Intrekkingsregeling BZK 2004

Geldend van 01-02-2005 t/m heden

Intrekkingsregeling BZK 2004

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, voor zover het betreft artikel IX, onderdeel dd;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën, voor zover het betreft artikel II;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie, voor zover het betreft artikel IX, onderdeel g, k en w;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor zover het betreft artikel IX, o, p en q;

Gelet op de artikelen die de bevoegdheid bieden om regelingen vast te stellen, te wijzigen of in te trekken in de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet subsidiëring politieke partijen, de Provinciewet, de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds, de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, de Financiële-Verhoudingswet, het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, de Wet privatisering ABP, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Garantiewet Surinaamse Pensioenen, de Rechtspositieregeling deelnemers aan initiële opleidingen, de Wet D’Gemeenten en D’Provincies, de Gemeentewet, de Brandweerwet 1985, het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994, de Politiewet 1993, de Wet wapens en munitie, het Besluit bezoldiging politie, de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen, het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen, het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman, de Kaderwet adviescolleges, het Vergoedingenbesluit adviescolleges, de Wet Stichting ROI, de Wet Stichting CAOP, de Wet N.V. RCC, het Besluit liquidatie FAOP, de Wet op de Ondernemingsraden, de Spoorwegpensioenwet en voor het overige artikel 44 van de Grondwet.

Besluiten:

Artikel I. Regelingen met betrekking tot leden van de Staten-Generaal

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 14 januari 1996, nr. DAZ/JZ-66161 (Stcrt. 1996, 19) houdende aanpassing bedragen reis- en verblijfskosten leden Eerste Kamer;

 • b. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 14 januari 1996, nr. DAZ/JZ- 66161 (Stcrt. 1996, 19) houdende aanpassing bedragen reis- en verblijfskosten leden Tweede Kamer;

 • c. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 30 januari 1997, nr. 2287338-47 (Stcrt. 1997, 35) houdende aanpassing bedragen verblijfkostenvergoeding leden Eerste Kamer 1997;

 • d. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 30 januari 1997, nr. 2287338-47 (Stcrt. 1997, 35) houdende aanpassing bedragen verblijfkostenvergoeding leden Tweede Kamer 1997;

 • e. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 19 januari 1998, nr. BW98/U71 (Stcrt. 1998, 23) houdende aanpassing bedragen verblijfkostenvergoeding leden Eerste Kamer 1998;

 • f. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 19 januari 1998, nr. BW98/U72 (Stcrt. 1998, 23) houdende aanpassing bedragen verblijfkostenvergoeding leden Tweede Kamer 1998;

 • g. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 januari 1999, nr. BW99/U50954 (Stcrt. 1999, 23) houdende aanpassing bedragen verblijfkostenvergoeding leden Eerste Kamer 1999;

 • h. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 januari 1999, nr. BW99/U50955 (Stcrt. 1999, 23) houdende aanpassing bedragen verblijfskostenvergoeding leden Tweede Kamer 1999;

 • i. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 december 1999, nr. BW99/U101234 (Stcrt. 2000, 13) houdende aanpassing bedragen verblijfkostenvergoeding leden Eerste Kamer 2000;

 • j. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 december 1999, nr. BW99/U101234 (Stcrt. 2000, 13) houdende aanpassing bedragen verblijfskostenvergoeding leden Tweede Kamer 2000;

 • k. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 1999, nr. BW99/U55759 (Stcrt. 1999, 47) houdende vaststelling bedrag secundaire voorzieningen 1999 leden Eerste Kamer.

 • l. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 maart 2001, nr. BW2001/U62977 (Stcrt. 2001, 68) houdende aanpassing bedragen Wet subsidiëring politieke partijen;

Artikel II. Regelingen met betrekking tot de financiën van gemeenten en provincies

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 23 januari 1998, nr. FO98/U53054 fip 98/791N (Stcrt. 1998, 221) houdende vaststelling uitkering aan provincies voor het jaar 1995;

 • b. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 23 oktober 1998, nr. FO98/U53054 fip 98/791N houdende Vaststelling uitkeringen aan provincies voor het jaar 1995 en 1996;

 • c. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 2 juni 1999, nr. FO99/U69338FIP1999/389M (Stcrt. 1999, 112) houdende vaststelling uitkeringen Provinciefonds 1997;

 • d. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën van 4 maart 1997, nr. fip 97/112M (Stcrt. 1997, 49) houdende vaststelling bedragen per eenheid voor het uitkeringsjaar 1996;

 • e. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 29 juni 2000, nr. FO2000/U67257 (Stcrt. 2000, 132) houdende vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds 1999;

 • f. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 8 mei 2001, nr. FO2001/U67257 (Stcrt. 2001, 96) houdende vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds 2000;

 • g. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 10 september 2002, nr. FO2002/U63623 (Stcrt. 2002, 186) houdende vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds 2001;

 • h. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 7 januari 2000, nr. FO2000/U50142 (Stcrt. 2000, 20) houdende vaststelling bedragen per eenheid voor uitkering uit het gemeentefonds;

 • i. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 31 januari 2001, nr. FO2001/U54380 (Stcrt. 2001, 42) houdende vaststelling bedragen per eenheid voor uitkering uit het gemeentefonds 1999;

 • j. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 14 augustus 2001, nr. FO2001/U67174 (Stcrt. 2001, 171) houdende vaststelling bedragen per eenheid gemeentefonds 2000.

Artikel III. Regelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer;

 • b. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1994;

 • c. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1994/1995;

 • d. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1995/1996;

 • e. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1996/ 1997;

 • f. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1997/1998;

 • g. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1998/1999;

 • h. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 1999/2000;

 • i. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2000/2001;

 • j. Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2001/2002;

 • k. Erkenning Begeleide Instroom Minderheden als initiële opleiding;

 • l. Tijdelijke regeling afwijking betaalbaarstelling vakantie-uitkering voorschotbepaling WAO- conforme uitkering;

 • m. Tijdelijke regeling afwijking betaalbaarstelling vakantie-uitkering WAO-conforme uitkering;

Artikel IV. Regelingen met betrekking tot brandweer

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling onderscheidingstekenen Rijksbrandweerpersoneel;

 • b. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 1 juli 1993, nr. EB93/1403 (Stcrt. 1993, 142) houdende wijziging van het Algemeen brandweerexamenreglement, het Examenreglement brandwacht, het Examenreglement brandwacht eerste klas, het Examenreglement hoofdbrandwacht, het Examenreglement onderbrandmeester, het Examenreglement brandmeester, de Gelijkstellingsregeling brandweeropleidingen, de Regeling organisatie en afneming module- examens alsmede de Vergoedingenregeling reiskosten brandweerexamens;

 • c. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 11 februari 1994, nr. EB94/341DGOOV/DBRB (Stcrt 1994, 37) houdende wijziging regelingen Rijksbrandweeracademie;

 • d. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 11 juli 1996, nr. EB 96/1335/DGOOV/DB&R (Stcrt. 1996, 145) houdende wijziging Algemeen brandweerexamenreglement 1994 en andere reglementen brandweerexamens;

 • e. Sociaal Statuut Nederlands bureau brandweerexamens.

Artikel V. Regelingen met betrekking tot politie

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Beschikking premie en plafonds 1987;

 • b. Beschikking premie en plafonds 1988;

 • c. Beschikking premie en plafonds 1989;

 • d. Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1996;

 • e. Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1999;

 • f. Premieregeling GVP 1998;

 • g. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 13 april 1992, nr.⁠PRP92/U243 (Stcrt. 1992, 96) houdende beschikking financiële bijdrage reorganisatie politie;

 • h. Regeling van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken van 21 maart 1991, nr. 48182/91/Pol EA90/283/U19 (Stcrt. 1991, nr. 70) houdende vaststelling GVP-premies;

 • i. Regeling van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken van 30 januari 1991, nr. 435/91/POL EA90/283/U13 (Stcrt. 1991, nr. 22) houdende vaststelling premies geneeskundige verzorging politie 1989;

 • j. Regeling van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken van 23 december 1991, nr. 176233/91/POL EA91/U3116 (Stcrt. 1991, nr. 252) houdende vaststelling premies geneeskundige verzorging politie 1992;

 • k. Regeling van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken van 7 januari 1992, nr. 176233/91/POL EA91/U3116 (Stcrt. 1992, 29) houdende vaststelling premies geneeskundige verzorging politie 1992;

 • l. Regeling van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken van 6 juni 1992, nr. 215968/92/Pol EA92/U1488 (Stcrt. 1992, 121) houdende vaststelling procentuele premie geneeskundige verzorging 1992;

 • m. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 februari 1993, nr.⁠EA93/U351306465/593/GBJ (Stcrt. 1993, 53) houdende vaststelling premie geneeskundige verzorging politie 1984;

 • n. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 2 januari 1995, nr. EA 94/U 3682 (Stcrt. 1995, 13) houdende premieregeling geneeskundige verzorging politie 1995;

 • o. Regeling bijstand krijgsmacht mond- en klauwzeer II;

 • p. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 18 januari 1990, nr. EA88/15U19 (Stcrt. 1990, 20) houdende wijzigingsregeling Bewapenings- en uitrustingsbeschikking gemeentepolitie 1986.

 • q. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2000, nr. EA2000/U101913 (Stcrt. 2000, 247) houdende wijziging Regeling maandgeld en salaris aspirant.

Artikel VI. Regelingen met betrekking tot tegemoetkoming schade

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware regenval 1998;

 • b. Regeling tegemoetkoming schade bij tweede extreem zware regenval 1998;

 • c. Regeling tot aanpassing schadegebied bij tweede extreem zware regenval 1998.

Artikel VII. Regelingen op het gebied van de Kaderwet adviescolleges, het Vergoedingenbesluit adviescolleges en het Vergoedingenbesluit Wet Nationale Ombudsman

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Besluit vergoedingen Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk;

 • b. Regeling van de Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, alsmede de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm van 13 maart 1997, nr. 97831 (Stcrt. 1997, 60) houdende instelling Commissie Financieringsmodaliteiten;

 • c. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 januari 1998, nr. BIO98/U78 (Stcrt. 1998, 277) houdende vergoedingen werkzaamheden adviescommissie KIR;

 • d. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 november 1998, nr. BFO 98/N78988 (Stcrt. 1998, 234) houdende vaststelling vergoedingen Dualisme en lokale democratie;

 • e. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 augustus 1999, nr. CW99/75395 (Stcrt. 1999, 171) houdende vaststelling reiskostenvergoeding Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk;

 • f. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 december 2000, nr. CW00/U101567 (Stcrt. 2000, 250) houdende aanpassing bedragen Vergoedingenbesluit Wet Nationale Ombudsman;

 • g. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 oktober 2003, nr. CS/CZW0000016270 (Stcrt. 2003, 199) houdende aanpassingen Vergoedingenbesluit Wet Nationale Ombudsman;

 • h. Vergoedingenregeling Adviescommissie Modernisering GBA.

Artikel VIII. Regelingen met betrekking tot verzelfstandiging

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Bezwarenregeling privatisering ROI;

 • b. Bezwarenregeling verzelfstandiging CAOP;

 • c. Bezwarenregeling verzelfstandiging RCC;

 • d. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 29 november 1996, nr. AB96/U1509 (Stcrt. 1996, 239) houdende mandaatbesluit FAOP/USZO (inning WOR-heffing);

 • e. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 14 juli 1997, nr. AB97/U944DGMP/AO/J (Stcrt. 1997, 141) houdende instelling Commissie evaluatie vermogensstructuur Stichting ROI;

 • f. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 november 2000, nr. AB2000/U94073 (Stcrt. 2000, 214) houdende bestemming eindvermogen FAOP;

 • g. Sociaal Statuut privatisering ROI;

 • h. Sociaal Statuut RPD advies;

 • i. Sociaal statuut verzelfstandiging CAOP;

 • j. Sociaal Statuut verzelfstandiging Rijks Computercentrum.

Artikel IX. Overige regelingen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Besluit instelling Marokkaans-Nederlands Interactieteam Jeugd;

 • b. Besluit organisatorische inrichting DGOB;

 • c. Besluit rijksbijdrage economische stimuleringsgebieden;

 • d. Eenmalige bijdrageregeling Stadseconomie Grote Stedenbeleid;

 • e. Eenmalige bijdrageregeling wegwerken wachtlijsten taallessen;

 • f. Eenmalige uitkering versterking stedelijke economische structuur;

 • g. Instellingsbeschikking Begeleidingscommissie vuurwapenopleiding;

 • h. Instellingsbesluit Begeleidingscommissie audit EK2000;

 • i. Instellingsbesluit Begeleidingscommissie evaluatie EK2000;

 • j. Instellingsbesluit ITO-Raad;

 • k. Instellingsbesluit Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat;

 • l. Instellingsbesluit stuurgroep Overheidsloket 2000;

 • m. Organisatiebesluit Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel 1994;

 • n. Privacy reglement MAB;

 • o. Regeling financiering actieplannen Jeugd en Veiligheid 1996–1999 G 15;

 • p. Regeling financiering actieplannen Jeugd en Veiligheid 1997–1999 G 6;

 • q. Regeling financiering Actieprogramma’s Jeugd en Veiligheid 1996–1999;

 • r. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 2 november 1977, nr. SGI77/251 (Stcrt. 1977, 223) houdende instelling werkgroepen ter bestudering van de bestuurlijke samenwerking in grensgebieden met Duitsland en België;

 • s. Regeling van de Vice-Minister-President, Minister van Binnenlandse Zaken van 29 januari 1979 (Stcrt. 1979, 21) houdende instelling interdepartementale ambtelijke commissie Molukse minderheid;

 • t. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 2 juli 1985, nr. CF85/U72 (Stcrt. 1985, 138) houdende taak en structuur directie Brandweer;

 • u. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken a.i. van 27 januari 1987, nr. AB87/U50 (Stcrt. 1987, 39) houdende taakstelling commissie Herplaatsing;

 • v. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 24 januari 1990, nr. SB89/1527/19DGOB (Stcrt. 1990, 27) houdende instelling interdepartementale Coördinatiecommissie Sociale Vernieuwing;

 • w. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie van 1 oktober 1990, nr. 3169490PolPMT (Stcrt. 1990, 206) houdende instelling begeleidingscommissie bij ontwikkeling politieonderwijsmodules;

 • x. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 6 mei 1991, nr. IBI91/U13 (Stcrt. 1991, 95) houdende verlenging instellingsduur Interdepartementale Commissie Binnenlands Bestuur;

 • y. Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 25 februari 1992, nr. FO92/U242 (Stcrt. 1992, 47) houdende instelling Stuurgroep fundamenteel onderzoek Provinciefonds;

 • z. Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën van 9 maart 1992, nr. FBA92/U472DGOB (Stcrt. 1992, 70) houdende instelling Commissie onderzoekmogelijkheden verruiming eigen middelen gemeenten en provincies;

 • aa. Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 25 maart 1992, nr. BW92/U508 (Stcrt. 1992, 90) houdende instelling begeleidingscommissie onderzoek indeling Wieringerwaard;

 • bb. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 13 november 1992, nr. AB92/U1093 (Stcrt. 1992, 228) houdende instelling bezwarencommissie Wet herverdeling wegenbeheer;

 • cc. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 3 december 1992, nr. COM92/U499 (Stcrt. 1992, 246) houdende instelling Directie, Communicatie, Documentatie en Bibliotheek;

 • dd. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 11 maart 1994, nr. WJB93/1698 (Stcrt. 1994, 52) houdende verlenging van de periode gedurende welke artikel 15a van de Winkelsluitingswet 1976 geldt.

 • ee. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 19 augustus 1994, nr. BW94/U1365 (Stcrt. 1994, 163) houdende wijziging Subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa 1993–1996.

 • ff. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 25 november 1994, nr. AB94/U1369DGMP/AO/U (Stcrt. 1994, 239) houdende toekenning eenmalige bijdrage aan Vereniging Kinderen uit de Japanse bezetting en de Bersiap 1941/1949;

 • gg. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20 juli 1995, nr. AB95/U935 DGMP/BUPO (Stcrt. 1995, 147) houdende instelling Buitengewone Dienst Commissie USZO;

 • hh. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 18 oktober 1995, nr. TBS95/354/OOV/B&R/TBSW (Stcrt. 1995, 209) houdende bereddingskosten evacués;

 • ii. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 21 augustus 1996, nr. E96/U2480 (Stcrt. 1996, 107) houdende mandaatbesluit personele bevoegdheden directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid;

 • jj. Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 17 juni 1998, nr. BW 98/U961 (Stcrt. 1998, 116) houdende instelling werkgroep Grensoverschrijdende samenwerking regio Limburg;

 • kk. Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 februari 1999, nr. NCC 99/U51246DGOOV (Stcrt. 1999, 46) houdende instelling Coördinatiecommissie Millennium OOV;

 • ll. Sociaal Statuut privatisering Interdepartementaal Bureau Dienstreizen;

 • mm. Tijdelijke regeling inzet extra middelen Jeugd en Veiligheid;

 • nn. Tweede Besluit organisatorische inrichting DGOB 1995;

 • oo. Vaststelling eenmalige bijdrage aan gemeenten voor invoering nieuwe reisdocumenten;

 • pp. Vergoedingsregeling tijdelijke WWV-vervangende uitkeringen lagere overheden;

 • qq. Vergoedingsregeling tijdelijke WWV-vervangende uitkeringen lagere overheden 1988, 1989, 1990 en het tijdvak 1 januari tot 1 augustus 1991;

Artikel X. Overgangsbepaling

 • 1 Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met X, plaats.

 • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met X, blijven in stand.

Artikel XI. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina