Regeling tarieven luchtvaart 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2006

Regeling tarieven luchtvaart 2005

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. vast tarief: hoogte van de vergoeding die niet afhankelijk is van de tijdsbesteding;

 • b. uurtarief: hoogte van de vergoeding die per uur per persoon is besteed met betrekking tot werkzaamheden als bedoeld in deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In geval van een vast tarief wordt het bedrag binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek voldaan. Het betalingsverzoek wordt gedaan zodra een aanvraag is ontvangen. Een beslissing op een aanvraag waaraan een vast tarief is verbonden wordt genomen, nadat gebleken is dat de verschuldigde vergoeding betaald is.

 • 2 In geval van een uurtarief worden de werkzaamheden periodiek gefactureerd op basis van het werkelijk aantal bestede uren. De te betalen vergoeding wordt achteraf vastgesteld door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. De aanvrager voldoet elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.

 • 3 Betaling van de in rekening gebracht vergoedingen geschiedt op de volgende wijze:

  • a. met betrekking tot examens en brevetten: op bankrekeningnummer 19.23.23.741, t.n.v. IVW, o.v.v. luchtvaart, bewijzen van bevoegdheid;

  • b. met betrekking tot luchtvaartbewijzen, Aircraft Maintenance Licences en examens voor onderhoudstechnici: op bankrekeningnummer 19.23.23.768, t.n.v. IVW, o.v.v. luchtvaart, luchtvaartbewijzen;

  • c. met betrekking tot alle overige in deze regeling genoemde besluiten: op bankrekeningnummer 19.23.23.733, t.n.v. IVW, o.v.v. luchtvaart.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Buitenlandse reis- en verblijfkosten die verband houden met de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden, worden in rekening gebracht en zijn separaat verschuldigd naast de in deze regeling genoemde tarieven. Voor reizen buiten Nederland, maar binnen Europa geldt een vast tarief van € 600 per persoon. Voor reizen buiten Europa geldt een vast tarief van € 1.200 per persoon. Binnenlandse reis- en verblijfkosten worden niet separaat in rekening gebracht.

 • 2 Reistijden die verband houden met de in deze regeling genoemde uitgevoerde handelingen of werkzaamheden en die ter plaatse worden uitgevoerd, worden – voor zover deze op uurbasis worden verricht – in rekening gebracht volgens de daarbij behorende tarieven. De in rekening te brengen reistijd voor reizen binnen Nederland bedraagt ten hoogste de duur van de werkzaamheden.

Hoofdstuk 2. Tarieven

[Vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 2.1. Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

[Vervallen per 01-01-2007]

Paragraaf 2.1.1. Luchtvarenden

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor het afleggen van theorie-examens als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 voor de volgende bewijzen van bevoegdheid en de volgende bevoegdverklaring is een vast tarief van € 90 per vak verschuldigd:

  • a. ATPL;

  • b. CPL (uitgezonderd CPL (FB));

  • c. IR.

 • 2 Voor het afleggen van theorie-examens als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 voor de volgende bewijzen van bevoegdheid is een vast tarief van € 60 per vak verschuldigd:

  • a. RPL;

  • b. PPL;

  • c. CPL(FB).

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor het afleggen van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 is voor kandidaten die zich een examinator laten toedelen door de Minister van Verkeer en Waterstaat een vast tarief van € 322 verschuldigd.

 • 2 Voor het afleggen van de praktijkexamens radiotelefonie is een vast tarief van € 52 per vak verschuldigd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een:

  • a. ATPL;

  • b. CPL (uitgezonderd CPL (FB));

  • c. CFEL;

  met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen is een vast tarief verschuldigd van € 510.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid PPL en CPL (FB) met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen is een vast tarief verschuldigd van €  176.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid RPL met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen is een vast tarief verschuldigd van € 141.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor de behandeling van een aanvraag voor een medische verklaring of een verlenging daarvan als bedoeld in de Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart is een vast tarief van € 20 verschuldigd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor de behandeling van een verzoek om autorisatie van een geneeskundige instantie of geneeskundige als bedoeld in de Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart is een vast tarief van € 540 verschuldigd.

Paragraaf 2.1.2. Onderhoudstechnici

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 Voor het afleggen van een type-examen AML (nationaal) is een vast tarief van € 200 verschuldigd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een:

  • a. AML;

  • b. JAR-66-AML;

  met daarop weergegeven een of meer bijzondere bevoegdverklaringen is een vast tarief van € 210 verschuldigd.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een AML met daarop weergegeven een of meer bijzondere bevoegdverklaringen voor (motor)zweefvliegtuigen een vast tarief van € 103 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML of een JAR-66-AML is een vast tarief van € 60

  verschuldigd.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de verlenging of de wederafgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML is een vast tarief van € 60 verschuldigd.

 • 5 Voor de vernieuwing van het document, waarop de in het eerste lid genoemde bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen wordt weergegeven, om andere redenen dan in het tweede lid en het derde lid genoemd, is een vast tarief van € 60 verschuldigd.

Afdeling 2.2. Opleidings- en trainingsinstellingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Paragraaf 2.2.1. Luchtvarenden

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een kwalificatie of registratie van een opleidings- en trainingsinstelling als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  Kwalificatie opleidingsinstelling geïntegreerd

  (ATPL, CPL/IR of CPL)

  € 3.520

  € 1.760

  Kwalificatie opleidingsinstelling theorie

  (ATPL theorie)

  € 2.640

  € 1.320

  Kwalificatie opleidingsinstelling modulair

  (CPL of IR)

  € 1.460

  € 730

  Registratie opleidingsinstelling (per module)

  (RPL, PPL of CR)

  € 350

  € 180

  Aanvullende modules/opleidingen in een kwalificatie opleidingsinstelling

  (PPL, CPL, IR, CR, TR, MCC, FI)

  € 350

  € 180

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie of registratie genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

     

  Kwalificatie opleidingsinstellingen:

     

  – kwalificatie nieuwe module

  € 710

   

  – kwalificatie nieuwe opleidingsplaats

  € 880

   

  overige wijzigingen:

  € 230

  per wijziging

       

  Registratie opleidingsinstellingen:

     

  – nieuwe module

  € 370

   

  – overige wijzigingen

  € 80

  per wijziging

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een kwalificatie van een STD als bedoeld in de Regeling kwalificatie STD’s zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  STD-3 A/H (per kwalificatie)

  € 510

  € 510

  STD-1 A/H (per kwalificatie)

  € 2.110

  € 2.110

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie genoemd in het derde lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

   

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing STD-3 A/H

  € 510

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing STD-1 A/H

  € 1.790

Paragraaf 2.2.2. Onderhoudstechnici

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van

  een erkenning van een opleidingsinstelling als bedoeld in de Regeling JAR-147 erkende opleidingsinstellingen en een registratie van een opleidingsinstelling als bedoeld in de Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  Erkenning opleidingsinstelling:

     

  – basis opleiding

  € 11.420

  € 5.710

  – categorie typen luchtvaartuigen n1≤10

  € 12.690

  € 6.350

  – categorie typen luchtvaartuigen n2>10

  € 17.770

  € 8.880

       

  Registratie opleidingsinstelling:

  € 2.540

  € 1.270

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  Per nevenlocatie3 Nederland

  € 1.590

  € 1.590

  Per nevenlocatie Europese Unie

  € 2.240

  € 2.240

  Per nevenlocatie buiten Europese Unie

  € 3.370

  € 3.370

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning of

  registratie genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

   

  Bijschrijven aanvullend type luchtvaartuig

  Bijschrijven of wijziging vestiging

  Bijschrijven nieuwe categorie type luchtvaartuig

  30% van het instandhoudingtarief

  50% van het instandhoudingtarief

  30% van het instandhoudingtarief

Afdeling 2.3. Luchtvaartuigen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet luchtvaart alsmede voor het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving als bedoeld in artikel 3.4, eerste en derde lid, van de Wet luchtvaart is een vast tarief van € 260 verschuldigd, met dien verstande dat aanvragen van doorhaling alleen in rekening worden gebracht in geval van uitvoer naar het buitenland van een luchtvaartuig.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving, alsmede voor het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving voor luchtvaartuigen ≤ 2.000 kg een vast tarief van € 128 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 3.13 van de Wet luchtvaart, alsmede voor het verlengen daarvan, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  MTOM

