Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2005

[Regeling vervallen per 31-12-2005.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 30-12-2005

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 december 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/04/83731, houdende regels omtrent de hoogte van aan scholingsinstituten te verstrekken subsidie op grond van artikel 44 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2005)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;

Besluit:

Artikel 1. Subsidiebedrag

[Vervallen per 31-12-2005]

De totale subsidie voor alle, op grond van artikel 44 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, door de Minister aangewezen scholingsinstituten bedraagt voor de periode 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 € 11.729.235.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005 en vervalt op 31 december 2005.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring scholingsinstituten 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 december 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina