Mandaatbesluit uitvoering regelingen internationale mobiliteit (VISIE-beursregelingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 29-01-2005 t/m 31-12-2014

Mandaatbesluit uitvoering regelingen internationale mobiliteit (VISIE-beursregelingen)

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op de instemming van de voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic);

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 2 De voorzitter van de Nuffic neemt geen beslissing op bezwaarschriften ingediend tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De voorzitter van de Nuffic wordt toegestaan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De directeur Studiefinancieringsbeleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. De gemandateerde oefent zijn bevoegdheden uit met inachtneming van deze instructies.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

In elk besluit wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij Cfi, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina