Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 22-02-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 december 2004, nr. WJZ 4081091, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies ten behoeve van de aanpak van bedrijflocaties waarop ernstige criminaliteit plaatsvindt (Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3, eerste tot en met derde lid, van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. project: een samenhangend geheel van activiteiten die tot doel hebben ernstige criminaliteit op een bedrijfslocatie met een kwart in drie jaar terug te dringen, in samenwerking met de ondernemers die op de betreffende bedrijfslocatie gevestigd zijn;

 • b. bedrijfslocatie: een bedrijventerrein of een winkelgebied.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag een subsidie voor een project aan een gemeente.

 • 2 De subsidie bedraagt een derde deel van de projectkosten, maar niet meer dan € 225.000.

 • 3 Geen subsidie wordt verstrekt:

  • a. indien voor het project reeds subsidie is verstrekt op basis van het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen;

  • b. voor zover voor het project reeds subsidie is verstrekt;

  • c. indien de aanvrager vóór het indienen van de aanvraag ter zake van het project reeds verplichtingen is aangegaan;

  • d. voor zover blijkt dat de verstrekking van subsidie leidt tot het verlenen van staatssteun in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag.

 • 4 In afwijking van het derde lid, onderdeel c, mogen kosten voor advisering bij de probleemanalyse, binnen maximaal een jaar voor de aanvraag gemaakt, onderdeel zijn van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 30.000,–.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Als projectkosten worden uitsluitend de volgende rechtstreeks aan de uitvoering van het project toe te rekenen, gemaakte en betaalde kosten in aanmerking genomen:

 • a. kosten voor investeringen;

 • b. kosten voor diensten en services;

 • c. kosten voor communicatie, evaluatie en monitoring.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Aanvragen voor subsidie op grond van deze regeling moeten zijn ontvangen in de periode die aanvangt op de dag van inwerkingtreding van deze regeling en die eindigt op 15 februari 2005 om 12.00 uur. Bij ministeriële regeling worden de volgende perioden vastgesteld waarin aanvragen om subsidie op grond van deze regeling moeten zijn ontvangen.

 • 2 Bij ministeriële regeling wordt een subsidieplafond vastgesteld voor het verlenen van subsidies in een periode als bedoeld in het eerstel id.

 • 3 Het subsidieplafond voor het in de eerste periode van 2005 verlenen van subsidies bedraagt € 1.500.000.

§ 2. Aanvraag en beslissing op de aanvraag

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een aanvraag om subsidie wordt ingediend met een ondertekend en volledig ingevuld formulier, dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a. een projectplan, met inbegrip van een analyse van de problematiek op de locatie;

  • b. een begroting voor het project;

  • c. een verklaring waaruit blijkt dat het project gesteund wordt door twee of meer ondernemingen die op de bedrijfslocatie gevestigd zijn;

  • d. andere bescheiden, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Binnen dertien weken na de laatste dag van de bij of krachtens artikel 4, eerste lid, vastgestelde periode, geeft de minister een beschikking omtrent in die periode ontvangen aanvragen om subsidie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

De minister beslist in ieder geval afwijzend op een aanvraag:

 • a. indien de aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling;

 • b. indien de bedrijfslocatie voorzien is van het Keurmerk Veilig Ondernemen;

 • c. indien op de bedrijfslocatie ten tijde van de aanvraag reeds gebruik wordt gemaakt van op het behalen van een KVO-certificaat gerichte procesbegeleiding door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, MKB-Nederland of anderszins, die direct of indirect door het Rijk wordt gefinancierd;

 • d. indien het Rijk reeds eerder subsidie heeft verstrekt ten behoeve van de verbetering van de veiligheid op de bedrijfslocatie, tenzij tussen de laatste betaling van die subsidie en het einde van de in artikel 4 bedoelde periode, waarin de aanvraag is ingediend, meer dan vijf jaar is verstreken;

 • e. indien niet blijkt dat op de bedrijfslocatie sprake is van ernstige criminaliteit;

 • f. indien hij de projectkosten raamt op minder dan € 25.000;

 • g. voor zover hij het onaannemelijk acht, dat het project binnen drie jaar kan worden voltooid;

 • h. voor zover gegronde vrees bestaat dat de betrokkenen het project niet kunnen financieren;

 • i. voor zover aannemelijk is, dat het project ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zou worden uitgevoerd;

 • j. voor zover onvoldoende vertrouwen bestaat in de technische en economische haalbaarheid van het project dan wel in de effectiviteit of efficiëntie van de gekozen maatregelen;

 • k. voor zover onvoldoende vertrouwen bestaat dat de betrokkenen de capaciteiten hebben om het project naar behoren uit te voeren.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De minister rangschikt de aanvragen waarop niet met toepassing van artikel 7 afwijzend is beschikt, zodanig dat een project hoger gerangschikt wordt naar mate:

  • a. de noodzaak tot aanpak van de criminaliteit op de betreffende bedrijfslocatie groter is;

  • b. het meer bijdraagt aan het terugdringen van de criminaliteit;

  • c. het een groter draagvlak heeft bij de ondernemers die op de bedrijfslocatie gevestigd zijn, dat blijkt uit een financiële of andere bijdrage.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van de rangschikking.

§ 3. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

De subsidie-ontvanger voert het project uit overeenkomstig het projectplan waarop de subsidieverlening betrekking heeft en voltooit het uiterlijk op het bij de verlening bepaalde tijdstip, behoudens voorafgaande schriftelijke ontheffing van de minister voor het vertragen, het essentieel wijzigen of het stopzetten van het project.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie-ontvanger voert een administratie die zodanig is ingericht, dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle projectkosten kunnen worden afgelezen, gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 3 onderscheiden kostensoorten.

 • 2 De subsidie-ontvanger voert direct nadat de subsidie is verleend een meting uit naar de ernst van de criminaliteit, die door het project wordt aangepakt.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

De subsidie-ontvanger brengt bij een aanvraag als bedoeld in artikel 13, eerste lid, aan de minister schriftelijk verslag uit omtrent de uitvoering van het project, met inbegrip van een vergelijking van die uitvoering met het projectplan en de bij de subsidieverlening vermelde raming van de projectkosten.

§ 4. Voorschotten

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Op een subsidie ter zake waarvan een beschikking tot subsidieverlening geldt, kunnen op aanvraag van de subsidie-ontvanger door de minister jaarlijks voorschotten worden verstrekt.

 • 2 Een voorschot wordt berekend naar rato van de gemaakte en betaalde projectkosten, vermeerderd met de verwachte betalingen die voortvloeien uit de aangegane en aan te gane verplichtingen in het jaar volgend op de datum van indiening van de in het eerste lid bedoelde aanvraag, voor zover deze kosten en betalingen nog niet eerder bij de verstrekking van een voorschot in aanmerking zijn genomen.

 • 3 Het bedrag aan voorschotten is niet groter dan 80 procent van het bij de subsidieverlening vermelde maximale subsidiebedrag.

 • 4 Een voorschot wordt slechts verstrekt, indien het bedrag aan voorschot ten minste € 10.000 bedraagt.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Een aanvraag om een voorschot wordt ingediend gelijktijdig met het uitbrengen van een verslag als bedoeld in artikel 11.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2 en gaat vergezeld van een verklaring dat het project is gestart.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

De minister kan afwijzend beschikken op een aanvraag om een voorschot, indien de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan ingevolge de subsidieverlening voor hem geldende verplichtingen.

§ 5. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie-ontvanger dient zijn aanvraag om subsidievaststelling in binnen dertien weken na het tijdstip waarop het project ingevolge artikel 9 moet zijn voltooid.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het origineel van een ondertekend formulier, overeenkomstig het model dat is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

 • 3 De aanvraag gaat, overeenkomstig hetgeen in het formulier is vermeld, vergezeld van:

  • a. een eindverslag omtrent de uitvoering en de resultaten van het project;

  • b. een tweede meting, als omschreven in artikel 10, tweede lid;

  • c. een verklaring dat de projectkosten zijn gemaakt en betaald, alsmede bewijsstukken.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

De minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn is verstreken.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 30, te Den Haag.

Den Haag, 17 december 2004

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina