Regeling vaststelling afnemerstarief 2005 Elektriciteitswet 1998

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 december 2004, nr. WJZ 4081866, houdende vaststelling van het afnemerstarief, bedoeld in artikel 72ab van de Elektriciteitswet 1998 voor het jaar 2005 (Regeling vaststelling afnemerstarief 2005 Elektriciteitswet 1998)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende na overleg met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 72ab, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Het tarief, bedoeld in artikel 72ab, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, voor 2005 bedraagt voor alle afnemers € 52 ,– per verbruiksperiode van twaalf maanden per aansluiting.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling afnemerstarief 2005 Elektriciteitswet 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 december 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina