Verordening vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 20-02-2005 t/m 31-12-2005

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 17 december 2004 tot vaststelling van vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf voor 2005 (Verordening vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf 2005)

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze verordening wordt verstaan onder:

§ 2. Vergoedingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 De vergoeding van de kosten van de lijst van registerinschrijvingen, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de wet, wordt vastgesteld op € 40 voor de uitgave in boekvorm, € 85 voor de uitgave op CD-rom en € 165 voor de uitgave op CD-rom met selectiecriteria.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

De vergoeding van de kosten voor de afgifte van een verklaring van vakbekwaamheid, bedoeld in de artikelen 4, achtste lid, en 21, zevende lid, van de wet, wordt vastgesteld op € 90.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Het bedrag dat aan de Raad moet worden voldaan terzake van de behandeling van een verzoek om inschrijving, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet, wordt vastgesteld op € 90.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

De vergoeding voor het verstrekken van een nieuw bewijs van inschrijving, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet, wordt vastgesteld op € 22,50.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Het bedrag dat aan de Raad moet worden voldaan ter verkrijging van het bewijs van inschrijving van een volmacht, bedoeld in de artikelen 21, tiende lid, en 21b, derde lid, van de wet, wordt vastgesteld op € 45.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Het bedrag dat aan de Raad moet worden voldaan ter verkrijging van de verklaring betreffende in Nederland uitgeoefende werkzaamheden, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de wet, wordt vastgesteld op € 45.

§ 3. Bijdragen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor 2005 wordt van een ingeschrevene in het register van tussenpersonen een bijdrage geheven van € 27,50.

 • 2 De bijdrage is volledig verschuldigd, ook bij inschrijving voor een deel van het jaar.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor 2005 wordt geheven van elke levensverzekeraar met een premie-inkomen van meer dan een miljoen euro een bijdrage volgens onderstaande bijdrageregeling:

  • a. een basistarief van € 225 en, voorzover van toepassing,

  • b. een bedrag per vol miljoen euro premie-inkomen volgens de onderstaande schijventabel en gebaseerd op het bruto premie-inkomen behaald in 2003:

   premie-inkomensschijf

   bedrag per miljoen euro premie-inkomen

   maximum van de bijdrageschijf

   over meer dan

   maar niet meer dan

    

   2 miljoen

   10 miljoen

   35,00

   280,00

   10 miljoen

   50 miljoen

   30,00

   1.480,00

   50 miljoen

   250 miljoen

   22,50

   5.980,00

   250 miljoen

   1.000 miljoen

   17,50

   19.105,00

   > 1.000 miljoen

    

   10,00

    
 • 2 Voor 2005 wordt geheven van elke schadeverzekeraar met een premie-inkomen van meer dan een miljoen euro en van elke overige verzekeraar met een premie-inkomen van meer dan een miljoen euro een bijdrage volgens onderstaande bijdrageregeling:

  • a. een basistarief van € 225 en, voorzover van toepassing,

  • b. een bedrag per vol miljoen euro premie-inkomen volgens dc onderstaande schijventabel en gebaseerd op het bruto premie-inkomen behaald in 2003:

   premie-inkomensschijf

   bedrag per miljoen euro premie-inkomen

   maximum van dc bijdrageschijf

   over meer dan

   maar niet meer dan

    

   2 miljoen

   10 miljoen

   42,50

   340,00

   10 miljoen

   125 miljoen

   32,50

   4.077,50

   125 miljoen

   250 miljoen

   12,50

   5.640,00

   250 miljoen

   500 miljoen

   7,50

   7.515,00

   > 500 miljoen

    

   1,25

    
 • 3 De verschuldigde bijdrage wordt jaarlijks geïnd.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2004, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vergoedingen en bijdragen assurantiebemiddelingsbedrijf 2005.

Den Haag, 17 december 2004

H.H.F. Wijffels

voorzitter

N.C.M. van Niekerk

algemeen secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Financiën mede namens de Minister van Economische Zaken bij beschikking van 10 februari 2005, kenmerk FM 2005-00063 U.

Terug naar begin van de pagina