Besluit hoofdrailnet

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van 20 december 2004, houdende vaststelling van het hoofdrailnet, bedoeld in artikel 69b, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000 (Besluit hoofdrailnet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 2004, nr. HDJZ/S&W/2004-3059, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 69b, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het hoofdrailnet bestaat uit de binnenlandse openbaar-vervoerdiensten voor het personenvervoer per trein over de spoorwegverbindingen die zijn aangegeven op het kaartbeeld in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005, danwel, indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2004, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de dertigste december 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven