Wet financiering sociale verzekeringen

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-07-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 112
 2. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
  Artikel: 6
 3. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 8
 4. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 3
 5. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 6. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 1
 7. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 1
 8. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 629
 9. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 22a, 25
 10. Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikel: 8
 11. Regeling Wfsv
  Artikelen: 3.1, 3.3, 3.4, 3.4a
 12. Regeling onkostenvergoedingen gewezen defensiepersoneel
  Artikel: 5
 13. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017
  Artikelen: 4, 5
 14. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2018
  Artikelen: 3, 4
 15. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2019
  Artikel: 3
 16. Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2020
  Artikel: 3
 17. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2014
  Artikelen: 6, 7
 18. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2015
  Artikelen: 6, 7
 19. Regeling vaststelling premiepercentages en het maximumpremieloon werknemers- en volksverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2016
  Artikelen: 6, 7
 20. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
  Artikel: 6
 21. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
  Artikel: 7
 22. Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007
  Artikel: 6
 23. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
  Artikel: 7
 24. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 5, 15b
 25. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikel: 1
 26. Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 27. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 6
 28. Voorzieningenregeling voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers
  Artikel: 6
 29. Werkloosheidswet
  Artikelen: 1b, 47, 58, 61a, 64
 30. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2.11
 31. Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 3
 32. Wet arbeid en zorg
  Artikelen: 3:13, 4:2b, 5:6
 33. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 18, 19
 34. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikel: 29
 35. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 14, 84
 36. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 5, 14, 24, 33
 37. Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
  Artikel: 10
 38. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 5
 39. Wet uniformering loonbegrip
  Artikel: XXXVII
 40. Wet verhoging daglonen WAO, WWV en WW
  Artikel: 3
 41. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 13, 21, 52, 61
 42. Ziektewet
  Artikelen: 15, 31, 68, 76a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen 28, 67
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 38
 3. Besluit Wfsv
  Artikel 2.5

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Ziektewet
  Artikel 14
 2. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel 11c
 3. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 13
 4. Werkloosheidswet
  Artikel 14
 5. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 734k
 6. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikel 29
 7. Wet arbeid en zorg
  Artikelen 3:13, 4:2b
 8. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 65
 9. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 12
 10. Besluit Wfsv
  Artikel 2.5
 11. Regeling Wfsv
  Artikel 3.3
Terug naar begin van de pagina