Regeling tarieven scheepvaart 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Regeling tarieven scheepvaart 2005

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 16, eerste en tweede lid, van richtlijn nr. 95/21/EG van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1995, betreffende havenstaatcontrole (PbEG L 157), de artikelen 12, derde lid, 12a, tweede lid, 12b, eerste lid, 12c, derde lid, 26, derde lid, en 26a, tweede lid, van de Binnenschepenwet, artikel 5, derde lid, van de Loodsenwet, de artikelen 4, tweede lid, 17, eerste lid, en 21, eerste lid, van de Meetbrievenwet 1981, artikel 14, derde lid, van de Wet havenstaatcontrole, de artikelen 2, derde lid, en 10 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, artikel 9 van de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, artikel 311a, vierde lid, van het Wetboek van Koophandel, artikel 56 van de Wet vervoer binnenvaart, artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de artikelen 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, artikel 37, derde lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, artikel 62, aanhef en onderdelen c, d, h en j, van de Zeevaartbemanningswet, artikel 3 van het Besluit aangroeiwerende verfsystemen zeeschepen, de artikelen 15 en 18 van het Binnenschepenbesluit, artikel 2 van het besluit van 28 februari 1976, ter uitvoering van artikel 29 van de Wet aansprakelijkheid olietankschepen (Stb. 137), de artikelen 4, tweede lid, en 5, tweede tot en met zesde lid, van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen, artikel 11, derde lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen en artikel 3.07 van het Reglement Rijnpatenten 1998;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Tarieven binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

§ 1.1. Tarieven meting binnenvaartuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 In deze paragraaf wordt voorts verstaan onder:

  • a. meting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;

  • b. hermeting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip dat een verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip, en waarvoor eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;

  • c. controlemeting: werkzaamheden ten behoeve van de verlenging van de geldigheidsduur van een meetbrief voor een schip dat sedert de afgifte van de meetbrief geen verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip;

  • d. ponton: blokvormig schip zonder mogelijkheid om benedendeks lading te vervoeren;

  • e. zusterschepen: schepen die volgens dezelfde bouwtekening zijn gebouwd.

Artikel 1.2. metingen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de meting of de hermeting van een schip of een ponton ten behoeve van de afgifte van een meetbrief, hieronder begrepen het aanbrengen van ijkmerken of ijkplaten, is een tarief verschuldigd, van € 1.620.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor de meting of de hermeting van een schip dat niet bestemd is voor het vervoer van goederen een tarief verschuldigd van € 1.026.

 • 3 Voor de controlemeting is een tarief verschuldigd van € 460.

Artikel 1.3. Tarief bepalen van de verplaatsing

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1.4. Tarief aanbrengen ijkmerk, ijkplaat of ijkschaal

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1.5. Tarief afgifte meetbrief

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de afgifte van een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 177 en voor een verlenging van de meetbrief een tarief van € 177.

 • 2 Voor het aanbrengen van een wijziging in een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 177.

Artikel 1.6. Tarief meting meerdere schepen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1.7

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief buiten toedoen van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat of de daartoe door hem aangewezen natuurlijke personen of rechtspersonen, niet leiden tot afgifte van het desbetreffende document is een tarief verschuldigd van € 129 per manuur, indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd.

Artikel 1.8. Tarief overige werkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Binnenvaartwet, en waarvoor niet op grond van een van de overige artikelen van deze paragraaf een tarief is vastgesteld, is een tarief verschuldigd van € 129 per manuur.

§ 1.2. Tarieven onderzoek binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 1.9. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 1.10. Tarief afgifte of wijziging certificaat, verklaring of ontheffing

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de afgifte of wijziging van in deze paragraaf genoemde certificaten of verklaringen is een tarief verschuldigd van € 114.

Artikel 1.11. Tarief afgifte duplicaat, uittreksel, of gewaarmerkt afschrift

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte van een duplicaat, uittreksel, of gewaarmerkt afschrift van een certificaat van onderzoek, een certificaat van goedkeuring, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een bijlage bij een certificaat of verklaring is een tarief verschuldigd van € 135.

Artikel 1.12

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Aan degene die ingevolge artikel 14, eerste lid, van de Binnenvaartwet is aangewezen het onderzoek ten behoeve van de certificering van binnenschepen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Binnenvaartwet, te verrichten, is een vergoeding verschuldigd op basis van een tarief waarvan hijzelf de hoogte en de wijze van betalen vaststelt.

