Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaarschriften Vernieuwing HRM Justitie

[Regeling vervallen per 31-12-2008.]
Geldend van 21-12-2004 t/m 30-12-2008

Besluit van 21 december 2004, nr. 5327394/04/DP&O/HRM, houdende de instelling van een Adviescommissie Bezwaarschriften ex. Art. 7:13 Awb ter behandeling van bezwaren tegen besluiten die in het kader van de vernieuwing HRM Justitie, inclusief de gevolgen van de oprichting van het SSC HRM Rijk, P-Direkt, en de invoering van zelfbediening worden genomen of verricht

De Minister van Justitie en de Raad voor de rechtspraak,

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Gelet op het Kabinetsstandpunt van 31 januari 2003 en het daaruit voortvloeiende kabinetsbesluit van 4 juli 2003;

Gelet op de bestuurlijke overeenkomst van 14 november 2003 van de Minister van Justitie en de Raad voor de rechtspraak;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2008]

In te stellen een Adviescommissie Bezwaarschriften Vernieuwing HRM Justitie voor de behandeling van ingediende bezwaren tegen besluiten door of namens de Minister van Justitie, de besturen van de gerechten of de bevoegde gezagen van de landelijke diensten, jegens personeelsleden genomen in het kader van het veranderingsproces van de Vernieuwing HRM Justitie.

Voor wat betreft bezwaren tegen besluiten van de besturen van de gerechten of de bevoegde gezagen van de landelijke diensten behandelt de commissie alleen bezwaren tegen beslissingen die in verband staan met de oprichting van P-Direkt en de daarbij geldende plaatsingsprocedure.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 De commissie is bevoegd al datgene te doen dat zij in het kader van de goede vervulling van haar taak noodzakelijk acht.

 • 2 De leden en de secretaris betrachten geheimhouding over de zaken waarover zij uit hoofde van hun hoedanigheid kennisnemen.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 De commissie wordt als volgt samengesteld:

  Voorzitter, tevens lid: de heer drs. E.J.H.M. Hooymans;

  Lid: de heer mr. H.M. Keizer;

  Lid: de heer mr. L. van der Toorn.

 • 2 Wij kunnen een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangende leden benoemen.

 • 3 De commissie heeft een niet-stemhebbend secretaris.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 De commissie kan van de behandeling van een bezwaar afzien als dat zich – naar het oordeel van de commissie – slechts voor een ondergeschikt deel richt tegen een besluit als bedoeld in artikel I.

 • 2 Zij draagt in dat geval de betreffende zaak over aan de commissie als bedoeld in het Besluit instelling adviescommissie bezwaarschriften Algemene wet bestuursrecht inzake personele aangelegenheden Ministerie van Justitie d.d. 28 oktober 1994, kenmerk 437721/94/CDPZ of zendt de betreffende zaak terug in geval het een bezwaar betreft tegen een beslissing van het bestuur van een gerecht.

 • 3 De indiener van het bezwaarschrift en de overige belanghebbenden ontvangen van deze overdracht bericht.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2008]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaarschriften Vernieuwing HRM Justitie.

 • 2 Het treedt inwerking op de dag van ondertekening, geldt tot en met 31 december 2008 en werkt terug tot 1 oktober 2004.

 • 3 Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd worden.

Den Haag, 21 december 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

plv. secretaris-generaal

,

L.H. Kok

De Raad voor de rechtspraak,
namens deze:
de

secretaris/directeur van het bureau

,

M.H. van Kuijk

Terug naar begin van de pagina