informatiedienst zijn:

  • a. het beschikbaar stellen van huisvesting binnen het ministerie en het vergaderzalenbeheer;

  • b. het namens het ministerie optreden als opdrachtgever van de Rijksgebouwendienst;

  • c. het leveren van huishoudelijke dienstverlening in en om de panden van het ministerie;

  • d. het afsluiten van vervoersovereenkomsten, het verstrekken van losse vervoersbewijzen voor dienstreizen en het beschikbaar stellen van dienstfietsen;

  • e. het adviseren over de aankoop van goederen en diensten en verzorgen van aanbestedingsprocedures, de opstelling van contracten voor de aankoop van goederen en diensten, het bestellen van goederen en diensten binnen mantelovereenkomsten;

  • f. het verzorgen van het personenvervoer van de bewindslieden, de algemene leiding en de diensthoofden;

  • g. het beoordelen van en het adviseren over ICT voorstellen vanuit de invalshoek functioneel en technisch beheer;

  • h. het beheren van de centrale ICT-infrastructuur;

  • i. het beheren van de relaties tussen het ICT-netwerk van het ministerie en externe ICT-netwerken;

  • j. het verzorgen van de documentaire informatievoorziening;

  • k. het adviseren over en het deelnemen aan projecten met betrekking tot de verbetering en de vernieuwing van het beheer op het gebied van ICT, huisvesting en documentaire informatievoorziening van het ministerie;

  • l. het optreden als opdrachtgever voor zover de uitvoering van de taken op het gebied van ICT, huisvesting en documentaire informatievoorziening wordt uitbesteed aan externe partijen.

 • 3 De directie Facilitaire en Informatiedienst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. afdeling Huisvestingsmanagement;

  • b. afdeling Facilitaire Dienstverlening;

  • c. afdeling VROM Inkoopcentrum;

  • d. afdeling VROM Documentaire Informatievoorziening;

  • e. afdeling VROM Kenniscentrum;

  • f. afdeling VROM ICT beheer;

  • g. Directiebureau.

Artikel 3.13. Directie VROM Advies- en Expertdienst

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie VROM Advies- en Expertdienst staat onder leiding van een directeur.

 • 2 De taken van de directie VROM Advies- en Expertdienst zijn:

  • a. het ontwikkelen van en het leveren van producten aan de dienstonderdelen op financieel en economisch gebied en op het gebied van personeel en organisatie, ICT en communicatie;

  • b. het adviseren van de dienstonderdelen op financieel en economisch gebied en op het gebied van personeel en organisatie, ICT en communicatie;

  • c. het uitvoeren van projecten in opdracht van de dienstonderdelen op financieel en economisch gebied en op het gebied van personeel en organisatie, ICT en communicatie;

  • d. het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling en kaderstelling op financieel en economisch gebied en op het gebied van personeel en organisatie, ICT en communicatie;

  • e. het namens het ministerie behandelen van gerechtelijke procedures, waaronder het voeren van verweer, het instellen van bezwaar, beroep, hoger beroep en het doen van verzoeken om voorlopige voorziening ten aanzien van ambtenarenzaken, georganiseerd overleg- en medezeggenschapszaken en zaken in het kader van de sociale zekerheidsregelingen;

  • f. het leveren van interim-management, het faciliteren van seminars en evenementen en conflictbemiddeling door middel van mediation.

 • 3 De directie VROM Advies- en Expertdienst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. afdeling Financieel Economische Advies;

  • b. afdeling Personeel en Organisatie;

  • c. afdeling ICT Advies;

  • d. afdeling Communicatie;

  • e. afdeling Interim Management;

  • f. Directiebureau.

Artikel 3.14. Directie Juridische Zaken

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Juridische Zaken staat onder leiding van de directeur Juridische Zaken.

 • 2 De taken van de directie Juridische Zaken zijn:

  • a. het bewaken en vertalen van de juridische kaders waarbinnen de beleidsdoelstellingen van het ministerie kunnen worden gerealiseerd en het toetsen van de beleidsvoornemens daaraan;

  • b. het behandelen van nationale en internationale juridische vraagstukken voor het beleidsterrein van het ministerie;

  • c. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Bewindslieden, de algemene leiding en de Bestuursraad inzake wetgeving en nationale en internationale juridische zaken;

  • d. het adviseren van de dienstonderdelen inzake wet- en regelgeving, en andere juridische aangelegenheden op nationaal en internationaal niveau;

  • e. het ontwikkelen, opstellen en onderhouden van wet- en regelgeving op het terrein van het ministerie;

  • f. het namens het ministerie behandelen van nationale gerechtelijke procedures, waaronder het voeren van verweer, het instellen van beroep, hoger beroep alsmede het doen van verzoeken om voorlopige voorziening, met uitzondering van ambtenarenzaken en georganiseerd overleg- en medezeggenschapszaken;

  • g. het namens het ministerie leveren van inbreng in internationale gerechtelijke procedures;

  • h. het behandelen van verzoeken tot goedkeuring van besluiten tot onteigening in het belang van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ontwikkeling;

  • i. het behandelen van verzoeken om schorsing en vernietiging van besluiten van bestuursorganen op het terrein van het ministerie;

  • j. het beoordelen van de noodzaak tot inschakeling van externe juridische ondersteuning door een (lands)advocaat en, bij inschakeling, het begeleiden van de (lands)advocaat bij de uitvoering van de opdracht;

  • k. het adviseren en toetsen van zaken van privaatrechtelijke aard het ministerie betreffende;

 • 3 Gelet op de departementale verplichtingen en verantwoordelijkheden aangaande de juridische kwaliteit, neemt de directeur Juridische Zaken qualitate qua deel aan de vergaderingen van de Bewindsliedenstaf, beleidsstaven en Concernstaf.

 • 4 De directie Juridische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Afdeling Wetgeving;

  • b. Afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken;

  • c. Afdeling Internationale Zaken;

  • d. Directiebureau.

Paragraaf 3.5. Directoraat-Generaal Milieu

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 3.15

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het Directoraat-Generaal Milieu staat onder leiding van de directeur-generaal Milieu.

 • 2 Het Directoraat-Generaal Milieu draagt zorg voor beleid en regelgeving met betrekking tot de milieuaspecten van de duurzame kwaliteit van de leefomgeving. Zij doet dit door waar dit niet direct spoort met de belangen van maatschappelijke partijen, zodanige condities te creëren dat de gewenste duurzame kwaliteit gerealiseerd wordt.

 • 3 Het Directoraat-Generaal Milieu bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Dienstbureau Milieu;

  • b. Directie Klimaatverandering en Industrie;

  • c. Directie Bodem, Water, Landelijk Gebied;

  • d. Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling;

  • e. Directie Strategie en Bestuur;

  • f. Directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer.

Artikel 3.16. Dienstbureau Milieu

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het Dienstbureau Milieu staat onder leiding van het hoofd Dienstbureau Milieu.

 • 2 De taken van het Dienstbureau Milieu zijn:

  • a. het eerstelijns adviseren en ondersteunen van de directeur-generaal Milieu over de ontwikkeling en instandhouding van de bedrijfsvoering en beleid in relatie tot de ontwikkeling in de primaire processen;

  • b. het eerstelijns adviseren en ondersteunen van de directeur-generaal Milieu ten aanzien van planning en control, financiën, personeels- en informatiebeleid van het Directoraat-Generaal Milieu en zijn onderdelen;

  • c. het secretarieel ondersteunen van de directeur-generaal Milieu en de onderdelen van het Directoraat-Generaal Milieu;

  • d. het ondersteunen van de directeur-generaal Milieu in diens rol van opdrachtgever naar de Gemeenschappelijke Dienst;

  • e. het uitvoeren van dienstcontrol.

Artikel 3.17. Directie Klimaatverandering en Industrie

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Klimaatverandering en Industrie staat onder leiding van de directeur Klimaatverandering en Industrie.

 • 2 De taken van de directie Klimaatverandering en Industrie zijn:

  • a. het ontwikkelen van het milieubeleid in de verschillende productieprocessen en rond thema’s als klimaatverandering, waaronder het systeem van handel in emissierechten, en thema’s als verzuring en grootschalige luchtvervuiling;

  • b. het stimuleren van een milieuverantwoorde productie, die gericht is op het bereiken van een duurzame samenleving en het daartoe versnellen van de veranderingsprocessen bij bedrijfsleven en overheid;

  • c. het onderbouwen van de normstelling voor de luchtkwaliteit en voor voertuigen.

 • 3 De directie Klimaatverandering en Industrie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. afdeling Klimaatverandering en Verzuring;

  • b. afdeling Industrie;

  • c. afdeling Producten & Consumenten;

  • d. afdeling Energie en Voertuigtechniek;

  • e. afdeling Projectmanagement;

  • f. Directiebureau.

Artikel 3.18. Directie Bodem, Water en Landelijk Gebied

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Bodem, Water en Landelijk Gebied staat onder leiding van de directeur Bodem, Water en Landelijk Gebied.

 • 2 De taken van de directie Bodem, Water en Landelijk Gebied zijn:

  • a. het ontwikkelen van het milieubeleid gericht op een duurzaam gebruik van bodem en water en het behoud van biodiversiteit;

  • b. het bevorderen van de integratie van milieu en ruimtelijk beleid, in het bijzonder de duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied, inclusief natuur- en waterbeheer.

 • 3 De directie Bodem, Water en Landelijk Gebied bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. afdeling Bodembescherming;

  • b. afdeling Landbouw;

  • c. afdeling Landelijk gebied en Bodembeheer;

  • d. afdeling Water;

  • e. Directiebureau.

Artikel 3.19. Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling staat onder leiding van de directeur Stoffen, Afvalstoffen, Straling.

 • 2 De directie Stoffen, Afvalstoffen en Straling heeft als taak het ontwikkelen van milieubeleid inzake het beheersen van risico’s voor mens en milieu bij het omgaan met stoffen, afvalstoffen, radioactieve stoffen en straling en met genetisch gemodificeerde organismen.

 • 3 De directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. afdeling Stoffen en Normstelling;

  • b. afdeling Algemeen Afvalstoffen beleid;

  • c. afdeling Afval Keten Beleid;

  • d. afdeling, Straling, Nucleaire en Bioveiligheid;

  • e. Directiebureau.

Artikel 3.21. Directie Strategie en Bestuur

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Strategie en Bestuur staat onder leiding van de directeur Strategie en Bestuur.

 • 2 De taken van de directie Strategie en Bestuur zijn:

  • a. het ontwikkelen van een meerjarig strategisch milieubeleid;

  • b. het bevorderen van de samenhang en integraliteit van het milieubeleid en (juridische) instrumenten die worden ingezet om het meerjarig strategisch milieubeleid te realiseren;

  • c. het onderhouden van contacten met gemeenten, provincies en de uitvoeringsorganisaties.

 • 3 De directie Strategie en Bestuur bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. afdeling Recht en Beleid:

  • b. afdeling Bestuur en Maatschappij;

  • c. afdeling Economie en Technologie;

  • d. afdeling Strategie;

  • e. Directiebureau.

Artikel 3.22. Directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer staat onder leiding van de directeur Lokale Milieukwaliteit en Verkeer.

 • 2 De taken van de directie Milieukwaliteit en Verkeer zijn:

  • a. het formuleren van beleid ten aanzien van de ruimtelijke, sociaal-culturele, economische en milieuaspecten van de leefomgeving en de beleving daarvan door burgers;

  • b. Het integreren van de onder a genoemde aspecten met andere componenten van de leefomgeving;

  • c. het leveren van een bijdrage aan het duurzaam voorzien in de mobiliteitsbehoefte.

 • 3 De directie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. afdeling Sturing Bodemsaneringsoperaties;

  • b. afdeling Mobiliteit en Verkeer;

  • c. afdeling Leefomgevingskwaliteit;

  • d. afdeling Ruimtelijk Milieubeleid;

  • e. Directiebureau.

Paragraaf 3.6. Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 3.25

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie staat onder leiding van de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie.

 • 2 Het Directoraat-Generaal ontwikkelt, past toe en evalueert het beleid en regelgeving met betrekking tot:

  • a. Investeringen in nieuwbouw van voldoende woonruimten van goede kwaliteit, en met betrekking tot investeringen in (verbetering van) bestaande woonruimten gericht op handhaving dan wel verhoging van de kwaliteit;

  • b. Het beheer van de woningvoorraad, gericht op handhaving dan wel verbetering van de kwaliteit van de woningvoorraad alsmede op een doelmatige en sluitende exploitatie;

  • c. De problemen die burgers ondervinden op het gebied van het vinden van passende woonruimte, met woonlasten en bij geschillen, één en ander gericht op persoonlijke behoeften en op een verantwoord gebruik van de woningvoorraad;

  • d. Het uitoefenen van het uit de Woningwet voortvloeiende algemene staatstoezicht op de volkshuisvesting;

  • e. De inburgering en integratie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving, resulterend in gedeeld burgerschap van etnische minderheden en autochtonen;

  • f. Het ondersteunen bij de afstemming van sectoraal beleid op rijksniveau tussen de departementen onderling en in verhouding met andere overheden en het ondersteunen van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie bij de vomgeving, coördinatie en – voor zover van toepassing – uitvoering van het grote stedenbeleid.

 • 3 Het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Dienstbureau Wonen, Wijken en Integratie;

  • b. Directie Strategie en Kennis;

  • c. Directie Beleidsontwikkeling;

  • d. Directie Stad en Regio;

  • e. Directie Inburgering en Integratie;

  • f. Hoofdafdeling Grotestedenbeleid;

  • g. Secretariaat van de Huurcommisies.

Artikel 3.27. Dienstbureau Wonen, Wijken en Integratie

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het Dienstbureau Wonen, Wijken en Integratie staat onder leiding van het hoofd Dienstbureau Wonen, Wijken en Integratie.

 • 2 De taken van het Dienstbureau Wonen, Wijken en Integratie zijn:

  • a. het inhoudelijk en integraal adviseren van de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie;

  • b. het voeren van het inhoudelijk secretariaat van de interne overlegstructuren van het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie;

  • c. het verzorgen en coördineren van de interne en externe communicatie op het terrein van de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie;

  • d. het op actieve wijze deelnemen aan en sturen op de totstandkoming van activiteiten en producten op het terrein van het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie;

  • e. het plannen, bewaken van de voortgang en het inhoudelijk coördineren van parlementaria, gesprekken, werkbezoeken, beleidsinhoudelijke speerpunten van het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie en speeches op het terrein van de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie;

  • f. het adviseren van de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie over de ontwikkeling en instandhouding van de bedrijfsvoering in relatie tot de ontwikkelingen in de primaire processen;

  • g. het eerstelijns adviseren en ondersteunen van de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie ten aanzien van planning en control, financiën, personeelsmanagement en informatiemanagement ten aanzien van het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie en zijn onderdelen;

  • h. het ondersteunen van de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie in diens rol als opdrachtgever naar de Gemeenschappelijke Dienst.

Artikel 3.28. Directie Strategie en Kennis

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Strategie en Kennis staat onder leiding van de directeur Strategie en Kennis.

 • 2 De taken van de Directie Strategie en Kennis zijn:

  • a. het ontwikkelen van kennis, zowel over de korte, de middellange en de lange termijn, ter onderbouwing van het woonbeleid (basisonderzoek, verkenningen prognoses) en ten behoeve van de verantwoording ervan (monitoring, evaluatie);

  • b. het vernieuwen en aanscherpen van het woonbeleid op basis van onderzoek, verkenningen en prognoses;

  • c. het zorgdragen voor en het bewaken van de samenhang binnen het woonbeleid, door dit in een bredere context te plaatsen;

  • d. het overdragen van kennis aan andere partijen;

  • e. het geven van advies met betrekking tot de onder a tot en met d genoemde taken aan de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie en de bewindslieden.

 • 3 De directie Strategie en Kennis bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Cluster Strategieontwikkeling;

  • b. Cluster Kennisontwikkeling;

  • c. Directiebureau.

Artikel 3.29. Directie Beleidsontwikkeling

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Beleidsontwikkeling staat onder leiding van de directeur Beleidsontwikkeling.

 • 2 De taken van de directie beleidsontwikkeling zijn:

  • a. het formuleren van nationale/generieke wet- en regelgeving (beleidskaders en subsidieregelingen) met betrekking tot de beleidsthema’s bewoners, woonlasten en keuzevrijheid, bouwen en veiligheid, stedelijke vernieuwing en bijzondere aandachtsgroepen, zoals ouderen, gehandicapten en asielzoekers;

  • b. het communicatief sturen van andere relevante partijen in hun beleidsvorming met betrekking tot de beleidsthema’s bewoners, woonlasten en keuzevrijheid, bouwen en veiligheid, stedelijke vernieuwing en bijzondere aandachtsgroepen, zoals ouderen, gehandicapten en asielzoekers;

  • c. het zorgdragen voor kennisoverdracht, voorbeeldprogramma’s, onderzoek en experimenten met betrekking tot de beleidsthema’s bewoners, woonlasten en keuzevrijheid, bouwen en veiligheid, stedelijke vernieuwing en bijzondere aandachtsgroepen, zoals ouderen, gehandicapten en asielzoekers;

  • d. het geven van advies met betrekking tot de onder a tot en met c genoemde taken aan de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie en de bewindslieden.

 • 3 De directie Beleidsontwikkeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. cluster Woonlasten;

  • b. cluster Woningcorporaties, Internationale en Juridische zaken;

  • c. cluster Bouwkwaliteit;

  • d. cluster Stedelijke vernieuwing;

  • e. team Beleid en interface subsidieregelingen;

  • f. Directiebureau.

Artikel 3.30. Directie Stad en Regio

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Stad en Regio staat onder leiding van de directeur Stad en Regio.

 • 2 De taken van de directie Stad en Regio zijn:

  • a. het stimuleren, met zowel financiële middelen als inzet expertise, dat politiek geaccordeerde rijksambities op het terrein van wonen, in relatie met zorg, welzijn en veiligheid, op regionaal en lokaal niveau worden gerealiseerd in interactie met (regionale en lokale) partijen, zoals gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars en belangengroepen;

  • b. het monitoren en evalueren van geleverde prestaties van betrokken regionale en lokale partijen op het terrein van wonen, in relatie met zorg, welzijn en veiligheid;

  • c. het, in samenwerking met kenniscentra, inbrengen van regionale en lokale kennis, signalen en trends in de beleidscyclus;

  • d. het houden van beleidstoezicht op individuele corporaties (werkdomein) en het beleidsmatig beoordelen van prestaties corporaties (prestatiebrief aan de TK);

  • e. het organiseren, onderhouden en benutten van een netwerk van partners en partijen in het veld;

  • f. het geven van advies met betrekking tot de onder a tot en met e aan de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie en de bewindslieden.

 • 3 De directie Stad en Regio bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. cluster Noord-Oost;

  • b. cluster Noord-West;

  • c. cluster Zuid-West;

  • d. cluster Zuid;

  • e. Directiebureau.

Artikel 3.31. Directie Inburgering en Integratie

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Inburgering en Integratie staat onder leiding van de directeur Inburgering en Integratie.

 • 2 De taken van de directie Inburgering en Integratie zijn:

  • a. het ontwikkelen en uitvoeren van het inburgeringsbeleid en het remigratiebeleid;

  • b. het ontwikkelen van het beleid, gericht op het verkleinen van de economische, sociale en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen, door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatie;

  • c. het coördineren van het integratiebeleid in het onderwijs en de arbeidsmarkt en van het diversiteitsbeleid;

  • d. het initiëren van beleidsvoornemens op Europees en internationaal niveau met betrekking tot de onder a tot en met e genoemde taken;

  • e. het geven van advies met betrekking tot de onder a tot en met e genoemde taken aan de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie en aan de bewindslieden.

 • 3 De directie Inburgering en Integratie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. staf;

  • b. afdeling Beleidsontwikkeling;

  • c. afdeling Coördinatie en Externe Relaties;

  • d. afdeling Beleidsuitvoering.

Artikel 3.31a. Hoofdafdeling Grotestedenbeleid

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De hoofdafdeling Grotestedenbeleid staat onder leiding van het hoofd Grotestedenbeleid.

 • 2 De taken van de hoofdafdeling Grotestedenbeleid zijn:

  • a. het coördineren en doorontwikkelen van het grotestedenbeleid, mede op basis van de toezeggingen in de stadsconvenanten, in nauw overleg met de steden en de ministeries;

  • b. het nemen van initiatieven om samenhangend rijksbeleid verder te ontwikkelen en bij te sturen;

  • c. het beoordelen van voornemens van de diverse ministeries op hun verenigbaarheid met de doelstellingen van het grotestedenbeleid;

  • d. het periodiek onderzoeken en analyseren van de voortgang van de uitvoering van stedelijke meerjarenontwikkelingsprogramma’s en de afspraken met de steden.

  • e. het geven van advies met betrekking tot de onder a tot en met d genoemde taken aan de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie en aan de bewindslieden.

Artikel 3.32. Secretariaat van de Huurcommissies

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het Secretariaat van de Huurcommissies staat onder leiding van de Secretaris van de Huurcommissies.

 • 2 De taken van het Secretariaat van de Huurcommissies zijn:

  • a. het ondersteunen van de Huurcommissies bij de beslechting van huurgeschillen;

  • b. het ondersteunen van de Huurcommissies bij het afgeven van haalplichtverklaringen;

  • c. het verstrekken van relevante beleidsinformatie aan de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie;

  • d. het geven van advies met betrekking tot de onder a tot en met c genoemde taken aan de directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie en de bewindslieden.

 • 3 Het secretariaat van de Huurcommissies bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. Beleid en Innovatie;

  • b. Ondersteuning;

  • c. Uitvoering;

  • d. Communicatie.

Paragraaf 10. Directoraat-Generaal Ruimte

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 3.33

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het Directoraat-Generaal Ruimte staat onder leiding van de directeur-generaal Ruimte.

 • 2 Het Directoraat-Generaal Ruimte heeft de volgende taken:

  • a. het adviseren van de bewindslieden op het beleidsterrein van de ruimtelijke ordening;

  • b. het inhoudelijk voorbereiden en uitwerken van strategische beleidskeuzes en een kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke inrichting van Nederland;

  • c. het zorgdragen voor de ontwikkeling en het beheer van generieke kaders en instrumenten voor het (inter)nationale ruimtelijke beleid;

  • d. het zorgdragen voor de doorwerking in de regio van het beleidsterrein van de ruimtelijke ordening;

  • e. het, met investeringsprojecten en -programma’s, bijdragen aan de uitvoering van het beleidsterrein van de ruimtelijke ordening;

  • f. het betekenis geven aan signalen uit de ruimtelijke praktijk.

 • 3 Het Directoraat-Generaal Ruimte bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Bureau Directeur Generaal;

  • b. Directie Normstelling, Instrumenten en Beleidskaders;

  • c. Directie Visievorming, Ontwerp en Strategie;

  • d. Directie Realisatie en Ontwikkeling.

Artikel 3.34. Bureau directeur-generaal Ruimte

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het Bureau directeur-generaal Ruimte staat onder leiding van het hoofd Bureau directeur-generaal Ruimte.

 • 2 De taken van het Bureau directeur-generaal zijn:

  • a. het adviseren van de directeur-generaal Ruimte over de ontwikkeling en instandhouding van de bedrijfsvoering in relatie tot de ontwikkeling in de primaire processen;

  • b. het eerstelijns adviseren en ondersteunen van de directeur-generaal Ruimte ten aanzien van planning en control, financiën, personeels- en informatiebeleid ten aanzien van het Directoraat-Generaal Ruimte en zijn onderdelen;

  • c. het secretarieel ondersteunen van de directeur-generaal Ruimte en de organisatieonderdelen die op dienstniveau zijn gepositioneerd;

  • d. het ondersteunen van de directeur-generaal Ruimte in diens rol als opdrachtgever naar de Gemeenschappelijke Dienst;

  • e. het op actieve wijze deelnemen aan en sturen op de totstandkoming van activiteiten en producten op het terrein van het Directoraat-Generaal Ruimte;

  • f. het plannen, bewaken van de voortgang en het inhoudelijk coördineren van parlementaria, gesprekken, werkbezoeken, beleidsinhoudelijke speerpunten van het Directoraat-Generaal Ruimte en speeches op het terrein van de directeur-generaal Ruimte;

  • g. het zorgdragen voor een goede voorbereiding en representatie van de directeur-generaal Ruimte inzake kabinetszaken en protocollaire aangelegenheden.

Artikel 3.35. Directie Normstelling, Instrumenten en Beleidskaders

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Normstelling, Instrumenten en Beleidskaders staat onder leiding van de directeur Normstelling, Instrumenten en Beleidskaders.

 • 2 De taken van de directie Normstelling, Instrumenten en Beleidskaders zijn:

  • a. het coördineren van de uitvoering Nota Ruimte en Uitvoeringsagenda;

  • b. het opstellen van beleidsinhoudelijke kaders voor horizontale doorwerking van het ruimtelijk beleid richting de sectordepartementen;

  • c. het opstellen van uitvoeringsgerichte kaders voor verticale doorwerking richting provincies, gemeenten, en WGR-regio’s (gericht op een ruimtelijke afweging in regionale opgaven, door hen neer te leggen in bijvoorbeeld structuurvisies en bestemmingsplannen);

  • d. het beheren en ontwikkelen van de ruimtelijke regelgeving;

  • e. het vormgeven van kaders en instrumenten voor grondbeleid, o.a. vanuit het perspectief van ontwikkelingsplanologie, rood-groenbalans en woningbouw;

  • f. het bijdragen aan sectorale wet- en regelgeving van derden;

  • g. het beoordelen van de nationale ruimtelijke impact van internationale beleidskaders;

  • h. het (laten) onderzoeken, evalueren en verantwoorden van en daarmee bijdragen aan bestaand en nieuw te ontwikkelen beleid, kaders, uitvoering en doorwerking;

  • i. het stimuleren van regionale en lokale overheden, en andere bij de ruimtelijke inrichting betrokken partijen, door communicatieve inspanningen en het wegnemen van belemmeringen.

 • 3 De directie Nationaal en Internationaal Beleid bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Cluster Stedelijke Ontwikkeling en Netwerken;

  • b. Cluster Water en Groene Ruimte;

  • c. Cluster Beleidsevaluatie en Uitvoeringscoördinatie;

  • d. Cluster Recht en Stimuleren;

  • e. Directiebureau.

Artikel 3.36. Directie Visievorming, Ontwerp en Strategie

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Visievorming, Ontwerp en Strategie staat onder leiding van de directeur Visievorming, Ontwerp en Strategie.

 • 2 De taken van de directie Visievorming, Ontwerp en Strategie zijn:

  • a. het maken en bijdragen aan integrale strategische gebieds- en -thematische visies, inclusief een sturingsstrategie en mogelijke instrumenten;

  • b. het verbeelden van mogelijke ruimtelijke consequenties en schetsen van mogelijke oplossingsrichtingen;

  • c. het signaleren van trends met ruimtelijke relevantie, uitvoeren beleidsverkenningen, maken van ruimtelijke analyses en optreden als interface tussen het Directoraat-Generaal Ruimte en het Ruimtelijk Planbureau;

  • d. het verzamelen, beheren, analyseren en leveren relevante geografische en statistische informatie over de ruimtelijke ordening en het hierover uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies;

  • e. het zorgen voor de juiste inzet van presentatiemiddelen in het ruimtelijk beleid;

  • f. het coördineren van kennis en onderzoek op het beleidsterrein van de ruimtelijke ordening;

  • g. het bijdragen aan territoriale cohesie en de positie van Nederlandse en Noordwest-Europese ruimtelijke hoofdstructuur, internationale kennisontwikkeling en uitwisseling op het terrein van de ruimtelijke ordening.

 • 3 De directie Visievorming, Ontwerp en Strategie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Cluster Beleidsverkenning en Analyse;

  • b. Cluster Visie en Strategie;

  • c. Cluster Ruimtelijk Ontwerp;

  • d. Cluster Geo-informatie en presentatie;

  • e. Directiebureau.

Artikel 3.37. Directie Realisatie en Ontwikkeling

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Realisatie en Ontwikkeling staat onder leiding van de directeur Realisatie en Ontwikkeling.

 • 2 De taken van de directie Realisatie en Ontwikkeling zijn:

  • a. het opstellen van gebiedsspecifieke kaders en actieve participatie in regionale projecten van nationaal belang;

  • b. het betrokken zijn bij voorbereiding van streek- en intergemeentelijke plannen en beoordeling ervan aan de hand van het nationaal ruimtelijk beleid;

  • c. het zijn van het loket van het Directoraat-Generaal Ruimte voor de regionale overheden en marktpartijen;

  • d. het voeren van de rijkscoördinatie voor het ruimtelijk beleid in de regio;

  • e. het opstellen van investeringsprogramma’s;

  • f. het coördineren en het leiden van projecten van nationaal belang;

  • g. het voorbereiden en opstellen van afspraken en convenanten tussen het ministerie en regionale overheden en marktpartijen;

  • h. het coördineren van het programma Ontwikkelingsplanologie binnen het ministerie;

  • i. het coördineren van het gebiedsgericht werken binnen het ministerie;

  • j. het leveren van juridisch, bestuurlijk, planeconomisch en communicatie advies binnen en buiten de directie en de inzet van deskundigheid bij regionale aangelegenheden met een nationaal ruimtelijk belang.

 • 3 De directie Realisatie en Ontwikkeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Cluster West;

  • b. Cluster ZuidOostNoord;

  • c. Cluster Programma en Thema’s;

  • d. Directiebureau.

Paragraaf 3.8. Inspectoraat-Generaal VROM

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 3.38

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het Inspectoraat-Generaal VROM staat onder leiding van de inspecteur-generaal.

 • 2 Het Inspectoraat heeft tot taak:

  • a. het houden van toezicht op de uitvoering van de regelgeving op het terrein van het ministerie en van regelgeving op andere daartoe bij of krachtens de wet aangewezen beleidsterreinen;

  • b. het houden van toezicht op de naleving van de regelgeving op het terrein van het ministerie en van regelgeving op andere daartoe bij of krachtens de wet aangewezen beleidsterreinen;

  • c. het opsporen van overtredingen van de regelgeving op het terrein van het ministerie en van regelgeving op andere daartoe bij of krachtens de wet aangewezen beleidsterreinen, een en ander voor zover de ambtenaren van het Inspectoraat-Generaal, van het Staatstoezicht op de Volkshuisvesting en van de Inspectie van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, en de inspecteurs van de ruimtelijke ordening en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren daarmee bij of krachtens wettelijk voorschrift zijn belast;

  • d. het beoordelen van het beleid van andere overheden op het terrein van het ministerie met het oog op de verenigbaarheid daarvan met het rijksbeleid;

  • e. het onderzoeken van de stand van zaken in den lande met betrekking tot wonen, bouwen, ruimtelijke ordening en milieubeheer;

  • f. het gevraagd en ongevraagd verstrekken van inlichtingen en adviezen aan Onze Minister over onderwerpen die tot zijn taak behoren;

  • g. het vervullen van andere bij of krachtens de wet aan de inspecteur-generaal of de andere ambtenaren van het inspectoraat-generaal opgedragen taken.

 • 3 Het Inspectoraat-Generaal VROM bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Dienstbureau Inspectoraat-Generaal VROM;

  • b. VROM-inspectie in de regio Zuid, gevestigd te Eindhoven;

  • c. VROM-inspectie in de regio Zuid-West, gevestigd te Rotterdam;

  • d. VROM-inspectie in de regio Noord-West, gevestigd te Haarlem;

  • e. VROM-inspectie in de regio Oost, gevestigd te Arnhem;

  • f. VROM-inspectie in de regio Noord, gevestigd te Groningen;

  • g. Directie bestuurszaken;

  • h. VROM inlichtingen- en opsporingsdienst;

  • i. Kernfysische dienst;

  • j. Stafafdeling crisismanagement.

Artikel 3.39. Dienstbureau Inspectoraat-Generaal VROM

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het Dienstbureau Inspectoraat-Generaal VROM staat onder leiding van het hoofd Dienstbureau Inspectoraat-Generaal VROM.

 • 2 De taken van het Dienstbureau Inspectoraat-Generaal VROM zijn:

  • a. het adviseren van de inspecteur-generaal over de ontwikkeling en instandhouding van de bedrijfsvoering in relatie tot de ontwikkeling in de primaire processen;

  • b. het eerstelijns adviseren en ondersteunen van de inspecteur-generaal ten aanzien van planning en control, financiën, personeels- en informatiebeleid ten aanzien van het Inspectoraat-Generaal VROM en zijn onderdelen;

  • c. het secretarieel ondersteunen van de inspecteur-generaal en de organisatieonderdelen die op dienstniveau zijn gepositioneerd;

  • d. het ondersteunen van de inspecteur-generaal in diens rol als opdrachtgever naar de Gemeenschappelijke Dienst;

  • e. het op actieve wijze deelnemen aan en sturen op de totstandkoming van activiteiten en producten op het terrein van het Inspectoraat-Generaal VROM;

  • f. het plannen, bewaken van de voortgang en het inhoudelijk coördineren van parlementaria, gesprekken, werkbezoeken, beleidsinhoudelijke speerpunten van het Inspectoraat-Generaal VROM en speeches op het terrein van de inspecteur-generaal.

Artikel 3.40. Vrom-inspecties

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Een VROM-inspectie in de regio staat onder leiding van een regionaal inspecteur.

 • 3 De ambtsgebieden van de VROM-inspecties in de regio zijn:

  • a. voor de VROM-inspectie in de regio Zuid: het gebied van de provincies Noord-Brabant en Limburg;

  • b. voor de VROM-inspectie in de regio Zuid-West: het gebied van de provincies Zuid-Holland en Zeeland;

  • c. voor de VROM-inspectie in de regio Noord-West: het gebied van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht;

  • d. voor de VROM-inspectie in de regio Oost: het gebied van de provincies Overijssel en Gelderland;

  • e. voor de VROM-inspectie in de regio Noord: het gebied van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

 • 4 Het ambtsgebied van de VROM-inspecties in de regio omvat mede het bij de wet van 2 november 1990, tot regeling provincie- en gemeentegrenzen langs de Noordzeekust van Den Helder tot en met Sluis en wijziging van de Financiële Verhoudingswet 1984 (Stb. 553) niet gemeentelijk of provinciaal ingedeelde gebied van de territoriale zee, voor zover het betreft:

  • a. de VROM-inspectie in de regio Zuid-West: het gebied ten zuiden van de vastgestelde grens tussen de Kadastrale gemeente IV, sectie A en de Kadastrale gemeente V, sectie A, als bedoeld in artikel 3 van die wet tot de grens met de Belgische territoriale wateren;

  • b. de VROM-inspectie in de regio Noord-West: het gebied ten zuiden van het verlengde van de bij die wet vastgestelde grens van de gemeente Den Helder tot en met het verlengde van de vastgestelde grens tussen de Kadastrale gemeente IV, sectie A, en de Kadastrale gemeente V, sectie A, als bedoeld in artikel 3 van die wet;

  • c. de VROM-inspectie in de regio Noord: het gebied ten westen van de grens met de Duitse territoriale wateren tot het verlengde van de bij die wet vastgestelde grens van de gemeente Den Helder.

 • 5 In afwijking van het derde en vierde lid, worden in het gehele land de handhavingstaken van het Inspectoraat-Generaal VROM uitgeoefend door:

  • a. de VROM-inspectie in de regio Noord-West met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen, voor zover de minister het bevoegd gezag is;

  • b. de VROM-inspectie in de regio Zuid-West met betrekking tot de Kernenergiewet.

 • 6 De bij een VROM-inspectie in de regio werkzame ambtenaren kunnen hun taken buiten het ambtsgebied van die inspectie uitoefenen, voor zover dat in verband daarmee redelijkerwijs noodzakelijk is.

Artikel 3.41. Directie Bestuurszaken

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Bestuurszaken staat onder leiding van de directeur Bestuurszaken.

 • 2 De taken van de directie Bestuurszaken zijn:

  • a. het periodiek opstellen van een voortschrijdende meerjarenvisie van het Inspectoraat-Generaal VROM;

  • b. het ontwikkelen van een handhavings- en nalevingsstrategie en het samen met de afdeling strategieontwikkeling ontwikkelen van een onderzoeksstrategie;

  • c. het jaarlijks ten behoeve van het inspectieprogramma voorstellen doen voor prioriteiten;

  • d. het opstellen van het hoofdstuk strategie van het inspectieplan;

  • e. het coördineren bij het opstellen van het jaarlijkse inspectieprogramma;

  • f. het ontwikkelen en instandhouden van kennismanagement op het gebied van handhaving met inbegrip van de verantwoordelijkheid voor monitoring;

  • g. het vervullen van de interfacefunctie ten aanzien van de beleidsdirecties van VROM en van andere departementen en ten aanzien van de overige rijksinspecties en handhavende instanties;

  • h. het signaleren van relevante beleids- en andere ontwikkelingen en hierover betrokkenen binnen het Inspectoraat-Generaal VROM, eventueel vergezeld van een advies, informeren;

  • i. het vervullen van de interfacefunctie met onderzoeksinstellingen op het gebied van de handhaving ten aanzien van ruimtelijke ordening, wonen en milieu en in het verlengde daarvan het vervullen van de functie onderzoekscoördinatie;

  • j. het ten behoeve van het op adequate wijze vervullen van de interfacefunctie bij de regiodirecties vergaren van kennis over de uitvoering van de handhavingsfunctie;

  • k. het bewerkstelligen van uniformiteit in de uitvoering van de handhaving en het ontwikkelen van instrumentarium hiervoor;

  • l. het coördineren en uitvoeren van internationale zaken ten behoeve van het Inspectoraat-Generaal VROM;

  • m. het fungeren als helpdesk voor de VROM-inspecties en voor andere handhavende instanties;

  • n. het verzorgen van handhavingsrapportages aan de Tweede Kamer.

 • 3 de directie Bestuurszaken bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Cluster Intern VROM;

  • b. Cluster Extern VROM;

  • c. Cluster Strategie en Informatie;

  • d. Directiebureau.

Artikel 3.42. Vrom inlichtingen- en opsporingsdienst

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De VROM inlichtingen- en opsporingsdienst staat onder leiding van de directeur VROM inlichtingen- en opsporingsdienst.

 • 2 De taken van de VROM inlichtingen- en opsporingsdienst zijn:

  • a. het eigenstandig uitvoeren van grotere, complexe opsporingsonderzoeken met een eventueel bovenregionaal of internationaal karakter op het gebied van huisvesting (inclusief huursubsidiefraude), milieu en ruimtelijke ordening;

  • b. het in samenwerking met anderen, zoals FIOD, ECD, AID, Rijksrecherche en/of politie, uitoefenen van zijn opsporingsbevoegdheid op basis van gelijkwaardigheid gelet op aspecten als synergie, meerwaarde en efficiencywinst;

  • c. het leveren van specifieke expertise aan onderzoeken van andere opsporingsdiensten. Onderdeel hiervan vormt de structurele samenwerking met de Landelijke Milieugroep (LMG) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en het opstellen van dan wel bijdragen aan het opstellen van criminaliteitsbeelden;

  • d. het vergaren van informatie uit intern en extern netwerk ter zaaksvoorbereiding en voor het verkrijgen van criminaliteitsbeelden en het veredelen van deze informatie ter voorbereiding van operationele afhandeling, waar mogelijk in samenwerking met externe partners;

  • e. het evalueren van operationele onderzoeken zowel op zaaksniveau als op beleidsniveau en op basis daarvan adviseren van bestuur en Justitie;

  • f. het ondersteunen van medewerkers van de VROM-inspecties bij ingewikkelde verbaliseringstaken en facilitering van inspectie-onderzoeken met recherchetactische expertise;

  • g. het participeren in het driehoeksoverleg op landelijk niveau tussen het Inspectoraat-Generaal en het (landelijk) functioneel Openbaar Ministerie.

 • 3 De ambtenaren van de VROM inlichtingen- en opsporingsdienst zijn onder gezag van de officier van Justitie tevens belast met de taken, genoemd in artikel 3.38, tweede lid, onder c.

 • 4 De VROM inlichtingen- en opsporingsdienst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. afdeling Strategie, Informatie Analyse en Expertise;

  • b. afdeling Uitvoering;

  • c. Directiebureau.

Artikel 3.43. Kernfysische dienst

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De Kernfysische dienst staat onder leiding van de directeur Kernfysische dienst.

 • 2 De taken van de Kernfysische dienst zijn:

  • a. het inspecteren van nucleaire installaties en activiteiten met splijtstoffen en radioactieve stoffen;

  • b. het beoordelen van wijzigingen en periodieke evaluaties;

  • c. het houden van toezicht op het veiligheidsmanagement;

  • d. het leveren aan bijdragen voor vergunningen;

  • e. het leveren van bijdragen met betrekking tot regelgeving in het kader van het Verdrag van Wenen;

  • f. het houden van toezicht met betrekking tot de nucleaire veiligheid voor de omgeving;

  • g. het houden van toezicht met betrekking tot de radiologische arbeidsveiligheid voor werknemers;

  • h. het houden van toezicht met betrekking tot de in- en externe veiligheid van de nucleaire installaties;

  • i. het houden van toezicht met betrekking tot transporten in Nederland van splijtstoffen en radioactieve stoffen onder verantwoordelijkheid van de vergunninghouder;

  • j. de ondersteuning van Euratom en de IAEA bij het toezicht op de naleving van het Non-proliferatieverdrag.

 • 3 de Kernfysische dienst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. afdeling vermogensreactoren;

  • b. afdeling researchreactoren;

  • c. Directiebureau.

Artikel 3.44. Stafafdeling crisismanagement

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De Stafafdeling crisismanagement staat onder leiding van het hoofd Stafafdeling crisismanagement.

 • 2 De taken van de Stafafdeling crisismanagement zijn:

  • a. het optreden bij crisisbesluitvorming op rijksniveau (Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming);

  • b. het coördineren van en voorbereiden op kernongevallenbestrijding;

  • c. het (coördineren van) het geven van een integraal advies bij milieu-incidenten en het doen zorgen voor milieumetingen;

  • d. het verzorgen van infrastructurele voorzieningen;

  • e. het zorgdragen voor opleidings- en oefenactiviteiten;

  • f. het beheren en operationaliseren van het departementaal coördinatiecentrum (DCC).

Paragraaf 3.9. Rijksgebouwendienst

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 3.45

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De Rijksgebouwendienst staat onder leiding van de directeur-generaal Rijksgebouwendienst.

 • 3 De Rijksgebouwendienst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Staf;

  • b. Directie Frontoffice;

  • c. Directie Advies en Architecten;

  • d. Directie Vastgoed;

  • e. Directie Projecten;

  • f. Directie Beheer.

Artikel 3.46. Staf

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De Staf staat onder leiding van de directeur-generaal Rijksgebouwendienst.

 • 2 De taken van de Staf zijn:

  • a. het adviseren van de directeur-generaal Rijksgebouwendienst en de Directieraad en zorgdragen voor de voorbereiding van het (uitvoerings)beleid van de dienst;

  • b. het uitvoering geven aan het bedrijfsvoeringsbeleid van het Rijk en VROM en het zorgen voor een gewaardeerde bedrijfsvoeringsondersteuning;

  • c. het ondersteunen van het management van de Rijksgebouwendienst bij het sturen en beheersen van de organisatie, gericht op het realiseren van de strategische doelstellingen;

  • d. het zorgen voor de uitvoering van financiële taken, zodanig dat financiële informatie wordt verstrekt voor het besturen en het beheersen van de organisatie met inbegrip van de financiële verantwoording;

  • e. het in nauwe samenwerking met haar opdrachtgever en met behulp van ICT ontwikkelen, beheren en vernieuwen van de informatievoorziening die de Rijksgebouwendienst nodig heeft;

  • f. het pro-actief en met maatwerk juridisch adviseren van de Rijksgebouwendienst en haar onderdelen, met als doel de Rijksgebouwendienst op juridisch verantwoorde wijze te laten opereren;

  • g. het adviseren, stimuleren en ondersteunen van de directeur-generaal Rijksgebouwendienst, bij het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden op het terrein van Personeel en Organisatie.

 • 3 De Staf bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Facilitaire Zaken;

  • b. Beleid en Strategie;

  • c. Concerncontrol;

  • d. Informatie Voorziening;

  • e. Juridische Advisering;

  • f. Personeel en Organisatie;

  • g. Bureau Coördinatie Integriteit en Veiligheid.

Artikel 3.47. Directie Frontoffice

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Frontoffice staat onder leiding van de directeur Frontoffice.

 • 2 De taken van de directie Frontoffice zijn:

  • a. het zorgen voor een grote en blijvende klanttevredenheid door een vraaggestuurde dienstverlening;

  • b. het waarborgen dat de producten en diensten van de Rijksgebouwendienst passen bij de vraagontwikkeling en in onderlinge samenhang voorzien in de behoefte van de klanten.

 • 3 De directie Frontoffice bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. Accountmanagement;

  • b. Marketing en Accountadvisering;

  • c. Communicatie:

  • d. Control en Bedrijfsvoering.

Artikel 3.48. Directie Advies en Architecten

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Advies en Architecten staat onder leiding van de directeur Advies en Architecten.

 • 2 De taken van de directie Advies en Architecten zijn:

  • a. het adviseren over openbaar gebied en gebouw en monumenten;

  • b. het verzorgen van (bouw)technische adviezen;

  • c. het ontwikkelen van huisvestingsplannen, die gekenmerkt worden door een juiste prijs/kwaliteit verhouding en een vernieuwende aanpak;

  • d. het ondersteunen van de Rijksbouwmeester in zijn adviserende, stimulerende en coördinerende rol.

 • 3 de directie Advies en Architecten bestaat uit de volgenden afdelingen:

  • a. Ontwerp;

  • b. Ingenieurs;

  • c. Advies;

  • d. Control en Bedrijfsvoering.

Artikel 3.49. Directie Vastgoed

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Vastgoed staat onder leiding van de directeur Vastgoed.

 • 2 De taak van de directie Vastgoed is:

  het binnen de Rijksgebouwendienst optreden als economisch eigenaar voor de klanten en voor de vastgoedportefeuille van de Rijksgebouwendienst als geheel en als pro-actieve ontwikkelaar van de portefeuille. De directie Vastgoed doet dat door in te spelen op de ontwikkelingen bij de klant, in de maatschappij en in de vastgoedmarkt.

 • 3 De directie Vastgoed bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. Vastgoedmanagement;

  • b. Vastgoedstrategie;

  • c. Control en Bedrijfsvoering.

Artikel 3.50. Directie Projecten

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Projecten staat onder leiding van de directeur Projecten.

 • 2 De taak van de directie Projecten is:

  het realiseren van huisvestingsoplossingen door middel van project-, programma- en procesmanagement waarbij de (juridische, politieke en financiële) afbreukrisico’s voor de klant en het rijk tot een minimum beperkt worden.

 • 3 De directie Projecten bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Projectmanagement;

  • b. Kwaliteitszorg;

  • c. Programmamanagement;

  • d. Control en Bedrijfsvoering.

Artikel 3.51. Directie Beheer

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Beheer staat onder leiding van de directeur Beheer.

 • 2 De taken van de directie Beheer zijn:

  • a. het de klanten bieden van een integraal en ongestoord gebruiks- en huurgenot van hun huisvesting, inclusief services die niet in de huur zijn inbegrepen;

  • b. het zorgen voor volledige en betrouwbare informatie over de vastgoedvoorraad op pandniveau voor de externe en interne klant.

 • 3 De directie Beheer bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. Beheer;

  • b. Beheer Servicepool;

  • c. Beheerstrategie en Kwaliteitszorg.

Paragraaf 3.10. Nederlandse Emissie autoriteit in oprichting

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 3.52

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De Nederlandse Emissieautoriteit in oprichting staat onder leiding van de directeur Nederlandse Emissieautoriteit in oprichting.

 • 2 De Nederlandse Emissieautoriteit in oprichting heeft de taken met betrekking tot de handel in broeikasgasemissierechten en de handel in NOx-emissierechten, zoals die zijn toegekend aan het bestuur van de emissieautoriteit in bij of krachtens de hoofdstukken 2, 16 en 18 van de Wet milieubeheer.

 • 3 De Nederlandse Emissieautoriteit in oprichting bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. afdeling Validatie en vergunningen;

  • b. afdeling Toezicht en Handhaving;

  • c. afdeling Registratie Emissiehandel;

  • d. Bedrijfsbureau.

Paragraaf 3.12. Directie Externe Veiligheid

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 3.54

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Externe Veiligheid staat onder leiding van de directeur-generaal Milieu.

 • 2 De taken van de directie Externe Veiligheid zijn:

  • a. het coördineren van het externe veiligheidsbeleid van het ministerie en het beleid van de verschillende ministeries die zich bezighouden met externe veiligheid;

  • b. het vernieuwen van het beleidsbouwwerk van het externe veiligheidsbeleid;

  • c. het vergroten van de consistentie en samenhang van regelgeving met betrekking tot externe veiligheid;

  • d. het versterken van de uitvoering en handhaving van de regelgeving met betrekking tot externe veiligheid.

 • 3 De directie Externe Veiligheid heeft een directiebureau.

Paragraaf 3.13. Milieu- en Natuurplanbureau

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 3.55

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 Het Milieu- en Natuurplanbureau staat onder leiding van de directeur Milieu- en Natuurplanbureau.

 • 2 Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft de taken, zoals beschreven in het Besluit houdende overdracht van de zorg voor de planbureaufunctie voor milieu en natuur, het Milieu- en Natuurplanbureau en het beheer daarvan.

 • 3 Het Milieu- en Natuurplanbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. stafbureau Coördinatie en Advisering;

  • b. stafbureau Beheerszaken;

  • c. team Informatievoorziening en Methodologie Planbureau;

  • d. team Klimaat en Mondiale Duurzaamheid;

  • e. team Landbouw en Duurzaamheid Landelijk gebied;

  • f. team Luchtkwaliteit en Europese Duurzaamheid;

  • g. team Leefomgevingskwaliteit;

  • h. team Natuur, Landschap en Biodiversiteit;

  • i. team Nationale Milieubeleidsevaluatie en Duurzaamheid;

  • j. team Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit.

Paragraaf 3.14. Directie Internationale Zaken

[Vervallen per 30-04-2008]

Artikel 3.56

[Vervallen per 30-04-2008]

 • 1 De directie Internationale Zaken staat onder leiding van de algemene leiding.

 • 2 De directie Internationale Zaken heeft de volgende taken:

  • a. het in opdracht van een diensthoofd uitvoeren van internationale werkzaamheden;

  • b. het voeren van de regie over en het coördineren van de inbreng ten behoeve van de EU-Milieuraad;

  • c. het coördineren van de inzet van het ministerie op programmaoverstijgende internationale gremia;

  • d. het voorbereiden en beheren van de internationale aspecten van de strategie van het ministerie;

  • e. het in opdracht van de Bestuursraad voorbereiden van de kaders waarbinnen de dienstonderdelen vorm en inhoud geven aan de internationale aspecten van hun beleidsterreinen;

  • f. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bewindslieden, de Bestuursraad en de dienstonderdelen over internationale dossiers;

  • g. het tijdig signaleren van internationale ontwikkelingen (met name in de brede Europese agenda) die van invloed (kunnen) zijn op de beleidsterreinen van het ministerie;

  • h. het coördineren van de bijdrage van het ministerie aan de internationale strategieën van andere departementen en decentrale overheden;

  • i. het vertegenwoordigen van het ministerie in interdepartementaal overleg over de internationale strategie van Nederland ;

  • j. het onderhandelen namens Nederland in alle gevallen waarin sprake is van bindende afspraken, tenzij een bewindspersoon zelf of de Permanente vertegenwoordiger onderhandelt;

  • k. het voeren van procesregie op dossierniveau over de in EU-verband functionerende werkgroepen en technische groepen;

  • l. het vertegenwoordigen van VROM binnen de Permanente vertegenwoordiging;

  • m. het facilitair ondersteunen van het internationale werk;

  • n. het onderhouden van externe relaties met onder meer bedrijven, relevante departementen, koepelorganisaties en NGO’s, ter behartiging van de Nederlandse belangen op de VROM werkterreinen in het buitenland.

 • 3 De directie Internationale Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Cluster Milieu en Economie;

  • b. Cluster Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling;

  • c. Cluster Beleidsintegratie;

  • d. Bedrijfsbureau.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 30-04-2008]

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 december 2004

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina