Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december)

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 07-12-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 december 2004, nr. WJZ 4081859, houdende vaststelling van de vaste bedragen per kWh ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2006 (Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december))

De Minister van Economische Zaken,

Handelend na overleg met de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 72p, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. zuivere biomassa: producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw – met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen –, de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken die geheel biologisch afbreekbaar zijn, alsmede industrieel en huishoudelijk afval dat geheel biologisch afbreekbaar is;

  • b. niet-zuivere biomassa: biomassa, niet zijnde zuivere biomassa;

  • c. afvalverbrandingsinstallatie: de productie-installatie waarin al dan niet de opgewekte warmte wordt teruggewonnen en die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor:

   • 1°. de verbranding door oxidatie van afvalstoffen;

   • 2°. een andere thermische behandeling van afvalstoffen dan bedoeld onder 1° ingeval de producten daarvan vervolgens worden verbrand, of

   • 3°. de verbranding van producten die voortkomen uit thermische behandeling van afvalstoffen;

  • d. productie-installatie voor de opwekking van elektriciteit met behulp van windenergie op zee: een productie-installatie waarin elektriciteit wordt opgewekt met behulp van windenergie, die is opgericht in de territoriale zee of in de exclusieve economische zone;

  • e. productie-installatie voor de opwekking van elektriciteit met behulp van windenergie op land: een productie-installatie waarin elektriciteit wordt opgewekt met behulp van windenergie, niet zijnde een productie-installatie als bedoeld in onderdeel d;

  • f. NTA 8003: de Nederlandse Technische Afspraak 8003, Classificatie van biomassa voor energietoepassing, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut, zoals deze luidde op 1 december 2003;

  • f. AVI-eenheid: een onderdeel binnen een afvalverbrandingsinstallatie dat tenminste bestaat uit een verbrandingsoven met bijbehorende ketel en een rookgasreinigingsinstallatie, en waarvoor op grond van de AVI-meetvoorwaarden een systeemgrens is bepaald.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, worden producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw – met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen –, de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede industrieel en huishoudelijk afval met een aandeel onvermijdbare kunststoffen en ander materiaal van langcyclisch organische oorsprong van ten hoogste drie massaprocent per partij geacht geheel biologisch afbreekbaar te zijn.

 • 3 Het rendement van een afvalverbrandingsinstallatie of van een AVI-eenheid bedraagt:

  • a. de som van:

   • 1°. de door de afvalverbrandingsinstallatie of door een AVI-eenheid per kalendermaand opgewekte en aan het net of aan een andere productie-installatie dan de productie-installatie of de AVI-eenheid die de elektriciteit opwekt geleverde elektriciteit, en

   • 2°. tweederde van de door de afvalverbrandingsinstallatie of door de AVI-eenheid per kalendermaand opgewekte en nuttig aangewende warmte,

  • b. gedeeld door het product van:

   • 1°. de massa van het in de afvalverbrandingsinstallatie of de AVI-eenheid per maand verwerkte afval en overige brandstoffen, en

   • 2°. de calorische waarde van het verwerkte afval en overige brandstoffen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie met een nominaal elektrisch vermogen tot en met 10 MW, niet zijnde een afvalverbrandingsinstallatie, bedraagt bij subsidieverlening in de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 € 0,00 per kWh.

Artikel 2a

[Vervallen per 01-01-2007]

Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie met een nominaal elektrisch vermogen groter dan 10 MW tot en met 50 MW, niet zijnde een afvalverbrandingsinstallatie, bedraagt bij subsidieverlening in de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 € 0,00 per kWh.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie met een nominaal elektrisch vermogen groter dan 50 MW, niet zijnde een afvalverbrandingsinstallatie, bedraagt bij subsidieverlening in de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 voor producenten van wie vóór 10 mei 2005 een aanvraag omtrent subsidieverlening is ontvangen:

  • a. indien uitsluitend zuivere biomassa als bedoeld in de nummers 101 tot en met 169 van de NTA 8003 wordt omgezet in elektriciteit € 0,061 per kWh;

  • b. indien zuivere biomassa die niet bestaat uit de in de onderdeel a genoemde stoffen wordt omgezet in elektriciteit en met uitzondering van stortgas en biogas uit afvalwater- en rioolwaterzuiveringsinstallaties € 0,025 per kWh;

  • c. indien zuivere biomassa door middel van vergassing in een installatie voor het exothermisch verwerken van biomassa bij een ondermaat aan zuurstof wordt omgezet in elektriciteit € 0,053 per kWh;

  • d. indien niet-zuivere biomassa wordt omgezet in elektriciteit € 0,025 per kWh.

 • 2 Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie met een nominaal elektrisch vermogen van meer dan 50 MW, niet zijnde een afvalverbrandingsinstallatie, bedraagt voor producenten van wie na 10 mei 2005 een aanvraag omtrent subsidieverlening wordt ontvangen, bij subsidieverlening in de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006:

  • a. indien zuivere biomassa wordt omgezet in elektriciteit € 0,00 per kWh;

  • b. indien niet-zuivere biomassa wordt omgezet in elektriciteit € 0,00 per kWh.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit opgewekt met behulp van een productie-installatie voor de productie van elektriciteit met behulp van stortgas, bedraagt bij subsidieverlening in de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 € 0,00 per kWh.

Artikel 4a

[Vervallen per 01-01-2007]

Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit, opgewekt in een afvalverbrandingsinstallatie, bedraagt bij subsidieverlening in de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 € 0,00 per kWh.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie voor de productie van elektriciteit met behulp van windenergie op land, bedraagt bij subsidieverlening in de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 € 0,00 per kWh.

 • 2 Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie voor de productie van elektriciteit met behulp van windenergie op zee, bedraagt bij subsidieverlening in de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 € 0,00 per kWh.

 • 3 In afwijking van het eerste lid bedraagt het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie voor de productie van elektriciteit met behulp van windenergie op land waarvoor een ontheffing voor renovatie als bedoeld in artikel 72m, derde lid, onderdeel b, of artikel 72s, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 is verkregen, bij subsidieverlening in de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 € 0,00 per kWh.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie voor de productie van elektriciteit met behulp van zonne-energie, bedraagt bij subsidieverlening in de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 € 0,00 per kWh.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie voor de productie van elektriciteit met behulp van golfenergie of van getijdenenergie, bedraagt bij subsidieverlening in de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 € 0,00 per kWh.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

Het vaste bedrag ter stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie voor duurzame elektriciteit, opgewekt in een productie-installatie voor de productie van elektriciteit met behulp van waterkracht, bedraagt bij subsidieverlening in de periode 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 € 0,00 per kWh.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina