Regeling maximering herverzekering exportkredieten en investeringen 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 3 van de Kaderwet financiële verstrekkingen financiën voor het jaar 2005 (Regeling maximering herverzekering exportkredieten en investeringen 2005)

De Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2005 vastgesteld op € 11.332.276.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het bedrag tot welk ten hoogste verplichtingen kunnen worden aangegaan op grond van het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van de Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën wordt voor 2005 vastgesteld op:

    • a. € 45.378.000,– ten behoeve van ondernemingen waar minder dan 1000 werknemers werkzaam zijn;

    • b. € 408.402.000,– ten behoeve van andere dan de onder a genoemde ondernemingen.

  • 2 Indien op 1 november 2005 van het in het eerste lid, onder a, genoemde bedrag een deel resteert, wordt dat deel toegevoegd aan het bedrag dat beschikbaar is ten behoeve van de in het eerste lid, onder b, bedoelde ondernemingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling maximering herverzekering exportkredieten en investeringen 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina