Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-09-2005 t/m 31-12-2005

Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2005

Hoofdstuk 2. Tarieven

[Vervallen per 01-01-2006]

Titel 2.1. Divisie Voertuigtechniek en Divisie Registratie en Informatie: Algemeen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2.1.1. Valuta

[Vervallen per 01-01-2006]

De tarieven zijn weergeven in euro, zijn exclusief leges voor de afgifte van kentekenbewijzen en exclusief BTW.

Artikel 2.1.2. Uurtarieven

[Vervallen per 01-01-2006]

Door de RDW worden, in het kader van de in dit besluit genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:

Uurtarief technisch personeel: € 105,00.

Uurtarief administratief personeel: € 84,00.

Uurtarief consulting / projectmanagement: € 125,00.

Artikel 2.1.3. Kosten van derden

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in dit besluit genoemde tarieven, in rekening gebracht.

Artikel 2.1.4. Keuringen buiten de RDW-keuringslocaties

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor bezoeken gelden de volgende kosten:

 • a. voorrijkosten keuren aan huis vanuit een keuringsstation: € 100,00;

 • b. € 114,00 voor Regio A (vestigingen tot een geografische straal van 225 km vanuit Zoetermeer);

 • c. € 250,00 voor regio B (Europa inclusief Polen, Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Bulgarije, exclusief de staten die behoorden tot de voormalige USSR);

 • d. € 474,00 voor Regio C (Noord-Afrika, Midden-Oosten en de staten die behoorden tot de voormalige USSR liggende ten westen van het Oeralgebergte, Verre Oosten inclusief India, overige deel voormalige USSR, Australië, Zuid-Afrika, Noord en Zuid Amerika).

  Voor Regio B en C geldt dat naast bovengenoemde kosten, tevens de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht;

 • e. Indien sprake is van een programma waarbij meerdere inspecteurs separaat werken, worden bovenstaande kosten per inspecteur in rekening gebracht.

Artikel 2.1.5. Beveiligingskosten

[Vervallen per 01-01-2006]

Het erkende bedrijf dat gebruik maakt van datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting, al dan niet door tussenkomst van een service provider, is voor de kosten van de instandhouding van de beveiligingsmaatregel per aansluiting jaarlijks € 18,00 verschuldigd.

Artikel 2.1.6. Bepaling van tijdstip van meting en restitutie

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Degene, aan wie een erkenning als bedoeld in Bijlage I, en in de artikelen 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 en 2.6.5, of een bevoegdheid als bedoeld in artikel 2.6.6, is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting als bedoeld in artikel 2.1.5, en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet definitief is ingetrokken of beëindigd op 1 januari van het jaar waarin dit besluit van kracht is, is voor de instandhouding van de erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel, het voor dat kalenderjaar geldende toezichtstarief verschuldigd.

 • 2 Indien een erkenning wordt geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende kalenderjaar.

Artikel 2.1.7. Wijziging in producten

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien gedurende het van kracht zijn van dit besluit nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, maar die niet in dit besluit zijn opgenomen, zullen de genoemde uurtarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 2.1.8. Werkzaamheden na 18.00 uur

[Vervallen per 01-01-2006]

Indien het werkzaamheden betreft, die op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, kan er een toeslag op basis van het uurtarief worden berekend.

Artikel 2.1.9. Afronding op 5 eurocent

[Vervallen per 01-01-2006]

Bij afrekening van de dienstverlening in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag met ingang van 1 januari 2005 naar boven of naar beneden afgerond op 5 eurocent.

Titel 2.2. Divisie Voertuigtechniek: Toezicht

[Vervallen per 01-01-2006]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2.2.1. Begrippen paragraaf

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  • a. APK-erkenning

   een erkenning als bedoeld in artikel 83, van de wet, waarbij APK-I staat voor voertuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en APK-II voor voertuigen met een maximum massa van niet meer dan 3500 kg;

  • b. erkenning wijziging constructie LPG

   een erkenning als bedoeld in artikel 101, van de wet met betrekking tot de inbouw van een LPG-installatie;

  • c. erkenning wijziging constructie snelheidsbegrenzer

   een erkenning als bedoeld in artikel 101, van de wet met betrekking tot het aanbrengen, afstellen en verzegelen van een snelheidsbegrenzer;

  • d. kentekenkeuring

   onderzoek verricht ten behoeve van de afgifte van een kentekenbewijs als bedoeld in artikel 48, van de wet;

  • e. keuringsplaats

   inrichting waarin een erkenninghouder, die is gerechtigd keuringsrapporten af te geven voor motorrijtuigen en aanhangwagens, de handelingen in het kader van de periodieke keuringen mag verrichten;

  • f. mobiele keuringseenheid

   keuringseenheid waarmede een erkenninghouder, die is gerechtigd keuringsrapporten af te geven voor motorrijtuigen en aanhangwagens, niet steeds in dezelfde inrichting, doch afwisselend in verscheidene inrichtingen handelingen in het kader van de periodieke keuringen mag verrichten;

  • g. mobiele installatie-eenheid

   installatie-eenheid die niet steeds in dezelfde inrichting, doch afwisselend in verscheidene inrichtingen snelheidsbegrenzers aanbrengt, afstelt of verzegelt;

  • h. periodieke keuring

   keuring verricht ten behoeve van de afgifte van een keuringsbewijs als bedoeld in artikel 72, van de wet;

  • i. taxi

   auto als bedoeld in artikel 80 van het Besluit Personenvervoer;

  • j. werkplaats

   inrichting waarin een bedrijf werkzaamheden verricht in het kader van het wijzigen van de bouw of inrichting van een voertuig.

 • 2 Voor de toepassing van deze paragraaf maken besloten ruimten die gelegen zijn in één gebouw, dan wel in verscheidene belendende of nagenoeg belendende gebouwen, en

  • a. waarin hetzelfde inbouw-, onderhouds- of reparatiebedrijf werkzaam is, dan wel

  • b. waarin dezelfde keurings- of onderhoudsdienst voor het eigen wagenpark werkzaam is,

   dan wel

  • c. waarin door dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon keuringen van voertuigen worden verricht, doch geen reparaties of onderhoud aan voertuigen of onderdelen daarvan worden verricht, deel uit van één inrichting.

Artikel 2.2.2. Tarieven Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2006]

De tarieven met betrekking tot het toezicht zijn vermeld in Bijlage I (aanvraag LPG-erkenning, toezicht LPG, aanvraag APK-erkenning, toezicht APK, aanvraag SB/TA-erkenning, toezicht SB/TA).

Titel 2.3. Divisie Voertuigtechniek: Individuele Keuringen

[Vervallen per 01-01-2006]

Afdeling Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2.3.1. Tarief bij niet verschijnen

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Indien de aanvrager van een keuring niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of wordt een niet geheel gereed voertuig ter keuring aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan kan een bedrag in rekening worden gebracht ter hoogte van maximaal het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing, indien uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen door de RDW in geval van verrichtingen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek of door de betrokken keuringslocatie van de RDW in geval van keuringen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek.

Artikel 2.3.2. Tarieven Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2006]

De tarieven met betrekking tot de individuele keuringen zijn vermeld in Bijlage II (kentekenonderzoeken, periodieke keuringen exclusief ADR-keuringen).

Afdeling Tarieven Wet vervoer gevaarlijke stoffen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2.3.3. Bijzondere verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2006]

De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test éénmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 2.3.4. Tarieven Bijlage III

[Vervallen per 01-01-2006]

De tarieven met betrekking tot de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zijn vermeld in Bijlage III (eerste keuring ADR-voertuigen, periodieke keuring ADR-voertuigen).

Afdeling Tarieven Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (ATP) en Vleeskeuringswet

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2.3.5. Grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en vleeskeuringen

[Vervallen per 01-01-2006]

In dit artikel wordt verstaan onder voertuig: vrachtauto, waaronder mede begrepen een laadkist, aanhangwagen of oplegger.

Artikel 2.3.6. Bijzondere verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2006]

De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test éénmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Afdeling Tarieven tachografen Rijnvaart

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2.3.8. Tachografen Rijnvaart

[Vervallen per 01-01-2006]

Titel 2.4. Divisie Voertuigtechniek: Type GoedKeuring (TGK)

[Vervallen per 01-01-2006]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2.4.1. Begrippen paragraaf

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 2.4.2. Reductie typegoedkeuring

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor nationale (type-)goedkeuringen geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen.

Artikel 2.4.3. Negatief resultaat

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 2.4.4. Berekening extra tijd

[Vervallen per 01-01-2006]

De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de keuringsambtenaar in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de keuring aanzienlijk langer duurt dan de feitelijk noodzakelijke tijd, wordt de extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.

Artikel 2.4.5. Meer/minder testen

[Vervallen per 01-01-2006]

De tarieven vermeld in Bijlage V zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test éénmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 2.4.6. Gebruik RDW-faciliteiten TCL

[Vervallen per 01-01-2006]

In het geval het testtarief is gebaseerd op het uurtarief voor technisch personeel, zal dit tarief worden verhoogd met de tarieven voor de benodigde faciliteiten.

Artikel 2.4.7. Tarieven Bijlage V

[Vervallen per 01-01-2006]

De tarieven met betrekking tot de Type Goedkeuring zijn vermeld in Bijlage V (toezicht typekeuringen, typegoedkeuringen, individuele keuringen).

Titel 2.5. Divisie Voertuigtechniek: Toelating Exceptioneel Transport

[Vervallen per 01-01-2006]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2.5.1. Ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Het betreft hier de behandeling van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement door de RDW, niet zijnde een aanvraag als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2.5.2. Tarieven Bijlage VI

[Vervallen per 01-01-2006]

De tarieven met betrekking tot de ontheffingen zijn vermeld in Bijlage VI (ontheffingen).

Titel 2.6. Divisie Registratie en Informatie

[Vervallen per 01-01-2006]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2.6.1. Kentekenbewijzen

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 3 Voor andere dan de in het eerste lid genoemde kentekenbewijzen, delen daarvan, is bij de aanvraag € 0,00 verschuldigd.

Artikel 2.6.2. Aanvraag en Toezicht handelaarskenteken

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanvrager van een handelaarskentekenbewijs is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd:

  • a. Indien aan aanvrager reeds een handelaarskenteken is opgegeven, dan wel een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend: € 37,00;

  • b. in alle andere dan de in onderdeel a genoemde gevallen: € 544,00;

  • c. indien de aanvraag betreft een vervangend handelaarskentekenbewijs voor een handelaarskentekenbewijs: € 29,50.

 • 2 Degene aan wie een handelaarskentekenbewijs is afgegeven, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 6 van de Regeling handelaarskentekens en kentekenbewijzen € 175,00 verschuldigd. Dit toezichttarief is niet verschuldigd, indien aan de houder van het handelaarskentekenbewijs tevens een erkenning bedrijfsvoorraad is afgegeven.

Artikel 2.6.3. Aanvraag en toezicht erkenning afgifte en inname van kentekenplaten

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanvrager van een erkenning voor de afgifte en inname van kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van € 544,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning afgifte en inname van kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 367,00.

Artikel 2.6.4. Aanvraag en toezicht erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanvrager van een erkenning voor het aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 544,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 367,00.

Artikel 2.6.5. Aanvraag en toezicht erkenning bedrijfsvoorraad

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanvrager van een erkenning bedrijfsvoorraad en een bedrijfsvoorraadpas is per vestiging of nevenvestiging, zoals die is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, ongeacht of er ook aan de erkenning verbonden bevoegdheden worden aangevraagd, ter vergoeding van de kosten van de behandeling verschuldigd:

  • a. voor zover de betreffende vestiging of nevenvestiging al bekend is bij de RDW in het kader van het gebruik van handelaarskentekenbewijzen: € 20,35;

  • b. in alle andere dan het in onderdeel a genoemde geval: € 544,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is voor iedere nevenvestiging, die na het verkrijgen van de erkenning wordt opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel verschuldigd: € 544,00.

 • 3 De aanvrager van een bedrijfsvoorraadpas is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • 4 Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is ongeacht of er bevoegdheden de erkenning zijn verbonden, ter vergoeding van de kosten van het toezicht, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de wet, per vestiging of nevenvestiging, zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel jaarlijks verschuldigd: € 175,00.

Artikel 2.6.6. Aanvraag en toezicht bevoegdheid tot tenaamstellen voertuigen uit de bedrijfsvoorraad

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot het tenaamstellen van kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 250,00.

 • 2 Degene aan wie de een bevoegdheid tot het tenaamstellen van kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel f, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 175,00.

Artikel 2.6.7. Gegevens kentekenregister

[Vervallen per 01-01-2006]

Een belanghebbende als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de wet, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit het kentekenregister, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. € 7,95 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de gegevens per afzonderlijk kenteken of persoon worden verstrekt;

 • b. € 4,90 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon voor gerechtsdeurwaarders in het kader van het doorrijden na tanken zonder te betalen, indien de aanvraag schriftelijk of mondeling wordt ingediend en de gegevens schriftelijk of mondeling worden verstrekt;

 • c. € 0,40 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon in de door de RDW te bepalen gevallen, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • d. € 0,40 per kenteken indien de gegevens worden verstrekt in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • e. € 0,15 per kenteken in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien voor het overige geen gegevens worden verstrekt en indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • f. € 1.150,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting, waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;

 • g. € 10,00 per 1.000 kentekens of natuurlijke personen en per 1.000 stuks door de RDW gehanteerde eenheid gegevens, indien periodiek op geautomatiseerde wijze een selectie uit het kentekenregister wordt geleverd volgens door de aanvrager tijdig voor de aanvang van de periode opgegeven criteria;

 • h. € 0,00 indien het een aanvraag en antwoord daarop betreft via het internet voor de bekendmaking van de APK-datum van een belanghebbende, als bedoeld in artikel 9, onderdeel a, van het Kentekenreglement (particulieren).

Artikel 2.6.8. Kennisneming gegevens kentekenregister

[Vervallen per 01-01-2006]

De in het kentekenregister geregistreerde natuurlijke persoon die een verzoek om kennisneming en afschrift als bedoeld in hoofdstuk 6 van het Privacyreglement kentekenregister 1996 indient, is € 4,90 verschuldigd.

Artikel 2.6.9. Schorsing

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanvrager van een schorsing van de geldigheid van een kentekenbewijs is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag € 68,00 verschuldigd. De aanvrager is evenwel € 113,50 verschuldigd, indien de aanvraag wordt ingediend binnen één jaar na de aanvraag van een schorsing, welke ingevolge artikel 68, eerste lid, onderdeel a of c, van de wet is geëindigd, en de tenaamstelling van het kentekenbewijs na het eindigen van de schorsing niet is gewijzigd.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 22,70 verschuldigd, indien de aanvraag betrekking heeft op:

  • a. een motorfiets,

  • b. een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, of

  • c. een ander motorrijtuig dan de in de onderdelen a en b genoemde, voor zover het motorrijtuig vijftien jaar of ouder is.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 22,70 verschuldigd, indien de aanvraag voor een schorsing wordt ingediend op of voor de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de geldigheid van hetzelfde kentekenbewijs van kracht is.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, en het tweede lid, aanhef en onderdeel c, is de aanvrager van een schorsing € 0,00 verschuldigd, indien de aanvraag een voertuig van vijftien jaar en ouder betreft en de geldigheid van reeds vijf voor dergelijke voertuigen aan de aanvrager afgegeven kentekenbewijzen is geschorst tegen vergoeding van het in het tweede lid, bedoelde tarief.

Artikel 2.6.10. Afgifte rijbewijs

[Vervallen per 01-01-2006]

Het te betalen tarief voor rijbewijzen waarvoor ingevolge artikel 111, vijfde lid, van de wet, dan wel ingevolge artikel 47 van het Reglement rijbewijzen, de aanvraag wordt ingediend bij de RDW, bedraagt: € 27,55.

Artikel 2.6.11. Gegevens centraal rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister

[Vervallen per 01-01-2006]

De kosten van verstrekking van gegevens, bedoeld in de artikelen 128, eerste lid, en 144, eerste lid, van de wet bedragen:

 • a. € 4,90 per informatie, indien de aanvraag schriftelijk wordt ingediend en de gegevens schriftelijk, op andere wijze dan in de vorm van afdruk op kettingformulieren worden verstrekt;

 • b. € 0,15 per informatie, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt teruggemeld;

 • c. € 10,0 per 1.000 stuks informatie door de RDW gehanteerde eenheid van gegevens, indien periodiek op geautomatiseerde wijze een selectie uit het centraal rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister wordt geleverd volgens door de aanvrager tijdig voor de aanvang van de periode opgegeven criteria.

Artikel 2.6.12. Kennisneming gegevens centraal rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister

[Vervallen per 01-01-2006]

De kosten van kennisneming van gegevens door degenen omtrent wie gegevens in het register, bedoeld in de artikelen 126, eerste lid, en 142, eerste lid, van de wet, zijn opgenomen, worden vastgesteld op € 4,90 per kennisneming.

Artikel 2.6.13. Registratie tenaamstelling leasemaatschappijen

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De leasemaatschappij, die in aanmerking wil komen voor een registratie ten behoeve van het als eigenaar van het voertuig ontvangen van vervangende kentekenbewijzen, als bedoeld in artikel 36, derde lid, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 43,70.

 • 2 De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht per jaar verschuldigd: € 175,00.

 • 3 De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag van een overzicht van de voertuigen, waarvoor een registratie als daar bedoeld heeft plaatsgehad, verschuldigd: € 90,30.

Artikel 2.6.14. Tarief centrale servicenummer RDW

[Vervallen per 01-01-2006]

Degene, die gebruik maakt van het centrale servicenummer 0900-0739 is hiervoor € 0,10 per minuut verschuldigd.

Afdeling Tarieven Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2.6.15. Aansprakelijkheid motorrijtuigen

[Vervallen per 01-01-2006]

De aanvrager van inlichtingen omtrent de nakoming van de verplichting tot verzekering, als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. € 4,60 per informatie, indien informatie wordt gevraagd over de verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig;

 • b. € 0,40 per informatie, per motorrijtuig, ingeval van massale informatieverstrekking, op geautomatiseerde wijze aangevraagd en verstrekt op een door de RDW te bepalen wijze;

 • c. € 1.150,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting, waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;

 • d. € 1.845,00 per aanvraag, indien een uittreksel wordt gevraagd van alle lopende dekkingen van een verzekeringsmaatschappij;

 • e. € 10,00 per 1.000 stuks informatie door de RDW gehanteerde eenheid van gegevens, indien periodiek op geautomatiseerde wijze een selectie uit het centraal register Wet aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen wordt geleverd volgens door de aanvrager tijdig voor de aanvang van de periode opgegeven criteria.

Afdeling Tarieven Wet registratie snelle motorboten

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2.6.16. Registratiebewijs snelle motorboot

[Vervallen per 01-01-2006]

De aanvrager van een registratiebewijs voor een snelle motorboot is, ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. een registratiebewijs: € 29,80;

 • b. een vervangend registratiebewijs: € 29,50;

 • c. een gemodificeerd registratiebewijs: € 14,90.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3.1. Overgangsbepaling Type GoedKeuring

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in Titel 2.4 van dit besluit (Tarieven Type GoedKeuring van de divisie Voertuigtechniek) en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit en waarvan binnen een termijn van drie maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van het jaar 2004 in rekening gebracht.

Artikel 3.2. Overgangsbepaling Toezicht en Individuele Keuringen

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in Titel 2.2 en Titel 2.3 van dit besluit (Tarieven Toezicht en Tarieven Individuele Keuringen van de divisie Voertuigtechniek) en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, is het tarief van toepassing van het jaar waarin de keuring wordt uitgevoerd.

Artikel 3.3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 3.4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2005.

Artikel 3.6. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2006]

Het Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2004 (Stcrt. 2003, nr. 248) en de Wijziging Besluit tarieven Dienst Wegverkeer 2004 (Stcrt. 2004, nr.121), wordt hierbij ingetrokken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer

,

J.G. Hakkenberg

Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2006]

Taak cluster

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2005

in (€)

8

Aanvaag LPG-erkenning

   
 

Eerste aanvraag Erkenning LPG

STK

450,00

       

9

Toezicht LPG

   
 

Afmelding LPG

STK

4,50

 

Instandhouding LPG

STK

450,00

 

Instandhoudino beveiliging online-aansluiting

(certificaten tbv derden)

STK

18,00

       

10

Aanvraag APK-erkenning

   
 

Eerste Aanvraag Erkenning Apk 1

STK

485,00

 

Eerste Aanvraag Erkenning Apk 2

STK

485,00

 

Eerste Aanvraag Erkenning Apk-inrichting

STK

100,00

 

Comb. Eerste Aanvr. Erkenn. Apk 1/Apk 2

STK

485,00

 

Abonnement APK-handboek/CD-rom

STK

15,00

 

Verstrekking APK-handboek/CD-rom

STK

37,50

 

Boekwerk APK-milieukeuringseisen

STK

35,00

       

11

Toezicht APK

   
 

Klacht

STK

45,00

 

Herkeuring in beroep

STK

45,00

 

Afmelding Apk 1 bij afkeuring

STK

0,00

 

Afmelding Apk 2 bij afkeuring

STK

0,00

 

Instandhouding Apk 1

STK

175,00

 

Instandhouding Apk 2

STK

175,00

 

Instandhouding Apk-inrichting

STK

100,00

 

Afmelding Apk 2 bij goedkeuring

STK

3,06

 

Afmelding Apk 1 bij goedkeuring

STK

3,06

 

Oproepbrief APK-mailing

STK

0.45

 

Comb. Instandhouding Apk 1/Apk 2

STK

175,00

 

Aanvraag APK-keurmeesterexamen

STK

55,00

 

Instandhouding beveiliging online-aansluiting

(certificaten tbv derden)

STK

18,00

 

Tarief gecommiteerde (dagdeel)

STK

330,00

       

12

Aanvraag SB/TA-erkenning

   
 

Eerste Aanvraag Erkenning Sb

STK

400,00

 

Eerste Aanvraag Erkenning Ta

STK

400,00

       

13

Toezicht SB/TA

   
 

Comb. Instandhouding Sb/Ta

STK

180,00

 

Instandhouding Sb

STK

180,00

 

Instandhouding Ta

STK

180,00

 

Afmelding Sb

STK

4,50

 

Afmelding Ta

STK

4,50

 

Instandhouding beveiliging online-aansluiting

(cenificaten tbv derden)

STK

18,00

       

10/12

Aanvraag APK-erkenning/SB/TA-erkenning

   

10/12

Comb. Eerste Aanvr. Erkenn. Apk 1/Apk 2/Sb

STK

555,00

10/12

Comb. Eerste Aanvr. Erkenn. Apk 1/Sb

STK

555,00

10/12

Comb. Eerste Aanvr. Erkenn. Apk 1/Ta

STK

555,00

10/12

Comb. Eerste Aanvr. Erkenn. Apk 1/Apk 2/Ta

STK

555,00

       

11/13

Toezicht APK/SB/TA

   

11/13

Comb. Instandhouding Apk 1/Apk 2/Sb

STK

300,00

11/13

Comb. Instandhouding Apk 1/Sb

STK

300,00

11/13

Comb. Instandhouding Apk 1/Ta

STK

300,00

11/13

Comb. Instandhouding Apk 2/Ta

STK

300,00

11/13

Comb. Instandhouding Apk 1/Apk 2/Ta

STK

300,00

11/13

Comb. Instandhouding Apk 1/Apk 2/Sb/Ta

STK

360,00

11/13

Comb. Instandhouding Apk 1/Sb/Ta

STK

360,00

11/13

Comb. Instandhouding Apk 2/Sb/Ta

STK

380,00

11/13

Comb. Instandhouding Apk 2/Sb

STK

300,00

       

8/10

Aanvraag LPG-erkenning/APK-erkenning

   

8/10

Comb. Eersta Aanvr. Erkenn. Apk 2/Lpg

STK

860,00

       

8/10/12

AanvraagLPG-erkenning/APK-erkenning/SB/TA erkenning

   

8/10/12

Comb. Eerste Aanvr. Erk. Apk 1/Apk 2/Lpg/Sb

STK

950,00

       

9/11

Toezicht Lpg/APK

   

9/11

Comb. Instandhouding Apk 2/Lpg

STK

525,00

9/11

Comb. Instandhouding Apk 1/Apk 2/Lpg

STK

525,00

9/11

Comb. Instandhouding Apk 1/Lpg

STK

525,00

       

9/11/13

Toezicht Lpg/APK/SB/TA

   

9/11/13

Comb. Instandhouding Apk 1/Apk 2/Lpg/Sb

STK

600,00

9/11/13

Comb. Instandhouding Apk 1/Apk 2/Lpg/Ta

STK

600,00

9/11/13

Comb. Instandhouding Apk 2/Lpg/Ta

STK

600,00

9/11/13

Comb. Instandhouding Apk 1/Apk 2/Lpg/Sb/Ta

STK

500,00

9/11/13

Comb. Instandhouding Apk 2/Lpg/Sb/Ta

STK

500,00

9/11/13

Comb. Instandhouding Apk 1/Lpg/Ta

STK

600,00

9/11/13

Comb. Instandhouding Apk 1/Lpg/Sb

STK

600,00

9/11/13

Comb. Instandhouding Apk 1/Lpg/Sb/Ta

STK

600,00

9/11/13

Comb. Instandhouding Apk 2/Lpg/Sb

STK

600,00

9/11/13

Herintreding Erkenninghouders

STK

225,00

9/11/13

Wijziging Erkenningen met bezoek

STK

160,00

9/11/13

Wijziging Erkenningen zonder bezoek

STK

50,00

9/11/13

Naschouwing op herschouwing

STK

100,00

       

9/13

Toezicht Lpg/SB/TA

   

9/13

Comb. Instandhouding Lpg/Ta

STK

560,00

9/13

Comb. Instandhouding Lpg/Sb/Ta

STK

560,00

9/13

Comb. Instandhouding Lpg/Sb

STK

560,00

Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2006]

Taak cluster

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2005

in (€)

       

14

Kentekenonderzoeken

   
       
 

Conversie Route A

STK

160,00

 

COP/CEMT Document

STK

15,00

 

Weegkosten Motorvoertuig Licht

STK

17,50

 

Weegkosten Motorvoertuig Zwaar

STK

22,50

 

Identiteitsonderzoek VIN

STK

40,00

 

(Her) inslag VIN

STK

25,00

 

Individuele aanvraag Route B

STK

80,00

 

Voorlopig kentekenbewijs

STK

15,00

 

Voorrijkosten Keuren Aan Huis

STK

100,00

 

Vermelding taxi met typekeuring

STK

15,00

 

Vervangende taxibijlage

STK

15,00

 

Zichtkeuring GWC

STK

32,50

 

(Her) toelating zonder keuring

STK

47,00

       
 

Keur. Mot.Vt. Licht – Lpg-inbouw

STK

52,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Import Buiten Eu

STK

90,00

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Import Binnen Eu

STK

90,00

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Eerste Opname

STK

90,00

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Dubbele Cabine

STK

41,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Ombouw Bedr/Pers

STK

52,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Ombouw Pers/Bedr

STK

41,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Koppeling

STK

36,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Wijz. Motor

STK

52,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Ombouw Camper

STK

41,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Overigen

STK

70,00

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Verv/Ong Kb

STK

65,00

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Aanp. Gehandicapten

STK

47,00

 

Keur. Mot.Vt. Licht – met CVO

STK

47,00

 

Keur. Mot.Vt. Licht – herimport

STK

70,00

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Wijz. Innchting

STK

52,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Wijz. Wielbasis

STK

41,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Wijz. Brandstof

STK

52,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Ombouw Aardg/Cng

STK

62,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Wijz. Aant. Assen

STK

52,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Wijz. Spoorbr

STK

41,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Politie-Invordering

STK

62,50

 

Keur. Mot.Vt. Licht – Bijzonder Kb

STK

62,50

 

Eerste Keuring Taxi

STK

30,00

 

Eerste Keuring Speciale Taxi

STK

47,00

       
 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Lpg-Inbouw

STK

41,50

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Import buiten Eu

STK

85,00

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Import Binnen Eu

STK

85,00

 

Keur. Mot Vt. Zwaar – Eerste Opname

STK

72,50

 

Keur. Mot Vt. Zwaar – KoppeIing

STK

41,50

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Ombouw Camper

STK

41,50

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Overigen

STK

62,50

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Verv/Ong Kb

STK

82,50

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Wijz. Motor

STK

41,50

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Herimport

STK

65,00

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Wijz. WieIbasis

STK

52,50

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Wijz.Afst. Hart Kopp.

STK

41,50

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Wijz. Inrichting

STK

52,50

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Wijz. Brandstof

STK

52,50

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Wijz. Aant. Assen

STK

52,50

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – Wijz. Aanbr. Hefas

STK

41,50

 

Keur. Mot.Vt. Zwaar – PoIitie-Invordering

STK

77,50

       
 

Keur. Ahw. Licht – Import Buiten Eu

STK

54,00

 

Keur. Ahw. Licht – Irnport Binnen Eu

STK

54,00

 

Keur. Ahw. Licht – Eerste Opname

STK

54,00

 

Keur. Ahw. Licht – Overigen

STK

52,50

       
 

Keur. Ahw. Licht – Verv/Ong Kb

STK

7,00

 

Keur. Ahw. Licht – Conversie

STK

47,00

 

Keur. Ahw. Licht – Koppeling

STK

41,50

 

Keur. Ahw. Licht – Wijz. Wielbasis

STK

41,50

 

Keur. Ahw. Licht – Wijz. Inrichting

STK

41,50

 

Keur. Ahw. Licht – Wijz. Afst. Hart Kopp.

STK

41,50

 

Keur. Ahw. Licht – Wijz. Aantal Assen

STK

52,50

 

Keur. Ahw. Licht – Wijz. Aanbr. Hefas

STK

41,50

 

Keur. Ahw. Licht – Politie-Invordering

STK

52,50

 

Keur. Ahw. Licht – Herimport

STK

52,50

       
 

Keur. Ahw. Zwaar – Import Buiten Eu

STK

82,50

 

Keur. Ahw. Zwaar – Import Binnen Eu

STK

82,50

 

Keur. Ahw. Zwaar – Eerste Opnarne

STK

75,00

 

Keur. Ahw. Zwaar – Overigan

STK

82,50

 

Keur. Ahw. Zwaar – Verv/Ong Kb

STK

82,50

 

Keur. Ahw. Zwaar – Conversie

STK

80,00

 

Keur. Ahw. Zwaar – Koppeling

STK

41,50

 

Keur. Ahw. Zwaar – Wijz. Wielbasis

STK

52,50

 

Keur. Ahw. Zwaar – Wijz. Inrichting

STK

52,50

 

Keur. Ahw. Zwaar – Wijz. Afst. Hart Kopp. STK

41,50

 
 

Keur. Ahw. Zwaar – Wijz. Aantal Assen

STK

52,50

 

Keur. Ahw. Zwaar – Wijz. Aanbr. Hefas

STK

41,50

 

Keur. Ahw. Zwaar – Politie-invordering

STK

77,50

 

Keur. Ahw. Zwaar – Herimport

STK

82,50

       
 

Keur. Opl. Licht – Import Buiten Eu

STK

54,00

 

Keur. Opl. Licht – Import Binnen Eu

STK

54,00

 

Keur. Opl. Licht – Eerste Opname

STK

54,00

 

Keur. Opl. Licht – Overigen

STK

52,50

 

Keur. Opl. Licht – Verv/Ong Kb

STK

47,00

 

Keur. Opl. Licht – Conversie

STK

47,00

 

Keur. Opl. Licht – Koppeling

STK

41,50

 

Keur. Opl. Licht – Wijz. Inrichting

STK

41,50

 

Keur. Opl. Licht – Wijz. Wielbasis

STK

41,50

 

Keur. Opl. Licht – Wijz. Afst. Hart Kopp.

41,50

 
 

Keur. Opl. Licht – Wijz. Aantal Assen

STK

52,50

 

Keur. Opl. Licht – Wijz. Aanbr. Hefas

STK

41,50

 

Keur. Opl. Licht – Politie-Invordering

STK

52,50

 

Keur. Opl. Licht – Herimport

STK

52,50

       
 

Keur. Opl. Zwaar – Import Buiten Eu

STK

82,50

 

Keur. Opl. Zwaar – Import Binnen Eu

STK

82,50

 

Keur. Opl. Zwaar – Eerste Opname

STK

75,00

 

Keur. Opl. Zwaar – Overigen

STK

82,50

 

Keur. Opl. Zwaar – verv/Ong Kb

STK

82,50

 

Keur. Opl. Zwaar – Conversie

STK

80,00

 

Keur. Opl. Zwaar – Koppeling

STK

4f,50

 

Keur. Opl. Zwaar – Wijz. Wielbasis

STK

52,50

 

Keur. Opl. Zwaar – Wijz.Afst. Hart Kopp.

STK

41,50

 

Keur. Opl. Zwaar – Wijz. Inrichting

STK

52,50

 

Keur. Opl. Zwaar – Wijz. Aantal Assen

STK

52,50

 

Keur. Opl. Zwaar – Wijz. Aanbr. Hefas

STK

41,50

 

Keur. Opl. Zwaar – Potitie-Invordering

STK

77,50

 

Keur. Opl. Zwaar – Herimport

STK

82,50

       
 

Keur. Motorfiets – Lpg-inbouw

STK

25,00

 

Keur. Motorfiets – Import Buiten Eu

STK

50,00

 

Keur. Motorfiets – Import Binnen Eu

STK

50,00

 

Keur. Motorfiets – Overigen

STK

47,00

 

Keur. Motorfiets – Verv/Ong Kb

STK

47,00

 

Keur. Motorfiets – Eerste Opname

STK

47,00

 

Keur. Motorfiets – Wijz. Wielbasis

STK

41,50

 

Keur. Motorfiets – Wijz. Motor

STK

41,50

 

Keur. Motorfiets – Politie-Invordering

STK

47,00

 

Keur. Motorfiets – Ombouw Aardg/Cng

STK

52,50

 

Keur. Motorfiets – Wijz. Brandstof

STK

52,50

 

Keur. Motorfiets – Herimport

STK

47,00

 

Keur. 3-wielig motorrijtuig met CVO

STK

47,00

 

Keur. Motorfiets met CVO

STK

47,00

       
 

Toeslag dieselroetmeting Licht

STK

22,50

 

Toestag dieselroetmeting Zwaar

STK

52,50

 

Herkeuring licht

STK

25,00

 

Herkeuring zwaar

STK

35,00

 

Controlekeuring licht

STK

25,00

 

Controlekeuring zwaar

STK

35,00

 

Korting Combinatiekeuring

STK

12,00

 

Keuring Bromfiets - Combinatie VIN

STK

65,00

 

Keuring Bromfiets - Zichtkeuring GWC

STK

35,00

 

Keuring Bromfiets - Toelating met CVO

STK

44,00

 

Keuring Bromfiets - Toelating zonder keuring

STK

44,00

 

Keuring Bromfiets - Eerste opname

STK

70,00

 

Keuring Bromfiets - Import binnen EU

STK

70,00

 

Keuring Bromfiets - Import buiten EU

STK

70,00

 

Keuring Bromfiets - Bijzonder kentekenbewijs

STK

70,00

 

Keuring Bromfiets - Ombouw brom/motorfiets

STK

70,00

 

Keuring Bromfiets - Politie-invordering

STK

60,00

 

Keuring Bromfiets - Vervallen/ongeldig kentekenbewijs

STK

60,00

 

Keuring Bromfiets - Importregistratie binnen Nederland

STK

60,00

 

Keuring Bromfiets - Wijziging brandstof

STK

52,50

 

Keuring Bromfiets - Wijziging constructiesnelheid

STK

52,50

 

Keuring Bromfiets - Aanpassing gehandicapten

STK

44,00

 

Keuring Bromfiets - Overigen

STK

44,00

 

Keuring Bromfiets - Ombouw aardgas/CNG

STK

44,00

 

Keuring Bromfiets - LPG-inbouw

STK

44,00

 

Keuring Motorfiets - Ombouw motor/bromfiets

STK

70,00

 

Keuring Bromfiets - Schouwing

STK

27,50

       

15

Periodieke keuring (excl. ADR)

   
       
 

Vervangend Keuringsbewijs

STK

15,00

 

Periodieke Keuring Bus

STK

130,00

 

Toeslag gordels Bus DET na 30-09-2000

STK

25,00

 

Periodieke Keuring Bus met Tempo 100

STK

145,00

 

Vermelding Bus Tempo 100 zonder keuring

STK

68,00

 

Periodieke Keuring Motorvoertuig Zwaar

STK

107,50

 

Periodieke Keuring Aanhangwagen Zwaar

STK

107,50

 

Periodieke Keuring Oplegger Zwaar

STK

107,50

 

Periodieke Keuring Motorvoertuig Licht

STK

57,50

 

Voorrijkosten Keuren Aan Huis

STK

100,00

 

Toeslag dieselroetmeting Licht

STK

22,50

 

Toeslag dieselroetmeting Zwaar

STK

52,50

 

Herkeuring licht

STK

25,00

 

Herkeuring zwaar

STK

35,00

 

Controlekeuring licht

STK

25,00

 

Controlekeuring zwaar

STK

35,00

Bijlage III

[Vervallen per 01-01-2006]

Taak cluster

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2005

in (€)

06

Eerste keuring ADR voertuigen

   
 

Beoordeling individueel ADR ontwerp appendage

STK

440,00

 

Beoordeling individueel ADR ontwerp t.b.v. het vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen klasse 1

STK

239,00

       
 

Beoordeling individueel ADR ontwerp van trekker of motorvoertuig voor vervoer van tankcontainers

STK

102,00

       
 

Typegoedkeuring ADR tank of voertuig

STK

276,00

 

Typegoedkeunng ADR appendage

STK

276,00

 

Keuring individueel ADR fabrikage-onderzoek en proefpersing tank

STK

350,00

 

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van tank

STK

283,00

 

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van tankcontainer

STK

242,00

 

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van een tankvoertuig of tankcontainer waarvan de tank onderzocht is door het stoomwezen

STK

175,00

       
 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal ADR-voertuig lichter dan 12.000 kg

STK

66,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal ADR-voertuig zwaarder dan of gelijk aan 12.000 kg

STK

92,00

       
 

Keuring individueel speciaal ADR bepaling ledige massa met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg

STK

30,00

       
 

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating voor vervoer van ontplofbare stoffen en voorwerpen klasse 1

STK

168,00

       
 

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van speciale trekker of motorvoertuig voor tankcontainers

STK

120,00

       
 

Keuring individueel ADR t.b.v. toelating van speciale aanhangwagen of oplegger voor vervoer van tankcontainers

STK

99,00

       
 

Keuring individueel ADR appendage

UUR

105,00

 

Herkeuring individueel ADR van trekker, motorvoertuig voor tankcontainers

STK

60,00

 

Herkeuring individueel ADR toelating, proefpersing of klasse 1

STK

80,00

 

ADR-keuringsdocument voor trekkers en containerchassis

STK

115,00

 

ADR-certificaat t.b.v. nieuwbouw tankvoertuigen

STK

116,00

 

Afgifte CEOC-verklaring van ADR-tank(voertuig)

STK

115,00

 

Voorlopng ADR-keuringsdocument

STK

15,00

 

ADR-keuringsdocument voor voertuig volgens typegoedkeuring compleet voertuig

STK

140,00

 

Omwisseling ADR-document door wijziging regelgeving ADR

STK

52,00

 

Keuring individueel ADR periodieke dichtheid van tank

STK

175,00

 

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig i.c.m. periodieke dichtheid van tank

STK

195,00

 

Afgifte individueel ADR Keuringsrapport van periodieke dichtheidsbeproeving bij een erkend bedrijf

STK

92,00

       
 

Keuring individueel ADR periodieke proefpersing van tank met lucht

STK

226,00

 

Keuring individueel ADR periodieke proefpersing van tank met water

STK

300,00

 

Keuring individueel ADR jaarliiks voor een defensievoertuig i.c.m. periodieke proefpersing van tank met lucht

STK

230,00

       
 

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig i.c.m. periodieke proefpersing van tank met water

STK

305,00

       
 

Herkeuring individueel ADR na jaarlijkse keuring

STK

80,00

 

Herkeuring individueel ADR van periodieke dichtheid

STK

60,00

 

Afgifte individueel vervangend keuringsdocument in verband met vermissing, onleesbaarheid of een vol document

STK

15,00

       
 

Keuring individueel ADR niet standaard incidentele verrichting

UUR

105,00

 

Keuring individueel ADR incidentele verrichting o.a. wanddikte en inwendig t.g.v. pitting

UUR

105,00

 

Beoordeling individueel ADR vooronderzoek van een ADR-voertuig met schade

STK

133,00

 

Bedrijfsauto ADR

UUR

105,00

 

Beoordeling individueel ADR ontwerp na wijziging of herstel

STK

t64,00

 

Keuring individueel ADR na wijziging en/of herstelling van een tank

STK

164,00

 

Keuring individueel ADR na wijziging en/of herstelling inclusief periodieke dichtheid van een tank

STK

250,00

       
 

Keuring individueel ADR na wijziging en/of herstelling inclusief periodieke proefpersing van een tank

STK

315,00

       
 

Wijziging van VLG/ADR typegoedkeuring

STK

169,00

       
 

Typegoedkeuring ADR appendage aanvulling

STK

170,00

 

Typegoedkeuring ADR tank of voertuig aanvulling

STK

170,00

 

Wijziging ADR-documemt

ADR<=5

78,00

 

Wijziging ADR-documemt

ADR>5

38,00

 

Herkeuring individueel ADR na wijziging of herstelling tank

STK

80,00

 

Keuring individueel ADR jaarlijks voor een defensievoertuig

STK

103,00

 

Keuring individueel ADR controlekeuring nieuwbouw

STK

40,00

       

7

Periodieke keuring ADR voertuige

   
 

ADR-document

STK

15,00

 

Afgifte ADR-document i.v.m. ontheffing

STK

15,00

 

Eerste Keuring ADR

STK

130,00

 

Periodieke Keuring ADR

STK

130,00

 

Tussentijdse Keuring ADR

STK

130,00

 

Periodieke Keuring ADR-Druk Vacuum

STK

130,00

 

Periodieke Keuring ADR-Plofstoffen

STK

52,50

 

Schadeonderzoek ADR-Voertuig

STK

130,00

 

Defensievoertuig

STK

130,00

 

Voorrijkosten Keuren Aan Huis

STK

100,00

 

Herkeuring zwaar

STK

35,00

 

Controlekeuring zwaar

STK

35,00

 

Toeslag dieselroetmeting Zwaar

STK

52,50

       
 

Korting bij combinatiekeuring

STK

12,00

Bijlage IV

[Vervallen per 01-01-2006]

Taak cluster

Omschriiving

Eenheid

Tarief 2005

in (€)

05

Koelvoertuigen

   
 

Afgifte certificaat ATP koelvoertuig nieuw

STK

115,00

 

Typegoedkeuring ATP koelvoertuig afgifte certificaat voorlopig

STK

13,00

 

Typegoedkeuring ATP/VWS/koelvoertuig afgifte certificaat wiiziging

ADR<=5

80,00

 

Typegoedkeuring ATP/VWS/koelvoertuig afgifte certificaat wiiziging

ADR>5

39,00

 

Keuring individueel koelvoertuig ATP

STK

198,00

 

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A 1–4

112,00

 

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A >=20

63,00

 

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A 5–9

85,00

 

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP administratief

A10–19

70,00

 

Keuring individueel koelvoertuig ATP of VWS gecombineerd

STK

99,00

 

Beoordeling individueel koelvoertuig ATP of VWS gecombineerd administratief

STK

60,00

 

Keuring individueel koelvoertuig VWS

STK

190,00

 

Beoordeling individueel koelvoertuig VWS administratief

STK

114,00

Bijlage V

[Vervallen per 01-01-2006]

Taak cluster

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2005

in (€)

2

Toezicht typekeuringen

   
 

Conformity of Production (COP)

UUR

105,00

 

Eerste aanvraag deelname COP bezoeken door technische dienst

STK

3000,00

 

Instandhouding aanvraag deelname COP bezoeken door technische dienst (jaarlijks)

STK

2000,00

 

worst case studie

UUR

105,00

       

3

Typegoedkeuringen

   
 

Certificaten

   
 

certificaten, (T)GK en verklaringen (ratiotaal & EEG/ECE) nieuw aangeleverd

WEL V

213,00

 

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) aanvulling/correctie aangeleverd

W1/WEL v

170,00

 

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) aanvulling/correctie aangeleverd 2 t/m 10

W2–10

128,00

 

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) aanvulling/correctie aangeleverd 11 t/m 20

W11–20

85,00

 

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EEG/ECE) aanvulling/correctie aangeleverd meer dan 20

W>20

68,00

 

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring nieuw

STK

72,00

 

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring aanvulling/correctie

STK

30,00

 

Certificaten R90 internet boeking (1e ref. identiek frictie materiaal) nieuw aangeleverd

W1

213,00

 

Certificaten R90 internet boeking (>1 ref. identiek frictie materiaal) nieuw aangeleverd

W>1

68,00

 

Certificaten R90 iedere boeking (1e ref. identiek frictie materiaal) aanvulling/correctie aangeleverd

W1

170,00

 

Certificaten verlichting combi unit 1e certificaat nieuw aangeleverd

W1

213,00

 

Certificaten verlichting combi unit >1e certificaat nieuw aangeleverd

W>1

66,00

 

Certificaten verlichting combi unit 1e certificaat aanvulling/correctie aangeleverd

W1

170,00

 

Certificaten verlichting combi unit >1e certificaat aanvulling/correctie aangeleverd

w>1

68,00

 

Goedkeuring volgens wet personenvervoer of wet ambulancevervoer (bus, wegtrein, taxi en ambulance)

STK

115,00

 

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type

STK

141,00

 

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant

STK

34,00

 

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type korting

STK

45,00

 

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant korting

STK

14,50

 

Verklaring van overeenstemming

STK

137,00

 

Verklaring met technische gegevens van een personenauto, lichte bedrijfsauto of motorfiets bestemd voor export

STK

66,00

 

Verklaring met technische gegevens van een aanhangwagen, oplegger of bedrijfsautochassis bestemd voor export

STK

25,00

 

CEMT verklaring

STK

15,00

 

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG 2- of 3 wielig motorvoertuig compleet

STK

475,00

       
 

Typegoedkeuringen

   
 

Aanhangwagen/oplegger testen

   
 

aanhangwagen/oplegger compleet voertuig basistype

STK

305,00

 

aanhangwagen/oplegger compleet voertuig per variant

STK

125,00

 

aanhangwagen/oplegger trekboom/dissel

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger voorgeschreven platen

STK

132,00

 

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht verenigbaarheid

STF>1

130,00

 

aanhangwagen/oplegger rijdend chassis basistype

STK

305,00

 

aanhangwagen/oplegger rijdend chassis variant

STK

125,00

 

NL/ETG aanhangwagen/oplegger compleet per variant

UUR

105,00

 

NL/ETG aanhangwagen/oplegger compleet extra uitvoering van variant

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger typegoedkeuring administratief

STK

6,00

 

aanhangwagen/oplegger banden montage

STK

252,00

 

aanhangwagen/oplegger zijdelingse afscherming

STK

341,00

 

aanhangwagen/oplegger verlichting + lichtsignalen

STK

502,00

 

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht verenigbaarheid (EG

STK

226,00

 

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht verenigbaarheid

STF>1

89,00

 

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht statische meting

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht dynamische test proef 0

STK

470,00

 

aanhangwagen//oplegger druklucht parkeerrem

STK

196,00

 

aanhangwagen/oplegger remmen administratief

STK

103,00

 

aanhangwagen/oplegger ABS-systeem

STK

1362,00

 

aanhangwagen/oplegger oplooprem compleet

STK

1480,00

 

aanhangwagen/oplegger oplooprem verenigbaarheid

STK

215,00

 

aanhangwagen/oplegger hang- en sluitwerk deuren

STK

250,00

 

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting verenigbaarheid administratief

STK

122,00

 

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting compleet

STK

925,00

 

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

NIET V

235,00

 

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

WEL V

125,00

 

aanhangwagen/oplegger plaats kentekenplaat

STK

132,00

 

aanhangwagen/oplegger bescherminrichting achterzijde technische eenheid

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger montage beschermingsinrichting achterzijde

STK

404,00

 

aanhangwagen/oplegger bescherminrichting achterzijde administratief

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger opspatinrichting

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger afmetingen en massa non M1

UUR

105,00

       
 

Typegoedkeuringen

   
 

Bedrijfsauto testen

   
 

personenauto of lichte bedrijfsauto plaatsing hulpveren, administratief

UUR

105,00

 

bedrijfsauto chassis zwaarder dan 3500 kg compleet

STK

560,00

 

bedrijfsauto chassis zwaarder dan 3500 kg administratief

STK

285,00

 

bedrijfsauto chassis zwaarder dan 3500 kg administratief per variant, aanvulling of nieuw

STK

165,00

 

bedrijfsauto chassis zwaarder dan 3500 kg administratief

COMBI2

34,00

 

bedrijfsauto chassis lichter dan 3500 kg compleet

STK

355,00

 

bedrijfsauto chassis lichter dan 3500 kg administratief per variant

STK

118,00

 

bedrijfsauto algemeen administratief

STK

123,00

 

bedrijfsauto compleet lichter dan 3500 kg

STK

355,00

 

bedrijfsauto compleet deelaspect lichter dan 3500 kg

STK

118,00

 

NL/ETG bedrijfsauto compleet extra uitvoering van variant

UUR

105,00

 

NL/ETG bedrijfsauto compleet per variant

UUR

105,00

 

bedrijfsauto verwarmingssysteem

UUR

105,00

 

bedrijfsauto cabines vrachtauto

UUR

105,00

 

bedrijfsauto algemene constructie bussen

UUR

105,00

 

bedrijfsauto verbrandingseigenschappen interieur bussen

UUR

105,00

 

bedrijfsauto inrichtingseisen voor bussen

UUR

105,00

 

bedrijfsauto koppeling

UUR

105,00

 

bedrijfsauto snelheidsbegrenzer in voertuig

STK

853,00

 

bedrijfsauto snelheidsbegrenzer met goedgekeurde technische eenheid

STK

379,00

 

bedrijfsauto naar buiten uitstekende delen

STK

600,00

 

bedrijfsauto montage banden N2/N3/M2/M3

STK

285,00

 

bedrijfsauto montage veiligheidsglas

UUR

105,00

 

bedrijfsauto opspatinrichting

STK

595,00

 

bedrijfsauto zijdelingse afscherming

STK

342,00

 

bedrijfsauto emissie diesel euro III (ETC of ESC + ELR)

STK

1165,00

 

bedrijfsauto emissie diesel euro III + nox of IV of V (ETC + ESC + ELR

STK

1381,000

 

bedrijfsauto emissies diesel verbrandingsmotoren voor mobiele machines

UUR

105,00

 

bedrijfsauto motorvermogen

STK

1165,00

 

bedrijfsauto montage LPG

UUR

105,00

 

bedrijfsauto montage CNG

UUR

105,00

 

bedrijfsauto hoofdsteunen voor of achter

UUR

105,00

 

bedrijfsauto hoofdsteunen voor en achter

STK

560,00

 

bedrijfsauto identificatie bedieningsorganen

STK

357,00

 

bedrijfsauto veiligheidsgordels

STK

268,00

 

bedrijfsauto sleepinrichtingen klasse N1

STK

294,00

 

bedrijfsauto sleepinrichtingen N2/N3/M2/M3

STK

423,00

 

bedrijfsauto verlichting en lichtsignalen

STK

715,00

 

bedrijfsauto bevestigingspunt gordels eerste test

STK

827,00

 

bedrijfsauto bevestigingspunt gordel volgende test

STK

583,00

 

bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

132,00

 

bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting compleet

STK

320,00

 

bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting met goedgekeurde tachograaf

UUR

105,00

 

bedrijfsauto sterkte zitplaats eerste test

STK

681,00

 

bedrijfsauto sterkte zitplaats volgende test

STK

582,00

 

bedrijfsauto sterkte zitplaats, categorie N2/N3/M2/M3

STK

190,00

 

bedrijfsauto beveiliging diefstal

UUR

105,00

 

bedrijfsauto verontreiniging diesel compleet (EG)

STK

876,00

 

bedrijfsauto verontreiniging diesel (ECE)

STK

712,00

 

bedrijfsauto verontreiniging diesel vrije acceleratie

STK

354,00

 

bedrijfsauto EMC

UUR

105,00

 

bedrijfsauto ABS-systeem compteet

STK

2200,00

 

bedrijfsauto druklucht remmen compleet

STK

1795,00

 

bedrijfsauto druklucht remmen onbeladen

STK

450,00

 

bedrijfsauto druklucht remmen beladen (proef 0 & I)

STK

742,00

 

bedrijfsauto druklucht remmen proef II of retarder

STK

368,00

 

bedrijfsauto druklucht remmen parkeerrem

STK

256,00

 

bedrijfsauto druklucht remmen reactietijd

STK

212,00

 

bedrijfsauto druklucht remmen vultijden

STK

81,00

 

bedrijfsauto druklucht remmen aftrappen

STK

81,00

 

bedrijfsauto druklucht remmen veerrem lossen

STK

81,00

 

bedrijfsauto combi vultijd/restdruk/veerrem lossen

STK

234,00

 

bedrijfsauto vergelijkende remvoering

STK

3000,00

 

bedrijfsauto hydraulische remmen compleet

STK

745,00

 

bedrijfsauto hydraulische remmen beladen

STK

442,00

 

bedrijfsauto hydraulische en ABS remmen

STK

2438,00

 

bedrijfsauto achteruitkijkspiegel

STK

530,00

 

bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

132,00

 

bedrijfsauto hang- en sluitwerk deuren

STK

443,00

 

bedrijfsauto stuurinrichting N1

STK

556,00

 

bedrijfsauto stuurinrichting N2/N3/M2/M3

STK

765,00

 

bedrijfsauto stuurinrichting extra test bijlage IV

UUR

105,00

 

bedrijfsauto brandstoftanks niet kunststof

STK

430,00

 

bedrijfsauto brandstoftanks kunststof

UUR

105,00

 

bedrijfsauto montage beschermingsinrichting achterzijde

STK

402,00

 

bedrijfsauto montage beschermingsinrichting voorzijde

STK

402,00

 

bedrijfsauto beschermingsinrichting achterzijde administratief

UUR

105,00

 

bedrijfsauto uitlaatemissies

STK

740,00

 

bedrijfsauto verdampingsemissies

STK

651,00

 

bedrijfsauto geluidsniveau N1 of automaat

STK

330,00

 

bedrijfsauto geluid passeergeluid N1 of automaat Oostenrijk

STK

315,00

 

bedrijfsauto geluid rondom Oostenrijk

STK

66,00

 

bedrijfsauto geluid volgens ISO norm 534

STK

343,00

 

bedrijfsauto geluidsniveau N2/N3/M2/M3

STK

355,00

 

bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

132,00

 

bedrijfsauto afmetingen en massa non M1

UUR

105,00

       
 

Typegoedkeuringen

   
 

Combinatieproducten bedrijfsauto testen

   
 

bedrijfsauto combi verontreiniging diesel + motorvermogen + emissies diesel motoren

UUR

105,00

 

bedrijfsauto combinatie verontreiniging diesel en motorvermogen (11+40) van een basismotor

UUR

105,00

       
 

Typegoedkeuringen

   
 

Onderdelen testen

   
 

onderdeel LPG

UUR

105,00

 

trekbomen/dissels

STK

135,00

 

vervangende remvoering onderdelen (R90)

UUR

105,00

 

onderdeel tachograafschijf administratief

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig onderdeel brandstoftank volgens 97/24

UUR

105,00

 

onderdeel CNG

UUR

105,00

       
 

Typegoedkeuringen

   
 

Personenvervoer testen

   
 

wet op personenvervoer bus carrosseriebouw openbaar vervoer compleet

STK

235,00

 

bedrijfsauto daksterkte autobus

UUR

105,00

 

wet op personenvervoer openbaar vervoer bus carrosseriebouw administratief

STK

123,00

 

wet op personenvervoer openbaar vervoer bus carrosseriebouw administratief

2–10

93,00

 

wet op personenvervoer openbaar vervoer bus carrosseriebouw administratief

11–20

77,00

 

wet op personenvervoer openbaar vervoer bus carrosseriebouw administratief

>20

61,00

 

wet op personenvervoer toerbus carrosseriebouw administratief

STK

123,00

 

wet op personenvervoer toerbus carrosseriebouw administratief

2–10

93,00

 

wet op personenvervoer toerbus carrosseriebouw administratief

11–20

77,00

 

wet op personenvervoer toerbus carrosseriebouw administratief

>20

61,00

 

wet op personenvervoer bus carrosseriebouw ontwerpbeoordeling

STK

106,00

 

wet op personenvervoer bus carrosseriebouw herkeuring van inrichting

STK

123,00

       
 

Typegoedkeuringen

   
 

Personenauto of lichte bedrijfsauto testen

   
 

personenauto of lichte bedrijfsauto kleine serie compleet voertuig

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto personenauto vervoer gehandicapten

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto gebruik stuur t.b.v. gehandicapten

UUR

105,00

 

Personenauto of lichte bedrijfsauto gebruik modificatie rem t.b.v. gehandicapten

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto plaatsing hulpveren

UUR

105,00

 

personenauto compleet

STK

260,00

 

personenauto een deelaspect

STK

120,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto bumpers

STK

260,00

 

NL/ETG lichte bedrijfsauto compleet per variant

UUR

105,00

 

NL/ETG lichte bedrijfsauto compleet extra uitvoering van variant

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto voetpedalen

STK

179,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto maximum snelheid

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto koplampwissers

STK

650,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto kinderbeveiligingsmiddelen

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto botsveiligheid weerstand tegen frontale botsing

STK

1107,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto botsveiligheid weerstand tegen zijdelingse botsing

STK

1107,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto zijdelingse afscherming

STK

297,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto montage banden en reservewiel

STK

278,00

 

personenauto afmetingen en massa

STK

563,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto rnontage veiligheidsglas

STK

143,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto netto motorvermogen

STK

990,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto montage LPG

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto brandstofverbruik

STK

485,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto brandstofverbruik coast-down

STK

680,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto hoofdsteunen voor en achter

STK

565,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto wielafscherming

STK

234,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto verwarmingssysteem

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto ruitenwissers + sproeiers compleet

STK

1149,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto ontdooi- + ontwaseming

STK

787,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto identificatie bedieningsorganen

STK

300,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto zichtveld bestuurder

STK

700,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto veiligheidsgordels

STK

337,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto sleepinrichtingen

STK

330,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto koppeling

STK

305,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto montage verlichting

STK

678,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto bevestigingspunten gordels eerste test

STK

826,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto bevestigingspunten gordels elke volgende test

STK

535,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

132,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting

STK

325,00

 

personenauto buiten uitstekende delen

STK

800,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto sterkte zitplaats één zitrij

STK

753,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto sterkte zitplaats elke volgende zitrij

STK

615,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting bij botsing gedrag stuurinrichting

STK

733,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting bij botsing bodyblok per stuurwiel

STK

371,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting bij botsing kopopslag per stuurwiel

STK

371,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto beveiliging diefstal

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto binneninrichting

STK

2070,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto binneninrichting m.b.t. kleine serie

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto verontreiniging diesel

STK

685,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto EMC

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto EMC immuniteit

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto ABS-systeem

STK

2438,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch compleet

STK

750,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto achteruitkijkspiegels compleet

STK

425,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

132,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto hang – sluitwerk deuren personenauto 2 deuren

STK

594,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto hang – sluitwerk deuren personenauto 4 deuren

STK

770,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting

STK

556,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

132,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto brandstoftanks niet kunststof

STK

370,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto beschermingsinrichting achterzijde standaard

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto R17.07 beveiliging bagage

STK

462,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto uitlaatemissie

STK

765,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto verdampingsemissie type IV test

STK

682,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto emissie, Coast-Down

STK

990,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto OBD

STK

2814,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidsniveau

STK

338,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto vervangingsuitlaat geluidsniveau, geen referentie meting

STK

305,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto compleet

UUR

105,00

 

Keuring t.b.v. taxi typegoedkeuring o.b.v. wet op personenvervoer

STK

157,00

 

Keuring bedrijfsauto rijdend werktuig >3500 kg t.b.v. typegoedkeuring

UUR

105,00

       
 

Typegoedkeuringen

   
 

Combinatieproducten personenauto of lichte bedrijfsauto testen

   
 

personenauto of lichte bedrijfsauto combi motorvermogen en gasvormige emissies dieselmotoren (40 en 41)

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto combi emissie & motorvermogen

UUR

105,00

       
 

Typegoedkeuringen

   
 

2- of 3 wielig motorvoertuig testen

   
 

2- of 3 wielig motorvoertuig compleet voertuig

STK

304,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig compleet voertuig (nieuwe richtlijn)

STK

304,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig maximum snelheid

STK

247,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig maximum koppel en vermogen

STK

323,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig snelheidsmeter

STK

214,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen afmetingen en massa (witness)

STK

225,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig identificatie bedieningsorganen (witness)

STK

223,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets verlichting- en lichtsignaalinrichtingen

STK

258,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfietsen verlichting- en lichtsignaalinrichtingen

STK

258,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig voorgeschreven platen

STK

132,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig beveiliging diefstal

STK

278,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis

STK

323,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 1 schijf

STK

432,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 2 schijven

STK

542,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 2 schijven + ABS

STK

656,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets reminrichtingen basis

STK

323,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets reminrichtingen basis + 1 schijf

STK

432,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets reminrichtingen basis + 2 schijven

STK

542,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig geluidssignaalinrichting

STK

132,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig hang- en sluitwerk deuren

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig plaats kentekenplaat

STK

132,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig brandstoftanks

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig beschermingsinrichting achterzijde

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig handgrepen passagier (witness)

STK

223,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig standaard (witness)

STK

223,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig banden volgens 97/24

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig montage banden

STK

214,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig uitstekende delen

STK

359,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig achteruitkijkspiegel

STK

166,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig emissie

STK

430,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig montage brandstoftank niet metaal

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig montage brandstoftank metaal

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig maatregelen tegen opvoeren

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig EMC

STK

590,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig conditioneren geluidsniveau

STK

460,00

       
 

Typegoedkeuringen

   
 

Landbouwvoertuigen

   
 

landbouwvoertuigen montage verlichting

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen contactdozen en stekkers

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen sleepinrichting en achteruitrij-inrichting

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen kantelbeveiliging (statisch)

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen aftakassen en hun beveiliging

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen stuurinrichting

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen zichtveld en ruitenwissers

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen achteruitkijkspiegels

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen bedieningsorganen

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen reminrichting

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen maximum snelheid en laadplatform

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen bedieningsruimte, cabinedeuren en ramen

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen toegestane maximum massa

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen achterste kentekenplaat

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen reservoir voor vloeibare brandstoffen

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen ballast gewicht

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen geluidssignaal inrichting

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen toegestane geluidsniveau

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen emissies van dieselmotoren (rook)

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen maten en maximum getrokken massa's

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen bestuurderszitplaats correctie

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen regulateur en bescherming van aandrijfelementen

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen koppeling

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen voorgeschreven platen

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen geluidsniveau op oorhoogte bestuurder

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen bedieningsorganen reminrichting getrokken voertuig

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen onderdrukking radiostoring

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen voor- en andere ruiten

UUR

105,00

 

landbouwvoertuigen uitstoot verontreinigde gassen

UUR

105,00

       
 

Abonnementen

   
 

Abonnement CD-ROM OIL

STK

1560,00

 

Abonnement CD-ROM OIL

AANVUL

234,00

 

Abonnement typegoedkeuring opleggers

STK

142,00

 

Abonnement typegoedkeuring caravans en aanhangwagens

STK

142,00

 

Abonnement typegoedkeuring bedrijfsauto chassis

STK

142,00

 

Abonnement typegoedkeuring bedrijfsauto compleet

STK

142,00

 

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (maandelijks)

STK

645,00

 

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (wekelijks)

STK

1239,00

 

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie M1 (EG-lidstaten) 

STK

2434,00

 

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie M1 (providers)

STK

2434,00

       
 

Typegoedkeuringen (TCL)

   
 

Aanhangwagen/oplegger testen

   
 

Correctie testrapport

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger rij- en weggedrag

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger zijdelingse afscherming

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht compleet

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger remmen statische meting

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht statische meting

STK

215,00

 

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht dynamische test proef 1

STK

462,00

 

aanhangwagen/oplegger remmen druklucht dynamische test proef 0

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger druklucht parkeerrem

STK

324,00

 

aanhangwagen/opleggerABS-systeem

STK

2412,00

 

aanhangwagen/oplegger parkeerrem

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger losbreekrem

STK

220,00

 

aanhangwagen/oplegger remmen dynamische test proef 0

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger remmen dynamische test proef 1

STK

393,00

 

aanhangwagen/oplegger stuurinrichting compleet

UUR

105,00

 

aanhangwagen/oplegger montage beschermingsinrichting achterzijde

STK

566,00

       
 

Typegoedkeuringer (TCL)

   
 

Bedrijfsauto testen

   
 

bedrijfsauto weggedrag volgens AVTP

STK

1300,00

 

bedrijfsauto opname voertuig

STK

165,00

 

bedrijfsauto rij- en weggedrag

UUR

105,00

 

bedrijfsauto maximum snelheid

UUR

105,00

 

bedrijfsauto snelheidsbegrenzer, elke extra versnelling

UUR

105,00

 

bedrijfsauto snelheidsbegrenzer voor twee versnellingen

UUR

105,00

 

bedrijfsauto naar buiten uitstekende delen

STK

640,00

 

bedrijfsauto montage banden

UUR

105,00

 

bedrijfsauto montage veiligheidsglas

UUR

105,00

 

bedrijfsauto zijdelingse afscherming

UUR

105,00

 

bedrijfsauto identificatie bedieningsorganen

UUR

105,00

 

bedrijfsauto sleepinrichting

STK

622,00

 

bedrijfsauto montage verlichting

STK

770,00

 

bedrijfsauto bevestigingspunten gordels eerste test

UUR

105,00

 

bedrijfsauto bevestigingspunten gordels volgende test

STK

888,00

 

bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

168,00

 

bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting

STK

653,00

 

bedrijfsauto sterkte zitplaats eerste zitrij

UUR

105,00

 

bedrijfsauto EMC

UUR

105,00

 

bedrijfsauto ABS-systeem compleet

STK

8624,00

 

bedrijfsauto ABS-systeem beladen

STK

4910,00

 

bedrijfsauto ABS-systeem onbeladen

STK

3635,00

 

bedrijfsauto storingen ABS-systeem

UUR

105,00

 

bedrijfsauto reminrichting compleet

STK

2195,00

 

bedrijfsauto reminrichting onbeladen

STK

685,00

 

bedrijfsauto reminrichting beladen

STK

915,00

 

bedrijfsauto reminrichting proef II of retarder

STK

455,00

 

bedrijfsauto reminrichting parkeerrem

STK

359,00

 

bedrijfsauto reminrichting reactietijd

STK

271,00

 

bedrijfsauto reminrichting vultijden

STK

115,00

 

bedrijfsauto aftraprem reminrichting

STK

115,00

 

bedrijfsauto reminrichting veerrem lossen

STK

115,00

 

bedrijfsauto vergelijkende remvoering

UUR

105,00

 

bedrijfsauto hydraulische remmen compleet

STK

1312,00

 

bedrijfsauto hydraulische remmen beladen

STK

790,00

 

bedrijfsauto hydraulische remmen onbeladen

STK

558,00

 

bedrijfsauto hydraulische parkeerrem

UUR

105,00

 

bedrijfsauto ABS systeem hydraulische remmen

STK

7390,00

 

bedrijfsauto achteruitkijkspiegel per uitvoering

STK

738,00

 

bedrijfsauto achteruitkijkspiegel H-punt bepaling

STK

272,00

 

bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

196,00

 

bedrijfsauto hang- en sluitwerk deuren

UUR

105,00

 

bedrijfsauto stuurinrichting N2/N3/M2/M3

STK

1240,00

 

bedrijfsauto stuurinrichting extra test bijlage III van de richtlijn voor hulpstuursystemen

STK

310,00

 

bedrijfsauto brandstoftanks niet kunststof

STK

1155,00

 

bedrijfsauto brandstoftanks kunststof

UUR

105,00

 

bedrijfsauto montage beschermingsinrichting achterzijde

STK

580,00

 

bedrijfsauto montage beschermingsinrichting voorzijde

STK

580,00

 

bedrijfsauto passeergeluid N1 of aut versnelling

STK

510,00

 

bedrijfsauto geluidsniveau N1 of aut versnelling

STK

701,00

 

bedrijfsauto referentiemeting geluid

UUR

105,00

 

bedrijfsauto passeergelujd N2/N3/M2/M3

STK

603,00

 

bedrijfsauto geluidsniveau N2/N3/M2/M3

STK

823,00

 

bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

154,00

 

bedrijfsauto afmetingen en massa non M1

UUR

105,00

       
 

Typegoedkeuringen (TCL)

   
 

Combinatieproducten bedrijfsauto testen

   
 

bedrijfsauto LZV.4 weggedrag compleet MR-T 10.14+10.15+10–16

UUR

105,00

 

bedrijfsauto LZV.4 weggedrag MR-T 10.16

UUR

105,00

 

bedrijfsauto LZV.4 breedte zichtveld

UUR

105,00

 

bedrijfsauto LZV.21 bestreken baan

UUR

105,00

 

bedrijfsauto LZV.7+21 breedte zichtveld + bestreken baan

UUR

105,00

       
 

Typegoedkeuringen (TCL)

   
 

Onderdelen testen

   
 

personenauto of lichte bedrijfsauto bandengeluid

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto koppeling

UUR

105,00

 

Aanhangwagenkoppeling < 3500 kg

STK

1432,00

 

administratieve test koppeling onderdeel

UUR

105,00

 

kogelkoppeling < 3500 kg

UUR

105,00

 

vervangende remvoering onderdelen (R90)

UUR

105,00

 

naar buitenstekende delen en draagvermogen van bagage-, fietsen- en skirekken etc.

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto vervangingsuitlaat geluidsniveau wel referentiemeting

STK

580,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto vervangingsuitlaat conditioneren

STK

382,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig onderdeel vervangingsuitlaat volgens 97/24 met referentie meting

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig onderdeel vervangingsuitlaat conditioneren

STK

382,00

       
 

Typegoedkeuringen (TCL)

   
 

Personenauto of lichte bedrijfsauto testen

   
 

personenauto of lichte bedrijfsauto opname voertuig

STK

112,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto modificatie voertuig storingssimulatie electrisch t.b.v. gehandicapten

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto modificatie voertuig weggedrag t.b.v. gehandicapten

STK

554,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto modificatie voertuig storingssimulatie hydraulisch t.b.v. gehandicapten

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto incidenteel modificatie weggedrag

STK

275,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto modificatie geluid incidenteel

STK

348,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto weggedrag

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto torsie t.b.v. carrosserie/chassis

STK

712,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto maximum snelheid

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto montage banden en reservewiel

STK

557,00

 

personenauto afmetingen en massa

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto wielafscherming

STK

234,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto verwarmingssysteem

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto ruitenwissers + sproeiers compleet

STK

1215,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto ruitenwissers en sproeiers vloeistofcontainer

STK

625,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto ontdooi- + ontwaseming

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto identificatie bedieningsorganen

STK

326,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto zichtveld bestuurder inclusief Pop

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto sleepinrichtingen

STK

685,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto montage verlichting

STK

780,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto bevestigingspunten gordels eerste test

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto bevestigingspunten gordels elke volgende test

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto voorgeschreven platen

STK

168,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto snelheidsmeter en achteruitrij-inrichting

STK

659,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto buiten uitstekende delen

STK

890,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto sterkte zitplaats één zitrij

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen ABS-systeem

STK

7293,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch compleet

STK

1287,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch beladen

STK

870,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen hydraulisch onbeladen

STK

521,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen parkeerrem

UUR

105,00

 

FMVSS 135 personenauto of lichte bedrijfsauto remmen

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen R13H

STK

1206,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto remmen R13

STK

1206,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto achteruitkijkspiegel

STK

640,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidssignaalinrichting

STK

196,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto stuurinrichting

STK

922,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto plaats kentekenplaat

STK

154,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto brandstoftanks niet kunststof

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto brandstoftanks kunststof

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto beschermingsinrichting achterzijde

UUR

105,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidsniveau

STK

500,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto geluidsniveau conditioneren

STK

445,00

 

personenauto of lichte bedrijfsauto geluid volgens TRIAS/20 (Japanse richtlijn)

UUR

105,00

       
 

Typegoedkeuringern (TCL)

   
 

2- of 3 wielig motorvoertuig testen

   
 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen incidenteel eigenbouw herkeuring

STK

110,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen incidenteel eigenbouw eerste keuring

STK

212,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig maximum snelheid <= 150 km/h

STK

422,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig maximum snelheid > 150 km/h

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig snelheidsmeter

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen afmetingen en massa

STK

502,50

 

2- of 3 wielig motorvoertuig identificatie bedieningsorganen

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig bromfiets verlichting- en lichtsignaalinrichtingen

STK

455,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig voorgeschreven platen

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 1 schijf

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 2 schijven

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets reminrichtingen basis + 2 schijven + ABS

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig geluidssignaalinrichting

STK

168,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig plaats kentekenplaat

STK

155,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig beschermingsinrichting achterzijde

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig incidenteel stationaire geluidsmeting met referentie

STK

110,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig vervangingsuitlaat motorfiets geluidsniveau geen referentiemeting

STK

495,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig handgrepen passagier

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig standaard

STK

460,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig montage banden

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig uitstekende delen

STK

370,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig achteruitkijkspiegel

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig montage brandstoftank niet metaal

UUR

105,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig geluidsniveau motorfiets (witness)

STK

245,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets geluidsniveau

STK

485,00

 

2- of 3 wielig motorvoertuig motorfietsen incidenteel eigenbouw weging

STK

17,50

       
 

Typegoedkeuringer (TCL)

   
 

TestCentrum Lelystad (TCL)

   
 

Gebruik TCL persorneel

UUR

105,00

 

Gebruik testbaan (BTW)

UUR

97,50

 

Gebruik baan parkeerremhelling (tarief excl. BTW)

UUR

100,00

 

Gebruik baan geluid meetvlakte, (tarief excl. BTW)

UUR

145,00

 

Gebruik baan geluidmeetvlakte zonder apparatuur (tarief excl. BTW)

UUR

98,00

 

Gebruik baan geluidstrook nieuw (tarief excl. BTW)

UUR

20,00

 

Gebruik dynamische vlakte (tarief excl. BTW)

UUR

290,00

 

Gebruik deelstrook dynamische vlakte (tarief excl. BTW)

UUR

75,00

 

Gebruik stabiliteitsvlakte (tarief excl, BTW)

UUR

130,00

 

Gebruik stabiliteitsvlakte segment gladde strook (tarief excl. BTW)

UUR

130,00

 

Gebruik circelsegment stabiliteitsvlakte (tarief excl. BTW)

UUR

130,00

 

Gebruik TCL baan aqua-planning (tarief excl. BTW)

UUR

135,00

 

Gebruik ABS-baan (tarief excl. BTW)

UUR

250,00

 

Gebruik baan draaicirkels (tarief excl. BTW)

UUR

290,00

 

Gebruik hal TCL

UUR

45,00

 

Gebruik TCL hal unit 1

DAG

135,00

 

Gebruik TCL haf unit 2

DAG

135,00

 

Gebruik TCL hal unit 3

DAG

145,00

 

Gebruik TCL hal unit 4

DAG

155,00

 

Gebruik TCL hal unit 5

DAG

165,00

 

Gebruik kantoorruimte

DAG

55,00

 

Gebruik TCL huurauto

DAG

29,00

 

Gebruik TCL voertuigen

DAG

40,00

 

Gebruik TCL-personeel toezicht

UUR

50,00

 

Administratieve wijzigingskostern

STK

33,00

 

Calibratie testbank

STK

445,00

 

Calibratie manometer

STK

66,00

 

Calibratie tiidmeetset

STK

445,00

 

Verschroten band

STK

11,00

 

Gebruik apparatuur

UUR

45,00

 

Weekendtoeslag voor gebruik faciliteiten

UUR

114,00

       
 

Opname restantvoorraden voertuigen

UUR

105,00

 

Afgifte verklaring RDW t.b.v. diverse doeleinden

UUR

105,00

 

Technisch uurtarief

UUR

105,00

 

Administratieve dienst

UUR

64,00

 

Waarmerken van documenten

STK

9,50

 

Legalisatie-aanvraag

UUR

60,00

 

Aanleveren copie van complete typegoedkeuring

STK

20,00

 

Aanleveren copie van chassis typegoedkeuring

STK

40,50

       

4

Individuele keuringen

   
 

Verklaring individueel getrokken voertuig draagvermogen

STK

75,00

 

Beoordeling SERT document

UUR

105,00

 

Verklaring individueel zwaar transport per kenteken

STK

101,00

 

Verklaring individueel bedrijfsauto technische gegevens voertuig

STK

25,00

 

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp route A complex

STK

950,00

 

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp route A standaard

> 20

40,00

 

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp route A standaard

11–20

60,00

 

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp route A standaard

STK

120,00

 

Keuring individueel getrokken voertuig ontwerp remmen druklucht statische meting

UUR

105,00

 

Keuring individueel getrokken voertuig ontwerp stuurinrichting dynamische meting draaicirkel

STK

472,00

 

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

NIET V

225,00

 

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp stuurinrichting computersimulatie draaicirkel

WEL V

113,00

 

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp (Focwa) beschermingsinrichting achterzijde

STK

56,00

 

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp beschermingsinrichting achterzijde

STK

145,00

 

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp remmen

STK

190,00

 

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp oplooprem

STK

150,00

 

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp trekbomen/dissels

STK

135,00

 

Keuring individueel bedrijfsauto montage brandstoftank

STK

120,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal bus

UUR

105,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal ambulance

STK

91,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal personenauto of lichte bedrijfsauto

STK

72,00

 

Beoordeling individueel bedrijfsauto wijziging kentekenaanvraagkaart

STK

132,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal motorfiets

STK

56,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal bedrijfsauto eerste opname

UUR

105,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal bedrijfsauto eerder op de weg

UUR

105,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal getrokken voertuig zwaarder dan 3500 kg, eerder toegelaten

STK

103,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal gehandicapten aanpassing zonder ontwerpbeoordeling

STK

157,00

 

Keuring individueel bus o.b.v. wet op personenvervoer openbaarvervoer compleet

STK

235,00

 

Beoordeling individueel bus o.b.v. wet op personenvervoer openbaar vervoer administratief

STK

136,00

 

Beoordeling individueel bus o.b.v. wet op personenvervoer openbaar vervoer administratief

2–10

93,00

 

Beoordeling individueel bus o.b.v. wet op personenvervoer openbaarvervoer administratief

11–20

77,00

 

Beoordeling individueel bus o.b.v. wet op personenvervoer openbaarvervoer administratief

>20

61,00

 

Beoordeling individueel bus o.b.v. wet op personenvervoer toering administratief

STK

136,00

 

Beoordeling individueel bus o.b.v. wet op personenvervoer toering administratief

2–10

93,00

 

Beoordeling individueel bus o.b.v. wet op personenvervoer toering administratief

11–20

77,00

 

Beoordeling individueel bus o.b.v. wet op personenvervoer toering administratief

>20

61,00

 

Beoordeling individueel bus ontwerp o.b.v. wet op personenvervoer

STK

116,00

 

Herkeuring inrichting bus carrosseriebouw o.b.v. wet op personenvervoer

STK

123,00

 

Keuring individueel ambulance

STK

157,00

 

Keuring individueel bus o.b.v. wet op personenvervoer toering compleet

STK

235,00

 

Keuring t.b.v. individueel taxi o.b.v. wet op personenvervoer

STK

157,00

 

Keuring individueel rijdend werktuig

UUR

105,00

 

Keuring bedrijfsauto rijdend werktuig >3500 kg t.b.v. TGK

UUR

105,00

 

Keuring individueel personenauto of lichte bedrijfsauto afzonderlijk voertuig

STK

390,00

 

Keuring individueel personenauto of lichte bedrijfsauto beproevingsrapport voor goedkeuring

STK

395,00

 

Keuring individueel 2- of 3 wielig motorvoertuig afzonderlijk voertuig (eigenbouw)

STK

435,00

 

Keuring individueel 2- of 3 wielig motorvoertuig motorfiets aanpassing t.b.v. gehandicapten

UUR

105,00

 

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp bescherminrichting achterzijde berekening

STK

145,00

 

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp (Focwa) bescherminrichting achterzijde

STK

56,00

 

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp vrijstelling bescherminrichting achterzijde

STK

103,00

 

Beoordeling individueel getrokken voertuig ontwerp vrijstelling zij-afscherming

STK

52,00

 

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp vrijstelling beschermingsinrichting achterzijde

STK

103,00

 

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp vrijstelling zij-afscherming

STK

53,00

 

Beoordeling individueel bedrijfsauto ontwerp vrijstelling beschermingsinrichting voorzijde

STK

103,00

 

Keuring individueel bus transport ondernemers Tempo 100

STK

113,00

 

Kentekenbewijs voorlopige afgifte

STK

15,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal getrokken voertuig tot 3500 kg

STK

69,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal getrokken voertuig zwaarder dan 3500 kg

STK

95,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal aanpassing met ontwerpbeoordeling aan huis t.b.v. gehandicapten

STK

98,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal taxi standaard

STK

57,00

 

Keuring t.b.v. kenteken individueel speciaal taxi speciaal

STK

86,00

 

Herkeuring individueel bus zwaar

STK

80,00

Bijlage VI

[Vervallen per 01-01-2006]

Taak cluster

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2005

in (€)

1

Ontheffingen

   
       
 

Langl. ontheffing rijk

STK

43,50

 

Langl. ontheffing rijk voor een niet in Nederland geregistreerd voertuig

STK

77,00

 

Langl. ontheffing gemeente

STK

27,00

 

Langl. ontheffing prov. wegen (Gelderland, Zuid H., Utrecht, Noord B.)

STK

27,00

 

Rijkswegen High-Cube containers

STK

52,00

       
 

Incidentele ontheffing rijk

   
 

eerste ontheffing (2 weken geldig)

STK

62,50

 

eerste ontheffing (1 jaar geldig)

STK

116,50

 

optie route ‘via’ en ‘beladen retour’

STK

15,00

 

aanvullende projectontheffing

STK

32,50

       
 

Bemiddeling incidentele ontheffing/legeskosten

STK

14,00

       
 

Attest

STK

59,00

 

Zwaartransportverkl. incl. attest voor een niet in NL geregistreerd vrt.tuig

STK

154,00

       
 

Annulering/Intrekking

STK

16,00

 

Spoed op last van de politie

STK

134,00

       
 

LZV-ontheffing

STK

62,00

Legenda tariefseenheden

[Vervallen per 01-01-2006]

Eenheid

Omschrijving eenheid

1

1e test

2-10

2e t/m 10e test

11-20

11e t/m 20ste test

>20

21e en meer

A 1-4

Administratieve test 1 t/m4

A 5-9

Administratieve test 5 t/m 9

A 10-19

Administratieve test 10 t/m 19

A >=20

Administratieve test >=20

AANVUL

Aanvulling

ADR<=5

Wijziging ADR document kleiner dan 5

ADR>5

Wijziging ADR document groter dan 5

COMBI2

Combi met stuks

DAG

Dag

NIET V

Niet voorbereid

WEL V

Wel voorbereid

STF>1

1 test aanvulling groter dan 1

STK

stuks

UUR

Uur 100 %

W>1

2e en meer

W1

1e aanvulling wel voorbereid

W2-10

2e-10e aanvulling wel voorbereid

W11-20

11e-20ste aanvulling wel voorbereid

W>20

>20 aanvulling wel voorbereid

<3500K

Lichter dan 3500 KG

>3500K

Zwaarder dan 3500 KG

EHD

Eenheid

Terug naar begin van de pagina