Artikel 1.13. Tarief onderzoek bestaande en nieuw gebouwde schepen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor het onderzoek nodig voor de eerste of hernieuwde afgifte van een certificaat van onderzoek, een communautair certificaat, een communautair aanvullend certificaat of een certificaat van goedkeuring ten behoeve van bestaande schepen, dan wel voor het wijzigen van die certificaten ten behoeve van deze schepen is een tarief verschuldigd dat wordt berekend aan de hand van het aantal inspecties aan boord van het schip.

 • 2 Indien bij de inspecties aan boord van het schip gelijktijdig een elektrotechnisch onderzoek en een scheepsbouwkundig onderzoek plaatsvindt, worden deze onderzoeken als afzonderlijke inspecties aangemerkt.

 • 3 Voor het afstempelen plaatjes, het opnieuw verzegelen van lensafsluiters en andere werkzaamheden op verzoek is een tarief verschuldigd van € 129 per manuur.

 • 4 Indien een inspectie aan boord van het schip niet kan plaatsvinden op de geplande tijd en plaats, doordat het schip of de eigenaar van het schip of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is, is, indien de inspectie geheel vervalt, een tarief van € 290 verschuldigd.

Artikel 1.14. Tarief onderzoek keuring onderdelen of uitrustingsstukken

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor een onderzoek voor keuring van onderdelen of uitrustingsstukken waarvoor de goedkeuring van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat of de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart is voorgeschreven, is een tarief verschuldigd van € 441.

 • 2 Voor het aanwijzen van bedrijven om namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat installaties en onderdelen van objecten te mogen keuren is een tarief verschuldigd van € 130.

Artikel 1.15. Tarief keuren tekening, stabiliteitsberekening of lekberekening

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1.16

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Alvorens een onderzoek of keuring als bedoeld in deze paragraaf wordt aangevangen, dient vooruitbetaling van het verschuldigde tarief plaats te vinden.

§ 1.3. Overige tarieven binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 1.17. Begripsbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

In deze paragraaf wordt onder het CBR verstaan: het bureau bedoeld in artikel 4z van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 1.18. Tarief ontheffing vaarbewijsplicht

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de behandeling van een aanvraag van een ontheffing, als bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de Binnenvaartwet, is een tarief verschuldigd van € 228.

Artikel 1.19. Tarief Rijnpatent

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 1.20. Tarief examen Rijnpatent

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 Voor het herexamen voor het diploma, bedoeld in het eerste lid, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1.21. Tarief dienstboekje

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 Voor het jaarlijks afstempelen van een dienstboekje of een verklaring van vaartijdtelling uit het dienstboekje is een tarief verschuldigd van € 17,63, exclusief BTW.

Artikel 1.22. Tarief vaartijdenboek

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 3 Voor het verrichten van mutaties in het vaartijdenboek of in een verklaring bij het vaartijdenboek is een tarief verschuldigd van € 17,63, exclusief BTW.

Artikel 1.23. Tarief ontheffing vaartijden en bemanningssterkte

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de behandeling van een aanvraag tot ontheffing als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, van de Binnenvaartwet, is een vergoeding verschuldigd van € 88.

Artikel 1.24. Vergoedingen vervoer Binnenvaartwet

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Een tarief is verschuldigd van:

Artikel 1.25. Tarief aanvraag (beperkt) groot vaarbewijs

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 1.26. Tarief examen groot vaarbewijs

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor deelname aan het examen voor het Schippersdiploma Rivieren, Kanalen en Meren ter verkrijging van het (beperkt) groot vaarbewijs voor de vaart op rivieren, kanalen en meren en voor deelname aan het examen voor het Schippersdiploma Alle Binnenwateren ter verkrijging van een groot vaarbewijs voor de vaart op alle binnenwateren, is een tarief verschuldigd per onderdeel van de schriftelijke onderscheidenlijk de mondelinge examens dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

 • 2 Voor het herexamen voor het diploma, bedoeld in het eerste lid, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1.27. Tarief klein vaarbewijs

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor het gedeeltelijk onderzoek, op basis van een gedeeltelijke vrijstelling van de examenverplichtingen voor het klein vaarbewijs I, als bedoeld in artikel 7.12 van de Binnenvaartregeling, is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Artikel 1.27a. Tarief examen klein vaarbewijs

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor het examen ter verkrijging van het klein vaarbewijs voor de vaart op de rivieren, kanalen en meren en de vaart op alle binnenwateren, is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Artikel 1.27b

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 1.27c. Tarief groot pleziervaartbewijs

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de behandeling van een aanvraag voor een groot pleziervaartbewijs, als bedoeld in artikel 7.8, derde lid, van de Binnenvaartregeling, is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Artikel 1.27d. Tarief vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot met beperkt vaargebied

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 3 Voor de verlenging van een verklaring schipper rondvaartboot met een beperkt vaargebied of de afgifte van een duplicaat is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Artikel 1.27e. Tarief Bewijs van riviergedeelten bevoegd voor varen op de Rijn

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 3 Voor de afgifte van een medische beschikking, noodzakelijk bij de afgifte van het bewijs riviergedeelten (het zogenaamde B3- formulier) is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 4 Voor deelname aan een onderdeel van het schriftelijk examen voor het bewijs riviergedeelten bevoegd voor varen op de Rijn is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 1.27f. Tarief examen CWO groot motorschip

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 1.27g. Tarief internationaal certificaat van competentie

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de kosten van de behandeling van een aanvraag van een internationaal certificaat van competentie als bedoeld in artikel 7.25 van de Binnenvaartregeling, is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Artikel 1.27h

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 127i. Tarief praktijkexamen schipper

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor het afnemen van praktijktoets 4 van het praktijkexamen schipper binnenvaart, bedoeld in artikel 7.19a van de Binnenvaartregeling, is aan de exameninstantie een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Artikel 127j. Tarief praktijkexamen matroos

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte van een verklaring praktijkexamen matroos, bedoeld in artikel 2.9, zevende lid, onderdeel b, onder 2, van de Binnenvaartregeling is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Artikel 1.28. Tarief examen Reglement radarpatenten

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 1.29. Tarief radarpatent

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 1.30. Tarief omwisselen radardiploma’s

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de werkzaamheden die samenhangen met het omwisselen van radardiploma’s als bedoeld in artikel 9.03, tweede lid, van het Rsp is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Artikel 1.31. Kosten geneeskundig onderzoek

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

De kosten van het geneeskundig onderzoek van de individuele aanvrager van een vaarbewijs, bedoeld in artikel 28, eerste en derde lid, van de Binnenvaartwet, of van de individuele aanvrager van een rijnpatent, bedoeld in de artikelen 7.01, derde lid, onderdeel a, 7.02, derde lid, onderdeel a, 7.03, tweede lid, onderdeel a, en artikel 7.17, eerste lid, van het Rsp, bedragen:

 • a. van de arts: ten hoogste € 150, exclusief BTW;

 • b. van de deskundige: ten hoogste € 150, exclusief BTW, indien een fysiek onderzoek plaatsvindt en ten hoogste € 99, exclusief BTW bij een schriftelijke beoordeling.

Artikel 1.32. Onderzoek naar aanleiding van een eigen verklaring

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Het tarief voor het verrichten van de handelingen als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Binnenvaartwet bedraagt ten hoogste € 34, exclusief BTW.

Artikel 1.33

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Alvorens een onderzoek of keuring als bedoeld in artikel 1.31 of 1.32 wordt aangevangen, wordt vooruitbetaling van het verschuldigde tarief verlangd.

Artikel 1.34. Tarief afgifte duplicaten diploma’s CBR

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte van een duplicaat van de volgende door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk afgegeven diploma’s is een tarief verschuldigd dat is vastgesteld door het CBR overeenkomstig artikel 4am van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen:

 • a. Schipper binnenvaart: alle binnenwateren;

 • b. Schipper binnenvaart: rivieren kanalen meren;

 • c. Schipper Rijnvaart;

 • d. Schipper zeilvaart;

 • e. Aspirant schipper;

 • f. Ondernemer in de binnenvaart.

Artikel 1.35. Tarieven kennis van de bemanningsleden van schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Hoofdstuk 2. Tarieven zeevaart

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

§ 2.1. Tarieven meting zeeschepen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 2.1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 In deze paragraaf wordt voorts verstaan onder:

  • a. meting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van:

   • 1°. een Internationale Meetbrief (1969);

   • 2°. een bijzondere meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Internationale Meetbrief (1969) of bijzondere meetbrief is afgegeven;

  • b. hermeting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van:

   • 1°. een Internationale Meetbrief (1969) voor een schip, waarvoor reeds eerder een Internationale Meetbrief (1969), bijzondere meetbrief of een meetbrief als bedoeld in het Verdrag van Oslo 1947, is afgegeven;

   • 2°. een bijzondere meetbrief voor een schip, waarvoor reeds eerder een Internationale Meetbrief (1969), bijzondere meetbrief of een meetbrief als bedoeld in het Verdrag van Oslo 1947, is afgegeven;

  • c. ponton: blokvormig schip zonder mogelijkheid om benedendeks lading te vervoeren;

  • d. zusterschepen: schepen die volgens dezelfde bouwtekening zijn gebouwd

Artikel 2.2. Tarief onderzoek afgifte Internationale Meetbrief (1969)

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de meting van een schip ten behoeve van de afgifte van een internationale Meetbrief (1969) is een tarief verschuldigd van € 163 per uur.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor de meting van:

  • a. een vissersvaartuig met een lengte in zijn totaliteit van minder dan 15 meter een tarief verschuldigd van € 345;

  • b. een pleziervaartuig met een lengte van minder dan 24 meter een tarief verschuldigd van € 300.

Artikel 2.3. Tarief onderzoek meetbrief

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de meting van een schip, ten behoeve van de afgifte van een bijzondere meetbrief, speciaal ingericht voor gebruik bij de vaart door het Suezkanaal, is een tarief verschuldigd van € 163 per uur.

Artikel 2.4. Tarief onderzoek inhoudsverklaring Panamakanaal

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor onderzoek ten behoeve van de afgifte van een inhoudsverklaring voor gebruik bij de vaart door het Panamakanaal (PC/UMS Documentation of Total Volume) is een tarief verschuldigd van € 461.

Artikel 2.5. Tarief controlewerkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor controlewerkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een Internationale Meetbrief (1969) of een bijzondere meetbrief is, indien bij het omvlaggen van een schip de buitenlandse meetgegevens worden overgenomen of indien een schip door een daartoe bevoegde buitenlandse autoriteit ingevolge artikel 8 van de Meetbrievenwet 1981 of de Regeling metingsvoorschriften is gemeten of hermeten, een tarief verschuldigd van € 1.175.

Artikel 2.6. Tarief afgifte document

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de afgifte van een meetbrief of een bijzondere meetbrief is een het tarief verschuldigd van € 167.

 • 2 Voor het aanbrengen van een wijziging in een Internationale Meetbrief (1969), een bijzondere meetbrief of een inhoudsverklaring als bedoeld in artikel 2.4, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 58.

Artikel 2.7. Tarief meting meerdere schepen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Indien de eigenaar een verzoek indient voor de meting of hermeting van twee of meer van zijn schepen, niet zijnde zusterschepen, en deze metingen gelijktijdig op één locatie kunnen worden uitgevoerd voor één rekening, is voor het eerste schip een tarief als bedoeld in de deze paragraaf verschuldigd en voor de volgende schepen een tarief van € 129 per manuur verschuldigd.

Artikel 2.8. Tarief onderzoek zonder afgifte van document

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van documenten als bedoeld in deze paragraaf, buiten toedoen van de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport, niet leiden tot afgifte van dat document, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a. indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd € 129 per manuur;

 • b. indien de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd, het tarief dat is vastgesteld voor werkzaamheden of meting ten behoeve van de afgifte van het document.

Artikel 2.9. Tarief overige werkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Meetbrievenwet 1981, en waarvoor niet op grond van een van de overige artikelen van deze paragraaf een tarief is vastgesteld, is een tarief verschuldigd van € 129 per manuur.

§ 2.2. Tarieven inschrijving rompbevrachtingsregister, zeebrief en verklaring nationaliteit

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 2.10. Tarief inschrijving rompbevrachtingsregister

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 Voor het aanbrengen van een wijziging in de in het eerste lid bedoelde inschrijving, is de rompbevrachter een tarief verschuldigd van € 175.

 • 3 Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een gewaarmerkt uittreksel uit het rompbevrachtingsregister, bedoeld in het eerste lid, is de rompbevrachter een tarief verschuldigd van € 144.

 • 4 In afwijking van het tweede lid is de rompbevrachter voor het aanbrengen van een wijziging die betrekking heeft op de dagtekening of de tijdsduur van de rompbevrachtingsovereenkomst een tarief verschuldigd van € 498.

 • 5 Voor een bareboat-outverklaring, houdende de instemming van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat met de inschrijving in een buitenlands rompbevrachtingsregister, is een vergoeding verschuldigd van € 167.

Artikel 2.11. Tarief verklaring teboekstelling schip

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 311a, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel of artikel 37, eerste lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, is de aanvrager het volgende tarief verschuldigd:

 • a. indien de aanvraag betrekking heeft op een schip dat uitsluitend of mede in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt: € 319;

 • b. indien de aanvraag betrekking heeft op een schip dat uitsluitend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt: € 192.

Artikel 2.12. Tarief afgifte zeebrief

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van de zeebrief, bedoeld in artikel 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, of een voorlopige zeebrief als bedoeld in de artikelen 4 en 4a van de Zeebrievenwet, is een tarief verschuldigd van € 183.

Artikel 2.13. Tarief onderzoek zonder afgifte van document

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Indien de werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van documenten als bedoeld in deze paragraaf, buiten toedoen van de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport, niet leiden tot afgifte van dat document, is het volgende tarief verschuldigd:

 • a. indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd € 129 per manuur;

 • b. indien de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd, het tarief dat is vastgesteld voor werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van het document.

Artikel 2.14. Tarief overige werkzaamheden

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor werkzaamheden voortvloeiende uit het bepaalde bij of krachtens de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet of de Maatregel teboekgestelde schepen 1992, en waarvoor niet op grond van een van de overige artikelen van deze paragraaf een tarief is vastgesteld, is een tarief verschuldigd van € 129 per manuur.

§ 2.3. Tarieven voorkoming verontreiniging door schepen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 2.15. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a. MARPOL-verdrag: het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag te voorkoming van verontreiniging door schepen, met Protocollen en Bijlagen met Aanhangsels (Trb. 1978, 188);

 • b. verklaring: de verklaring als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen;

 • c. certificaat: Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging door olie, als bedoeld in voorschrift 7 van bijlage I van het MARPOL-verdrag;

 • d. Ballastwaterverdrag: het op 13 februari 2004 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen (Trb. 2005, 44).

Artikel 2.16. Tarief certificaat of verklaring

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte of tussentijdse vervanging van een certificaat of een verklaring is een tarief verschuldigd van € 261.

Artikel 2.17. Tarief onderzoek schepen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor het onderzoek dat nodig is voor de afgifte van een certificaat of een verklaring voor een vissersvaartuig groter dan 400 GT, is het tarief verschuldigd dat voor de werkzaamheden is genoemd in onderstaande tabel:

  Type onderzoek

  ≤75 m

  >75 m

  Onderzoek eerste afgifte

  € 163

   

  Onderzoek eerste afgifte

   

  € 326

  Viseren certificaten

  € 83

   

  Viseren certificaten

   

  € 83

  Onderzoek hernieuwde afgifte

  € 163

   

  Onderzoek hernieuwde afgifte

   

  € 163

 • 2 Voor het onderzoek van niet-geklasseerde schepen, nodig voor het viseren of de hernieuwde afgifte van een certificaat of een verklaring, is een tarief verschuldigd van € 402.

 • 3 Voor het onderzoek van niet-geklasseerde vissersvaartuigen nodig voor de eerste afgifte van een certificaat of een verklaring, is het tarief verschuldigd van: € 602 voor vissersvaartuigen kleiner dan 400 GT.

Artikel 2.18. Tarief onderzoek overige schepen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Indien een scheepstype niet is opgenomen in artikel 2.17, wordt voor het onderzoek nodig voor de afgifte van een certificaat of een verklaring door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het tarief gebaseerd op het tarief van het scheepstype dat hiermee het meest overeenkomt.

Artikel 2.19. Tarief onderzoek tussentijdse aanpassing

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor het onderzoek aan boord nodig voor een tussentijdse aanpassing van een certificaat of verklaring, is een tarief verschuldigd van € 190.

Artikel 2.20. AFS-certificaat

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor het onderzoek aan boord nodig voor de afgifte of tussentijdse aanpassing van een AFS-certificaat als bedoeld in artikel 2, zevende lid, van verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen (PbEU L115), is een tarief verschuldigd van € 190.

 • 2 Voor de afgifte of tussentijdse vervanging van een AFS-certificaat is een tarief verschuldigd van € 261.

Artikel 2.21. Tarieven Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met Bijlage II van het MARPOL-verdrag

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte, tussentijdse controle of verlenging van het internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging voor vervoer van schadelijke vloeistoffen in bulk, als bedoeld in voorschrift 9 van Bijlage II van het MARPOL-verdrag is een tarief verschuldigd van € 261.

Artikel 2.21a. Tarieven Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met Bijlage IV van het MARPOL-verdrag

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 Voor de afgifte of tussentijdse vervanging van een Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging door sanitair afval, als bedoeld in voorschrift 5 van Bijlage IV van het MARPOL-verdrag is een tarief verschuldigd van € 261. Dit tarief is ook van toepassing in het geval van de afgifte of tussentijdse vervanging van een vrijwillige verklaring.

Artikel 2.21b. Tarieven Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met Bijlage VI van het MARPOL-verdrag

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor het onderzoek aan boord nodig voor de afgifte van een Internationaal certificaat betreffende voorkoming van luchtverontreiniging, als bedoeld in voorschrift 6 van Bijlage VI van het MARPOL-verdrag of een Internationaal certificaat betreffende voorkoming van luchtverontreiniging door motoren, behorende bij Nox-Code als bedoeld in artikel 1, onderdeel p, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen, is een tarief verschuldigd van € 163 per stuk.

 • 2 Voor de afgifte of vervanging van een certificaat, als bedoeld in het eerste lid is een tarief verschuldigd van € 261.

Artikel 2.21c. Tarieven Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met het Ballastwaterverdrag

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor het beoordelen van het Ballastwaterbeheerplan en het onderzoek aan boord dat nodig is nodig voor de afgifte van een internationaal ballastwaterbeheercertificaat als bedoeld in voorschrift E-1 in de bijlage bij het Ballastwaterverdrag of als bedoeld in artikel 13a bij het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen, is een tarief verschuldigd van € 509.

 • 2 Voor de afgifte of vervanging van een certificaat, als bedoeld in het eerste lid is een tarief verschuldigd van € 160.

Artikel 2.21d. Tarief IEEC-certificaat

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte of vervanging van een International Energie Efficiency Certificate is een tarief verschuldigd van € 179.

Artikel 2.22. Tarief ontheffing havenontvangstvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de vergoeding van de kosten die samenhangen met een ontheffing als bedoeld in artikel 35a, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen is een tarief verschuldigd van:

 • a. € 253 voor het onderzoek voor een ontheffing;

 • b. € 261 voor de afgifte van een ontheffing.

§ 2.4. Tarieven monsterboekje, vaarbevoegdheidsbewijs, erkennen opleidingsinstituten, type rating certificate en certificaat Wet aansprakelijkheid olietankschepen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 2.24. Tarief monsterboekje

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte of vervanging van een monsterboekje als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet zeevarenden is een tarief verschuldigd van € 77.

Artikel 2.25. Tarief vaarbevoegdheidsbewijs

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Voor de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de Wet zeevarenden, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  • a. € 119 voor elk vaarbevoegdheidsbewijs of een duplicaat vaarbevoegdheidsbewijs, waarop ten minste één van de volgende functies voorkomt:

   • 1°. kapitein;

   • 2°. eerste stuurman;

   • 3°. wachtstuurman;

   • 4°. hoofdwerktuigkundige;

   • 5°. tweede werktuigkundige;

   • 6°. wachtwerktuigkundige;

   • 7°. eerste maritiem officier;

   • 8°. maritiem officier;

   • 9°. officier elektrotechniek;

   • 10°. schipper zeevisvaart;

   • 11°. plaatsvervangend schipper zeevisvaart;

   • 12°. stuurman-werktuigkundige zeevisvaart; of

   • 13°. radio-operator;

  • b. € 79 voor elk vaarbevoegdheidsbewijs of duplicaat van een vaarbevoegdheidsbewijs waarop de in onderdeel a genoemde functies niet voorkomen.

  • c. € 120 voor een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Wet zeevarenden.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag om ontheffing van de verplichting om in het bezit te zijn van een geldig vaarbevoegdheidsbewijs, bedoeld in artikel 25 van de Wet zeevarenden, is een tarief verschuldigd van € 163.

 • 3 Voor de afgifte van een erkenning van een vaarbevoegdheidsbewijs of bekwaamheidsbewijs als bedoeld in artikel 9a, eerste lid, van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeevaart is een tarief verschuldigd van € 123.

Artikel 2.26. Tarief erkennen opleidingsinstituten

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de behandeling van een aanvraag voor de erkenning van een opleiding als bedoeld in artikel 19a, derde lid, van de Wet zeevarenden wordt een tarief in rekening gebracht van € 163 per manuur.

Artikel 2.27. Tarief type rating HSC

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte van een certificaat type rating HSC als bedoeld in artikel 8.27 van de Regeling zeevarenden is een tarief verschuldigd van € 120.

Artikel 2.28. Tarief bunker liability certificate en civil liability certificate

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

§ 2.5. Tarieven geneeskundige verklaringen en ontheffingen zeevaart

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 2.29. Begripsbepaling

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

In deze paragraaf wordt verstaan onder geneeskundige verklaring:

Schriftelijke verklaring van een door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen geneeskundige of medisch specialist waaruit blijkt dat een bemanningslid voldoet aan de medische eisen, bedoeld in artikel 106, eerste lid, van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, onderscheidenlijk artikel 62, eerste lid, van het Besluit zeevisvaartbemanning, dan wel houdende een bericht van afkeuring.

Artikel 2.30. Tarief verklaring algemene lichamelijke gesteldheid

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Het tarief voor de afgifte van een geneeskundige verklaring betreffende de algemene lichamelijke gesteldheid door een aangewezen geneeskundige bedraagt ten hoogste € 99, exclusief BTW bij een uitsluitend lichamelijke keuring en ten hoogste € 150, exclusief BTW, bij een volledige keuring.

Artikel 2.31. Tarief verklaring betreffende het gezichtsorgaan

[Vervallen per 01-03-2006]

Artikel 2.32. Tarief verklaring betreffende het gehoororgaan

[Vervallen per 01-03-2006]

Artikel 2.33. Tarieven verklaring op grond van Wet zeevarenden

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Het tarief voor de afgifte van een geneeskundige verklaring door een op grond van artikel 42, eerste lid, van de Wet zeevarenden aangewezen scheidsrechter bedraagt ten hoogste € 150, exclusief BTW, indien een fysiek onderzoek plaatsvindt en ten hoogste € 99, exclusief BTW bij een schriftelijke beoordeling.

Artikel 2.34. Vooruitbetaling

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Alvorens met een onderzoek of keuring als bedoeld in deze paragraaf wordt aangevangen, kan vooruitbetaling van het naar verwachting verschuldigde tarief worden verlangd.

Hoofdstuk 3. Overige tarieven

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 3.1. Tarieven Wet havenstaatcontrole

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 3.1a. Tarieven havenstaatcontrole Caribisch Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 3 Het in het eerste of tweede lid bedoelde tarief wordt vermeerderd met USD 187 per keer dat ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport over water hebben moeten afreizen naar het schip dat onderwerp van een onderzoek was dat geleid heeft tot de aanhouding, dan wel de opheffing van de aanhouding van dat schip.

Artikel 3.2. Tarief Wet laden en lossen zeeschepen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor een ontheffing van een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem voor terminals als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet laden en lossen zeeschepen, is voor de afgifte van een ontheffing een tarief verschuldigd van € 261.

Artikel 3.3. Tarief examen certificaatloods

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3.4. Tarief bemanningscertificaat en beoordeling bemanningsplan Wet zeevarenden

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag om ontheffing van de verplichting om een schip te bemannen in overeenstemming met het bemanningscertificaat, bedoeld in artikel 16 van de Wet zeevarenden, is een tarief verschuldigd van € 261.

Artikel 3.5. Tarief verklaring naleving maritieme arbeid

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de behandeling van de aanvraag van een verklaring naleving maritieme arbeid, deel I, is een tarief verschuldigd van € 160.

Artikel 3.6. Tarief bekwaamheidsbewijzen tankschepen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 Voor de afgifte van een erkenning van een buitenlands bekwaamheidsbewijs als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e, is een tarief verschuldigd van € 120.

Artikel 3.7. Tarief bekwaamheidsbewijs scheepskok

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 2 Voor de afgifte van een erkenning van een buitenlands bekwaamheidsbewijs als bedoeld in het eerste lid is een tarief verschuldigd van € 141.

Artikel 3.8. Tarief certificaten uitvoering beveiligingstaken en bewustwording scheepsbeveiliging

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte van een certificaat uitvoering beveiligingstaken of een certificaat bewustwording scheepsbeveiliging als bedoeld in artikel 11.1 van de Regeling zeevarenden is een tarief verschuldigd van € 51.

Artikel 3.9. Tarief verzekeringscertificaat

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte of waarmerking van een certificaat als bedoeld in artikel 529c, van Boek 8, van het Burgerlijk Wetboek is een tarief verschuldigd van € 147.

Artikel 3.10. Tarief verzekeringscertificaat Verdrag van Nairobi

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bestrijding maritieme ongevallen is een tarief verschuldigd van € 301.

Artikel 3.11. Tarief bekwaamheidsbewijzen Polar-Code

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte van het bekwaamheidsbewijs ingevolge de op grond van hoofdstuk XIV-1.1 van het SOLAS-verdrag toepasselijke Polar-Code als bedoeld in artikel 36a van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, is een tarief verschuldigd van € 123.

Artikel 3.12. Tarief bekwaamheidsbewijzen IGF-Code

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte van het bekwaamheidsbewijs ingevolge de op grond van hoofdstuk II-1/2.29 van het SOLAS-verdrag toepasselijke IGF-Code als bedoeld in artikel 39a, tweede en derde lid, van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart, is een tarief verschuldigd van € 123.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 4.1. Afgifte duplicaat

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Voor de afgifte van een duplicaat van een certificaat of enig ander document als bedoeld in de paragrafen 2.2 en 2.3 en hoofdstuk 3 van deze regeling, is een tarief verschuldigd dat gelijk is aan het tarief voor de afgifte van dat certificaat of enig ander document.

Artikel 4.2. Toeslag onderzoek buiten werktijd

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Indien werkzaamheden geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd op werkdagen tussen 18.00 en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zondag of op een in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet genoemde algemeen erkende feestdag, is een aanvullend tarief per uur verschuldigd van € 82 voor de werkzaamheden bedoeld in § 2.1, § 2.2, § 2.3 en in artikel 2.26.

Artikel 4.3. Toeslag onderzoek buiten Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Indien onderzoeken geheel of gedeeltelijk buiten Nederland worden uitgevoerd, is voor de reistijd buiten Nederland en voor de eventuele wachttijd tijdens het verblijf buiten Nederland een aanvullend tarief per manuur verschuldigd van € 150 voor onderzoeken bedoeld in § 2.3 en § 2.4.

 • 2 Bij de berekening van de reistijd buiten Nederland als bedoeld in het eerste lid en eventuele wachttijd geldt een maximum van acht uren per etmaal.

 • 3 De reis- en verblijfkosten van de ambtenaar, ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde onderzoeken buiten Nederland, komen voor rekening van de aanvrager. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, is voor onderzoeken bedoeld in § 1.2 een aanvullende tarief niet verschuldigd, indien het onderzoek plaatsvindt in België of Duitsland, binnen een afstand van 50 km van de Nederlands-Belgische grens of Nederlands-Duitse grens.

 • 5 Indien onderzoek ten behoeve van de afgifte van een certificaat, vergunning, verklaring of document als bedoeld in deze regeling, buiten toedoen van de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport niet volledig is uitgevoerd en niet leidt tot de afgifte van dat document, is het geldende uurtarief verschuldigd.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Artikel 5.3

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

 • 1 Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juli 2003 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet verontreiniging zeewater en de Scheepvaartverkeerswet in verband met de instelling van de Nederlandse exclusieve economische zone en enkele andere onderwerpen (28 984) tot wet is verheven en artikel I, onderdeel U, van die wet in werking treedt:

Artikel 5.4

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005, met uitzondering van artikel 3.2. dat inwerking treedt op het tijdstip waarop de Wet laden en lossen zeeschepen in werking treedt.

Artikel 5.5

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven scheepvaart 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven