Mandaatbesluit Agentschap NL uitvoering Subsidieregelingen Aanpak Milieudrukvermindering 2004 en 2005

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 december 2004, nr. SAS/2004125648, houdende de verlening van mandaat voor de uitvoering van de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering 2004 en de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering 2005 (Mandaatbesluit SenterNovem uitvoering Subsidieregelingen Aanpak Milieudrukvermindering 2004 en 2005)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 8 december 2004, kenmerk 04/920/JP/179.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL wordt gemandateerd tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering 2004 en de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering 2005;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voorzover het besluit waartegen bet bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL is gemachtigd tot het afdoen van alle stukken die betrekking hebben op besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan zijn bevoegdheid, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandateren aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 1 luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Het mandaatbesluit Novem Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL uitvoering Subsidieregelingen Aanpak Milieudrukvermindering 2004 en 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 december 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina