Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2005. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Wet van 16 december 2004, houdende invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele daarmee samenhangende onderwerpen te regelen, zulks onder intrekking van onder andere de Wet financiering volksverzekeringen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1. Algemene begrippen

In de hoofdstukken 3 en 4 van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Wijziging van andere wetten

§ 1. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 2. Werkloosheidswet

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2005. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel 3. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2005. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel 5. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2005. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel 9. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2005. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel 11. Wet arbeid vreemdelingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 13. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 23. Wet terugdringing ziekteverzuim

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Hoofdstuk 3. Overgangsrecht

Artikel 42. Overgangsrecht

Artikel 43. Overgang lagere regelgeving

Artikel 44. Geldigheid beschikkingen

 • 1 De beschikkingen die het UWV, onderscheidenlijk de SVB, onderscheidenlijk het College zorgverzekeringen voor de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet heeft genomen op grond van een wettelijke bepaling die door de inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet financiering sociale verzekeringen en van deze wet komt te vervallen en die betrekking hebben of mede betrekking hebben op een periode, gelegen na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet, blijven na die datum van kracht.

 • 3 Tot de beschikkingen, bedoeld in het eerste lid, behoren tevens de beschikkingen die voor de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet door het UWV zijn genomen over het verzekerd zijn op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en die betrekking hebben of mede betrekking hebben op een na die datum gelegen periode.

Artikel 45. Bezwaarschriftenprocedures

 • 1 Het UWV, onderscheidenlijk de SVB, onderscheidenlijk het College zorgverzekeringen is bevoegd te beslissen op een bezwaarschrift dat voor de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet is ingediend tegen een beschikking als bedoeld in artikel 44 en waarop op die datum nog niet is beslist, met toepassing van het recht zoals dit voor die datum gold.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is de inspecteur bevoegd te beslissen op een bezwaarschrift dat na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet wordt ingediend en dat betrekking heeft op een beschikking van het UWV als bedoeld in artikel 44, tweede en derde lid. Op een bezwaarschrift als bedoeld in dit lid wordt beslist met toepassing van het recht zoals dit geldt met ingang van de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet.

Artikel 46. Beroep, hoger beroep en partijvervanging

 • 1 Op beroep tegen een uitspraak op een bezwaarschrift van het UWV, de SVB of het College zorgverzekeringen waarop op de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet nog geen uitspraak is gedaan, wordt beslist door de rechter waarbij het beroep aanhangig is. Ten aanzien van dit beroep, alsmede ten aanzien van hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank met toepassing van dit lid, blijft het recht zoals dit gold voor de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet van toepassing.

 • 2 Op het beroep dat na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet wordt ingediend tegen een uitspraak op een bezwaarschrift van het UWV inzake een beschikking als bedoeld in artikel 44, tweede en derde lid, is het recht zoals dit na die datum geldt van toepassing. De vorige zin is tevens van toepassing ten aanzien van hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank met toepassing van dit lid.

 • 3 In bestuursrechtelijke gedingen als bedoeld in het tweede lid treedt de inspecteur als partij in de plaats van het UWV.

Artikel 47. Behandeling aanhangige aanvragen

 • 1 Op een voor de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet bij het UWV, onderscheidenlijk de SVB, onderscheidenlijk het College zorgverzekeringen ingediende aanvraag tot het geven van een beschikking op grond van een wettelijke bepaling die door de inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van de Wet financiering sociale verzekeringen en van deze wet komt te vervallen en die betrekking heeft of mede betrekking heeft op een periode, gelegen na de datum van inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van deze wet, wordt na die datum door het UWV, onderscheidenlijk de SVB, onderscheidenlijk het College zorgverzekeringen beslist met toepassing van het recht zoals dit voor die datum gold.

Hoofdstuk 4. Overige en slotbepalingen

Artikel 48a. Financiering loopbaanonderbreking met vervanging door ANW-gerechtigde

De Sociale verzekeringsbank hevelt het bedrag van de uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet dat op grond van artikel 18 van die wet niet tot uitbetaling komt in verband met het ontvangen van inkomen als vervanger, en dat ten laste komt van het Nabestaandenfonds voor de duur van de periode waarin op grond van artikel IXa van de Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen (Stb. 274) recht bestaat op een financiële tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg, over naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Artikel 48b. Verdrag met het Koninkrijk België

Zolang in artikel 27 van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocollen (Trb. 2001, 136), melding wordt gemaakt van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt de premie voor de volksverzekeringen voor de toepassing van dat artikel geacht te zijn geheven krachtens de Wet financiering volksverzekeringen, zoals deze wet luidde op de dag voor inwerkingtreding van artikel 48, eerste lid, van deze wet.

Artikel 49. Regelgevende bevoegdheid

Bij regeling van Onze Minister en Onze Ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen met het oog op een goede invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen regels worden gesteld, waarbij zo nodig kan worden afgeweken van het bepaalde bij en krachtens die wet, deze wet en de wetten die bij deze wet worden gewijzigd. Een ministeriële regeling als bedoeld in de eerste volzin wordt niet vastgesteld dan twee weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel 50. Tijdelijke handhaving informatieverplichtingen en administraties

 • 2 De toepassing van het eerste lid, onderdelen a, b en c, kan worden beperkt tot bij de regeling op grond van dat lid aan te wijzen categorieën.

 • 4 Bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Ministers van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kunnen met betrekking tot dit artikel nadere regels worden gesteld.

 • 5 Bij koninklijk besluit kan voor de in het eerste lid genoemde datum 1 januari 2008 een latere datum in de plaats worden gesteld.

Artikel 51. Nummering

Voor de plaatsing in het Staatsblad brengt Onze Minister de aanhalingen van de artikelen, paragrafen, afdelingen en hoofdstukken van de Wet financiering sociale verzekeringen die voorkomen in deze wet en in de wetten die bij deze wet worden gewijzigd in overeenstemming met de op grond van artikel 126 van de Wet financiering sociale verzekeringen vastgestelde nieuwe nummering van die wet.

Artikel 52. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 53. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 16 december 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

H. A. L. van Hoof

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de derde februari 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Definities

1

   

Artikel 1 Algemene begrippen

1

   

Hoofdstuk 2 Wijziging van andere wetten

2

   

§ 1 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2

   

Artikel 2 Werkloosheidswet

2

Artikel 3 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

7

Artikel 4 Ziektewet

10

Artikel 5 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

13

Artikel 6 Algemene nabestaandenwet

21

Artikel 7 Algemene Ouderdomswet

22

Artikel 8 Wet arbeid en zorg

23

Artikel 9 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

24

Artikel 10 Wet op de ondernemingsraden

25

Artikel 11 Wet arbeid vreemdelingen

25

Artikel 12 Toeslagenwet

26

Artikel 13 Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

26

Artikel 14 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

27

Artikel 15 Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen

28

Artikel 16 Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

28

Artikel 17 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

28

Artikel 18 Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

28

Artikel 19 Wet medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

29

Artikel 20 Liquidatiewet ongevallenwetten

29

Artikel 21 Overgangsmaatregel bovenwettelijke uitkeringen

29

Artikel 22 Burgerlijk Wetboek

29

Artikel 23 Wet terugdringing ziekteverzuim

30

Artikel 24 Wetboek van Koophandel

30

   

§ 2 Financiën

30

   

Artikel 25 Algemene wet inzake rijksbelastingen

30

Artikel 26 Wet op de loonbelasting 1964

31

Artikel 27 Invorderingswet 1990

35

Artikel 28 Wet inkomstenbelasting 2001

36

Artikel 29 Wet op de vennootschapsbelasting 1969

38

   

§ 3 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

38

   

Artikel 30 Ziekenfondswet

38

Artikel 31 Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten

41

Artikel 32 Wet op de orgaandonatie

42

Artikel 33 Wet tarieven gezondheidszorg

42

Artikel 34 Wet ziekenhuisvoorzieningen

42

   

§ 4 Justitie

43

   

Artikel 35 Algemene wet bestuursrecht

43

Artikel 36 Beroepswet

43

   

§ 5 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

43

   

Artikel 37 Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen

43

Artikel 38 Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd

43

Artikel 39 Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders

43

   

§ 6 Defensie

44

   

Artikel 40 Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen

44

Artikel 41 Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst

44

   

Hoofdstuk 3 Overgangsrecht

44

   

Artikel 42 Overgangsrecht

44

Artikel 43 Overgang lagere regelgeving

44

Artikel 44 Geldigheid beschikkingen

45

Artikel 45 Bezwaarschriftenprocedures

46

Artikel 46 Beroep, hoger beroep en partijvervanging

46

Artikel 47 Behandeling aanhangige aanvragen

46

   

Hoofdstuk 4 Overige en slotbepalingen

47

   

Artikel 48 Intrekking wetten

47

Artikel 49 Regelgevende bevoegdheid

47

Artikel 50 Tijdelijke handhaving informatieverplichtingen en administraties

47

Artikel 51 Nummering

48

Artikel 52 Inwerkingtreding

48

Artikel 53 Citeertitel

48

Naar boven