Regeling vrachtbrief 2005

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 30-04-2009

Regeling vrachtbrief 2005

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 104, eerste lid, en 105, tweede lid, van het Besluit goederenvervoer over de weg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Op de vrachtbrief voor binnenlands beroepsvervoer worden de volgende aanduidingen vermeld:

  • a. de naam en het adres van de afzender;

  • b. de naam en het adres van de vervoerder;

  • c. de naam en het adres van de geadresseerde;

  • d. de gebruikelijke aanduiding van de aard van de goederen;

  • e. het brutogewicht of de op andere wijze aangegeven hoeveelheid van de goederen.

 • 2 In de vrachtbrief kunnen de afzender en de vervoerder, naast de in het eerste lid genoemde aanduidingen, iedere andere aanduiding opnemen, die zij gezamenlijk nuttig achten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrachtbrief 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina