Regeling Nederlandse tarieven ingevolge de Schepenwet

[Regeling vervallen per 23-02-2006.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 22-02-2006

Regeling Nederlandse tarieven ingevolge de Schepenwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 72, eerste lid, van de Schepenwet;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 23-02-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 23-02-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. onderzoek eerste afgifte certificaat: onderzoek verricht voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering;

 • b. onderzoek hernieuwing certificaat: onderzoek verricht voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering;

 • c. onderzoek overname met langlopende certificaten: onderzoek verricht voor de afgifte van certificaten voor geklasseerde schepen die zijn voorzien van certificaten met de maximaal toelaatbare geldigheidsduur van de vorige vlaggenstaat en die overgaan naar de Nederlandse vlag;

 • d. onderzoek overname zonder langlopende certificaten: onderzoek verricht voor de afgifte van certificaten voor geklasseerde schepen die niet voorzien zijn van certificaten met de maximaal toelaatbare geldigheidsduur van de vorige vlaggenstaat en die overgaan naar de Nederlandse vlag.

Artikel 2

[Vervallen per 23-02-2006]

De tarieven, bedoeld in deze regeling zijn verschuldigd voor het verrichten van werkzaamheden door ambtenaren van de scheepvaartinspectie in Nederland.

§ 2. Tarieven koopvaardij

[Vervallen per 23-02-2006]

Artikel 3

[Vervallen per 23-02-2006]

 • 1 Voor de afgifte, verlenging of vernieuwing van een certificaat, verklaring, vergunning of document als bedoeld in deze paragraaf, is een tarief verschuldigd van € 211.

 • 2 Voor de afgifte van een duplicaat van een certificaat, verklaring, ontheffing, vergunning of document als bedoeld in deze paragraaf, is een tarief verschuldigd van € 137.

Artikel 4

[Vervallen per 23-02-2006]

 • 1 Voor het onderzoek van schepen nodig voor de afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is het tarief verschuldigd, genoemd in de tabellen in bijlage 1.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor het onderzoek van geklasseerde schepen nodig voor de hernieuwde afgifte van certificaten vanwege de verbouwing van die schepen, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, een tarief verschuldigd van € 101 per manuur.

 • 3 Indien een scheepstype niet is opgenomen in bijlage 1 wordt door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat daarmee het meest overeenkomt.

Artikel 5

[Vervallen per 23-02-2006]

Voor het onderzoek aan boord nodig voor een tussentijdse aanpassing of een verlenging van een certificaat, verklaring, vergunning of document als bedoeld deze paragraaf, is een tarief verschuldigd van € 261.

Artikel 6

[Vervallen per 23-02-2006]

 • 1 Voor het tussentijds onderzoek van de uitrusting in verband met het viseren van het veiligheidscertificaat van geklasseerde schepen is een tarief verschuldigd van € 809.

 • 2 Voor het tussentijds onderzoek van de inrichting en uitrusting in verband met het viseren van het certificaat van geschiktheid van geklasseerde gas- en chemicaliëntankers is een tarief verschuldigd van € 1.046.

Artikel 7

[Vervallen per 23-02-2006]

Voor het onderzoek van de romp aan de buitenzijde van niet-geklasseerde schepen nodig voor het viseren van het certificaat van deugdelijkheid of het veiligheidscertificaat, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering, is een tarief verschuldigd van € 679.

Artikel 8

[Vervallen per 23-02-2006]

Tonnage/lengte

Zonder

voortstuwing

Met voortstuwing

< 500 GT

€ 254

€ 368

> 500 GT

€ 343

€ 634

 • 2 Geen tarief is verschuldigd indien het een vergunning betreft, uitsluitend bestemd voor het maken van een proefvaart dan wel het ondernemen van een reis uit een haven in Nederland, met de bedoeling het schip gereed te maken voor het verkrijgen van een certificaat van deugdelijkheid.

Artikel 9

[Vervallen per 23-02-2006]

Een tarief van € 261 is verschuldigd voor onderzoek:

 • a. van schepen nodig voor de afgifte van een certificaat van ontheffing als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Schepenwet;

 • b. aan boord nodig voor de afgifte van het bij de Graancode behorende document van machtiging, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Schepenbesluit 2004;

 • c. aan boord nodig voor de afgifte van een verklaring, waaruit blijkt dat het schip voldoet aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, als bedoeld in hoofdstuk VII van het op 1 november 1974 te Londen totstandgekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen.

Artikel 10

[Vervallen per 23-02-2006]

Voor het onderzoek nodig voor de afgifte of de tussentijdse visering van het certificaat van geschiktheid voor het vervoer en het behandelen van beperkte hoeveelheden gevaarlijke en schadelijke vloeistoffen in bulk aan boord van offshore support vessels, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a. voor de eerste afgifte € 510;

 • b. voor de hernieuwde afgifte € 280.

Artikel 11

[Vervallen per 23-02-2006]

Voor een verzoek van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie aan een buitenlandse autoriteit tot afgifte van certificaten als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Schepenwet, is een tarief verschuldigd van € 121.

Artikel 12

[Vervallen per 23-02-2006]

 • 1 Een tarief van € 101 per manuur is verschuldigd:

  • a. voor het onderzoek door de inspecteur-generaal van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat ten behoeve van een document van nationale typegoedkeuring van uitrustingsstukken, als bedoeld in § 3 van de Regeling veiligheid zeeschepen;

  • b. voor het onderzoek verbonden aan de produktietest van uitrustingsstukken of onderdelen daarvan.

 • 2 Bij gelijktijdige aanbieding voor een onderzoek ter goedkeuring van meerdere vrijwel identieke uitvoeringen van uitrustingsstukken en materialen, is voor de afgifte van het eerste document het tarief verschuldigd van € 211 en voor elk van de volgende documenten een tarief van € 137.

Artikel 13

[Vervallen per 23-02-2006]

Voor het behandelen van een verzoek tot samenlading van gevaarlijke stoffen in één laadeenheid is een tarief verschuldigd van € 60.

Artikel 14

[Vervallen per 23-02-2006]

Voor het behandelen van een verzoek tot goedkeuring op grond van de International Maritime Dangerous Goods Code is een vergoeding verschuldigd van € 278.

§ 3. Tarieven vissersvaartuigen

[Vervallen per 23-02-2006]

Artikel 15

[Vervallen per 23-02-2006]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 16

[Vervallen per 23-02-2006]

 • 1 Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte, vernieuwing of handhaving van certificaten, is het tarief verschuldigd, genoemd in onderstaande tabel:

 

< 24 meter

> 24 meter

Geklasseerde vissersvaartuigen

Onderzoek eerste afgifte certificaat

 

€ 8.650

Onderzoek vernieuwing/handhaving certificaat

 

€ 1.465

Onderzoek overname met langlopend certificaat

 

€ 2.932

Niet-geklasseerde vissersvaartuigen

Onderzoek eerste afgifte certificaat

€ 6.984

€ 15.804

Onderzoek vernieuwing/handhaving certificaat

€ 1.365

€ 1.682

Onderzoek overname met langlopend certificaat

€ 2.731

€ 3.365

 • 2 Voor het onderzoek van niet-geklasseerde mosselvaartuigen met een lengte van 24 meter of meer en de verdere werkzaamheden nodig voor de eerste afgifte van certificaten is, in afwijking van het eerste lid, een tarief verschuldigd van € 13.607.

 • 3 Voor het onderzoek van niet-geklasseerde sportvissers- of recreatievaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de vernieuwing of handhaving van certificaten is in afwijking van het eerste lid het volgende tarief verschuldigd:

  • a. voor vaartuigen met een lengte tot 24 meter € 1.750;

  • b. voor vaartuigen met een lengte vanaf 24 meter € 2.105.

 • 4 Bij tussentijdse verkoop van een vissersvaartuig vindt geen verrekening van het tarief met de koper of verkoper plaats.

Artikel 17

[Vervallen per 23-02-2006]

Voor het verstrekken van een extra exemplaar of een tussentijdse vervanging van een certificaat van ontheffing of een certificaat van vrijstelling, is een tarief verschuldigd van € 201.

Artikel 18

[Vervallen per 23-02-2006]

 • 1 Voor het onderzoek van vissersvaartuigen en de verdere werkzaamheden nodig voor de afgifte van een vergunning krachtens artikel 2bis, eerste lid, van de Schepenwet, is het volgende tarief verschuldigd:

  • a. voor vaartuigen met een lengte tot 24 meter € 396;

  • b. voor vaartuigen met een lengte vanaf 24 meter € 432.

 • 2 Het tarief, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd indien het een vergunning betreft uitsluitend bestemd voor het maken van een proefvaart dan wel het ondernemen van een reis uit een haven in Nederland, met de bedoeling het vaartuig gereed te maken voor het verkrijgen van een certificaat van overeenstemming, een certificaat van vrijstelling of een certificaat van deugdelijkheid.

§ 4. Tarief onderzoek radio-installatie

[Vervallen per 23-02-2006]

Artikel 19

[Vervallen per 23-02-2006]

 • 1 Voor het onderzoek van een radio-installatie aan boord van schepen, bedoeld in deze regeling, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  • a. voor het onderzoek nieuwbouw radio-installatie € 1.197;

  • b. voor de jaarlijkse inspectie van de radio-installatie € 295;

  • c. voor herinspectie van de radio-installatie € 150.

 • 2 Indien het onderzoek van een radio-installatie aan boord van een in Nederland thuis behorend schip geheel of gedeeltelijk in het buitenland plaatsvindt, is onverminderd de artikelen 21 en 22 een toeslag verschuldigd van 25% van het desbetreffende in het eerste lid genoemde tarief.

 • 3 Voor zeilende passagiersschepen met een lengte van 40 meter of minder en met een maximale capaciteit voor 36 passagiers gelden de in het eerste lid bedoelde tarieven, met uitzondering van onderdeel b, waarvoor een tarief verschuldigd is van € 257.

§ 5. Overige bepalingen

[Vervallen per 23-02-2006]

Artikel 20

[Vervallen per 23-02-2006]

Voor de vervanging van de in deze regeling genoemde certificaten, vergunningen, verklaringen of documenten die door een scheepsongeval verloren zijn gegaan, is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 21

[Vervallen per 23-02-2006]

 • 1 Indien onderzoek ten behoeve van de afgifte van een certificaat, vergunning, verklaring of document als bedoeld in deze regeling, buiten toedoen van de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie niet volledig is uitgevoerd en niet leidt tot de afgifte van dat document, is een tarief verschuldigd van € 101 per manuur.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is een tarief van € 87 per manuur verschuldigd voor onderzoeken, bedoeld in § 3.

Artikel 21a

[Vervallen per 23-02-2006]

 • 1 Indien een onderzoek ten behoeve van de afgifte van een certificaat als bedoeld in de paragrafen 2 en 4 wordt uitgevoerd door een erkend klassenbureau, is voor de behandeling van de aanvraag van het certificaat een tarief verschuldigd van € 115.

 • 2 Met de behandeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld de gelijktijdige behandeling van twee of meer aanvragen, indien de onderzoeken worden uitgevoerd door hetzelfde klassenbureau en de tarieven voor de aanvragen aan dezelfde aanvrager worden gefactureerd.

Artikel 22

[Vervallen per 23-02-2006]

 • 1 Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 uur en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een in het Algemeen Rijksambtenarenreglement daaraan gelijkgestelde dag, is een aanvullend tarief verschuldigd van € 49 per manuur.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is een aanvullende tarief van € 43 per manuur verschuldigd voor onderzoeken als bedoeld in § 3.

 • 3 De in het eerste en tweede lid genoemde tarieven zijn eveneens verschuldigd voor uitgevoerde onderzoeken in het buitenland buiten de daar ter plaatse geldende werktijden.

Artikel 23

[Vervallen per 23-02-2006]

 • 1 Indien een onderzoek als bedoeld in deze regeling geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en de voor het betreffende onderzoek vastgestelde termijn, opgenomen in bijlage 2, wordt overschreden, is per termijnoverschrijdende dag een aanvullend tarief verschuldigd van € 810.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is voor onderzoeken bedoeld in § 3, per termijn overschrijdende dag een aanvullende tarief verschuldigd van € 708.

 • 3 De eventuele reis- en verblijfskosten van de ambtenaar ten behoeve van de in deze regeling genoemde onderzoeken in het buitenland komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 24

[Vervallen per 23-02-2006]

 • 1 Voor de werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Schepenwet en waarvoor niet op grond van een van de overige artikelen van deze regeling een tarief is vastgesteld, is een tarief verschuldigd van € 87 per manuur voor werkzaamheden aan vissersvaartuigen en € 101 voor werkzaamheden aan overige schepen.

 • 2 Het tarief, bedoeld in het eerste lid, is exclusief de kosten voor de afgifte van een certificaat, verklaring, vergunning of document als bedoeld in deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en het Afkondigingsblad van Aruba.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Bijlage 1. , bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Regeling Nederlandse tarieven ingevolge de Schepenwet

[Vervallen per 23-02-2006]

a. Tarief onderzoek geklasseerde schepen en aannemersmateriaal

[Vervallen per 23-02-2006]

 

< 500 GT

500–2000 GT

2000–6000 GT

6000–9000 GT

> 9000 GT

Passagiersschepen

     

Eerste afgifte certificaat

€ 26.012

€ 35.830

€ 55.805

€ 79.162

€ 128.198

Hernieuwing certificaat

€ 2.511

€ 2.707

€ 4.791

€ 6.342

€ 14.334

Overname met langlopende certificaten

€ 5.866

€ 6.256

€ 10.425

€ 13.527

€ 29.511

Overname zonder langlopende certificaten

€ 16.043

€ 21.149

€ 33.221

€ 46.450

€ 78.960

Aannemersmateriaal met voortstuwing

Eerste afgifte certificaat

€ 6.550

€ 8.861

€ 14.987

€ 21.217

€ 27.172

Hernieuwing certificaat

€ 656

€ 1.098

€ 1.314

€ 1.517

€ 1.645

Overname met langlopende certificaten

€ 1.945

€ 2.617

€ 3.050

€ 3.455

€ 3.712

Overname zonder langlopende certificaten

€ 4.352

€ 5.844

€ 9.123

€ 12.441

€ 15.547

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

Eerste afgifte certificaat

€ 795

€ 1.499

€ 1.818

€ 1.845

€ 2.002

Hernieuwing certificaat

€ 202

€ 269

€ 269

€ 269

€ 337

Overname met langlopende certificaten

€ 380

€ 747

€ 747

€ 747

€ 884

Overname zonder langlopende certificaten

€ 692

€ 1.229

€ 1.388

€ 1.401

€ 1.549

Aannemersmateriaal zonder voorstuwing incl. bemand werken

Eerste afgifte certificaat

€ 1.638

€ 2.443

€ 3.298

€ 3.834

€ 3.992

Hernieuwing certificaat

€ 541

€ 826

€ 928

€ 1.030

€ 1.098

Overname met langlopende certificaten

€ 1.222

€ 1.691

€ 2.227

€ 2.736

€ 2.874

Overname zonder langlopende certificaten

€ 1.536

€ 2.172

€ 2.869

€ 3.390

€ 3.539

 

< 2000 GT

2000–6000 GT

6000–9000 GT

> 9000 GT

Vrachtschip

     

Eerste afgifte certificaat

€ 9.025

€ 15.746

€ 20.287

€ 26.937

Hernieuwing certificaat

€ 1.047

€ 1.052

€ 1.205

€ 1.399

Overname met langlopende certificaten

€ 2.725

€ 3.158

€ 3.254

€ 3.640

Overname zonder langlopende certificaten

€ 5.981

€ 9.663

€ 11.877

€ 15.394

Olietanker

     

Eerste afgifte certificaat

€ 13.962

€ 20.340

€ 24.092

€ 30.256

Hernieuwing certificaat

€ 1.152

€ 1.212

€ 1.357

€ 1.477

Overname met langlopende certificaten

€ 2.937

€ 3.269

€ 3.560

€ 3.799

Overname zonder langlopende certificaten

€ 8.555

€ 11.910

€ 13.931

€ 17.133

Chemicaliëntanker

     

Eerste afgifte certificaat

€ 18.922

€ 26.325

€ 30.126

€ 38.061

Hernieuwing certificaat

€ 1.854

€ 2.093

€ 2.196

€ 2.364

Overname met langlopende certificaten

€ 4.553

€ 4.817

€ 5.021

€ 5.780

Overname zonder langlopende certificaten

€ 11.843

€ 15.677

€ 17.890

€ 22.027

Olie/chemicaliëntanker

     

Eerste afgifte certificaat

€ 18.600

€ 26.511

€ 30.312

€ 36.709

Hernieuwing certificaat

€ 1.747

€ 2.060

€ 2.443

€ 2.376

Overname met langlopende certificaten

€ 4.337

€ 4.751

€ 5.518

€ 5.809

Overname zonder langlopende certificaten

€ 11.573

€ 15.737

€ 18.232

€ 21.364

Gastanker

     

Eerste afgifte certificaat

€ 19.941

€ 28.363

€ 32.163

€ 40.100

Hernieuwing certificaat

€ 1.804

€ 1.882

€ 2.035

€ 2.364

Overname met langlopende certificaten

€ 4.453

€ 4.817

€ 5.123

€ 5.780

Overname zonder langlopende certificaten

€ 12.302

€ 16.696

€ 18.960

€ 23.045

 

< 500 GT

500–2000 GT

> 2000 GT

Supply- en supportschip

Eerste afgifte certificaat

€ 8.852

€ 10.382

€ 12.000

Hernieuwing certificaat

€ 580

€ 827

€ 942

Overname met langlopende certificaten

€ 1.794

€ 2.497

€ 2.727

Overname zonder langlopende certificaten

€ 5.429

€ 6.545

€ 7.469

Special purpose schip

Eerste afgifte certificaat

€ 9.850

€ 13.245

€ 19.298

Hernieuwing certificaat

€ 580

€ 827

€ 942

Overname met langlopende certificaten

€ 1.794

€ 2.497

€ 2.727

Overname zonder langlopende certificaten

€ 5.927

€ 7.977

€ 11.117

MODU met voortstuwing

Eerste afgifte certificaat

€ 11.677

€ 18.382

€ 29.274

Hernieuwing certificaat

€ 624

€ 1.073

€ 1.391

Overname met langlopende certificaten

€ 2.090

€ 3.411

€ 4.049

Overname zonder langlopende certificaten

€ 6.989

€ 11.108

€ 16.872

MODU zonder voortstuwing

Eerste afgifte certificaat

€ 3.631

€ 5.750

€ 6.122

Hernieuwing certificaat

€ 735

€ 1.362

€ 1.679

Overname met langlopende certificaten

€ 1.890

€ 3.146

€ 3.780

Overname zonder langlopende certificaten

€ 2.549

€ 4.659

€ 5.162

Hotelplatform

Eerste afgifte certificaat

€ 3.537

€ 5.658

€ 6.538

Hernieuwing certificaat

€ 733

€ 1.257

€ 1.423

Overname met langlopende certificaten

€ 1.676

€ 2.726

€ 3.054

Overname zonder langlopende certificaten

€ 2.502

€ 4.298

€ 4.902

 

< 24 meter

> 24 meter

Sleepboot

Eerste afgifte certificaat

€ 5.551

€ 7.863

Hernieuwing certificaat

€ 580

€ 864

Overname met langlopende certificaten

€ 1.791

€ 2.363

Overname zonder langlopende certificaten

€ 3.777

€ 5.219

Personentender

Eerste afgifte certificaat

€ 6.060

€ 8.374

Hernieuwing certificaat

€ 273

€ 559

Overname met langlopende certificaten

€ 1.180

€ 1.750

Overname zonder langlopende certificaten

€ 3.725

€ 5.168

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

Eerste afgifte certificaat

€ 5.266

€ 7.883

Hernieuwing certificaat

€ 273

€ 559

Overname met langlopende certificaten

€ 1.180

€ 1.225

Overname zonder langlopende certificaten

€ 3.329

€ 4.922

b. Tarief onderzoek van niet-geklasseerde schepen en aannemersmateriaal

[Vervallen per 23-02-2006]

 

< 500 GT

> 500 GT

Vrachtschip

Hernieuwde afgifte

€ 3.094

€ 4.382

Viseren certificaten

€ 706

€ 1.160

Aannemersmateriaal met voortstuwing

Hernieuwde afgifte

€ 3.605

€ 4.891

Viseren certificaten

€ 757

€ 1.212

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

Hernieuwde afgifte

€ 1.993

€ 3.162

Viseren certificaten

€ 441

€ 875

Aannemersmateriaal zonder voorstuwing incl. bemand werken

Hernieuwde afgifte

€ 2.449

€ 3.719

Viseren certificaten

€ 623

€ 1.107

Supply- en supportschip

Hernieuwde afgifte

€ 2.969

€ 4.371

Viseren certificaten

€ 706

€ 1.161

 

< 24 meter

> 24 meter

Sleepboot

Hernieuwde afgifte

€ 2.073

€ 3.155

Viseren certificaten

€ 621

€ 856

Personentender

Hernieuwde afgifte

€ 1.870

€ 2.953

Viseren certificaten

€ 552

€ 792

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

Hernieuwde afgifte

€ 1.746

€ 2.851

Viseren certificaten

€ 552

€ 792

Bijlage 2. , bedoeld in artikel 23, eerste lid

[Vervallen per 23-02-2006]

Onderzoekstermijnen als bedoeld in artikel 23, eerste lid. De termijn begint op de dag van vertrek vanuit Nederland en loopt tot aan de dag van terugkomst in Nederland.

 

Tonnage of lengte

Aantal dagen

a. Onderzoek eerste afgifte certificaat

Passagiersschip

< 500 GT

26

 

500–2000 GT

51

 

2000–6000 GT

76

 

6000–9000 GT

101

 

> 9000 GT

151

Vrachtschip

< 2000 GT

13

 

2000–6000 GT

29

 

6000–9000 GT

37

 

> 9000 GT

51

Olietanker

< 2000 GT

16

 

2000–6000 GT

31

 

6000–9000 GT

39

 

> 9000 GT

56

Chemicaliëntanker

< 2000 GT

17

 

2000–6000 GT

34

 

6000–9000 GT

41

 

> 9000 GT

59

Olie/chemicaliëntanker

< 2000 GT

19

 

2000–6000 GT

36

 

6000–9000 GT

44

 

> 9000 GT

61

Gastanker

< 2000 GT

20

 

2000–6000 GT

39

 

6000–9000 GT

46

 

> 9000 GT

64

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 500 GT

8

 

500–2000 GT

12

 

2000–6000 GT

26

 

6000–9000 GT

38

 

> 9000 GT

51

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

< 500 GT

6

 

500–2000 GT

7

 

> 2000 GT

7

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

< 500 GT

2

 

500–2000 GT

5

 

2000–6000 GT

6

 

≥6000 GT

7

 

vanaf 500 GT

3

Supply- en supportschip

< 500 GT

12

 

500–2000 GT

16

 

> 2000 GT

18

Special purpose schip

< 500 GT

11

 

500–2000 GT

16

 

> 2000 GT

26

Modu met voortstuwing

< 500 GT

16

 

500–2000 GT

27

 

> 2000 GT

52

Modu zonder voortstuwing

< 500 GT

6

 

500–2000 GT

7

 

> 2000 GT

7

Hotelplatform

< 500 GT

4

 

500–2000 GT

6

 

> 2000 GT

7

Sleepboot

< 24 meter

8

 

> 24 meter

11

Personentender

< 24 meter

8

 

> 24 meter

12

Patrouille-,peil- en meetvaartuig

< 24 meter

7

 

> 24 meter

11

b. Onderzoek hernieuwing certificaat

Passagiersschip

< 500 GT

2

 

< 2000 GT

4

 

2000–6000 GT

5

 

6000–9000 GT

6

 

> 9000 GT

11

Vrachtschip

< 6000 GT

3

 

> 6000 GT

4

Olietanker

< 2000 GT

3

 

2000–9000 GT

4

 

> 9000 GT

5

Chemicaliëntanker

< 2000 GT

4

 

2000–9000 GT

5

 

> 9000 GT

6

Olie/chemicaliëntanker

< 6000 GT

5

 

6000–9000 GT

6

 

> 9000 GT

7

Gastanker

< 2000 GT

4

 

2000–9000 GT

5

 

> 9000 GT

6

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 2000 GT

3

 

> 2000 GT

4

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

3

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

3

Supply- en supportschip

3

Special purpose schip

3

Modu met voortstuwing

< 2000 GT

4

 

> 2000 GT

5

Modu zonder voortstuwing

< 500 GT

3

 

500–6000 GT

4

Hotelplatform

3

Sleepboot

3

Personentender

< 24 meter

2

 

> 24 meter

3

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

< 24 meter

2

 

> 24 meter

3

c. Onderzoek hernieuwing certificaat SI schepen

Vrachtschip

5

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 500 GT

6

 

> 500 GT

7

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

 

3

Supply- en supportschip

5

Sleepboot

< 24 meter

4

 

> 24 meter

5

Personentender

4

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

4

d. Onderzoek overname met langlopende certificaten

Passagiersschip

< 500 GT

4

 

< 2000 GT

8

 

2000–6000 GT

10

 

6000–9000 GT

12

 

> 9000 GT

22

Vrachtschip

< 6000 GT

6

 

> 6000 GT

8

Olietanker

< 2000 GT

6

 

2000–9000 GT

8

 

> 9000 GT

10

Chemicaliëntanker

< 2000 GT

8

 

2000–9000 GT

10

 

> 9000 GT

12

Olie/chemicaliëntanker

< 6000 GT

10

 

6000–9000 GT

12

 

> 9000 GT

14

Gastanker

< 2000 GT

8

 

2000-9000 GT

10

 

> 9000 GT

12

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 2000 GT

6

 

> 2000 GT

8

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

4

Supply- en supportschip

6

Special purpose schip

6

Modu met voortstuwing

< 2000 GT

8

 

> 2000 GT

10

Modu zonder voortstuwing

< 500 GT

6

 

500–6000 GT

8

Hotelplatform

6

Sleepboot

6

Personentender

< 24 meter

4

 

> 24 meter

6

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

< 24 meter

4

 

> 24 meter

6

e. Onderzoek overname zonder langlopende certificaten

Geklasseerd passagiersschip

< 500 GT

16

 

500–2000 GT

30

 

2000–6000 GT

44

 

6000–9000 GT

57

 

> 9000 GT

87

Vrachtschip

< 2000 GT

10

 

2000–6000 GT

18

 

6000–9000 GT

23

 

> 9000 GT

30

Olietanker

< 2000 GT

12

 

2000–6000 GT

20

 

6000–9000 GT

24

 

> 9000 GT

34

Chemicaliëntanker

< 2000 GT

13

 

2000–6000 GT

23

 

6000–9000 GT

26

 

> 9000 GT

36

Olie/chemicaliëntanker

< 2000 GT

15

 

2000–6000 GT

25

 

6000–9000 GT

29

 

> 9000 GT

38

Gastanker

< 2000 GT

15

 

2000–6000 GT

25

 

6000–9000 GT

29

 

> 9000 GT

39

Aannemersmateriaal met voortstuwing

< 500 GT

8

 

500–2000 GT

10

 

2000–6000 GT

18

 

6000–9000 GT

24

 

> 9000 GT

30

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

< 500 GT

2

 

> 500 GT

3

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

5

Supply- en supportschip

< 500 GT

10

 

500–2000 GT

12

 

> 2000 GT

13

Special purpose schip

< 500 GT

9

 

500–2000 GT

12

 

> 2000 GT

17

Modu met voortstuwing

< 500 GT

13

 

500–2000 GT

18

 

> 2000 GT

32

Modu zonder voortstuwing

< 500 GT

6

 

500–2000 GT

8

 

> 2000 GT

8

Hotelplatform

< 500 GT

6

 

500–2000 GT

6

 

> 2000 GT

7

Sleepboot

< 24 meter

8

 

> 24 meter

9

Personentender

< 24 meter

7

 

> 24 meter

10

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

< 24 meter

6

 

> 24 meter

9

 

< 500 GT

 
 

500–2000 GT

 

f. Viseren certificaten SI schepen

Vrachtschip

< 500 GT

1

 

≥ 500 GT

2

Aannemersmateriaal met voortstuwing

2

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

1

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing, inclusief bemand werken

2

Supply- en supportschip

< 500 GT

1

 

≥ 500 GT

2

Sleepboot

< 24 meter

1

 

≥ 24 meter

2

Personentender

1

Patrouille-, peil- en meetvaartuig

1

g. Nieuwbouw vissersvaartuigen

Niet geklasseerde vissersvaartuigen

< 24 meter

14

 

≥ 24 meter

22

Niet geklasseerde mosselvaartuigen

≥ 24 meter

12

Geklasseerde vissersvaartuigen

≥ 24 meter

18

h. Afgifte diploma of verklaring

Verklaring bekendheid meldkamer met/zonder verklaring

1

i. Overige werkzaamheden

Afgifte NLS/COFCOS certificaat

1

Aanpassing certificaat met onderzoek

1

Afgifte verklaring met onderzoek

1

Afgifte vrijstelling met onderzoek

1

Intermediate survey COF gas- en chem. tankers

2

Intermediate survey COFCOS suppliers

1

Periodical survey VC uitrusting

1

Visering van droogzetting SI-schepen

schepen

1

Terug naar begin van de pagina