  Afgifte

  Verlenging

  Luchtvaartuig ≤ 2.000 kg

  € 155

  € 103

  Luchtvaartuig > 2.000 kg en ≤ 5.700 kg

  € 640

  € 430

  Luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 1.930

  € 1.290

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor het vernieuwen van een bewijs van inschrijving of luchtwaardigheid is een vast tarief van € 60 verschuldigd.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, de wijziging en de overdracht van een type-certificaat, of een aanvullend type-certificaat van een luchtvaartuig, en onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in Hoofdstuk III van het Besluit luchtwaardigheid is een uurtarief van € 124 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte, de instandhouding en de wijziging van een erkenning voor het ontwerpen van producten en wijzigingen van producten of onderdelen als bedoeld in PART 21 subpart J (DOA) van de Verordening (EG) nr. 1702/2003 van de Commissie van 24 september 2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties (PbEU L 243), is een uurtarief van € 103 verschuldigd.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor inspecties uitgevoerd ten behoeve van een onderzoek naar de luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid, is een vast tarief van € 1.200 verschuldigd.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een MOA ingevolge artikel 23 van het Besluit luchtwaardigheid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief4 (tabel 1) en een aanvullend tarief 5 ( tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf:

     

  – A1 line maintenance

  € 10.460

  € 5.230

  – A1 base maintenance

  € 12.700

  € 6.360

  – A2

  € 3.570

  € 1.780

  – A3

  € 7.300

  € 3.650

  – B1

  € 10.460

  € 5.230

  – B2, B3

  € 7.300

  € 3.650

  – C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 1.860

  € 930

  – C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 8.600

  € 4.300

  – D

  € 6.350

  € 3.170

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie

  Toeslag per aanvullende classificatie

  € 750

  € 750

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 1.870

  € 1.870

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 2.240

  € 2.240

  Toeslag per nevenlocatie buiten in de Europese Unie

  € 3.370

  € 3.370

  Toeslag Line stations (N = het aantal line-stations)

  € 146 x N

  € 146 x N

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers (P = het aantal werknemers)6

  €(8 x P)–4000

  € (8 x P)–4000

       

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie

  Toeslag per aanvullende classificatie overige erkenningen

  € 160

  € 160

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 510

  € 510

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 640

  € 640

  Toeslag per nevenlocatie buiten in de Europese Unie

  € 1.120

  € 1.120

  Toeslag Line stations (N = het aantal line-stations)

  € 146 x N

  € 146 x N

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers (P = het aantal werknemers)7

  €(8 x P)–4000

  € (8 x P)–4000

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

  Tarief

  Bijschrijving aanvullende classificatie (tabel 1)

  30% van het instandhoudingtarief

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie

  50% van het instandhoudingtarief

  Bijschrijving type luchtvaartuig8, motortype of component (PART 145 beperkingen)

  30% van de instandhouding tarief

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een erkenning voor een onderhoudsbedrijf ingevolge artikel 23, eerste lid, onder e, van het Besluit luchtwaardigheid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  Nationale erkenning

  € 3.100

  € 1.550

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het derde lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

   

  Wijziging nationale erkenning

  Bijschrijven nieuwe cq. wijzigingen van onderhoudslocaties

  30% van het instandhoudingtarief

  50% van het instandhoudingtarief

 • 5 Voor de instandhouding van een BvL-V-bevoegdheid tot het uitvoeren van een BvL-verlengingsinspectie, zoals bedoeld in de Regeling verlenging bewijzen van Luchtwaardigheid, verbonden aan een MOA ingevolge artikel 23 van het Besluit luchtvaartuigen, de nationale erkenning voor een onderhoudsbedrijf of een vergunning zoals bedoeld in artikel 104 van de Regeling Toezicht Luchtvaart, zijn jaarlijks de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Tarief

  BvL-V- bevoegdheid voor erkende bedrijven t.b.v.

   

  – Vleugelvliegtuigen MTOM >5700kg9

  € 1.200

  – Vleugelvliegtuigen MTOM ≤5700kg

  € 250

  – Helikopters10

  € 510

  – Ballonnen

  € 250

  Tabel 2

  Omschrijving

  Tarief

  Toeslag per neven locatie in de Europese Unie

  € 450

  Toeslag per neven locatie buiten de Europese Unie

  € 750

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een POA ingevolge artikel 23 van het Besluit luchtwaardigheid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2). Voor een productiebedrijf dat voor componenten in dezelfde classificatie een MOA nodig heeft, zal indien er sprake is van een hoge mate van gemeenschappelijke processen geen vergoeding voor de MOA verschuldigd zijn, zulks ter beoordeling aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

     

  – Bedrijven tot en met 500 werknemers

  € 12.700

  € 6.360

  – Bedrijven met meer dan 500 en minder dan 1.000

  € 20.180

  € 10.090

  – Bedrijven met 1.000 of meer werknemers

  € 38.860

  € 19.430

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 1.870

  € 1.870

  Toeslag per neven locatie in de Europese Unie

  € 2.240

  € 2.240

  Toeslag per neven locatie buiten de Europese Unie

  € 3.370

  € 3.370

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het zesde lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

  Tarief

  Bijschrijving nieuw product/component

  30% van het instandhoudingtarief

  Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats

  50% van het instandhoudingtarief

 • 10 In afwijking van bovenstaande vaste tarieven gelden voor de in dit artikel vermelde werkzaamheden ten behoeve van buitenlandse onderhoudsbedrijven die hun hoofdvestiging hebben in landen buiten de Europese Unie, een uurtarief van € 103.

Afdeling 2.4. Vergunning tot vluchtuitvoering/AOC, vervoer

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een vergunning tot vluchtuitvoering als bedoeld in artikel 104, tweede lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Type

  Eerste afgifte

  (inclusief 1 regio)

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  Vliegmaatschappijen (AOC):

     

  – SP/SEP

  € 2.920

  € 1.460

  – SP/SET

  € 3.650

  € 1.830

  – SP/MEP

  € 4.380

  € 2.190

  – SP/MET

  € 4.380

  € 2.190

  – MP/ ≤ 19 passagiers

  € 7.300

  € 3.650

  – MP/ > 19 passagiers en vrachtvliegtuigen met een MTOM >10t

  € 21.120

  € 10.560

  – MP/2 typen en > 30 vliegtuigen

   

  € 13.200

  – MP/2 typen en > 60 vliegtuigen

   

  € 17.600

  – MP/2 typen en > 90 vliegtuigen

   

  € 22.000

       

  Helikoptermaatschappijen (AOC):

     

  – SP/SEP

  € 2.920

  € 1.460

  – SP/SET

  € 3.650

  € 1.830

  – SP/ME

  € 4.380

  € 2.190

  – MP/ ≤ 9 passagiers

  € 6.080

  € 3.040

  – MP/ > 9 passagiers

  € 17.600

  € 8.800

       

  VtV ballonmaatschappij

  € 440

  € 220

  Tabel 2

  AOC11

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  – Regio en outstation: alle basisvergunningen

  € 2.640

  € 2.640

  – Regio: alle basisvergunningen MP12

  € 1.590

  € 1.590

  – ETOPS per basis: alle basisvergunningen MP

  € 1.940

  € 1.940

  – HEMS per basis: alle basisvergunningen

  € 1.060

  € 1.060

  – HOIST per basis: alle basisvergunningen

  € 880

  € 880

  – Offshore per basis: alle basisvergunningen

  € 880

  € 880

  – TRTO op AOC per type: alle basisvergunningen

  € 1.060

  € 1.060

  – SP/SEP of SP/SET of SP/MEP (per extra groep)

  € 590

  € 590

  – SP/MET per extra type

  € 590

  € 590

  – MP/ ≤ 9 (hef) of ≤ 19 (vleugel) per extra type

  € 1.020

  € 1.020

  – MP/ > 9 (hef) of > 19 (vleugel) per extra type

  € 3.170

  € 3.170

  – Indien > 10.000 landingen of > 4000 vluchten, per type eenvlieger gecertificeerd luchtvaartuig

  € 1.060

  € 1.060

  – Indien > 20.000 landingen of > 8000 vluchten, per type eenvlieger gecertificeerd luchtvaartuig

  € 2.110

  € 2.110

  – Indien > 10.000 landingen of > 4000 vluchten, per type meervlieger gecertificeerd luchtvaartuig

  € 2.110

  € 2.110

  – Indien > 20.000 landingen of > 8000 vluchten, per type meervlieger gecertificeerd luchtvaartuig

  € 4.220

  € 4.220

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de vergunning tot vluchtuitvoering/AOC als bedoeld in artikel 104, tweede lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving13

     

  Complexe wijzigingen:

   

  – Nieuw type luchtvaartuig SP/SEP

  € 880

  – Nieuw type luchtvaartuig SP/SET

  € 880

  – Nieuw type luchtvaartuig SP/MEP

  € 1.020

  – Nieuw type luchtvaartuig SP/MET

  € 1.020

  – Nieuw type luchtvaartuig MP/ ≤ 9 (hef) of ≤ 19 (vleugel)

  € 3.290

  – Nieuw type luchtvaartuig MP/ > 9 (hef) of 19 (vleugel) en vrachtvliegtuigen met een MTOM > 10t

  € 5.980

  – RVSM

  € 350

  – ETOPS

  € 4.220

  – HOIST

  € 2.110

  – Offshore

  € 4.220

  – Opleiding eigen personeel per groep/type

  € 1.790

  – Wijziging principal place of business

  € 880

       

  Overige wijzigingen

  € 230

  per wijziging

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een Maintenance System Approval Statement (MSAS) behorende bij een vergunning tot vluchtuitvoering/AOC zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  Basisvergunning:

     

  – MSAS helikopter passagiers ≤ 9

  € 2.480

  € 1.240

  – MSAS helikopter passagiers > 9

  € 8.970

  € 4.480

  – MSAS vleugelvliegtuig passagiers ≤ 19

  € 2.480

  € 1.240

  – MSAS vleugelvliegtuig passagiers > 19

  € 8.970

  € 4.480

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

       

  Toeslag typen luchtvaartuigen 2 < n14 ≤ 4

  € 470

  € 470

  Toeslag typen luchtvaartuigen n > 4

  € 2.240

  € 2.240

  Toeslag operationele locatie EU

  € 2.620

  € 2.620

  Toeslag operationele locatie buiten EU

  € 3.370

  € 3.370

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de MSAS als bedoeld in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

   

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig

  50% van het instandhoudingtarief

  Goedkeuring onderhoudscontracten

  10% van het instandhoudingtarief

  Goedkeuring onderhoudsprogramma’s

  15% van het instandhoudingtarief

 • 3 De in het eerste en tweede lid genoemde tarieven gelden eveneens indien het in plaats van de behandeling van een aanvraag of de instandhouding van de MSAS betreft een aanvraag of instandhouding van een erkenning op grond van subpart G van Part M van de Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie van 20 november 2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte voor, de instandhouding (tabel 1) en de wijziging (tabel 2) van een vergunning tot luchtvervoer ingevolge artikel 16 van de Luchtvaartwet (de exploitatievergunning), zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  Exploitatievergunning:

     

  – Kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

  € 370

  € 180

  – Rondvluchten en historische luchtvaart15

  € 370

   

  – Grote typen luchtvaartuigen (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers)

  € 2.640

  € 1.320

  – Ballonmaatschappij

  € 70

  € 40

  Tabel 2

  Omschrijving

  Wijziging

  Exploitatievergunning:

   

  – Wijziging

  € 370

  – Toevoeging groot type luchtvaartuig (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers) aan exploitatievergunning voor kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

  € 1.320

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, de verlenging of de wijziging van een erkenning ingevolge artikel 2 van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht is een vast tarief van € 580 verschuldigd.

Afdeling 2.5. Luchtvaartterreinen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor de behandeling van een aanvraag voor toestemming om aan het airside gedeelte van een aangewezen luchtvaartterrein de aanleg of inrichting te wijzigen als bedoeld in artikel 119 en artikel 122 van de Regeling Toezicht Luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Omschrijving

 

Kleine luchtvaartterreinen

€ 140

Regionale luchtvaartterreinen en luchthaven Schiphol

€ 270

Regionale luchtvaartterreinen en luchthaven Schiphol met luchtvaarttechnisch onderzoek

€ 1.090

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de instandhouding van een certificaat als bedoeld in de Regeling certificering luchtvaartterreinen zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd (met uitzondering van de eerste afgifte van een certificaat voor luchthaven Schiphol):

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Instandhouding

  (jaarlijkse vergoeding)

  Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 103 per uur

  € 8.066

  Certificaat voor regionale luchtvaartterreinen

  € 6.530

  € 3.263

  Certificaat voor kleine luchtvaartterreinen

  € 2.860

  € 1.363

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een certificaat als bedoeld in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Omschrijving

   

  Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 200

  Certificaat voor regionale luchtvaartterreinen

  € 200

  Certificaat voor kleine luchtvaartterreinen

  € 200

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor de behandeling van een aanvraag om een terrein in te richten als een niet aangewezen luchtvaartterrein als bedoeld in het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen of wijziging van die inrichting, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Omschrijving

 

Bedrijfsgebonden helihavens

€ 410

Zweefvliegterrein

€ 410

Helihavens bij een ziekenhuis

€ 540

Terrein voor ultra licht vliegtuigen

€ 1.090

Afdeling 2.6. Diverse tarieven

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 24

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning voor het houden van een luchtvaartvertoning of een luchtvaartwedstrijd, ingevolge artikel 17 van de Luchtvaartwet, is een vast tarief verschuldigd van € 540.

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2007]

Bij exploitatie van een luchtvaartuig van historische waarde voor niet commerciële doeleinden, mits voorzien van een Nederlandse registratie, worden de volgende kortingen verleend:

 • a. afgifte en verlenging Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • b. afgifte Bewijs van Inschrijving: 100%;

 • c. luchtwaardigheidsonderzoek/certificaties: 75%;

 • d. ontheffing Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • e. toezicht op erkende bedrijven, eerste erkenning en verlenging: 75%.

Artikel 26

[Vervallen per 01-01-2007]

De artikelen 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 en 24, eerste lid, onderdeel a, zijn eveneens van toepassing op de in die artikelen genoemde werkzaamheden voor zover deze worden uitgevoerd ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europese Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (PbEG L 240) en de op die verordening gebaseerde regelgeving.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 27

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor werkzaamheden, die vanaf 1 januari 2004 tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling op basis van uurtarief zijn verricht ten behoeve van instandhouding, worden in afwijking van de Regeling tarieven 2003 vaste tarieven overeenkomstig deze regeling in rekening gebracht, met uitzondering van het certificeren van luchthaven Schiphol, het certificeren van luchtvaartuigen, het verrichten van werkzaamheden in het kader van een DOA en het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van buitenlandse onderhoudsorganisaties die hun hoofdvestiging buiten de Europese Unie hebben.

 • 3 In afwijking van het eerste lid geldt dat voor werkzaamheden die vóór 1 januari 2004 zijn verricht op uurbasis in het kader van de behandeling van een aanvraag en voornoemde werkzaamheden zijn voortgezet in 2004, doch afgerond vóór inwerkingtreding van deze regeling, is in plaats van een vast tarief een uurtarief verschuldigd overeenkomstig de Regeling tarieven luchtvaart 2003.

Artikel 29

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2004, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 30

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven luchtvaart 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

 1. ‘n’ is het aantal typen luchtvaartuigen dat op de erkenning staat aangegeven.

  ^ [1]
 2. ‘n’ is het aantal typen luchtvaartuigen dat op de erkenning staat aangegeven.

  ^ [2]
 3. met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld, die niet de hoofdvestiging is.

  ^ [3]
 4. Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een A-classificatie hebben voor beperkte niet luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende categorie verschuldigd.

  ^ [4]
 5. De aanvullingstarieven in tabel 2 van dit lid zijn gebaseerd op de basis categorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A1 categorie en overige categorieën.

  ^ [5]
 6. Hier wordt het aantal werknemers bedoeld, dat werkzaam is bij de onderhoudsorganisatie.

  ^ [6]
 7. Hier wordt het aantal werknemers bedoeld, dat werkzaam is bij de onderhoudsorganisatie.

  ^ [7]
 8. Hier wordt de PART 66 Appendix I vliegtuigomschrijving gehanteerd. Hierbij wordt de motor expliciet aangegeven.

  ^ [8]
 9. *

  Indien een bedrijf naast een PART 145 A1 ook een PART 145 A2 of PART 145 A3 erkenning heeft, blijft het tarief € 1.200.

  ^ [9]
 10. **

  Indien het bedrijf naast een PART 145 A3 ook een PART 145 A2 erkenning heeft blijft het tarief € 510.

  ^ [10]
 11. *

  Daar waar staat ≤ 9 of ≤ 19 wordt bedoeld het maximum aantal passagierszitplaatsen dat op basis van de certificatie aan boord aanwezig mag zijn, niet het aantal zitplaatsen dat daadwerkelijk aanwezig is.

  ^ [11]
 12. Maximaal is de toeslag voor vier regio’s verschuldigd. Dit geldt ook indien de AOC voor de gehele wereld geldig is.

  ^ [12]
 13. Daar waar staat ≤ 9 of ≤ 19 wordt bedoeld het maximum aantal passagierszitplaatsen dat op basis van de certificatie aan boord aanwezig mag zijn, niet het aantal zitplaatsen dat daadwerkelijk aanwezig is.

  ^ [13]
 14. staat voor aantal luchtvaartuigen

  ^ [14]
 15. Vergunning wordt telkens voor maximaal vijf jaar verleend; instandhoudingsvergoeding is niet verschuldigd.

  ^ [15]
Terug naar begin van de pagina