Wijzigingsregeling Subsidieregeling milieugerichte technologie (Wijziging Subsidieprogramma Piek en enkele andere wijzigingen)

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 december 2004, nr. LMV2004127803, houdende wijziging van de Subsidieregeling milieugerichte technologie (Wijziging Subsidieprogramma Piek en enkele andere wijzigingen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel II

De Subsidieregeling milieugerichte technologie zoals ze luidde voor het tijdstip waarop deze regeling in werking is getreden, blijft van toepassing op subsidies voor projecten die voor dat tijdstip op grond van die regeling zijn aangevraagd.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst na 30 december 2004 is, treedt deze regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina