Mandaatbesluit Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging

[Regeling vervallen per 15-09-2010.]
Geldend van 26-12-2004 t/m 14-09-2010

Mandaatbesluit Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging

Artikel 1

[Vervallen per 15-09-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder: NCBB: de Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging, bedoeld in artikel 3:43a van het Organisatiebesluit BZK.

Artikel 2

[Vervallen per 15-09-2010]

Onverminderd het MV-besluit secretaris-generaal BZK, het MV-besluit diensthoofden BZK, het MV-besluit directeuren BZK, heeft het mandaat van de NCBB betrekking op:

Artikel 3

[Vervallen per 15-09-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 15-09-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina